Consumentenvoorwaarden voor België

De consument heeft het recht aan de onderneming mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van een motief binnen 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het goed of op het sluiten van de overeenkomst.

Beste klant
Wij danken u voor uw keuze van Dell. U aankoopt gebeurt bij Dell NV, ingeschreven in de KBO met het nummer 0477.550.278 met maatschappelijke zetel te Z.3. Doornveld 130, 1731 Zellik, België of enige andere juridische entiteit van Dell nader bepaald in uw Orderbevestiging.

1. Voorwaarden voor consumenten en persoonlijk gebruik

Deze voorwaarden zijn van toepassing op de rechtstreekse verkoop van Producten en Diensten door Dell aan U via Dells onlinewinkel http://www.dell.be en worden hierna de "Consumentenvoorwaarden" genoemd. De woorden "U" en "Uw' betekenen U als consument die Producten en/of Diensten van Dell voor persoonlijk gebruik koopt. Wij maken u erop attent dat Dell geen aansprakelijkheid accepteert voor eventueel geleden verliezen of schade door een bedrijf, vak of beroep dat wordt uitgeoefend door U of enige andere persoon die krachtens deze Consumentenvoorwaarden gekochte Producten en/of Diensten gebruikt.
 
Andere kernbegrippen in deze Consumentenvoorwaarden zijn:
 
“Omschrijving”: het aanbod dat en de omschrijving van Producten en/of Diensten die op www.dell.be zijn vermeld.;

“Intellectuele eigendom”: octrooien, gedeponeerde en niet-gedeponeerde handelsmerken, gedeponeerde en niet-gedeponeerde dienstenmerken, databaserechten, gedeponeerde en niet-gedeponeerde modellen en aanvragen voor al het bovenstaande, auteursrechten, knowhow, handels- en bedrijfsnamen, domeinnamen, morele rechten en andere soortgelijkbare beschermde rechten in enigerlei land;
 
“Product(en)”: zaken (eindproducten) tot koop waarvan de klant zich tegenover Dell verbindt, met inbegrip van alle onderdelen van die zaken (eindproducten) die door anderen dan Dell zijn gefabriceerd, geassembleerd of vervaardigd en niet het merk “Dell” dragen, maar wel door toedoen van Dell deel zijn gaan uitmaken of onderdeel zijn geworden van die zaken (eindproducten);

“Diensten”: de op www.dell.be vermelde diensten en/of software ten aanzien waarvan Dell ermee instemt dat zij overeenkomstig deze Consumentenvoorwaarden aan U worden verkocht;

“Software van Dell”: software die eigendom is van Dell en door Dell ingevolge deze Consumentenvoorwaarden en de geldende softwarelicentievoorwaarden van een derde aan u ter beschikking worden gesteld.

“Product(en) van een Derde”: niet door Dell gefabriceerde, geassembleerde of vervaardigde zaken die niet het merk “Dell” dragen en die ook niet door toedoen van Dell deel zijn gaan uitmaken van of onderdeel zijn geworden van het aan de klant verkochte Product.

“Software van Derden”: software die geen Software van Dell is en door Dell ingevolge deze Consumentenvoorwaarden en de toepasselijke softwarelicentievoorwaarden aan U ter beschikking wordt gesteld.

“Orderbevestiging”: de schriftelijke of elektronische bevestiging door Dell van een geplaatste order voor Producten en/of Diensten.

Uw rechten krachtens deze Consumentenvoorwaarden gelden onverminderd alle eventuele rechten en rechtsmiddelen die U krachtens de geldende wetgeving ter bescherming van de consument toekomen.

Dell behoudt zich het recht voor de Consumentenvoorwaarden te wijzigen bij voorafgaande schriftelijke mededeling aan U van deze wijzigingen, dertig (30) dagen voordat dergelijke wijzigingen worden ingevoerd en door de laatste versie van de Consumentenvoorwaarden op www.dell.be te publiceren. Wijzigingen in de Consumentenvoorwaarden gelden enkel voor aankopen na de datum van de inwerkingtreding van dergelijke wijziging en niet met terugwerkende kracht voor aankopen gebeurd voor die inwerkingtreding.

