Baza wiedzy

Konfigurowanie i korzystanie z funkcji AirPrint w zgodnych drukarkach laserowych firmy Dell


 Podsumowanie artykułu: W tym artykule zawarto informacje o konfigurowaniu i użyciu funkcji AirPrint w zgodnych drukarkach laserowych Dell.


Spis treści:
  1. Konfigurowanie i korzystanie z funkcji AirPrint w zgodnych drukarkach laserowych firmy Dell
  2. Konfigurowanie funkcji AirPrint w drukarce laserowej Dell C3760dn/C3765dnf
  3. Drukowanie z użyciem AirPrint na drukarce laserowej Dell C3760dn/C3765dnf
  4. Konfigurowanie funkcji AirPrint w drukarce laserowej Dell B1260dn/B1265dnf
Drukowanie z użyciem AirPrint na drukarce laserowej Dell B1260dn/B1265dnf

Zagadnienie 1.


  Konfigurowanie i korzystanie z funkcji AirPrint w zgodnych drukarkach laserowych firmy Dell  Pomoc techniczną w zakresie funkcji AirPrint można uzyskać na stronie www.dell.com/support, gdzie dostępne są aktualizacje oprogramowania wewnętrznego poszczególnych modeli drukarek.

 Drukarki z funkcją AirPrint obsługują urządzenia iPad, iPhone (3GS lub nowsze) oraz iPod touch (III generacji lub nowsze) z systemem iOS w wersji 4.2 lub nowszej. iPad, iPhone, iPod, i iPod touch są znakami handlowymi firmy Apple Inc. zarejestrowanymi w USA i innych krajach. AirPrint oraz logo AirPrint są znakami handlowymi firmy Apple Inc.

Drukarka z interfejsem WiFi i funkcją AirPrint musi być podłączona do tej samej sieci domowej, co urządzenie z systemem iOS lub komputer Macintosh.

Drukarki firmy Dell z obsługą funkcji AirPrint:

B1260dn

B1265dnf

C3760dn

C3765dnf


Aby możliwe było korzystanie z funkcji AirPrint, drukarka musi obsługiwać protokoły Bonjour (mDNS) oraz IPP. Upewnij się, że obsługa protokołów Bonjour (mDNS) oraz IPP jest włączona w menu panelu operatora.

Obsługę protokołów Bonjour (mDNS) oraz IPP można też włączyć, klikając opcję Turn on AirPrint (Włącz AirPrint) w narzędziu Dell™ Printer Configuration Web Tool. Wykonaj opisane poniżej czynności, aby skonfigurować parametry środowiska dla funkcji AirPrint za pomocą narzędzia Dell Printer Configuration Web Tool.


 
Zagadnienie 2.


  Konfigurowanie funkcji AirPrint w drukarce laserowej Dell C3760dn/C3765dnf  1. Upewnij się, że drukarka ma połączenie z siecią.

2. Uruchom narzędzie Dell Printer Configuration Web Tool, wpisując w przeglądarce internetowej adres IP swojej drukarki.

3. Po uruchomieniu narzędzia Dell Printer Configuration Web Tool przejdź do stron znajdujących się na karcie Print Server Settings (Ustawienia serwera wydruku).

4. Kliknij opcję Turn on AirPrint (Włącz funkcję AirPrint) w sekcji Enable AirPrint (Włączanie AirPrint). Drukarka będzie gotowa do użycia funkcji AirPrint.

UWAGA: Jeśli przycisk Turn on AirPrint (Włącz funkcję AirPrint) będzie nieaktywny, będzie to znaczyć, ze protokoły Bonjour (mDNS) i IPP zostały wcześniej włączone w menu panelu operatora, a drukarka jest gotowa do użycia funkcji AirPrint.


 
Zagadnienie 3.


  Drukowanie z użyciem AirPrint na drukarce laserowej Dell C3760dn/C3765dnf  


Drukowanie z użyciem AirPrint na drukarce laserowej Dell C3760dn/C3765dnf

W przytoczonej poniżej procedurze jako przykład wykorzystano telefon iPhone z systemem iOS5.

