SALGSBETINGELSER

Kjøp av produkter direkte fra Dell reguleres av ett av nedenstående sett salgsbetingelser. Vær særlig oppmerksom på å gjennomlese og akseptere det rette sett salgsbetingelser, da disse inneholder viktig informasjon om dine rettigheter og forpliktelser. Såfremt du har kjøpt Dell-produkter og/eller Dell-services av en forhandler, finner forhandlerens salgsbetingelser anvendelse.

Salgsbetingelser for forbrukere– direkte salg: gjeldende for alle forbrukerkjøp direkte fra Dell via telefon eller internett.

Salgsbetingelser for ervervsdrivende – direkte salg til eget bruk: gjeldende for ervervsdrivendes kjøp av produkter og services direkte fra Dell til egen bruk i virksomheten.

Salgsbetingelser for ervervsdrivende – direkte salg til videresalg: gjeldende for ervervsdrivendes kjøp av produkter og services direkte fra Dell med henblikk på videresalg herav.

SALGSBETINGELSER FOR FORBRUKERE – DIREKTE SALG - NORGE


1. Om dette dokumentet

 

1.1 Dette dokumentet inneholder Dells Salgsbetingelser, som fastsetter rammene for Forbrukeres kjøp av Produkter og Services fra Dell. Bemerk, at dette dokumentet ikke finner anvendelse på ervervsdrivendes kjøp av Produkter og Services fra Dell, hvorpå ervervsdrivende ikke kan påberope seg noen del av disse Salgsbetingelser, samt at Dell ikke i henhold til disse Salgsbetingelser påtar seg ansvaret for tap en ervervsdrivende måtte lide som følge av bruk av Produkter og Services kjøpt i henhold til disse Salgsbetingelser.

1.2 Salgsbetingelsene utgjør sammen med (1) Servicebeskrivelser og/eller (2) Produktbeskrivelser og (3) Kjøpesummen gjeldende for de Produkter og Services, som du ønsker å kjøpe fra Dell, den samlede Avtale mellom Dell og deg/Forbrukeren. Avtalen er et bindende dokument og Forbrukeren bør lese igjennom alle Avtaledokumentene grundig forut for bestilling av Produkter og Services hos Dell.

1.3 Avtaledokumentene tilsikter å være i overensstemmelse med dine ufravikelige forbrukerrettigheter. I alle tilfelle vil gjeldende ufravikelige forbrukerrettigheter alltid ha forrang fremfor Avtalen.

2. Definisjoner

 

Avtale: Salgsbetingelsene, relevante Produktbeskrivelser og Servicebeskrivelser, samt Kjøpesummen.

Dell: Dell A/S, CVR-nummer , Arne Jacobsens Allé 15-17, 2300 København S, Danmark;

Forbruker: en fysisk person som hovedsaklig utenfor sitt erverv inngår avtale om kjøp av Produkter og Services fra Dell;

Immaterielle Rettigheter: patenter, varemerker, opphavsrett, designrettigheter, know-how og andre beskyttede rettigheter;

Kjøpesummen: det beløp, som Forbrukeren skal betale til Dell for de bestilte Produkter og Services;

Ordre: Forbrukerens tilbud om å kjøpe Produkter og Services fra Dell;

Ordrebekreftelse: Dells skriftlige aksept av Forbrukerens Ordre;

Produktbeskrivelse: et dokument som utgjør en integrert del av Avtalen, og som beskriver Produkter, som Forbrukeren kjøper fra Dell;

Produkt(er): vare(r), herunder Software, som beskrevet på Dells hjemmeside og/eller i annen dokumentasjon, samt i Ordrebekreftelser;

Salgsbetingelser: dette dokument

Servicebeskrivelse: et dokument som utgjør en integrert del av Avtalen, og som beskriver Services, som Forbrukeren kjøper fra Dell;

Service(s): service og support, som utføres av Dell i henhold til gjeldende Servicebeskrivelse på Dells hjemmeside eller i annen dokumentasjon, samt i Ordrebekreftelse;

Software: computer operativsystemer, applikasjoner og annen software som er fremstilt, eid eller lisensiert av Dell;

Tredjepartsprodukter: produkter og services som Dell selger, men som ikke er fremstilt eller samlet av Dell eller Dell-merket;

Tredjepartssoftware: computer operativsystemer, applikasjoner og annen software som Dell selger, og som er fremstilt, eid eller lisensiert av en tredjepartsutgiver eller lisensgiver.