2. Orderplaatsing en acceptatie

U kunt een order voor Producten en/of Diensten online of per telefoon rechtstreeks bij Dell plaatsen. De plaatsing van Uw order vormt Uw aanbod om van Dell te kopen en Uw instemming met de Consumentenvoorwaarden. Wij maken U erop attent dat er geen overeenkomst tussen U en Dell tot stand tenzij en totdat Dell Uw order accepteert door aan U een Orderbevestiging te versturen (Overeenkomst). Wij maken u erop attent dat Dell het recht heeft via de Orderbevestiging kleine wijzigingen in Uw order aan te brengen indien er bijvoorbeeld een tekort aan onderdelen is dan wel sprake is van andere redelijke grond welke aan U wordt meegedeeld. Dell garandeert dat al dergelijke kleine wijzigingen ten minste gelijk aan of beter zullen zijn dan de specificatie en de materiële functionaliteit, prestaties of het uiterlijk van het Product of de uitvoering van de Dienst niet zullen aantasten. U dient de Orderbevestiging na ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien U bij deze controle enige onjuistheid of fout in uw Orderbevestiging opmerkt, dient U onverwijld na de ontvangst daarvan contact met Dell op te nemen zodat Dell de gelegenheid heeft de fout te herstellen of een misverstand op te helderen voordat zij met de levering/uitvoering begint.

3. Prijs en betaling

De door U verschuldigde prijs is in de Orderbevestiging vermeld. Dell hanteert diverse betalingsmogelijkheden. Deze zijn beschreven in de Payment Policy (onder meer te raadplegen via de website van Dell (www.dell.be) onder het kopje “Algemene Voorwaarden en Policies”) en/of worden door een Dell-verkoper toegelicht. Alle prijzen zijn inclusief BTW.

4. Levering, eigendom en risico

4.1 De plaats van levering en geschatte leveringsdatum van Producten en/of Diensten worden op de Orderbevestiging vermeld. Indien niet aan de geschatte leveringsdatum kan worden voldaan, zal Dell U de gewijzigde leveringsdatum meedelen. Indien de levering niet binnen 30 dagen na de orderdatum geschiedt, kan U, mits U de levering vervolgens niet heeft geaccepteerd en niet heeft ingestemd met een leveringstermijn van meer dan 30 dagen, Uw order kosteloos annuleren en ontvangt U volledige terugbetaling. Dit recht geldt onverminderd Uw recht tijdens de in artikel 8 genoemde Afkoelingsperiode. Indien U een levering langer dan 30 dagen na de orderdatum heeft geaccepteerd of akkoord bent gegaan met een gewijzigde leveringstermijn van meer dan 30 dagen bestaat Uw enige recht op annulering vervolgens uit het uitoefenen van Uw recht tijdens de in artikel 8 genoemde Afkoelingsperiode.

4.2 Het is belangrijk dat U Producten bij ontvangst inspecteert. Indien U ontdekt dat er iets uit Uw Orderbevestiging ontbreekt of verkeerd is - dient U dit binnen een redelijke termijn na ontdekking schriftelijk of per email aan Dell mee te delen. Dell zal U dan informeren of U, afhankelijk van de omstandigheden, al dan niet recht heeft op terugbetaling van de volledige prijs, prijsvermindering, vervanging of een hersteldienst.
 
4.3 De eigendom van Producten gaat op U op het moment dat Dell volledige betaling ontvangt. Deze bepaling geldt niet voor Intellectuele eigendomsrechten op Software van Dell en Software van Derden. Wij maken U erop attent dat hoewel U het Product na de volledige betaling in eigendom houdt, U niet de Intellectuele Eigendomsrechten op Producten of Diensten die U van Dell koopt in eigendom houdt. Dergelijke Intellectuele Eigendomsrechten blijven bij Dell en/of de desbetreffende softwarelicentiegevers berusten.

4.4 Het risico met betrekking tot de Producten gaat bij de bezorging door Dell op U of Uw vertegenwoordiger over. U bent verplicht Producten met redelijke zorg te behandelen en bent verantwoordelijk voor eventuele schade als gevolg van het gebruik, de behandeling, nalatigheid en/of opslag van het Product.

