|

Warunki Sprzedaży dla Konsumentów

Szanowny Kliencie,

Dziękujemy za wybór firmy Dell.

1. Warunki Sprzedaży Konsumenckiej oraz dozwolonego użytku

Poniższe zasady regulują warunki sprzedaży Produktów i Usług przez firmę Dell bezpośrednio Klientowi za pośrednictwem sklepu internetowego umieszczonego na stronie www.dell.pl – zwane dalej -"Warunki Sprzedaży Konsumenckiej". Słowa "Klient" i "Klienta" odnoszą się do Ciebie i oznaczają, że jesteś konsumentem, który dokonuje zakupu Produktów lub Usług firmy Dell dla Swojego osobistego użytku. Dell nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody poniesione przez Twoje przedsiębiorstwo lub w ramach prowadzonej przez Ciebie działalności gospodarczej, związane z korzystaniem z Produktu lub Usługi zakupionych w ramach niniejszych Warunków Sprzedaży Konsumenckiej.

Definicje użyte w niniejszych Warunkach Sprzedaży Konsumenckiej:

"Dell" oznacza Dell Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie;

"Opis" oznacza opis Produktu i /lub Usługi umieszczony na stronie www.dell.pl;

"Własność intelektualna" oznacza patenty, zarejestrowane i niezarejestrowane znaki towarowe, zarejestrowane i niezarejestrowane znaki usługowe, prawa do baz danych, zarejestrowanych i niezarejestrowanych wzorów i aplikacji dla wszystkich wyżej wymienionych, prawa autorskie, know-how, oznaczenia handlowe, nazwy domen, prawa autorskie i inne prawa własności intelektualnej poddane ochronie prawnej;

"Produkt" oznacza produkty wymienione na stronie www.dell.pl, które Dell zgadza się sprzedać Klientowi, zgodnie z niniejszymi Warunkami Sprzedaży Konsumenckiej;

"Usługi" oznaczają usługi i/lub oprogramowanie wymienione na www.dell.pl, które Dell zgadza się sprzedać Klientowi zgodnie niniejszymi Warunkami Sprzedaży Konsumenckiej;

"Oprogramowanie Dell" oznacza oprogramowanie, które jest własnością Dell oraz zostało dostarczone przez firmę
Dell zgodnie z niniejszymi Warunkami Sprzedaży Konsumenckiej oraz warunkami licencji;

"Produkt Osób Trzecich" oznacza każdy produkt i /lub usługi, które nie posiadają oznaczenia marką Dell. "Oprogramowanie Osób Trzecich" oznacza oprogramowanie, które nie jest oprogramowaniem Dell dostarczonym

Klientowi przez Dell zgodnie z niniejszymi Warunkami Sprzedaży Konsumenckiej oraz warunkami licencji
odpowiedniego oprogramowania.

Prawa wynikające z niniejszych Warunków Sprzedaży Konsumenckiej, przysługują Klientowi obok praw i środków przyznanych zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem ochrony konsumentów.

Dell zastrzega sobie prawo do zmiany Warunków Sprzedaży Konsumenckiej o czym poinformuje na swojej stronie www.dell.pl. na 30 (trzydzieści) dni przed planowaną zmianą. Zmiany Warunków Sprzedaży Konsumenckiej nie stosuje się z mocą wsteczną.

2. Zamawianie i akceptacja

Klient może złożyć zamówienie na Produkt i/lub usługi bezpośrednio w Dell w trybie online lub telefonicznie. Złożenia przez Klienta zamówienia stanowi ofertę kupna Dell i jednocześnie zgodę na Warunki Sprzedaży Konsumenckiej. Umowa między Klientem a Dell nie dojdzie do skutku, dopóki Klient nie otrzyma z Dell formularza wraz akceptują zamówienia Klienta w formie pisemnego Potwierdzenia Zamówienia (umowa). Dell zastrzega sobie prawo do wprowadzania drobnych zmian w złożonym przez Klienta zamówieniu jeśli na przykład wystąpi niedobór części lub na innej uzasadnionej przyczyny, o czym Klient zostanie poinformowany w Potwierdzeniu Zamówienia. Dell gwarantuje, że wszelkie takie drobne zmiany będą co najmniej równoważne lub lepsze w stosunku do specyfikacji i nie wpłyną negatywnie na funkcjonalność materiałów, wykonania lub wyglądu Produktu lub wykonania Usługi. W razie zauważenia jakichkolwiek nieścisłości lub błędów w Potwierdzeniu Zamówienia należy niezwłocznie po jego otrzymaniu skontaktować się z Dell, aby Dell miał szansę poprawić błąd lub wyjaśnić nieporozumienie przed rozpoczęciem dostaw Produktu/świadczenia Usług.