1. Otwórz wiadomość e-mail, zdjęcie, stronę internetową lub dokument, który chcesz wydrukować.

2. Dotknij ikony .

3. Dotknij opcji Drukuj.

4. Wybierz drukarkę i ustaw opcje drukowania.

5. Dotknij opcji Drukuj.

UWAGA: Aby anulować zadanie drukowania, kliknij dwukrotnie przycisk Początek, a następnie dotknij ikony Centrum drukowania  . Jeśli w kolejce znajduje się więcej niż jedno zadanie, zaznacz zadanie, które chcesz anulować i dotknij opcji Anuluj drukowanie.
Zagadnienie 4.


  Konfigurowanie funkcji AirPrint w drukarce laserowej Dell B1260dn/B1265dnf  Aby możliwe było korzystanie z funkcji AirPrint, urządzenie musi obsługiwać protokoły Bonjour (mDNS) oraz IPP. Istnieją następujące sposoby włączania funkcji AirPrint.

1. Upewnij się, że urządzenie ma połączenie z siecią.

2 Uruchom przeglądarkę, na przykład Internet Explorer, Safari lub Firefox, a następnie wpisz w niej nowy adres IP urządzenia.

3. W prawym górnym rogu strony Embedded Web Service kliknij opcję Logowanie.

4. Wpisz swój identyfikator i hasło, a następnie kliknij Zaloguj. Jeśli logujesz się w witrynie Embedded Web Service po raz pierwszy, wpisz poniższy domyślny identyfikator i hasło.

• ID: admin

• Hasło: dell00000

5. Po otwarciu okna Embedded Web Service kliknij opcję Ustawienia > Ustawienia sieci.

6. Kliknij opcję Raw TCP/IP, LPR, IPP lub mDNS.


 
Zagadnienie 5.


  Drukowanie z użyciem AirPrint na drukarce laserowej Dell B1260dn/B1265dnf 1. Otwórz wiadomość e-mail, zdjęcie, stronę internetową lub dokument, który chcesz wydrukować.

2. Dotknij ikony  .

3. Wybierz nazwę sterownika drukarki i menu opcji, aby wprowadzić ustawienia.

4. Dotknij przycisku Drukuj. Wydrukuj wybrane materiały.

Anulowanie zadania drukowania:

Aby anulować zadanie drukowania lub wyświetlić podsumowanie drukowania:

-> Kliknij ikonę centrum drukowania  na obszarze multitaskingu.

-> Kliknij polecenie anulowania w centrum drukowania.


 


Kliknij poniższy przycisk, aby dodać tweet z opinią lub poprosić o pomoc w związku z powyższym artykułem.

 

 


Treœæ sekcji Szybkie porady (ang. Quick Tips) jest publikowana samodzielnie przez specjalistów dzia³u pomocy technicznej firmy Dell, którzy na co dzieñ rozwi¹zuj¹ problemy u¿ytkowników. Aby przyspieszyæ publikacjê, w sekcji Szybkie porady mog¹ byæ prezentowane jedynie czêœciowe rozwi¹zania lub obejœcia problemów, które s¹ w trakcie opracowywania lub oczekuj¹ na dodatkow¹ weryfikacjê skutecznoœci eliminowania okreœlonego problemu. Wspomniane szybkie porady nie zosta³y przejrzane, zweryfikowane i zatwierdzone przez firmê Dell, nale¿y je wiêc stosowaæ z rozwag¹. Firma Dell nie ponosi odpowiedzialnoœci za jakiekolwiek straty, w tym m.in. za utratê danych lub zysków, które mog¹ ponieœæ klienci w wyniku zastosowania procedur lub porad przedstawionych w sekcji Szybkie porady.

Identyfikator artykułu: SLN153756

Data ostatniej modyfikacji: 17.02.2014 00:00


Oceń ten artykuł

Trafne
Przydatne
Łatwe do zrozumienia
Czy ten artykuł był przydatny?
Tak Nie
Wyślij nam swoją opinię
Komentarze nie mogą zawierać znaków specjalnych: <>()\
Niestety, nasz system przekazywania opinii jest obecnie niedostępny. Spróbuj ponownie później.

Dziękujemy za uwagi.