3. Bestilling av Produkter og Services hos Dell

 

3.1 Forbrukere kan bestille Produkter og Services direkte fra Dell enten i vår webshop eller telefonisk. Tilbud fremsendt til Forbrukeren fra Dell er gyldig i 10 dager med mindre annet fremgår av et sådant tilbud;

3.2 Ordrer som Forbrukere avgir via Dells webshop anses som et tilbud fra Forbrukeren til Dell om å kjøpe Produkter og/eller Services i henhold til denne Avtale. Det er således ikke inngått en avtale om kjøp av Produkter og Services, inntil Forbrukeren mottar Ordrebekreftelse fra Dell, jf. pkt. 3.3.

3.3 Dell aksepterer Forbrukerens ordre ved utstedelse av skriftlig Ordrebekreftelse (for eksempel via e-mail), hvorved endelig Avtale anses inngått mellom Dell og Forbrukeren. Forbrukeren bør gjennomlese Ordrebekreftelsen grundig, og i rimelig tid heretter, gjøre Dell oppmerksom på eventuelle uoverensstemmelser mellom Forbrukerens Ordre og Ordrebekreftelsen.

3.4 Produkter fra Dell er utviklet med henblikk på sedvanlig ikke-kommersiell bruk, herunder i Forbrukeres hjem og hjemmekontor. Dell innestår ikke for Produktenes anvendelighet eller funksjonalitet i andre sammenhenger eller miljøer eller for Produktenes oppfyllelse av Forbrukeres særlige behov og formål, med mindre spesifikk skriftlig Avtale herom er inngått mellom Dell og Forbrukeren.
 

4. Kjøpesum og betaling

 

4.1 Den Kjøpesum, som Forbrukeren skal betale, fremgår av Ordrebekreftelse og faktura fra Dell. Forbrukerens betaling av Kjøpesummen for Produkter og Services skal skje senest ved leveringen herav, med mindre et tidligere tidspunkt er avtalt mellom Dell og Forbrukeren. I tilfelle av for sen betaling beregnes forsinkelsesrente i henhold til forsinkelsesrentelovens regler, og Dell forbeholder seg retten til å pålegge Forbrukeren gebyrer og inndrivelsesomkostninger i henhold til forsinkelsesrenteloven og inkassolovens bestemmelser.
 

5. Levering


5.1 Den leveringsdato som er anført i Ordrebekreftelsen er kun et anslag. Levering vil imidlertid i alle tilfelle finne sted innenfor 30 dager fra Forbrukerens bestilling eller Dells mottagelse av tilbud fra Forbrukeren, med mindre annet er avtalt i forbindelse med bestillingen. Såfremt den anslåtte leveringsdato ikke kan overholdes og levering ikke kan finne sted innen 30 dager fra Dells mottagelse av bestilling eller tilbud fra Forbrukeren, vil Dell kontakte Forbrukeren med henblikk på å inngå avtale om ny leveringsdato. Såfremt levering ikke finner sted innen 30 dager fra Forbrukerens bestilling eller Dells mottagelse av tilbud fra Forbrukeren, eller en på forhånd avtalt senere leveringsdato, og ønsker Forbrukeren ikke å akseptere ny leveringsdato heretter, kan Forbrukeren annullere Ordren og få Kjøpesummen refundert.

