1. Inleiding

Deze voorwaarden (de “Voorwaarden”) gelden voor alle Producten, Software en/of Diensten die door of namens de klant (de "Klant") (de onderneming die zich verbindt tot de aankoop van de Producten, Software en/of Diensten van Dell) rechtstreeks bij Dell NV worden gekocht ("Dell") voor eigen intern gebruik met uitsluiting van de algemene (inkoop) voorwaarden van de Klant. Deze Voorwaarden vormen tezamen met de (hierna nader omschreven) Orderdocumenten en Dienstverleningsdocumenten van Dell, de volledige overeenkomst tussen de Klant en Dell voor de aankoop van Producten, Software en Diensten ("de Overeenkomst"). Deze documenten gelden in volgende rangorde: (1) Orderdocumenten; (2) Dienstverleningsdocumenten en (3) deze Voorwaarden. Indien tussen de Klant en Dell een afzonderlijke overeenkomst voor de koop van Producten, Software of Diensten bestaat, dan geldt die overeenkomst in plaats van deze Voorwaarden. De voorwaarden die zijn vermeld op Dells website onder: http://www.dell.be/partner gelden voor Producten, Software en Diensten welke door de Klant voor de wederverkoop worden gekocht.

2. Begripsomschrijvingen

Vertrouwelijke Informatie”: informatie van de bekendmakende partij die niet algemeen bij het publiek bekend is, zoals software, productplannen, prijzen, marketing- en verkoopgegevens, afnemerslijsten, "knowhow" of handelsgeheimen, welke als vertrouwelijk kunnen zijn aangeduid of gezien de omstandigheden rondom de bekendmaking als vertrouwelijk dienen te worden behandeld.

Te Leveren Artikelen": materiële en immateriële zaken, waaronder rapporten, studies, basisscenario's, tekeningen, bevindingen, handleidingen, procedures en aanbevelingen die tijdens de uitvoering van de Diensten door Dell of haar leveranciers of licentiegevers zijn vervaardigd.

Van Het Merk Dell": computerhardware, software en bijbehorende producten en diensten die het logo van Dell dragen en onder het merk Dell worden verkocht en onderdelen daarvan, met uitzondering van (1) Producten van Derden en (2) eventuele onder(delen) die na levering van de Producten of door Dells custom factory integration dienst zijn toegevoegd.

"Intellectuele Eigendomsrechten": een octrooi, auteursrecht, databaserecht, moreel recht, ontwerprecht, ingeschreven model, handelsmerk, dienstenmerk, domeinnaam, metatag, gebruiksmodel, handelsnaam of, voor zover van toepassing, een aanvraag voor een dergelijk recht dan wel een ander industrieel of intellectueel eigendomsrecht dat op enigerlei plaats ter wereld bestaat alsmede intellectuele eigendomsrechten op knowhow, documentatie en technieken die verband houden met Te Leveren Artikelen of Materialen.

Materialen” alle inhoud en andere artikelen die zijn opgenomen in of als onderdeel van Producten, Diensten, Software of Te Leveren Artikelen, zoals tekst, grafische elementen, logo's, button icons, afbeeldingen, audioclips, informatie, gegevens, foto's, diagrammen, video's, lettertypes, muziek, geluiden en software. “Orderdocumenten”: de offerte en/of de orderbevestiging en/of factuur die Dell aan de Klant stuurt, waarin de door de Klant krachtens de Overeenkomst gekochte Producten, Software en Diensten alsmede de Prijzen, betalingsvoorwaarden en andere bepalingen zijn omschreven. “Prijzen” de voor de Producten, Software en/of Diensten verschuldigde prijs exclusief BTW en andere van overheidswege opgelegde heffingen en exclusief transportkosten, één en ander met inachtneming van artikel 3.2. “Producten:” de computerhardware en bijbehorende producten die Dell krachtens de Overeenkomst levert. “Diensten”: de door Dell verleende diensten, zoals in eventuele Dienstverleningsdocumenten omschreven. “Dienstenomschrijvingen”: de omschrijvingen van Diensten zoals vermeld onder http://www.dell.com/servicecontracts/global (in het Engels).“Dienstverleningsdocumenten”: de Dienstenomschrijvingen die beschikbaar zijn op http://www.dell.com/servicecontracts/global (in het Engels), Overzichten van Werkzaamheden en andere onderling overeengekomen documenten waarin Diensten, Software of Te Leveren Artikelen zijn omschreven. “Software”: software, library, hulpprogramma's, tools, of andere computer- of programmeercodes, in de vorm van een doelcode (binair) of broncode en de bijbehorende door Dell aan de Klant verstrekte documentatie. Onder Software wordt mede verstaan (1) door Dell geleverde software welke lokaal op de hardware en/of systemen van de Klant is geïnstalleerd of (2) door Dell beschikbaar is gesteld en door de Klant via het internet of anderszins op afstand (zoals via websites, portals en of "cloud-based" oplossingen) wordt benaderd. “Overzicht van Werkzaamheden”: een onderling overeengekomen overzicht van werkzaamheden, waarin tussen de Klant en Dell specifiek overeengekomen Diensten en/of Te Leveren Artikelen zijn omschreven. “Producten van Derden:” producten, software of diensten die niet Van Het Merk Dell zijn.

