Kunskapsbank

Dell Backup and Recovery 1.8: Factory Recovery Media (fabriksåterställningsmedia)Den här artikeln innehåller information om Dell Backup and Recovery 1.8: Factory Recovery Media (fabriksåterställningsmedia)


Innehållsförteckning:

 1. Factory Recovery Media (fabriksåterställningsmedia): Översikt
 2. Skapa återställningsmedia
 3. Rensa återställningsmedia
 4. Kontrollera återställningsmedia
 5. Flytta återställningsmedia
 6. Dell Backup and Recovery: Användbara länkar

 

Obs! Dell Backup and Recovery 1.8 levereras inte längre med Dell-system. Den här artikeln är endast avsedd för äldre användarinformation.

 

Varning! Innan du uppgraderar systemet till Windows 10 måste du ha de senaste uppdateringarna till Dell Backup and Recovery 1.8 installerade för att säkerställa att programmet kommer att fungera efter uppgraderingen. Mer information finns i följande artikel Dell Backup and Recovery (DBAR) and Windows 10 (Dells säkerhetskopiering och återställning (DBAR) och Windows 10)

1. Factory Recovery Media (fabriksåterställningsmedia): Översikt

Obs! Om du behöver media för att reparera eller återställa operativsystemet till originalavbildningen från fabriken ska du besöka sidan Media Backup (Media för säkerhetskopiering) för att få information om hur du skapar återställningsskivor från Dell-datorn eller hur du hämtar en avbildning online.

Med Dell Backup and Recovery 1.8 kan användarna skapa och hantera Factory Recovery Media som innehåller alla nödvändiga filer som behövs för att återställa datorn till dess aktuella status. Denna funktion är tillgänglig för både Basic- och Premium-användare. Användaren når den genom att klicka på panelen Factory Recovery Media (fabriksåterställningsmedia).

Därifrån får användaren åtkomst till följande alternativ när Factory Recovery Media-skärmen öppnas:

 • Skapa återställningsmedia
 • Rensa återställningsmedia
 • Kontrollera återställningsmedia
 • Move Your Recovery Media (flytta återställningsmedia)

Med Dell Backup and Recovery 1.8 kan fabriksåterställningsmedia skapas med något av följande:

 • Inspelningsbar skiva (bra alternativ) – DVD- eller Blu-ray-skivor
 • USB-flashminne (bättre alternativ) – Både Windows 8-certifierade och icke-certifierade enheter går bra så länge det finns tillräckligt med ledigt utrymme.
 • Extern USB-hårddisk (bästa alternativet) – Hårddisken måste ha tillräckligt med utrymme.
Obs!
 • USB-flashminnen som inte är Windows 8-certifierade formateras och innehåller endast en partition när formateringen är klar. Om storleken på flashminnet är större än 32 GB används endast 32 GB under formateringen och resten av utrymmet partitioneras inte.
 • Externa USB-hårddiskar och Windows 8-certifierade USB-flashminnen formateras inte men startpartitionen läggs till på disken.
 • Användaren kan lägga till flera datorer som har Dell Backup and Recovery-programmet installerat på ett enda återställningsmedium, förutsatt att det finns tillräckligt med ledigt utrymme på enheten.
 • Program och drivrutiner som stöds läggs automatiskt till på fabriksåterställningsmediet då det skapas.
 • När fabriksåterställningsmedia skapas med inspelningsbara skivor kan fler än en skiva behövas och den sista skivan innehåller då program och drivrutiner. Om tre skivor användes då återställningsmedia skapades uppmanas användaren att endast använda de första två skivorna

Överst på sidan


2. Skapa återställningsmedia

Så här skapar du fabriksåterställningsmedia:

Obs! Skärmbilderna nedan visar hur fabriksåterställningsmedia skapas med en extern USB-hårddisk, men processen är densamma då ett USB-flashminne eller en inspelningsbar skiva används.

1. Klicka på panelen Factory Recovery Media (fabriksåterställningsmedia).

2. Anslut den externa enheten och klicka på den då den har upptäckts.

3. När enheten har valts klickar du på Continue (fortsätt).

4. Ett varningsmeddelande visas: Warning: This operation may take a while and cannot be cancelled (Varning: Den här åtgärden kan ta en stund och kan inte avbrytas). Klicka på Yes (ja) när varningen visas för att fortsätta.

5. Fönstret Applications, Drivers & Utilities (program, drivrutiner och verktyg) visas eventuellt med följande meddelande:

Licensing agreements for some applications require that the installers be removed from your hard drive after you have completed the media creation process. These applications will not appear on your recovery media if you choose to create an additional archive copy, and they may not be available for reinstall using Dell Backup and Recovery. (Licensavtal för vissa program kräver att installationsprogrammen tas bort från hårddisken när mediet har skapats. Dessa program visas inte på återställningsmediet om du väljer att skapa ytterligare en arkivkopia, och de kanske inte är tillgängliga för ominstallation med Dell Backup and Recovery.)

