Baza wiedzy

Venue 8 7840 Over-The -powietrza (zsynchronizować OTA) aktualizacja nie będzie mówił za dużo czasu na zakończenie

Ten artykuł zawiera informacje na temat "Venue 8 7840 Over-The -powietrza (zsynchronizować OTA) aktualizacja nie będzie mówił za dużo czasu na zakończenie".


Over-The -powietrza (zsynchronizować OTA) biorąc pod uwagę długi czas.

Aby zsynchronizować OTA aktualizacja powoduje wydłużenie czasu uaktualnienia systemu Android 4.4 .x (KitKat) do wersji Android 5.x ( "Lizak"). Oczekiwana czas aktualizacji wynosi ok. 5 minut, ale tym razem będzie różnić się w zależności od systemu ze względu na szybkość połączenia i innych parametrów.

Można się spodziewać zwiększenia czasu aktualizacji w przyszłości pełnej zsynchronizować OTA (częściowo OTAs powinny być szybciej). Zostanie wyświetlone okno podręczne jest poinformowanie klientów o postępie. (Jak na rysunku poniżej)


To co się dzieje.

Dłuższy czas potrzebny na to zsynchronizować OTA jest fakt, że aktualizacja do "Lizak" wymaga znacznej zmiany w systemie plików. System nie powinien zostać przerwany podczas aktualizacji. Zakończy i normalnie funkcjonować.

Dłuższy okres aktualizacji nie jest ze względu na nieprawidłowe działanie układu. System działa zgodnie z założeniami.Treœæ sekcji Szybkie porady (ang. Quick Tips) jest publikowana samodzielnie przez specjalistów dzia³u pomocy technicznej firmy Dell, którzy na co dzieñ rozwi¹zuj¹ problemy u¿ytkowników. Aby przyspieszyæ publikacjê, w sekcji Szybkie porady mog¹ byæ prezentowane jedynie czêœciowe rozwi¹zania lub obejœcia problemów, które s¹ w trakcie opracowywania lub oczekuj¹ na dodatkow¹ weryfikacjê skutecznoœci eliminowania okreœlonego problemu. Wspomniane szybkie porady nie zosta³y przejrzane, zweryfikowane i zatwierdzone przez firmê Dell, nale¿y je wiêc stosowaæ z rozwag¹. Firma Dell nie ponosi odpowiedzialnoœci za jakiekolwiek straty, w tym m.in. za utratê danych lub zysków, które mog¹ ponieœæ klienci w wyniku zastosowania procedur lub porad przedstawionych w sekcji Szybkie porady.

Identyfikator artykułu: SLN296896

Data ostatniej modyfikacji: 17.07.2017 13:20


Oceń ten artykuł

Trafne
Przydatne
Łatwe do zrozumienia
Czy ten artykuł był przydatny?
Tak Nie
Wyślij nam swoją opinię
Komentarze nie mogą zawierać znaków specjalnych: <>()\
Niestety, nasz system przekazywania opinii jest obecnie niedostępny. Spróbuj ponownie później.

Dziękujemy za uwagi.