3. Orders, prijzen, betaling

3.1 Door Dell afgegeven offertes zijn 15 dagen geldig, tenzij in de offerte anders is vermeld. 3.2 Prijzen voor de Producten, Software en Diensten worden vermeld in de door Dell afgegeven Orderdocumenten of Dienstverleningsdocumenten. In geval levering in delen of fases geschiedt, kan het voor Dell nodig zijn de Prijzen voor Producten, Software of Diensten aan te passen wegens wijzigingen in de wisselkoersen, belastingen, rechten, heffingen, vrachtprijzen en inkoopkosten. De prijsaanpassing geeft exact de prijsverhoging die Dell ondergaat op basis van een verhoging voorgenoemde elementen weer. Door Dell afgegeven prijsopgaven zijn exclusief BTW en eventuele andere belastingen, heffingen en transportkosten, tenzij in de prijsopgave uitdrukkelijk anders is vermeld. Dergelijke kosten zijn door de Klant bovenop de opgegeven prijzen verschuldigd en kunnen als afzonderlijke posten in de Orderdocumenten verschijnen. 3.3 Betaling voor Producten, Software of Diensten dient door Dell te zijn ontvangen voordat zij de Producten verzendt of de Software of Diensten aan de Klant levert, ofwel -indien schriftelijk overeengekomen- binnen de termijn die in de Orderdocumenten is vermeld of, indien niet vermeld, binnen 30 dagen na de factuurdatum. Betaling dient te geschieden door overschrijving op de door Dell aangegeven rekening (welke periodiek kan worden gewijzigd). De termijn voor betaling is een essentieel element van de overeenkomst. De betalingstermijnen voor de Klant gelden onder voorbehoud van een controle op de kredietwaardigheid door Dell. Dell heeft het recht om over niet-tijdig betaalde bedragen rente door te berekenen tegen een percentage van 3% boven de rente van tijd tot tijd bepaald op basis van de Wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties totdat volledige betaling heeft plaatsgevonden. Indien een door de Klant krachtens de Overeenkomst aan Dell verschuldigd bedrag niet op de datum van opeisbaarheid is voldaan heeft Dell (onverminderd haar eventuele rechten of rechtsmiddelen) het recht de uitvoering van de Overeenkomst of een eventuele order te annuleren of op te schorten totdat tot genoegen van Dell een betalings- of kredietregeling is gevestigd. Dell kan delen van de order afzonderlijk factureren. 3.4 Alle ingevolge de Overeenkomst door de Klant aan Dell verrichte of te verrichten betalingen geschieden vrij van enige beperking of voorwaarde en zonder enige korting, inhouding of verrekening. 3.5 Klant stemt ermee in dat de facturen van Dell op elektronische wijze verstuurd dan wel ter beschikking gesteld worden. Op verzoek van de Klant zal Dell een papieren factuur verzenden aan Klant tegen een additionele vergoeding, mits vooraf kenbaar gemaakt.

4. Wijzigingen in Producten, Software of Diensten

Wijzigingen in een Product, Software of Dienst kunnen geschieden nadat een Klant een order heeft geplaatst maar voordat Dell het Product of de Software verzendt of de Dienst uitvoert; door de Klant ontvangen Producten en Software of Diensten kunnen kleine afwijkingen vertonen ten opzichte van door de Klant bestelde Producten, Software of Diensten maar zullen ten minste voldoen een alle oorspronkelijk afgenomen materiële functionaliteit en prestaties van de Producten, Software of Diensten.

5. Producten

5.1 Dell zal de Producten afleveren op het in de Orderdocumenten vermelde adres van de Klant. Leveringsdata zijn niet bindend en het tijdstip van levering is geen essentieel element van de overeenkomst. Indien er geen leveringsdata zijn vermeld geschiedt de levering binnen een redelijke termijn. De levering van Producten kan in termijnen geschieden. Dell is niet aansprakelijk voor verlies (met inbegrip van winstderving), (on)kosten of schade als direct of indirect gevolg van een vertraging in de levering van de Producten (zelfs indien dit door Dells nalatigheid is veroorzaakt) en de Klant heeft niet het recht de Overeenkomst wegens een vertraging te beëindigen of te ontbinden. Dell is pas in gebreke haar leveringsverplichtingen na te komen nadat zij voor niet-geleverde Producten schriftelijk per aangetekende post in gebreke is gesteld en een termijn is gegund om alsnog haar verplichtingen na te komen binnen zeven dagen na de datum van ontvangst van de ingebrekestelling. 5.2 De Producten zijn vanaf het tijdstip van aflevering voor risico van de Klant of diens vertegenwoordiger. Dell behoudt de eigendom van de Producten totdat Dell alle door de Klant aan Dell verschuldigde bedragen uit hoofde van de Overeenkomst of enige andere overeenkomst heeft ontvangen. Totdat de volledige betaling is ontvangen houdt de Klant derhalve (1) de Producten als bewaarnemer van Dell, (2) slaat hij de Producten (zonder kosten voor Dell) gescheiden van alle andere goederen van de Klant of enige derde op zodanige wijze op dat zij terstond als eigendom van Dell herkenbaar zijn, (3) zal hij eventuele herkenningstekens of verpakkingen op of in verband met de Producten niet vernietigen, wissen of onleesbaar maken en (4) de Producten in bevredigende staat houden en tot redelijk genoegen van Dell namens Dell voor de volledige prijs tegen alle risico's verzekerd houden. De Klant zal de verzekeringspolis op verzoek aan Dell overleggen. De Klant verleent Dell en diens vertegenwoordigers en werknemers onherroepelijk toestemming om te allen tijde zonder beperkingen vestigingen waar de Producten zijn of kunnen worden opgeslagen zonder voorafgaande kennisgeving te betreden teneinde de Producten te inspecteren dan wel, indien de Klant verplicht is tot teruggave van de Producten aan Dell, deze terug te nemen. Dell behoudt zich het recht voor om volledige betaling van de Prijs te vorderen, ook indien de eigendom van de Producten niet op de Klant is overgegaan. 5.3 De Klant dient de Producten te inspecteren op eventuele ontbrekende, verkeerde of beschadigde Producten of verpakkingen en Dell binnen zeven dagen na aflevering van de Producten in kennis te stellen indien dergelijke problemen uit een redelijke inspectie en test van de Producten blijken. Indien een defect of gebrek zich niet binnen zeven dagen na de datum van aflevering openbaart, dient de Klant Dell binnen een redelijke termijn na ontdekking van eventuele gebreken of andere tekortkomingen van de Producten schriftelijk in kennis te stellen. Indien de Klant de kennisgevingsvoorschriften in dit lid niet naleeft, vervalt het recht bezwaar te maken, is Dell niet aansprakelijk voor een dergelijk defect of dergelijke tekortkoming en is de Klant gehouden voor de Producten te betalen alsof ware zij conform de Overeenkomst geleverd. Dell heeft het recht teruggezonden of geweigerde Producten te herstellen of te vervangen. 5.4 Indien de Klant om enigerlei reden de levering van een voor levering gereed Product niet aanvaardt of Dell niet in staat is de Producten tijdig te leveren, omdat de Klant de benodigde aanwijzingen, documenten, licenties of toestemmingen niet heeft afgegeven, dan worden de Producten geacht te zijn geleverd, waarbij het risico (inclusief voor verlies of schade als gevolg van Dells nalatigheid) op de Klant overgaat en kan Dell: 5.4.1 de Producten tot de daadwerkelijke levering opslaan en is de Klant aansprakelijk voor alle bijbehorende (on)kosten (met inbegrip van maar niet beperkt tot opslag en verzekering); of 5.4.2 de Producten tegen de direct beschikbare beste prijs verkopen en een eventuele minderwaarde ten opzichte van de Prijs van de Producten (na aftrek van alle redelijke opslag- en verkoopkosten) aan de Klant doorberekenen.