5. Productgarantie

5.1 Dell garandeert dat Producten die het merk Dell dragen: (i) aan de Product Omschrijving voldoen en (ii) gedurende twee jaar na de datum van levering vrij zullen zijn van gebreken (Basisgarantie voor Producten). Wij maken u erop attent dat U ook een reeks Producten kunt afnemen, waaronder verscheidene verlengde garanties op herstellingen en vervangingen, welke uitgebreider zijn dan de Basisgarantie voor Producten. Dell zal Producten overeenkomstig de Producten Omschrijving en de geldende wetgeving met betrekking tot verkoop aan consumenten kosteloos herstellen of vervangen. Overeenkomstig de geldende wetgeving met betrekking tot verkoop aan consumenten heeft U in ondergeschikte orde recht op een passende vermindering van de prijs of ontbinding van de Overeenkomst.

5.2 Indien Dell een Product herstelt of vervangt, geschiedt dit binnen een redelijke termijn en met een redelijke zorgvuldigheid en vaardigheid.

5.3 Dell zal geen gebreken herstellen en geen defecte Producten vervangen indien het gebrek buiten de desbetreffende garantieperiode van Dell of de wettelijke garantieperiode valt of indien het defect het gevolg is van een externe oorzaak, zoals slijtage door normaal gebruik of opzettelijke beschadiging, nalatigheid of indien niet door Dell geleverde software of hardware van een derde door U wordt geïnstalleerd op of verbonden met het Product, dan wel bij een ongeluk, gevaar, vochtigheidsbeheer, elektrische spanning of andere omgevingsomstandigheden die gewoonlijk niet in een veilige omgeving worden aangetroffen.
 
5.4 Indien een Product wordt hersteld, zal Dell voor het herstellen van een Product onderdelen gebruiken die nieuw of zo goed als nieuw zijn, overeenkomstig de normen en praktijk in de sector.
 
5.5 Elk Product en/of onderdeel dat overeenkomstig de garantieverplichtingen van Dell wordt vervangen, wordt eigendom van Dell. De eigendom van een vervangen Product en/of onderdelen berust bij U. Wij maken u erop attent dat U verplicht bent verwijderde onderdelen en/of vervangen Producten op verzoek van Dell aan Dell te retourneren voor reconditionering, onderzoek of om enige andere reden. Indien de verwijderde onderdelen en/of vervangen Producten defect zijn, komen de kosten voor het retourneren van dergelijke verwijderde onderdelen of vervangen Producten voor rekening van Dell.

5.6 Dell draagt, voor zover het Dell is toegestaan, de door de fabrikant of leverancier verleende garantie op het Product van een Derde aan U over.

6. Diensten

6.1 Diensten worden geleverd in overeenstemming met de door U gekozen Diensten Omschrijving. Iedere door Dell aangeboden Diensten Omschrijving kan voor aankoop op Dells website worden geraadpleegd. Dell garandeert conformiteit met de in de industrie gebruikelijke maatstaven voor vergelijkbare diensten. U dient Dell op redelijke wijze te accommoderen, informatie te verschaffen en medewerking te verlenen opdat Dell de Diensten kan verlenen. U bent verantwoordelijk voor het maken van back-ups en het veiligstellen van vertrouwelijkheid van opgeslagen gegevens.
 
6.2 Het door Dell herstellen en vervangen van een Product geschiedt overeenkomstig artikel 5 en 6, de voor uw aankoop geldende Diensten Omschrijving en de geldende wetgeving ter bescherming van de consument. Dell zal te allen tijde proberen te voldoen aan de in de desbetreffende Diensten Omschrijving vermelde responstermijnen, maar de werkelijke termijnen kunnen daarvan afwijken in geval van overmacht.

6.3 Dell draagt, voor zover het Dell is toegestaan, de door de fabrikant of leverancier op het Product van een Derde verleende garantie aan U over.