3. Cena i płatności

Cena do zapłaty przez Klienta będzie określona w Potwierdzeniu Zamówienia. Z uwagi na fakt, iż Produkt lub Usługa

będą wykonane zgodnie z indywidualnymi wymaganiami Klienta, Dell wymaga zapłaty zaliczki w wysokości 50% ceny przed dostawą lub wykonaniem Usług
. Dell zastrzega sobie prawo zawieszenia dostaw Produktu /wykonania Usług, aż do momentu całkowitej zapłaty przez Klienta. Wszystkie ceny zawierają podatek VAT.

4. Dostawa, Własność i Ryzyko

4.1 Miejsce dostawy i szacunkowy termin dostawy Produktu i/lub świadczenia Usługi zostaną podane w Potwierdzeniu Zamówienia. Jeśli szacowany termin dostawy nie może być spełniony, Dell poinformuje Klienta o nowym terminie dostawy. Jeżeli dostawa nie zostanie zrealizowana w ciągu 30 dni od daty pierwotnego zamówienia, a następnie o ile nie został następnie przyjęty nowy termin dostawy lub Klient nie wyraził zgody na termin dostawy wykraczający poza 30 dni, Klient może odstąpić od zawartej umowy bez opłat i uzyskać pełny zwrot pieniędzy. Jeśli Klient zaakceptował dostawę po upływie 30 dni od daty pierwotnego terminu lub zgodził się na nowy termin dostawy przekraczający okres 30 dni, Klient ma prawo do odstąpienia, o którym mowa w pkt 8.

4.2 Klient powinien dokonać badania Produktu w momencie dostawy. Jeśli Klient stwierdzi, że braki w stosunku do Potwierdzenia Zamówienia lub zauważy, iż przysłano Produkt niezgodny z Zamówieniem lub zniszczony – Klient powinien niezwłocznie powiadomić Dell w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Następnie Dell, poinformuje Klienta o procedurze i o możliwościach dotyczących zwrotu ceny, wymiany lub naprawy w zależności od okoliczności.

4.3 Własność Produktów przechodzi na Klienta w momencie otrzymania przez Dell zapłaty całości ceny lub w przypadku dostarczenia Produktu do Klienta, lub jego przedstawiciela, w zależności od tego, które ze zdarzeń nastąpi później. W przypadku naruszenia Warunków Sprzedaży Konsumenckiej zanim własność przejdzie na Klienta, Dell zachowuje prawo do odebrania wszystkich Produktów, . Użytkowanie Produktu, nie oznacza nabycia przez Klienta Praw Własności Intelektualnej do Produktu lub Usługi zakupionych od firmy Dell, z wyjątkiem tych, które zostaną mu wyraźnie przyznane stosowną licencją. Prawa Własności Intelektualnej pozostają własnością Dell i licencjodawców będących producentami oprogramowania.

4.4 W momencie dostarczenia do Klienta lub jego przedstawiciela Produktu, na Klienta przechodzą wszystkie ryzyka dotyczące Produktu z wyjątkiem tych, które dotyczących kwestii materiałowych i produkcyjnych. Klient jest zobowiązany do podjęcia starań związanych z ochroną Produktu i jest odpowiedzialny za wszelkie szkody spowodowane przez nieprawidłowe: zastosowanie, obsługę oraz przechowywanie Produktu.

5. Gwarancja na Produkt

5.1 Dell gwarantuje, że Produkt marki Dell jest (i) zgodny z Opisem Produktu (ii) udziela gwarancji na wady fizyczne na okres jednego roku od daty dostawy ("Gwarancja Podstawową"), oraz (iii) gwarancji na wady fizyczne części zamiennych marki Dell na okres 90 dni od daty dostawy lub do końca okresu Gwarancji, jeśli ten okres jest dłuższy. Klient może w okresie gwarancyjnym zamówić także szereg Usług, w tym inne dodatkowe naprawy lub wymiany, które wykraczają poza Gwarancję Podstawową. Dell będzie dokonywał napraw lub wymiany Produktów zgodnie z warunkami zawartymi w Opisie Usług oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa ochrony konsumentów.

5.2 Dell zobowiązany jest do naprawy i wymiany Produktów będących przedmiotem normalnego użytkowania. Normalne użytkowanie oznacza korzystanie z Produktów w warunkach domowych, niekomercyjnych, nie związanych z eksperymentami, w sposób, który jest zgodny ze specyfikacją, funkcjonalnością i standardami obsługi opisanymi w Opisie. W przypadku naprawy lub wymiany produktu firmy Dell, Dell zobowiązany będzie to zrobić w rozsądnym terminie, z należytą starannością.