6. Door Dell geleverde Diensten en Software in verband met de levering van de Diensten en Te Leveren Artikelen

6.1 Dell zal Diensten, Software of Te Leveren Artikelen conform de Dienstverleningsdocumenten aan de Klant leveren. Dell kan, te harer keuze, aanbieden de Dienst en de Softwarelicentie te verlengen door de Klant een factuur te sturen of de Dienst, na voorafgaande kennisgeving, te blijven uitvoeren of Software aan de Klant beschikbaar te stellen. De Klant wordt geacht met een dergelijke verlenging van de Dienst en Softwarelicentie in te stemmen door een dergelijke factuur op uiterlijk de vervaldatum te betalen of het afnemen van de Diensten of het gebruik van de Software verder te zetten. 6.2 Alle in de Materialen en de Te Leveren Artikelen opgenomen Intellectuele Eigendomsrechten berusten uitsluitend bij Dell, diens leveranciers of licentiegevers, uitgezonderd voor zover zij uitdrukkelijk worden toegekend in de Overeenkomst. 6.3 Onder voorbehoud van volledige betaling voor de desbetreffende Diensten verleent Dell de Klant een niet-exclusief, niet-overdraagbaar, royaltyvrij recht om de Materialen en Te Leveren Artikelen uitsluitend te gebruiken (1) in het land of de landen waarin Dell de Diensten levert, (2) voor eigen intern gebruik en (3) op de wijze die in desbetreffende Dienstverleningsdocumenten is vermeld. 6.4 Dell kan haar uitvoering van de Diensten of de toegang van de Klant of enige gebruiker tot de door Dell in verband met de levering van de Diensten geleverde Software annuleren of opschorten indien Dell daartoe wordt verplicht (1) bij wet, (2) bij vonnis van een bevoegde rechter of (3) indien Dell redelijke grond heeft om aan te nemen dat de Klant (of de gebruikers van de Klant) zijn betrokken bij frauduleuze of andere onrechtmatige activiteiten. 6.5 Het kan voor Dell noodzakelijk zijn gepland of ongepland herstel of onderhoud te verrichten of op afstand een programmacorrectie of upgrade van de door Dell geïnstalleerde Software uit te voeren ("Onderhoud"). Hierdoor kan de kwaliteit van de Diensten tijdelijk verminderen of de Sofware gedeeltelijk of volledig uitvallen. Een uitval respectievelijk onderbreking van de Software of Diensten gedurende dergelijk Onderhoud zal geen aanleiding zijn voor terugbetaling of creditering van door de Klant betaalde vergoedingen of voor enige vorm van schadevergoeding. 6.6 De Klant stemt ermee in dat de werking en beschikbaarheid van de systemen die voor de toegang en wisselwerking met de Software worden gebruikt en door Dell in verband met de levering van de Diensten of verzending van informatie worden gebruikt (waaronder telefoon, computer, netwerken en internet) onvoorspelbaar kunnen zijn en periodiek de toegang of het gebruik of de werking van de Software kunnen verstoren of verhinderen. Dell zal niet aansprakelijk zijn voor een dergelijke verstoring van of verhindering van de toegang, het gebruik of het niet functioneren van de Software. 6.7 Gedurende de uitvoering van de Diensten of in verband met het gebruik van de Klant van de door Dell in verband met de levering van de Diensten geleverde Software, kan het voor Dell noodzakelijk zijn gegevens en informatie te verkrijgen, te ontvangen of te verzamelen, waaronder specifieke systeemgegevens (gezamenlijk te noemen de "Gegevens"). De Klant verleent Dell een niet exclusieve, wereldwijde, royaltyvrije, onherroepelijke licentie voor een duur van 99 jaar om: 6.7.1 Gegevens uitsluitend voor de in artikel 6.7 vermelde doeleinden te gebruiken, te compileren, te distribueren, te tonen, op te slaan, te verwerken, te verveelvoudigen of er afgeleide werken van te vervaardigen; 6.7.2 de Gegevens met andere gegevens samen te voegen om anoniem voor Dells marketing- en verkoopactiviteiten te gebruiken; en 6.7.3 dergelijke Gegevens gedurende de looptijd van deze Overeenkomst op Dells servers (of de servers van haar leveranciers) te kopiëren en aan te houden. 6.8 De Klant verklaart en garandeert dat hij alle rechten, vergunningen en toestemmingen welke noodzakelijk zijn om de Gegevens binnen en buiten het land waarin hij is gevestigd te gebruiken en over te dragen in verband met de uitvoering van de Diensten door Dell of het gebruik van de Software door de Klant.

