Baza wiedzy

Latitude E7240 Indeks przewodników demontażu, /usuwania podzespołów CRU dla komputerów


Spis treści :

  1. Przewodnik usuwania
  2. Karty pamięci SD, bateria, karta SIM, pokrywę dolną i Karta mSATA (SSD)
  3. Pamięć, karta wi-fi, WWAN (3G) karty, wykończenia klawiatury i klawiatury


Ten artykuł zawiera informacje o tym, w jaki sposób można bezpiecznie usunąć customer Replaceable Units (CRUs) na komputerze Dell Latitude E7240

Uwaga: jest odmianą mSATA SSD (solid state drive) używanego jako Dysk twardy). Dostępne są również samo Szyfrowanie mSATA SSD (SED)

1. Przewodnik usuwania

Te przewodniki krok po kroku za pośrednictwem bezpiecznego demontażu Dell za wymienianych przez klienta (CRU). z Latitude E7240 system. (podzespoły CRU to części, które może samodzielnie zdemontować lub wymienić użytkownik komputera).

Te przewodniki zawierają także zdjęcia pokazujące, każdy krok bardziej szczegółowo.

Jeśli nie elementy, które szukasz, a następnie należy zapoznać się z Instrukcją obsługi systemu.

Powrót do góry


2. Karty pamięci SD, bateria, karta SIM, pokrywę dolną i Karta mSATA (SSD)

Powrót do góry


3. Pamięć, karta wi-fi, WWAN (3G) karty, wykończenia klawiatury i klawiatury

Powrót do góryJeśli potrzebujesz dalszej pomocy lub chcesz podzielić się z nami opinią, napisz do naszego zespołu technicznego naTwitterze.
Treœæ sekcji Szybkie porady (ang. Quick Tips) jest publikowana samodzielnie przez specjalistów dzia³u pomocy technicznej firmy Dell, którzy na co dzieñ rozwi¹zuj¹ problemy u¿ytkowników. Aby przyspieszyæ publikacjê, w sekcji Szybkie porady mog¹ byæ prezentowane jedynie czêœciowe rozwi¹zania lub obejœcia problemów, które s¹ w trakcie opracowywania lub oczekuj¹ na dodatkow¹ weryfikacjê skutecznoœci eliminowania okreœlonego problemu. Wspomniane szybkie porady nie zosta³y przejrzane, zweryfikowane i zatwierdzone przez firmê Dell, nale¿y je wiêc stosowaæ z rozwag¹. Firma Dell nie ponosi odpowiedzialnoœci za jakiekolwiek straty, w tym m.in. za utratê danych lub zysków, które mog¹ ponieœæ klienci w wyniku zastosowania procedur lub porad przedstawionych w sekcji Szybkie porady.

Identyfikator artykułu: SLN288270

Data ostatniej modyfikacji: 28.01.2016 22:20


Oceń ten artykuł

Trafne
Przydatne
Łatwe do zrozumienia
Czy ten artykuł był przydatny?
Tak Nie
Wyślij nam swoją opinię
Komentarze nie mogą zawierać znaków specjalnych: <>()\
Niestety, nasz system przekazywania opinii jest obecnie niedostępny. Spróbuj ponownie później.

Dziękujemy za uwagi.