5.3 Dell nie będzie zobowiązany do naprawy wad lub wymiany wadliwych Produktów, jeśli wada jest poza zakresem udzielonej gwarancji lub ustawowego terminu rękojmi lub jeśli wada jest spowodowana przyczyną zewnętrzną, taką jak wynikającą z normalnego zużycia, umyślnego uszkodzenia, zaniedbania, nietypowych warunków pracy, nie przestrzegania pisemnej instrukcji Dell niewłaściwego korzystania lub zmiany, modyfikacji, regulacji lub naprawy Produktów bez zgody Dell przez Klienta, jak również z powodu wypadku, nadmiernej wilgotności, elektrycznego spięcia lub innych warunków środowiskowych, które nie są powszechnie spotykane w bezpiecznym środowisku. Dell nie jest zobowiązany do naprawy lub wymiany części tych Produktów, które zostały zmodyfikowane lub naprawione przez osobę trzecią.

5.4 Zobowiązanie Dell do naprawy i wymiany nie stosuje się do dodatkowych elementów eksploatacyjnych (takich jak na przykład toner drukarek atramentowych).
5.5 Baterie do notebooków, których dostawa jest świadczona w ramach Usługi lub Produktu, mają maksymalną roczną gwarancję, chyba że wskazano krótszy okres w załączonym do Usługi lub Produktu Opisie.

5.6 Dell dokona napraw Produktu przy użyciu części, które są nowe lub odpowiadają nowym zgodnie z normamibranżowymi i stosowaną praktyką. Produkty będą naprawiane przy użyciu części, które będą posiadać analogiczny okres gwarancji.

5.7 Dell jest właścicielem Produktu i/lub części, które zostały zastąpione, natomiast Klient, na mocy udzielonej przez Dell gwarancji będzie właścicielem wszystkich wymienionych Produktów i/lub części. Klient jest zobowiązany do zwrotu Dell zdemontowanych części i/lub wymienionego Produktu, na każde żądanie Dell. Koszty zwrotu takich zdemontowanych części lub wymienionych Produktów będą ponoszone przez Dell.
5.8 W zakresie określonym przez prawo i jeśli nie określono inaczej, Dell nie ponosi odpowiedzialności za Produkty Osoby TrzeciejJeżeli Dell będzie uprawniony przekaże Klientowi wszelkie korzyści wynikające z rękojmi lub gwarancji udzielonej przez producenta lub dostawcy Produktu Osoby Trzeciej.

6. Usługi

6.1 Dell oświadcza, iż Usługi są: (i) zgodne z ich Opisem, oraz (ii) będą wykonywane z należytą starannością podczas okresu trwania Usługi.

6.2 Dell dokona naprawy i wymiany Produktu zgodnie z pkt 5 i 6, Opisem nabytych Produktów lub Usług oraz właściwym prawem. Dell będzie starał się spełnić wymogi dotyczące deklarowanego w Opisie czasu reakcji, ale rzeczywisty czas może różnić się od deklarowanego z uwagi między innymi na oddalenie lub dostępność lokalizacji Klienta, warunki pogodowe oraz dostępność części zamiennych.

6.3 W zakresie określonym przez prawo i jeśli nie określono inaczej, Dell nie ponosi odpowiedzialności za produkty lub usługi Osoby Trzeciej., Jeżeli Dell będzie uprawniony przekaże Klientowi wszelkie korzyści wynikające z rękojmi lub gwarancji udzielonej przez producenta lub dostawcy produktu bądź usług Osoby Trzeciej.

6.4 Dell może świadczyć usługi za pośrednictwem Internetu lub w razie potrzeby telefonicznie. Niektóre dodatkowe, opcjonalne Usługi mogą być oferowane przy użyciu specjalnych taryf. Dell będzie identyfikował takie usługi z góry i świadczył je zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz stosując odpowiednie kody odnoszące się do świadczenia i korzystania z usług o podwyższonej opłacie taryfowej. Rozmowy telefoniczne mogą być nagrywane w celach szkoleniowych. Klient jest zobowiązany podać Dell wszystkie konieczne informacje oraz odpowiednio współpracować, aby umożliwić Dell świadczenie Usług. Klient będzie ponosić odpowiedzialność za wszystkie opłaty telefoniczne i pocztowe w kontaktach z Dell z wyjątkiem sytuacji dotyczących wymiany wadliwego lub uszkodzonego Produktu.

.