7. Diensten

7.1 Indien de afgenomen Diensten bestaan uit het herstellen van Producten Van Het Merk Dell, bestaan dergelijke Diensten uit de noodzakelijke herstelwerkzaamheden om een defect in de materialen of constructie van Producten welke onder de Overeenkomst vallen, te herstellen. Preventief onderhoud is niet inbegrepen en Dell is niet verantwoordelijk voor het herstellen van Producten Van Het Merk Dell die zijn veroorzaakt door problemen met Software of door de Klant geleverde Producten van Derden. Tenzij uitdrukkelijk in een Dienstverleningsdocument is vermeld zijn de Diensten exclusief het herstel van een Product of Productonderdeel dat is beschadigd als gevolg van (1) door een ander dan Dell of haar vertegenwoordigers uitgevoerde werkzaamheden, (2) een ongeval, verkeerd gebruik of misbruik van het Product of Productonderdeel (waaronder, maar niet beperkt tot het gebruik van een onjuiste netspanning of zekeringen, het gebruik van niet-compatibele apparaten of accessoires, ondeugdelijke of onvoldoende ventilatie of het niet-naleven van de bedieningsinstructies) door een ander dan Dell of haar vertegenwoordigers; (3) de verplaatsing van het Product van de ene geografische locatie of vestiging naar de andere; of (4) een natuurfenomeen, met inbegrip van maar niet beperkt tot blikseminslag, overstroming, tornado, aardbeving of orkaan. De voor het herstellen en periodiek onderhouden van Producten gebruikte onderdelen kunnen nieuw, zo goed als nieuw of gereconditioneerd zijn. 7.2 De Klant verleent Dell de toestemming om haar Producten van Derden te gebruiken of zich daartoe toegang te verschaffen voor zover dit noodzakelijk is of door de Klant wordt verzocht bij de uitvoering van de Diensten door Dell, met inbegrip van maar niet beperkt tot het kopiëren, opslaan en herinstalleren van een reservesysteem of -gegevens. De Klant zal namens Dell verweer voeren en Dell vrijwaren voor en schadeloosstellen tegen vorderingen of procedures van derden indien de Klant niet gerechtigd blijkt dergelijke toestemming aan Dell te verlenen (met inbegrip van maar niet beperkt tot het verkrijgen van de toepasselijke licenties, intellectuele eigendomsrechten of andere vergunningen, certificaten of goedkeuringen in verband met technologie, software of andere onderdelen).

8. Software

8.1 Op de Software zijn afzonderlijke softwarelicentieovereenkomsten die van toepassing zijn op de softwaredragers en eventueel producthandleidingen, bedieningshandleidingen of andere documentatie van toepassing welke tijdens de installatie of het gebruik van de Software aan de Klant worden verstrekt. 8.2 Bij afwezigheid van licentievoorwaarden bij de Software verleent Dell de Afnemer een niet-exclusieve licentie om toegang te hebben tot door Dell geleverde Software en deze te gebruiken. De Klant mag de door Dell in verband met de levering van de Diensten aan de Klant geleverde of beschikbaar gestelde Software alleen gedurende de looptijd van de Diensten gebruiken en uitsluitend voor zover dit voor de Klant noodzakelijk is om van de Diensten gebruik te maken. 8.3 Voor Software die Dell in verband met de levering van de Diensten heeft geleverd gelden de volgende bepalingen, behalve in de mate uitgesloten door dwingend toepasselijk recht: 8.3.1 Het is de Klant niet toegestaan: (1) de Software te kopiëren (uitgezonderd voor het vervaardigen van een reservekopie), aan te passen, onder licentie of sublicentie te verstrekken, te verkopen, gebruiksrechten te cederen, in gebruik te geven aan derden of te bezwaren; (2) de Sofware als onderdeel van een regeling voor beheerdiensten te gebruiken; of (3) de Software voor meer dan het toegestane aantal plaatsen met een licentie voor gelijktijdige gebruikers, locaties of andere in de desbetreffende Dienstverleningsdocumenten vermelde criteria te gebruiken. 8.3.2 Het is de Klant verboden (1) een poging te doen het netwerk of de apparatuur van Dell of enige derde zonder toestemming te gebruiken of zich toegang daartoe te verschaffen. (2) een poging te doen de kwetsbaarheid van de Software of een systeem, relatie of netwerk van Dell of enige afnemer of leverancier daarvan te onderzoeken, te scannen of te testen; (3) de dienst aan enige gebruiker, host of enig netwerk te verstoren (of een poging daartoe te doen); (4) ongevraagd grote hoeveelheden of commerciële berichten te verzenden; (5) de mogelijkheid van enig persoon om de Software te gebruiken (uitgezonderd tools met veiligheids- en beveiligingsfuncties) te beperken, te verhinderen of anderszins te verstoren ongeacht het oogmerk, doel of de wetenschap daarvan; of (6) de door Dell (of leveranciers van Dell) gebruikte voorzieningen voor de levering van de Diensten te beperken, te verhinderen, te verstoren of anderszins te ontwrichten of een vermindering in de prestaties daarvan te veroorzaken. 8.4 De Klant verleent Dell of een door Dell aangewezen vertegenwoordiger het recht om gedurende de gebruikelijke werkuren een controle op het gebruik van de Software uit te voeren. De Klant stemt ermee in met Dell te zullen meewerken aan een dergelijke controle en in redelijkheid toegang te verlenen tot alle dossiers in verband met het gebruik van de Software. De controle zal zijn beperkt tot een verificatie van het door de Klant naleven van de gebruiksvoorwaarden voor dergelijke Software ingevolge de Overeenkomst .