6.4 Voor zover van toepassing kan Dell Diensten via internet of telefonisch verlenen. Sommige optionele Diensten worden tegen een hoger tarief aangeboden. Dell wijst U op voorhand op dergelijke Diensten en zal dergelijke Diensten alleen verlenen overeenkomstig de desbetreffende regelingen en gedragsregels die gelden voor het verlenen en gebruiken van Diensten waarvoor een hoger tarief geldt. Het is mogelijk dat telefoongesprekken voor opleidingsdoeleinden worden opgenomen. U dient Dell redelijkerwijze alle gegevens te verstrekken en alle medewerking te verlenen om Dell in staat stellen haar Diensten te verlenen. Tenzij anders is vermeld bent U verantwoordelijk voor alle telefoonkosten en portokosten om contact met ons op te nemen, tenzij een defect of beschadigd Product wordt geretourneerd.

6.5 Wij maken u erop attent dat in sommige Diensten Omschrijvingen bijkomende algemene verkoopvoorwaarden zijn opgenomen die specifiek voor een dienst gelden en deze Consumentenvoorwaarden aanvullen.

7. Software

7.1 Op zowel Software van Dell als Software van Derden zijn softwarelicentieovereenkomsten van toepassing die samen met de softwaredragers bij het starten of bij het downloaden of activeren van Producten worden verstrekt. Bij afwezigheid van licentievoorwaarden bij Software van Dell verleent Dell U een niet-exclusieve, niet-overdraagbare licentie om de Software van Dell gedurende de looptijd van de Diensten en/of, naar gelang van toepassing, de levensduur van het Product waarop de Software is geïnstalleerd, te gebruiken. U mag door Dell in verband met de levering van de Diensten aan U geleverde of beschikbaar gestelde Software alleen gedurende de looptijd van de Diensten gebruiken en uitsluitend voor zover dit voor U noodzakelijk is om van de Diensten gebruik te maken. Voor alle door Dell geleverde Software geldt: het is U niet toegestaan (i) de Software te kopiëren (uitgezonderd voor het vervaardigen van een reservekopie), aan te passen, onder licentie of sublicentie te verstrekken, te verkopen, te cederen of anderszins over te dragen of te bezwaren; of (ii) enige in een Diensten Omschrijving en/of softwarelicentieovereenkomst vermelde criteria te overtreden. U dient zich te houden aan de licentievoorwaarden voor aan U geleverde Dell Software en Software van Derden.

7.2 Het behoort tot Uw verantwoordelijkheid ervoor te zorgen dat door u bestelde Producten en/of Diensten compatibel zijn met eventuele andere systemen die U heeft of van plan bent in de toekomst aan te schaffen.

7.3 Dell draagt, voor zover het Dell is toegestaan, de door de fabrikant of leverancier van de Software van een Derde verleende garantie aan U over.

8. Annulering

8.1 U heeft het recht uw order te annuleren als volgt:
 
• Producten – U heeft het recht om te annuleren en het Product terug te sturen (“Afkoelingsrechten”). U heeft dit recht gedurende een periode van veertien (14) kalenderdagen te beginnen op de dag na: 1) de dag waarop u de Orderbevestiging ontvangt OF 2) de dag van levering;
• Diensten – U heeft Afkoelingsrechten zoals hierboven, vanaf de dag volgend op de dag waarop u uw Orderbevestiging ontvangt. Indien u uw order voor Diensten annuleert binnen de annuleringsperiode maar Dell reeds verzocht had om aan te vangen met Diensten te leveren gedurende deze periode, zullen we u terugbetalen in verhouding tot de Diensten die werden geleverd tot en met de datum van ontvangst van uw melding van annulering door Dell; en
• Software – U heeft Afkoelingsrechten zoals hierboven, vanaf de dag volgend op de dag waarop u uw Orderbevestiging ontvangt, zij het dat u het recht op annulering verliest indien de verzegeling van de software elektronisch of anderszins is verbroken. Indien u de Software aankoopt die ter beschikking was gesteld via digitale download, verliest u het recht op annulering indien u de Software downloadt (inclusief via automatische download) gedurende de annuleringsperiode van 14 dagen. U kan geen terugbetaling verkrijgen van Software of van een besturingssysteemelement van een Product. Indien u de vooraf geïnstalleerde software of OS niet wil, dient u het Product terug te geven.
Indien deze Diensten of Software gebruikt kunnen worden onafhankelijk van andere Product(en) of Diensten verkocht onder hetzelfde Contract, zal het recht van annulering van toepassing zijn op deze andere Producten.
 
