Baza wiedzy

Model Latitude E6420: ilustrowany przewodnik po komputerzeTen artykuł zawiera ilustracje przedstawiające modelu Latitude E6420 komputera.


 

 

Spis treści :

  1. Widok z przodu
  2. Widok z tyłu
  3. Widok z góry
  4. Widok od dołu
  5. Widok z lewej strony
  6. Widok z prawej strony
Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat każdej lokalizacji, należy przejść do instrukcji pod adresem www.dell.com/support For a more detailed description about each location, please go to the system manuals at www.dell.com/support

 


 

1. Widok z przodu

 

 

1. Wbudowany mikrofon - przechwytywanie audio sounds (Dźwięki).
2. Dioda LED sygnalizuje aktywność kamery kamery.
3. Wyświetlacz - Dalsze informacje na temat wyświetlacza można znaleźć w części poświęconej HD LCD.
4. Przycisk zasilania - Naciśnij, aby włączyć komputer lub wyjść z trybu zarządzania energią.
5. Regulacja głośności - pozwala użytkownikowi dostosować głośność dźwięku.
6. Skaner odcisków palców - funkcja bezpieczeństwa do identyfikacji za pomocą odcisków palców.
7. Bezdotykowy czytnik kart inteligentnych - więcej informacji na temat bezdotykowego czytnika kart smart card, patrz rozdział na przewody bezdotykowego czytnika kart Smart Card.
8. Czytnik kart pamięci - umożliwia szybkie i wygodne przeglądanie i udostępnianie zdjęć cyfrowych, muzyki i filmów wideo przechowywanych na karcie multimedialnej.
9. Panel dotykowy - pozwala manipulować i kontrolować na ekranie kursora. Ogólnie rzecz biorąc wyposażony jest w funkcję myszki.
10. Klawiatura - więcej informacji na temat klawiatury można znaleźć w sekcji klawiatury.
11. Diody LED stanu urządzenia - zasilanie wł/wył i pokazuje stan naładowania baterii. Aby uzyskać więcej informacji, patrz rozdział na diody LED.
12. Wbudowany aparat - służy do poruszających się obrazów i zrzuty ekranu. (Opcjonalnie)

 

Powrót do góry


 

2. Widok z tyłu

 

 

1 . 1. Port HDMI - złącze dla urządzeń obsługujących sygnały audio-wideo w formacie HDMI.
2. Gniazdo blokady Kensington - umożliwia podłączenie do komputera dostępnych na rynku urządzeń zabezpieczających przed kradzieżą.
3. Złącze modemu (RJ-11) - używane do podłączenia laptopa do sieci za pośrednictwem modemu. Jeżeli modem nie został zakupiony, zostanie ono zainstalowane za pomocą wtyczki portu modemu.
4. Złącze zasilacza sieciowego - Umożliwia podłączenie zasilacza prądu przemiennego do komputera.
5. Złącze RJ-45 (sieć) - służy do nawiązywania połączenia w sieci Ethernet.

 

Powrót do góry


 

3. Widok z góry

 

 

1 Zasilanie/HDD LED - wskazuje, że system zasilania i aktywność dysku twardego.

 

Powrót do góry


 

4. Widok od dołu

 

 

1. Port dokowania - używane do podłączania laptopa do stacji dokującej i akumulator pryzmatyczny.
2. Spuszczania wody do spuszczania wody znajdująca się na klawiaturze.
3. Głośniki - odtwarzanie dźwięku.
4. Kraj pochodzenia (COO) - zawiera nazwę modelu i kraju wprowadzone informacje.
5. Zatrzaski zwalniające baterii - zablokować akumulator w urządzeniu.
6. Bateria - akumulator litowo-jonowy.

 

Powrót do góry


 

5. Widok z lewej strony

 

 

1. Port USB 2.0 - umożliwia podłączenie urządzenia USB, takiego jak pamięć flash, mysz, klawiatura czy drukarka.
2. Port VGA monitor zewnętrzny - Służy do podłączenia zewnętrznego monitora do komputera.
3. Gniazdo słuchawek/mikrofonu - używane do podłączenia dźwiękowego urządzenia peryferyjne. Podłączenie słuchawek lub głośników oraz mikrofonu do złącza.
4. Dysk twardy - Służy do przechowywania danych i programów używanych przez system.
5. Gniazdo karty inteligentnej - używane do wkładania kart inteligentnych do komputera.

 

Powrót do góry


 

6. Widok z prawej strony

 

 

1. Gniazdo kart Express Card - używane do wkładania karty Expresscard do komputera.
2. Napęd optyczny - umożliwia odczyt i zapis danych na nośniku optycznym.
3. Przełącznik łączności bezprzewodowej - Włącza lub wyłącza połączeń bezprzewodowych w systemie.
4. Port USB 2.0 - umożliwia podłączenie urządzenia USB, takiego jak pamięć flash, mysz, klawiatura czy drukarka.
5.
Porty eSATA/USB - używany do podłączania zewnętrznych dysków twardych SATA lub urządzenia USB.

 

Powrót do góry
Treœæ sekcji Szybkie porady (ang. Quick Tips) jest publikowana samodzielnie przez specjalistów dzia³u pomocy technicznej firmy Dell, którzy na co dzieñ rozwi¹zuj¹ problemy u¿ytkowników. Aby przyspieszyæ publikacjê, w sekcji Szybkie porady mog¹ byæ prezentowane jedynie czêœciowe rozwi¹zania lub obejœcia problemów, które s¹ w trakcie opracowywania lub oczekuj¹ na dodatkow¹ weryfikacjê skutecznoœci eliminowania okreœlonego problemu. Wspomniane szybkie porady nie zosta³y przejrzane, zweryfikowane i zatwierdzone przez firmê Dell, nale¿y je wiêc stosowaæ z rozwag¹. Firma Dell nie ponosi odpowiedzialnoœci za jakiekolwiek straty, w tym m.in. za utratê danych lub zysków, które mog¹ ponieœæ klienci w wyniku zastosowania procedur lub porad przedstawionych w sekcji Szybkie porady.

Identyfikator artykułu: SLN285406

Data ostatniej modyfikacji: 06.12.2016 07:19


Oceń ten artykuł

Trafne
Przydatne
Łatwe do zrozumienia
Czy ten artykuł był przydatny?
Tak Nie
Wyślij nam swoją opinię
Komentarze nie mogą zawierać znaków specjalnych: <>()\
Niestety, nasz system przekazywania opinii jest obecnie niedostępny. Spróbuj ponownie później.

Dziękujemy za uwagi.