5.2 Leveringsstedet er det stedet som er anført i Ordrebekreftelsen.

5.3 Av praktiske årsaker kan dellevering av Produkter finne sted.

5.4 Forbrukeren bør ved levering av Produkter omhyggelig undersøke disse og uten ugrunnet opphold underrette Dell i tilfelle av manglende eller mangelfull levering av Produkter og Services i forhold til det som er anført i fraktbrevet; levering av Produkter og Services, som ikke er i overensstemmelse med det bestilte, jf. dog pkt. 3.3. og 3.4; levering av Produkter, hvis emballasje er beskadiget samt levering av Produkter med synlig skade, samt ved Forbrukerens senere oppdagelse av ikke-synlige defekter i Produktene.
 

6. Eiendomsrett og risiko

 

6.1 Hvis det ikke er avtalt kontant betaling senest ved levering, overgår eiendomsretten først til Forbrukeren, når Dell har mottatt full betaling av Kjøpesummen.

6.2 Risikoen for Produktenes hendelige undergang overgår til Forbrukeren ved levering av Produktene til Forbrukeren eller dennes representant, jf. dog pkt. 7.1.
 

7. Angrerett og aksept

7.1 Forbrukere gis 14 dagers angrerett etter angrerettloven. Fristen regnes fra det seneste av tidspunktet for 1) levering av Produkter/Forbrukers mottagelse av Ordrebekreftelse vedrørende kjøp av Services eller 2) mottagelse av opplysninger om angreretten på et varig medium, eks. papir. Ved kjøp af Software, gjelder angreretten kun så lenge forsegling (for eksempel elektronisk forsegling) ikke er brutt. Hvis Software bliver gjort tilgjengelig via download, mistes angreretten på det tidspunkt, hvor download har funnet sted (også ved automatisk download). Angreretten utnyttes ved Forbrukerens henvendelse til Dells Kundeservice, hvoretter Dell sørger for avhentning av Produktet hos Forbrukeren på det tidspunkt Dell med rimelighet anmoder om. Forbrukeren kan også anvende den angreformular som leveres sammen med Produktet eller benytte den formular som finnes på [adresse]. Dell påtar seg risikoen for Produktets hendelige undergang ved transport av Produktet fra avhenting hos Forbrukeren. Returfraktomkostninger påhviler Forbrukeren. Produkter skal returneres i vesentlig uendret stand og mengde. Dell opplyser en returadresse og et returnummer, som bør fremgå tydelig på Produktets innpakning. Dell vil senest 14 dager etter at Forbruker har stilt varen til rådighet eller Dell har mottatt varen eller henteseddel refundere Kjøpesummen fratrukket rimelige returfraktomkostninger.

7.2 Hvis Forbrukeren ved bruk velger ikke å akseptere en eventuell operativsystemlisens, aksepterer Dell alene å ta hele Produktet i retur og refundere Kjøpesummen, fratrukket rimelige returfraktomkostninger, såfremt dette skjer innenfor den i pkt. 7.1 nevnte frist.
 

8. Reklamasjonsrett

8.1 I tilfelle av mangler ved leverte Produkter utbedrer eller ombytter Dell slike Produkter i overensstemmelse med forbrukerkjøpslovens ufravikelige regler i en reklamasjonsperiode på 2 år fra leveringstidspunktet. For så vidt angår reklamasjon over Tredjepartsprodukter vil Dell i visse tilfelle be tredjepartsleverandører/lisensgivere av Tredjepartssoftware om å kontakte Forbrukeren med henblikk på å undersøke, om mangelen eksempelvis kan utbedres ved telefonisk rådgivning.