9. Garantie

9.1 Onverminderd hetgeen bepaald in artikel 9.3 garandeert Dell dat Producten Van Het Merk Dell gedurende een termijn van 12 maanden na de factuurdatum (de "Garantietermijn") (1) aan de productspecificatie zullen voldoen, (2) vrij zullen zijn van materiële gebreken en dat (3) reserveonderdelen Van Het Merk Dell gedurende 90 dagen na de leveringsdatum of de rest van de Garantietermijn indien deze langer is, vrij van gebreken zullen zijn. De uitvoering van één van de in onderstaand in artikel 9.3 vermelde opties strekt tot volledige kwijting van Dells aansprakelijkheid voor de in onderhavige artikel 9.1 verstrekte garanties. 9.2 Alle garanties, voorwaarden en andere bij wet geïmpliceerde bepalingen worden in deze Overeenkomst voor zover wettelijk is toegestaan uitgesloten. 9.3 Dell zal in uitvoering van de in artikel 9.1 genoemde garantie Producten Van Het Merk Dell welke niet aan de in artikel 9.1 vermelde garanties voldoen, herstellen of vervangen, mits Dell hiervan binnen zeven dagen na de datum waarop de Klant het gebrek ontdekt of geacht wordt het te hebben ontdekt schriftelijk in kennis wordt gesteld. Indien Dell besluit Producten of onderdelen Van Het Merk Dell overeenkomstig de in artikel 9.1 vermelde garanties te vervangen zal Dell de vervangende Producten of onderdelen voor eigen rekening leveren aan het adres waar de defecte Producten Van Het Merk Dell werden geleverd en gaat de eigendom op de defecte Producten of onderdelen die worden vervangen terug over op Dell (indien zij op de Klant was overgaan). De Klant dient al het redelijke te doen om de defecte, te vervangen Producten aan Dell te leveren, waarbij Dell het recht heeft de Klant een vergoeding in rekening te brengen indien dergelijke defecte Producten of onderdelen niet worden teruggezonden wanneer zij daarom verzoekt. 9.4 Dell garandeert dat (1) de Diensten en Te Leveren Artikelen conform de Dienstverleningsdocumenten zullen zijn en (2) de Diensten zorgvuldig tijdens de geldende dienstverleningstermijn zullen worden uitgevoerd. 9.5 Dell garandeert dat Software Van Het Merk Dell draagt gedurende een termijn van 90 dagen na de leveringsdatum in staat zal zijn om conform de desbetreffende verstrekte specificaties te functioneren, mits (1) de Klant Dell van een fout of gebrek aan de Software in kennis stelt binnen 14 dagen nadat de Klant de fout of het gebrek ontdekt of geacht wordt te hebben ontdekt, en (2) daarbij gedocumenteerd voorbeelden van een dergelijke fout of gebrek aanlevert. Dell biedt geen zekerheid of garantie dat de Software vrij van zal zijn van kleine fouten. Dells enige verantwoordelijkheid ten aanzien van de in dit artikel 9.5 verleende garantie en het enige rechtsmiddel van de Klant bestaat uit het herstel van een eventuele tekortkoming in de Software Van Het Merk Dell zodat het in alle wezenlijke opzichten conform de desbetreffende specificaties functioneert. 9.6 Dell is krachtens de in dit artikel 9 verleende garanties niet aansprakelijk: 9.6.1 voor een defect als gevolg van normale slijtage, opzettelijke schade, nalatigheid, abnormale werkomstandigheden, niet-naleving van Dells (mondelinge of schriftelijke) aanwijzingen, verkeerd gebruik of verandering, aanpassing ,herstel of reparatie van de Producten en/of Software zonder Dells goedkeuring; 9.6.2 indien de totale Prijs voor de Producten en/of Software op de datum van opeisbaarheid niet is betaald; 9.6.3 voor niet door Dell vervaardigde of geproduceerde Producten, Software, Te Leveren Artikelen, onderdelen, materialen of apparatuur, in welk verband Afnemer uitsluitend aanspraak kan maken op de garantie zoals die door de fabrikant of leverancier aan Dell verleend is en voor zover die garantie op de Klant overdraagbaar is; 9.6.4 voor door Dell ingevolge de Overeenkomst vervaardigde, geproduceerde of geleverde Software, Te Leveren Artikelen en Producten welke in overeenstemming zijn met door de Klant aan Dell verstrekte ontwerpen, specificaties, instructies en aanbevelingen; 9.6.5 voor elke vorm van gebrek, schade of slijtage welke Dell specifiek schriftelijk heeft uitgesloten; en/of 9.6.6 voor enig verder gebruik van de Producten en/of Software door de Klant na een kennisgeving conform artikel 9.3. 9.7 Dell garandeert niet dat de Producten, Software, Te Leveren Artikelen of Diensten zullen functioneren (1) met een specifieke niet door Dell verstrekte configuratie of (2) een specifiek resultaat zullen produceren zelfs indien de configuratie of het resultaat met Dell is besproken.