Klicka på Agree & Continue (godkänn och fortsätt).

6. Programmet skapar fabriksåterställningsmediet.

7. Klicka på OK när det är klart.

Obs!
Fönstret Applications, Drivers & Utilities (program, drivrutiner och verktyg) visas eventuellt med följande meddelande:

The application, driver and utilities installation files on your hard drive use XXX MB of space. You can recover this space by deleting these files. Once you have removed the files from the device you will need to use the media you created to reinstall any of these items. Delete contents to recover hard drive space? (Installationsfilerna för program, drivrutiner och verktyg på hårddisken använder XXX MB utrymme. Du kan frigöra utrymmet genom att ta bort dessa filer. När du har tagit bort filerna från enheten måste du använda mediet du skapade för att installera något av dessa objekt på nytt. Vill du ta bort innehåll för att frigöra hårddiskutrymme?)

Användaren kan välja att behålla installationsfilerna på systemet eller ta bort dem.

Överst på sidan


 

3. Rensa återställningsmedia

Användarna kan ta bort system som inte längre behövs från återställningsmediet via denna skärm.

Obs! Den här funktionen kan endast användas med externa USB-hårddiskar

1. På skärmen Factory Recovery Media (fabriksåterställningsmedia) klickar du på Clean up Recovery Media (rensa återställningsmedia)

2. När några enheter har upptäckts markerar du den enhet du vill hantera och klickar sedan på OK.

3. Systemet söker efter media. Du kan sedan markera ett system du inte längre behöver och klicka på Remove selected (ta bort markerat)

4. Ett meddelande visas:

Are you sure you want to remove this device from the Factory Recovery Media?
All files that are associated with that device will be removed. (Är du säker på att du vill ta bort den här enheten från fabriksåterställningsmediet? Alla filer som är associerade till enheten tas bort.)


Om du är säker på att du har valt rätt klickar du på Yes (ja)

5. Enheten tas bort och du återgår till skärmen för att rensa återställningsmedia. Du kan ta bort fler system eller klicka på Back (tillbaka) om du är klar

Överst på sidan


4. Kontrollera återställningsmedia

I det här avsnittet kan användarna kontrollera det fabriksåterställningsmedium som skapades för systemet och reparera det om vissa nödvändiga filer saknas eller inte känns igen.

1. På skärmen Factory Recovery Media (fabriksåterställningsmedia) klickar du på Check Recovery Media (kontrollera återställningsmedia)

2. Med fabriksåterställningsmediet anslutet klickar du på Check Factory Recovery Media (kontrollera fabriksåterställningsmedia)

3. Om fel hittas reparerar systemet dem automatiskt. Klicka på OK

Överst på sidan


5. Flytta återställningsmedia

I det här avsnittet kan användarna flytta alla återställningsfiler från en plats till en annan genom att markera den nuvarande enheten och den nya enheten. Detta genomförs utan att påverka användardata som du kan ha på enheten.

Obs! Den här funktionen kan endast användas med externa USB-hårddiskar.

1. På skärmen Factory Recovery Media (fabriksåterställningsmedia) klickar du på Move your Recovery Media (flytta återställningsmedia)

2. Först visas eventuella anslutna USB-enheter. Välj Current Drive (nuvarande enhet) och New Drive (ny enhet). När du är klar klickar du på Continue (fortsätt).

3. En varning visas: Warning: This operation may take a while and cannot be cancelled (Varning: den här åtgärden kan ta en stund och kan inte avbrytas). Klicka på Yes (ja) för att fortsätta.

Mediet flyttas och när allt är klart visas meddelandet Migration ended successfully (migreringen har slutförts). Klicka på OK

Överst på sidan


6. Dell Backup and Recovery: Användbara länkar

Webbplatsen för Dell Backup and Recovery

Dell Backup and Recovery 1.8: Översikt och installation

Dell Backup and Recovery 1.8: Backup (Dells säkerhetskopiering och återställning: Säkerhetskopiering

Dell Backup and Recovery 1.8: Återställning

Överst på sidan

Artikel-ID: SLN297537

Senast ändrad: 2017-08-15 11:30


Betygsätt den här artikeln

Korrekt
Användbart
Lätt att förstå
Var den här artikeln till nytta?
Ja Nej
Skicka dina synpunkter
Kommentarer får inte innehålla följande specialtecken: <>()\
Vårt feedbacksystem är tyvärr ut funktion just nu. Försök igen senare.

Tack för dina synpunkter.