8.2 Den 2-årige reklamasjonsretten finner ikke anvendelse på forbruksartikler som for eksempel toner til printere.

9. Services


9.1 Utover reklamasjonsretten, jf. pkt. 8, kan Forbrukeren kjøpe ytterligere Services fra Dell. Forbrukerens eventuelle tilleggskjøp av Services påvirker og reduserer ikke Forbrukerens ufravikelige rettigheter, herunder reklamasjonsretten, som gjelder parallelt med tilleggskjøpte Services. Dells forpliktelser i medhold av Forbrukerens tilleggskjøp av Services fremgår av Dells Servicebeskrivelser. Alle Servicebeskrivelser er tilgjengelige på www.dell.no/servicedescriptions. Forbrukeren bør gjøre seg kjent med relevante Servicebeskrivelser forut for bestilling av Services fra Dell.

9.2 Dell vil i videst mulig omfang bestrebe seg på å oppfylle de i Servicebeskrivelsene anførte responstider. Disse kan variere avhengig av avstanden og tilgjengeligheten til Produktenes lokasjon mv. Bortsett fra det i pkt. 12 anførte er Dell ikke ansvarlig for eventuelle direkte eller indirekte tap forårsaket av Dells manglende oppfyllelse av relevante responstider anført i Servicebeskrivelser, likesom Dell ikke er erstatningsansvarlig for eller forpliktet i relasjon til manglende avhjelping av mangler i henhold til Avtale om tilleggskjøpt Service. Denne bestemmelsen påvirker ikke Forbrukerens eventuelle rett til dekning av eventuelle tap i medhold av Forbrukerens ufravikelige rettigheter.

9.3 Dells Service- forpliktelser er med forbehold for korrekt bruk av Produktene og gjelder ikke for eventuelle deler av Produkter, som er blitt endret eller reparert uten Dells forutgående skriftlige samtykke. Dells forpliktelser vil ikke være gjeldende, hvis en mangel skyldes eksterne forhold så som ekstrem varmepåvirkning (herunder brann), ulykke, uhell, fukt, elektrisk påvirkning eller andre påvirkninger, som ikke er normalt forekommende i forbindelse med sedvanlig ikke-kommersiell bruk, jf. punkt 3.4, eller som måtte være anført i den relevante Servicebeskrivelsen. Uansett ovenstående er følgende unntatt fra Service, med mindre annet er anført i Servicebeskrivelsen: Arbeid utenfor den normale lokale arbeidstid, flytting, forebyggende vedlikehold, forbruksartikler; reparasjon av Produkter, som fungerer i overensstemmelse med bransjestandarder, herunder bl.a. defekte piksels på skjermer, overførsel av data eller Software samt virus. Det utføres ikke Service på deler som ikke er kritiske for Produktets funksjon, herunder hengsler og kosmetiske elementer.

9.4 Som beskrevet i Servicebeskrivelsene, omfatter Dells Services ikke Tredjepartsprodukter, herunder Tredjepartssoftware, men Dell viderefører til Forbrukeren eventuelle garantier, som er ytet av Dells Tredjepartsleverandør.

9.5 Dells utførelse av Services innebærer som utgangspunkt obligatorisk telefonisk eller internettbasert feilsøking, før Dell, avhengig av avtalt servicenivå, eventuelt sender tekniker til Forbrukerens lokasjon. Forbrukeren skal samarbeide med Dell i rimelig omfang, herunder medvirke til telefonisk og/eller internettbasert feilsøking, i forbindelse med Dells levering av Services og avholder egne telefon- og internettomkostninger i forbindelse med mottagelse av Services.

9.6 Forbrukeren gjøres oppmerksom på at Servicebeskrivelser kan inneholde ytterligere bestemmelser som er spesifikke for de enkelte Services og som supplerer disse Salgsbetingelser.

10. Utskiftede Produkter og Produkt-deler

Dell eier Produkter og Produkt-deler, som utskiftes i forbindelse med oppfyllelse av reklamasjonsrett og/eller levering av Services. Dell kan anmode Forbrukeren om for Dells regning å returnere sådanne utskiftede Produkter eller Produkt-deler. Såfremt Forbrukeren ikke på Dells anmodning returnerer utskiftede Produkter eller Produkt-deler forbeholder Dell seg retten til å fakturere Forbrukeren for dette.