10. Aansprakelijkheid

10.1 Geen der partijen beperkt of sluit de aansprakelijkheid jegens de wederpartij uit wegens enige aansprakelijkheid die niet wettelijk kan worden uitgesloten. 10.2 Geen der partijen is aansprakelijk voor: 10.2.1 bijzondere, indirecte of gevolgschade; 10.2.2 derving van winst, inkomen of omzet; 10.2.3 gebruiksverlies van enig systeem of netwerk van de Klant; 10.2.4 schade aan goodwill of reputatie; 10.2.5 verlies, aantasting of schade van gegevens of software; of 10.2.6 herstel van gegevens of programma's. 10.3 Indien Dell ondanks de bovengenoemde uitsluitingen aansprakelijk is voor enige schade jegens de Klant, dan is de volledige aansprakelijkheid van Dell jegens de Klant welke om enigerlei reden uit of in verband met Overeenkomst ontstaat, hetzij wegens nalatigheid, een tekortkoming of anderszins, beperkt tot maximaal 125% van de door de Klant ingevolge de Overeenkomst voor Producten, Software, Te Leveren Artikelen verschuldigde Prijs, dan wel de Prijs voor de Diensten voor een periode van 3 maanden. Deze aansprakelijkheidsbeperking geldt ongeacht het aansprakelijkheidsregime, inclusief maar niet beperkt tot aansprakelijkheid voor contractuele schade, buitencontractuele schade, schade op basis van foutloze aansprakelijkheid en zelfs in geval van zware fout van Dell en zware en opzettelijke fout van aangestelden.

11. Riskante Activiteiten

De Klant accepteert en onderkent dat de Producten, Software, Te Leveren Artikelen en Diensten niet zijn ontworpen of bedoeld voor gebruik in een risicovolle omgeving waarin foutloos functioneren vereist is, met inbegrip van maar niet beperkt tot de bediening van kerninstallaties, luchtvaartuigbesturing of -communicatiesystemen, luchtvaartuigbegeleiding, wapensystemen, levensinstandhoudingsapparatuur of enige andere toepassing waarbij een defect in de Producten, Software, Te Leveren Artikelen of Diensten direct zou kunnen leiden tot overlijden, lichamelijk letsel of ernstige lichamelijke of materiële schade ("Riskante Activiteiten"). Dell sluit derhalve elke uitdrukkelijke of stilzwijgende garantie of geschiktheid voor Riskante Activiteiten uit.

12. Vertrouwelijkheid

Elk partij dient alle van de wederpartij ontvangen Vertrouwelijke Informatie te behandelen zoals zij in het algemeen de eigen vertrouwelijke informatie zou behandelen en daarbij ten minste een redelijke mate van zorgvuldigheid in acht te nemen.

13. Vrijwaringen

13.1 Dell zal namens de Klant verweer voeren tegen en hem vrijwaren voor elke procedure of vordering van een derde dat door Dell vervaardigde en geproduceerde conform de Overeenkomst geleverde Producten, Software, Te Leveren Artikelen Van Het Merk Dell inbreuk maken op, of onrechtmatig gebruik maken van de Intellectuele Eigendomsrechten van die derde welke uitvoerbaar zijn in het land waarin Dell levert en de Klant dergelijke Producten, Software of Diensten mag ontvangen ("IE-vordering"). Indien Dell onverwijld een kennisgeving van de IE-vordering ontvangt die naar Dells redelijke oordeel waarschijnlijk tot een negatieve uitspraak zal leiden, kan Dell, te harer keuze (1) voor de Klant een recht verkrijgen om het gebruik van dergelijke Producten, Te Leveren Artikelen of Software verder te zetten of om Dell toe te staan de uitvoering van de Diensten verder te zetten; (2) dergelijke Producten, Te Leveren Artikelen, Software of Diensten aanpassen zodat zij niet langer inbreuk maken, (3) dergelijke Producten, Te Leveren Artikelen, Software of Diensten vervangen door een equivalent dat geen inbreuk maakt of (4) reeds betaalde vergoedingen voor de beweerdelijk inbreukmakende Diensten die niet zijn uitgevoerd terug te betalen of een redelijk of evenredige terugbetaling verlenen voor de beweerdelijk inbreukmakende Producten, Te Leveren Artikelen of Software. 13.2 Onverminderd het bepaalde in artikel 13.1 heeft Dell geen verplichting ingevolge artikel 13.1 voor een IE- vordering als gevolg van (1) aanpassingen van Producten, Te Leveren Artikelen, Software of Diensten Van Het Merk Dell die niet namens of ten behoeve van Dell zijn uitgevoerd; (2) de combinatie, werking of het gebruik van dergelijke Producten, Te Leveren Artikelen, Software of Diensten in verband met een product, software of dienst van een derde (waarbij de combinatie de gestelde inbreuk veroorzaakt); of (3) Dells naleving van de schriftelijke specificaties of aanwijzingen van de Klant, met inbegrip van het opnemen van software of andere materialen of processen die door de Klant zijn geleverd of waarom de Klant verzoekt. 13.3 Artikel 13.1 en 13.2 vermelden de enige en exclusieve rechtsmiddelen van de Klant voor een IE-vordering. 13.4 De Klant zal namens Dell verweer voeren en haar vrijwaren tegen elke vordering of procedure van een derde wegens (1) het door de Klant in gebreke blijven ten aanzien van de verkrijging van een toepasselijke licentie, Intellectuele Eigendomsrechten of andere vergunning, certificaat of goedkeuring in verband met door de Klant geleverde technologie of gegevens of (2) de software of andere onderdelen waarvan de Klant heeft aangegeven of verzocht dat zij worden geïnstalleerd of opgenomen als onderdeel van de Producten, Te Leveren Artikelen, Software of Diensten; (3) schending door de Klant van Dells in de Overeenkomst vermelde eigendomsrechten; of (4) enige onjuiste verklaring omtrent het bestaan van een exportvergunning; of (5) een beschuldiging tegen Dell wegens een overtreding of vermeende overtreding door de Klant van de geldende export wet- en regelgevingen of aanwijzingen.

