|

Opphavsrett

GENERELL INFORMASJON

Intet ansvar for opplysninger.

Dell har gjort hva som er rimelig for å sikre at de opplysninger som fremgår av Dells sider er korrekte og ajour. Feil og utelatelser kan likevel forekomme og ingen må gjøre bruk av opplysningene uten først å ha kontaktet Dell for å få bekreftet riktigheten av disse. Intet av det som fremgår av disse sider, må oppfattes som bindende løfter eller uttalelser fra Dells side.

Dell har ikke noen mulighet til å kontrollere bruken av opplysninger som gis på Dells sider og kan følgelig heller ikke holdes ansvarlig for kostnader eller økonomisk tap av noen art som følge av bruk av opplysningene.

Hypertekst forbindelser

Dell kan ikke og har heller ikke kontrollert alle de sider som er forbundet med Dells sider ved "pekere" og kan heller ikke bli holdt ansvarlig for innholdet på slike sider. Bruk av opplysninger på slike sider forbundet med Dells sider, skjer helt ut på egen risiko og i henhold til de vilkår som gjelder for disse sidene.

Henvendelser

Innholdet av alle henvendelser som skjer til Dells sider anses ikke for å være av konfidensiell art og Dell forbeholder seg retten til å benytte opplysninger som mottas på en hvilken som helst måte, herunder også i forbindelse med Dells forretningsvirksomhet. Vennligst ikke send til Dells sider noe som er ulovlig, truende, ærekrenkende, pornografisk eller som kan medføre strafferettslig eller sivilrettslig ansvar.

Opphavsrett

Dell gir tillatelse til bruk, kopiering og distribusjon av opplysninger som fremgår av Dells sider, herunder grafiske fremstillinger, under forutsetning av at hver kopi merkes med "copyright" angivelse på følgende måte:

Dell Computer Corporation 2001

Hvis det gjøres bruk av opplysninger på Dells sider som tilhører en annen enn Dell, skal alle kopier også merkes med den "copyright" angivelse som gjelder for vedkommende tredjepart.

Varemerker

Varemerker, herunder forretningskjennetegn og logo, brukt eller vist til p Dells sider er registrerte eller uregistrerte varemerker som tilhører Dell eller andre og må ikke bli brukt i forbindelse med reklame eller i annet publisert materiale uten forutgående skriftlig samtykke av innehaveren av varemerket.

Dell, Dell logo, DellWare, Dimension, OptiPlex, Readyware, Selectcare, PowerEdge, Latitude, Openline, Deskdock, Techfax, Safesite, Focalpoint, OptiFrame er enten registrerte varemerker eller uregistrerte varemerker tilhørende Dell Computer Corporation i USA eller andre land