11. Uforutsette begivenheter/Force Majeure

 

11.1 Hverken Forbrukeren eller Dell er ansvarlig for manglende oppfyllelse av forpliktelser i henhold til Avtalen, i det omfang manglende oppfyllelse skyldes omstendigheter utenfor deres rimelige kontroll ("Force Majeure"), herunder men ikke begrenset til streik, terroristhandlinger, krig, naturkatastrofer mv.

11.2 I tilfelle av at en Force Majeure-situasjon forhindrer rettidig levering, jf. pkt. 5.1, kan Forbrukeren og Dell avtale nytt leveringstidspunkt i henhold til pkt. 5.1. Såfremt en Force Majeure-situasjon pågår i mer enn 60 dager forbeholder Dell seg retten til å oppheve Avtalen ved skriftlig meddelelse herom til Forbrukeren, som heretter vil få refundert eventuelt betalt beløp.

12. Dells ansvar og ansvarsbegrensninger

12.1 Dell aksepterer å være ansvarlig for tingsskade, dødsfall og personskade forårsaket av Dells Produkter og Services i henhold til produktansvarsloven, grov uaktsomhet eller forsettlig atferd utvist av Dell, Dells ansatte, representanter og underleverandører, som agerer på vegne av Dell. For ovenstående ansvar gjelder der ingen ansvarsbegrensninger, bortsett fra Forbrukerens sedvanlige tapsbegrensningsplikt.

12.2 Dell aksepterer utover dette å være ansvarlig i henhold til norsk retts alminnelige regler for tap, som Forbrukeren måtte lide som følge av Dells manglende overholdelse av Avtalen og ufravikelige regler som følger av lov.

Dell er derimot ikke ansvarlig for tap, som:

- er en følge av programvare-virus;

- er en følge av Forbrukerens ukorrekte bruk av Produkter, herunder Forbrukerens unnlatelse av å følge Dells manualer og/eller rimelige instrukser gitt av Dells personale;

- utspringer av at Forbrukeren ikke har foretatt fullstendige og oppdaterte sikkerhetskopier av edb-programmer og data.

13. Immaterielle rettigheter og (Dell) software


13.1 Dell holder Forbrukeren skadesløs for omkostninger og ansvar i forbindelse med krav reist som følge av at bruk av Produkter krenker tredjemanns Immaterielle Rettigheter. Dell kan i så fall tilbakekalle og utskifte eller endre Produktet eller refundere Forbrukeren Kjøpesummen. Forbrukeren holder Dell skadesløs for alle omkostninger og ansvar utsprunget av Immaterielle Rettigheter, som er spesifisert eller eid av Forbrukeren og integrert i Produktet.

13.2 Alle Immaterielle Rettigheter i Produktene, som tilhører Dell, forblir Dells. Kunden skal straks underrette Dell om all krenkende eller uautorisert bruk av Produkter eller Immaterielle Rettigheter tilhørende Dell.

13.3 Dell holder ikke Forbrukeren skadesløs for: (i) Tredjepartsprodukter og Tredjepartssoftware, (ii) uautoriserte endringer eller uautorisert bruk eller (iii) krav forårsaket av bruk av Produkter sammen med produkter, som ikke er levert av Dell.

13.4 Kunden skal overholde lisensbetingelsene for all Software, herunder men ikke begrenset til Dells lisensbetingelser, som kan finnes på: http://www.dell.com/content/topics/global.aspx/policy/en/policy?c=us&l=en&s=gen&~section=016 (på engelsk). Såfremt levert Software ikke ledsages av spesifikke lisensbestemmelser gir Dell Forbrukeren en ikke-eksklusiv, ikke-overførbar lisensadgang til å anvende Software levert av Dell. Software, som leveres til Forbrukeren, eller som Forbrukeren gis adgang til i forbindelse med Dells utførelse av Services må alene anvendes i den gjeldende Service-periode og i det omfang som det er nødvendig for, at Forbrukeren kan dra nytte av den pågjeldende Service. For så vidt angår Software levert av Dell må Forbrukeren ikke: (i) kopiere (bortsett fra sikkerhetskopi), justere, lisensiere, selge, overføre eller på annen måte overdra eller endre Softwaren eller (ii) unnlate å etterleve vilkår som er inkludert i Servicebeskrivelsen.