14. Beëindiging

14.1 Elk der partijen kan (onverminderd de overige rechten of rechtsmiddelen jegens de wederpartij) de Overeenkomst per onmiddellijk en zonder voorafgaande gerechtelijke tussenkomst door schriftelijke kennisgeving beëindigen indien de wederpartij: 14.1.1 wezenlijk tekortschiet onder de Overeenkomst en dit niet binnen 30 dagen na schriftelijke ingebrekestelling herstelt; of 14.1.2 de bedrijfsactiviteiten staakt of dreigt te staken of in staat van faillissement wordt verklaard. 14.2 Dell kan de Overeenkomst onmiddellijk en zonder voorafgaande gerechtelijke tussenkomst door schriftelijke kennisgeving beëindigen indien de Klant: 14.2.1 in gebreke blijft met de betaling van onbetwiste bedragen die ingevolge de Overeenkomst aan Dell verschuldigd en opeisbaar zijn; 14.2.2 De Klant de exportbeperkende wetten overtreedt of Dell dit redelijkerwijze vermoedt; 14.2.3 de Klant in de Overeenkomst opgenomen IE-verplichtingen, garanties en vrijwaringen overtreedt. 14.3 Bij beëindiging van de Overeenkomst vervallen van rechtswege alle rechten en verplichtingen van de partijen ten aanzien van de Producten, Diensten en/of Software welke ingevolge de Overeenkomst relevant zijn voor de specifieke Orderdocumenten, met uitzondering van vorderingsrechten die vóór de beëindiging zijn ontstaan. 14.4 De volgende bepalingen blijven ook na beëindiging van de Overeenkomst van kracht en bindend jegens de partijen en de rechtsopvolgers en rechtverkrijgenden daarvan. 1 (Inleiding); 2 (Begripsomschrijvingen); 3.3 (Betaling); 5 (Producten); 6 (Diensten, Software en Te Leveren Artikelen); 7 (Diensten); 9 (Garanties); 10 (Aansprakelijkheid); 11 (Aansprakelijkheidsafwijzing hoog risico); 12 (Geheimhouding); 13 (Vrijwaringen); 14 (Beëindiging); 15 (Overmacht); 16 (Naleving exportwetgeving); 17 (Gegevensbescherming); en 18 (Algemeen).

15. Overmacht

Geen der partijen is jegens de wederpartij aansprakelijk voor een tekortkoming in de uitvoering van een of meer van haar verplichtingen (daarvan uitgezonderd betalingsverplichtingen) ingevolge de Overeenkomst gedurende een periode waarin een dergelijke uitvoering wordt vertraagd wegens omstandigheden waarop die partij redelijkerwijze geen invloed kan uitoefenen, met inbegrip van maar niet beperkt tot brand, overstroming, oorlog, een embargo, staking, oproer of maatregelen van een overheidsorgaan ("Overmacht"), mits de vertraagde partij de wederpartij onverwijld schriftelijk van de Overmacht in kennis stelt. De termijn voor uitvoering door de vertraagde partij wordt opgeschort voor de duur van de Overmacht, met dien verstande dat indien de Overmacht langer dan 30 dagen duurt, de wederpartij het recht heeft de Overeenkomst of een deel daarvan onmiddellijk en zonder voorafgaande gerechtelijke tussenkomst door schriftelijke kennisgeving aan de vertraagde partij te beëindigen.

16. Naleving exportwetgeving

16.1 De Klant onderkent dat de Producten, Te Leveren Artikelen, Software en Diensten (waartoe technologie en versleuteling kunnen behoren) die ingevolge de Overeenkomst worden geleverd onder (1) de douanewetgeving en exportbeperkende wetten van de Verenigde Staten en Europa vallen, (2) kunnen worden uitgevoerd in landen buiten de Verenigde Staten of Europa of buiten de grenzen van het land waarin de Klant of de Producten van de Klant zich bevinden en (3) mogelijk ook onder de douane- en exportwetten en regelgeving vallen van het land waarin de Producten, Te Leveren Artikelen, Software of Diensten worden verleend of ontvangen. Op grond van deze wet- en regelgeving mogen Producten, Te Leveren Artikelen, Software en Diensten die ingevolge deze Overeenkomst zijn afgenomen niet worden verkocht, verhuurd of anderszins worden overgedragen aan eindgebruikers of landen waarvoor beperkingen gelden. Tevens mogen de Producten, Te Leveren Artikelen, Software en Diensten niet worden verkocht, verhuurd of anderszins overgedragen of gebruikt worden door een eindgebruiker die zich inlaat met activiteiten die verband houden met massavernietigingswapens, met inbegrip van maar niet beperkt tot activiteiten in verband met het ontwerpen, ontwikkelen, produceren of gebruiken van kernmaterialen, kerncentrales of kernwapens, raketten of steun voor raketprojecten of chemische of biologische wapens. De klant verbindt zich dergelijke wet- en regelgeving na te leven. 16.2 De Klant verklaart dat door haar geleverde software die als onderdeel van de Producten, Te Leveren Artikelen, Software of Diensten wordt gebruikt geen versleuteling bevat of dergelijke software, voor zover zij versleuteling bevat, is goedgekeurd voor export zonder vergunning. Indien de Klant de voorgaande verklaring niet kan afleggen, stemt de Klant ermee in om Dell alle door Dell benodigde gegevens te verstrekken om een exportvergunning van de Amerikaanse overheid of andere toepasselijke nationale overheid te verkrijgen en Dell zodanige verdere medewerking te verlenen als nodig is om dergelijke vergunningen te verkrijgen. Onverminderd het bovenstaande is alleen de Klant verantwoordelijk voor het verkrijgen van eventueel benodigde vergunningen in verband met de export van software. Dell kan ook exportcertificaten voor Software van de Klant verlangen. 16.3 Dells acceptatie van een order voor Producten, Te Leveren Artikelen, Software of Diensten geschiedt onder voorbehoud van toekenning van een eventueel toepasselijke exportvergunning door de overheid van de Verenigde Staten of andere toepasselijke nationale overheid. Dell is niet aansprakelijk voor enige vertraging of tekortkoming in de levering van de Producten, Te Leveren Artikelen, Software of Diensten als gevolg van het door de Klant in gebreke blijven bij het verkrijgen van een dergelijke vergunning of verstrekken van een dergelijk certificaat. 16.4 De Klant verplicht zich Dell schadeloos te stellen, te vrijwaren en namens haar verweer te voeren tegen vorderingen of juridische procedures wegens een overtreding of vermeende overtreding van de geldende exportwetten door de Klant.