8.2 Uw recht van annulering onder dit artikel bestaat naast uw rechten op annulering in het geval van niet- of laattijdige levering.
 
8.3. Om Uw recht op annulering van Uw order gedurende de Afkoelingsperiode uit te oefenen dient u de afdeling Customer Care van Dell in kennis te stellen van de door U voorgenomen annulering (u kan dit formulier gebruiken), waarna Dell ervoor zal zorgen dat (de) Product(en) worden opgehaald of anderszins instructies geven voor een gepaste teruggave. U dient alle geannuleerde Producten onbeschadigd (u zal verantwoordelijk zijn voor enige schade) en in de oorspronkelijke staat aan Dell te retourneren binnen een periode van 14 kalenderdagen vanaf de ontvangst van uw melding van annulering, tenzij Dell voorziet in een later ophalingsdatum. De vrachtkosten worden bij retournering door U betaald. Dell zal de prijs (met inbegrip van de standaard leveringskosten) verminderd met de vrachtkosten ven retournering die zij namens u heeft betaald, zo snel mogelijk en binnen de 14 kalenderdagen vanaf ontvangst van uw melding van annulatie aan u terugbetalen. Dell kan echter de terugbetaling inhouden zolang zij het te retourneren Product (in de oorspronkelijke staat) niet heeft ontvangen.
8.4 Zodra de Afkoelingsperiodevoorbij is en tenzij Dell anders overeenkomst, heeft u geen recht om uw order te retourneren.

9. Privacy en gegevensbescherming

Door Dell van U verkregen persoonsgegevens worden overeenkomstig alle geldende wetten en Dells privacybeleid gehouden en verwerkt. Dell kan Uw persoonsgegevens delen met andere vestigingen, vertegenwoordigers of onderaannemers van Dell welke Diensten voor Dell uitvoeren. Dell kan Uw persoonsgegevens ook overdragen aan gelieerde maatschappijen, vertegenwoordigers of onderaannemers die Diensten voor Dell uitvoeren en zich buiten de Europese Economische Ruimte bevinden, in welk geval Dell zal zorgdragen voor een adequate bescherming van Uw persoonsgegevens. Voor een kopie van Dell's privacybeleid, verwijzen wij graag naar www.dell.be of kunt u contact opnemen met Dells Data Protection Officer, Dell, PO Box 8288, Dublin 2, Ierland. U gaat akkoord met de verwerking van Uw persoonsgegevens overeenkomstig het bovenstaande

10. Exportcontrole

Wij maken u erop attent dat op het Product, inclusief eventuele technologie en software daarin, de exportwetgeving van de Verenigde Staten alsmede van het land waarin het wordt geleverd of gebruikt, van toepassing zijn. U verplicht zich deze wetgeving te zullen naleven. Het is op grond van deze wetgeving mogelijk dat een Product niet mag worden verkocht, verhuurd of overgedragen aan landen, eindgebruikers of een eindgebruik waarvoor beperkingen gelden. U verplicht zich uitdrukkelijk dat het van Dell afgenomen Product niet zal worden gebruikt voor activiteiten die verband houden met massavernietigingswapens, met inbegrip van maar niet beperkt tot, activiteiten in verband met het ontwerpen, ontwikkelen, produceren of gebruiken van kernmaterialen, kerncentrales of kernwapens, raketten of steun voor raketprojecten of chemische of biologische wapens. U verplicht zich het Product niet te zullen verkopen, verhuren of anderszins over te dragen aan eindgebruikers die zich met deze activiteiten inlaten.

11. Intellectuele eigendom

11.1 Dell behoudt alle Intellectuele Eigendomsrechten op Producten en Diensten. U dient elke inbreuk of elk ongeoorloofd gebruik van Producten en/of Diensten of Intellectuele Eigendomsrechten van een dergelijk Product en/of dergelijke Diensten onmiddellijk aan Dell mee te delen.
 
11.2 Dell vrijwaart U voor alle vorderingen van derden wegens inbreuk op Intellectuele Eigendomsrechten van een derde in verband met Producten of Software van het merk Dell. Dell kan het inbreukmakende Product en/of Software terugroepen en vervangen of aanpassen of U een volledige terugbetaling (minus afschrijving) verlenen of verlangen dat U vervangende of aangepaste Software van Dell installeert vanaf daarvoor geschikte leverings- en/of overdrachtsmechanismen zoals bijvoorbeeld een cd of internet download.