14. Eksportrestriksjoner

14.1 Forbrukeren gjøres hermed oppmerksom på, at Produktene, som kan inneholde teknologi og software, er underlagt eksportrestriksjoner i EU- og amerikansk lovgivning samt lovgivningen i det land, hvor Produktene leveres til eller benyttes i. I henhold til sådan lovgivning må Produktene ikke selges, utleies eller overdras til visse sluttbrukere, til visse anvendelsesformål og visse land. Forbrukeren aksepterer å overholde slik lovgivning. Forbrukeren aksepterer videre spesifikt, at Produktene ikke må anvendes i relasjon til våpen- eller masseødeleggelsesformål, herunder men ikke begrenset til design, utvikling, produksjon eller bruk av nukleære materialer eller nukleære våpen, missiler eller understøttelse av missilprosjekter, kjemiske eller biologiske våpen. Forbrukeren erklærer herved, at Forbrukeren ikke vil selge, utleie eller på annen måte overdra Produktene til sluttbrukere, som er involvert i sådanne aktiviteter.

14.2 Dell forbeholder seg retten til uten ytterligere varsel å oppheve Avtalen, såfremt Forbrukeren misligholder eller Dell har begrunnet mistanke om at Forbrukeren misligholder ovenstående eksportrestriksjoner.

15. Personopplysninger

 

Personopplysninger, som Dell har mottatt fra Forbrukeren, oppbevares og behandles i overensstemmelse med gjeldende lovgivning og Dells retningslinjer for beskyttelse av personopplysninger. Dell kan videre gi sådanne personopplysninger til andre selskaper i Dell-konsernet eller til Dells representanter eller underleverandører, som utfører tjenesteytelser for Dell. Dell kan likeledes overføre personopplysninger til søsterselskaper, som kan være hjemmehørende i land utenfor Det Europeiske Økonomiske Samarbeid (EØS) så som Dell Inc. i USA, i hvilket tilfelle Dell vil sørge for tilstrekkelig beskyttelse av de pågjeldende personopplysninger. Dells politikk til beskyttelse av privatlivets fred kan ses på Dells webside: http://www.dell.com/learn/no/no/nocorp1/policies?s=corp&c=no&l=no&~lt=popup&redirect=1 eller fås ved å kontakte privacy@dell.com via email. Forbrukeren gir ved bestilling av Produkter og Services fra Dell sitt samtykke til at Forbrukerens persondata må behandles som anført ovenfor.
 

16. Lovvalg og verneting


Denne Avtalen er underlagt og skal fortolkes i samsvar med norsk rett. Enhver tvist i forbindelse med denne Avtalen skal avgjøres av de alminnelige norske domstoler. Wien-konvensjonen om avtaler om internasjonale kjøp finner ikke anvendelse.

17. Overdragelse

17.1 Dell kan helt eller delvis overdra sine rettigheter og forpliktelser i henhold til Avtalen til kompetente tredjeparter, forutsatt at en sådan overdragelse ikke negativt påvirker:
- Leveringen av Produkter og/eller Services I henhold til Avtalen, og

- Forbrukerens rettigheter i medhold av Avtalen og gjeldende rett.

17.2 Forbrukeren kan ikke overføre sine rettigheter og forpliktelser i henhold til nærværende Avtale uten Dells forutgående skriftlige samtykke, med mindre annet følger av gjeldende ufravikelige lovgivning.
 

18. Diverse

Forbrukeren kan se alle Dells retningslinjer og nærmere opplysninger om Produkter og Services på www.dell.no