17. Gegevensbescherming

17.1 Voor zover de Klant en Dell verantwoordelijken voor de verwerking van persoonsgegevens zijn die ingevolge of in verband met de Overeenkomst worden verwerkt dienen zij regelgeving na te leven voor zover dit onder de toepasselijke wetgeving is vereist. De Klant garandeert Dell dat hij alle benodigde toelatingen voor de rechtmatige verwerking van persoonsgegevens heeft verkregen alvorens de persoonsgegevens aan Dell worden doorgegeven. 17.2 Voor zover Dell persoonsgegevens voor de Klant verwerkt dient Dell ervoor te zorgen dat toereikende beschermingsmaatregelen van kracht zijn om dergelijke persoonsgegevens te beveiligen. Dell zal zich in redelijkheid inspannen om de Klant bij te staan bij de naleving van diens verplichtingen als verantwoordelijke voor de verwerking en het reageren op verzoeken voor inzage in de dossiers van de Klant door personen op wie de persoonsgegevens betrekking hebben, waarbij de Klant een redelijke professionele vergoeding aan Dell is verschuldigd voor de tijd die haar personeel daaraan besteedt. 17.3 De Klant verleent Dell de bevoegdheid de door de Klant aan Dell verstrekte persoonsgegevens te verzamelen, te gebruiken, op te slaan en over te dragen ten behoeve van het door Dell voldoen aan haar verplichtingen ingevolge de wet en de Overeenkomst en eventuele nader omschreven doeleinden conform de Overeenkomst. 17.4 Dell kan in het kader van de normale bedrijfsactiviteiten wereldwijd persoonsgegevens op haar ondernemingssystemen overbrengen naar andere entiteiten, vertegenwoordigers of onderaannemers binnen hetzelfde concern of aan andere relevante zakelijke partners die incidenteel inzage in persoonsgegevens kunnen hebben. Bij een dergelijke overbrenging dient Dell ervoor te zorgen dat een toereikende beveiliging bestaat om de krachtens of in verband met deze Overeenkomst overgebrachte persoonsgegevens te beveiligen. 17.5 Dell is niet aansprakelijk voor enige vordering die de Klant of de betrokkene instelt wegens een handeling of omissie van Dell voor zover een dergelijke handeling of omissie het gevolg is van het door Dell naleven van de wet of de aanwijzingen van de Klant.

18. Algemeen

18.1 Kennisgevingen ingevolge de Overeenkomst dienen schriftelijk te geschieden en te zijn gericht aan de functionaris voor juridische aangelegenheden op het adres dat op Dells factuur is vermeld. 18.2 Het is geen der partijen toegestaan (verplichtingen uit) de Overeenkomst zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de wederpartij over te dragen, met dien verstande dat (1) Dell geen toestemming behoeft voor een overdracht aan verbonden vennootschappen en (2) Dell haar verplichtingen ingevolge de Overeenkomst kan uitbesteden, maar daarbij jegens de Klant aansprakelijk en verantwoordelijk blijft voor dergelijke verplichtingen. 18.3 Wijzigingen in de Overeenkomst of een op grond daarvan geplaatste order zijn uitsluitend geldig en bindend indien zij schriftelijk worden overeengekomen. Indien enige bepaling van de Overeenkomst nietig of onuitvoerbaar wordt verklaard, wordt een dergelijke bepaling doorgehaald of gewijzigd voor zover dat noodzakelijk is om aan de wet te voldoen en blijft de Overeenkomst voor het overige volledig van kracht. 18.4 Een verklaring van afstand of tekortkoming in de nakoming door een der partijen, vertraging in de uitoefening of niet-uitoefening van een recht ingevolge deze Overeenkomst vormt geen verklaring van afstand van een daaropvolgende tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst. 18.5 De Overeenkomst en eventuele niet-contractuele verplichtingen zullen worden beheerst door Belgisch recht en vallen onder de bevoegdheid van de Belgische rechter. 18.6 Partijen komen overeen dat het Verdrag van de Verenigde Naties inzake het recht dat van toepassing is op internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken 1980 (Weens koopverdrag) niet van toepassing is op deze Overeenkomst. 18.7 Ter informatie kan een Engelse versie van deze Voorwaarden aan de Klant worden verstrekt. In geval van tegenstrijdigheid tussen de Nederlandse en de Engelse versie, prevaleert de Nederlandse versie.