11.3 Dell kan procederen of onderhandelen over claims of deze schikken, waarbij U op verzoek redelijke medewerking aan Dell dient te verlenen indien het proces direct verband houdt met Producten en/of Diensten die aan U zijn geleverd.

12. Overdracht en onderaanneming

De Overeenkomst krachtens deze Consumentenvoorwaarden geldt voor U persoonlijk; het is U niet toegestaan haar zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Dell aan een ander over te dragen. Dell heeft het recht de Overeenkomst wegens zakelijke redenen aan elke onderneming of entiteit over te dragen, tenzij hierdoor de garanties voor U geringer kunnen worden.

13. Beperking van Dells aansprakelijkheid aan U

13.1 Productaansprakelijkheid: Indien Producten waarvan Dell op grond van de wet van 25 februari 1991 als producent aangemerkt wordt, schade veroorzaken aan personen of zaken die tot de privésfeer behoren, is Dell aansprakelijk voor alle schade aan personen alsook de schade aan goederen bestemd voor en hoofdzakelijk gebruikt in de privésfeer, mits deze schade hoger is dan € 500.

13.2 Andere aansprakelijkheid dan productaansprakelijkheid: Dell accepteert aansprakelijkheid voor verliezen die ontstaan als direct gevolg van het door Dell niet nakomen van haar verplichtingen ingevolge deze Consumentenvoorwaarden. Dell is echter niet aansprakelijk indien de oorzaak of mogelijke oorzaak is ontstaan uit een gebruik van het Product dat geen normaal gebruik is; en/of door U redelijkerwijze was te voorzien en te voorkomen, zoals onder andere, maar niet uitsluitend: gegevens- of informatieverlies als gevolg van het niet vervaardigen van een reservekopie van belangrijke gegevens op aparte gegevensdragers; virusschade of door gebruiker veroorzaakte problemen, bijvoorbeeld wegens het niet lezen en/of opvolgen van de gebruikersinstructies/ productinformatie.
 
13.3 Andere aansprakelijkheid dan productaansprakelijkheid: Dells volledige aansprakelijkheid jegens U krachtens of in verband met de Consumentenvoorwaarden bestaat uit ten hoogste uit de totale waarde van de door u afgenomen Producten en/of Diensten. Deze beperking van aansprakelijkheid geldt ongeacht het aansprakelijkheidsregime zoals maar niet beperkt tot contractuele aansprakelijkheid, buitencontractuele aansprakelijkheid en foutloze aansprakelijkheid.

13.4 Bij het instellen van een claim voor dergelijke verliezen tegen Dell dient U redelijk te handelen en maatregelen te nemen om het optreden van verlies te verminderen of te voorkomen, bijvoorbeeld door bij het opmerken van een probleem prompt contact met Dell op te nemen.

13.5 Indien enig handelen of nalaten door Dell leidt tot overlijden of lichamelijk letsel, dan is Dells aansprakelijkheid daarvoor niet beperkt. Dells aansprakelijkheid is daarenboven niet beperkt in geval van opzet of grove schuld van Dell of haar lasthebbers.

14. Omstandigheden waarop Dell geen invloed kan uitoefenen

Dell is niet verantwoordelijk voor een eventuele vertraging of niet-nakoming van haar verplichtingen krachtens de Consumentenvoorwaarden indien een dergelijke vertraging of niet-nakoming het gevolg is van overmacht zoals bijvoorbeeld, doch niet uitsluitend: stakingen bij een derde, terrorisme, oorlog, natuurrampen, noodweer of een onvoorzienbare onderbreking van de productie of het transport bij leveranciers van Dell.

15. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

De Consumentenvoorwaarden worden beheerst door Belgisch recht. De Belgische rechters zijn bevoegd.

16. Essentiële documentatie inzake de Consumentenvoorwaarden

Product Omschrijvingen, Diensten Omschrijvingen en Dells privacybeleid zijn opgenomen op www.dell.be .