7. Oprogramowanie

7.1 Zarówno Oprogramowania Dell jak i oprogramowanie firm trzecich są przedmiotem umów licencyjnych dostarczonych wraz z nośnikami Oprogramowania lub w momencie uruchomienia, gdy Oprogramowanie jest pobierane lub aktywowane. W przypadku braku osobnej licencji towarzyszącej Oprogramowaniu Dell, Dell udziela Klientowi niewyłącznej, niezbywalną licencji na dostęp i korzystanie z Oprogramowania firmy Dell na czas trwania usługi i/lub używania Produktu. Oprogramowanie dostarczone lub udostępnione Klientowi przez Dell w związku ze świadczeniem Usług może być stosowane tylko w okresie Usługi i wyłącznie w zakresie niezbędnym, do korzystania z Usług. Wobec wszystkich programów dostarczanych przez firmę Dell, Klientowi nie wolno dokonywać (i) kopiowania oprogramowania (za wyjątkiem przygotowania kopii zapasowej), adaptacji, udzielania licencji, sprzedaży, przypisywania, udzielania sublicencji, przenoszenia lub w inny sposób lub obciążenia oprogramowania lub (ii) naruszać warunki określone w każdym Opisie Usługi i/lub licencji Oprogramowania. Klient zobowiązuje się przestrzegać warunków licencji na Oprogramowanie Dell i firm Osób Trzecich.

7.2 Klient jest odpowiedzialny za zapewnienie, że wszystkie Produkty i/lub Usługi, są kompatybilne z innymi systemami, które zamierza nabyć w przyszłości.

7.3 W zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo i jeśli nie określono inaczej, Dell nie będzie odpowiedzialny za oprogramowanie firm Osób Trzecich, ale Dell udostępni Klientowi, o ile jest to dozwolone, korzyści z rękojmi lub gwarancji udzielonej przez producenta lub dostawcy oprogramowania firm Osób Trzecich.

8. Odstąpienie od umowy

8.1 Klient ma prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 (czternaściu) dni, licząc od: (i) dniadostarczenia Produktu do Klienta, (ii) dla Usług – od dnia potwierdzenia zamówienia Usługi Prawo odstąpienia przez Klienta od umowy świadczenia Usług nie przysługuje,Klientowi jeżeli Dell za zgodą Klienta rozpoczął świadczenie Usług

8.2 Prawo odstąpienia przez Klienta od umowy w okresie określonym w pkt 8.1 nie ma zastosowania do zapisanych na nośnikach programów komputerowych po usunięciu przez Klienta ich oryginalnego opakowania, .

8.3. W celu wykonywania swojego prawa do odstąpienie od umowy w terminie określonym w pkt 8.1., Klient jest zobowiązany powiadomić Dell o odstąpieniu na piśmie przez aby umożliwić Dell zorganizowanie odbioru Produktu w rozsądnym czasie. Dell zapewni Klientowi adres zwrotny i numer zwrotu, które muszą być wyraźnie zaznaczone na opakowaniu Produktu, który ma być zwrócony. W przypadku odstąpienia od umowy zgodnie z pkt 8.1. Klient zwróci wszystkie Produkty w stanie nieuszkodzonym, w oryginalnym stanie. Koszty transportu zwracanych Produktów będą pokrywane przez Klienta. Dell zwróci Klientowi cenę, niektóre dodatkowe koszty transportu, w terminie 30 dni od otrzymania od Klienta zawiadomienia o odstąpieniu od umowy. Klient zobowiązuje się zabezpieczyć Produkt znajdującysię w jego posiadaniu a Dell zachowuje roszczenie przeciwko Klientowi w przypadku, gdy Produkt uległ zniszczeniu lub uszkodzeniu podczas gdy w był posiadaniu Klienta.

9. Polityka prywatności i ochrony danych

Dane osobowe uzyskane przez firmę Dell od Klienta mogą być przetwarzane zgodnie z obowiązującym prawem i zgodnie z polityką prywatności firmy Dell. Dell może udostępnić uzyskane od Klienta dane osobowe do spółek zależnych lub agentów lub podwykonawców świadczących usługi dla Dell, których siedziby mogą znajdować się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym po uzyskaniu zgody Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, w takim przypadku Dell zapewnienia odpowiednią ochronę w celu zabezpieczenia danych osobowych. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z powyższymi zasadami.


10. Kontroli Eksportu

Produkt, który może zawierać technologię i oprogramowanie, podlega przepisom eksportowym Stanów Zjednoczonych, jak również przepisom państwa, w którym został wydany lub jest używany. Klient zobowiązuje się przestrzegać tych praw. Zgodnie z tymi przepisami, Produkt nie może być sprzedawany, dzierżawiony lub lub w inny sposób przekazany użytkownikom końcowym do krajów, które są uznane jako kraje objęte embargiem lub innym rodzajem ograniczeń handlowych. Klient oświadcza, że Produkt zakupiony od Dell nie będzie stosowany, sprzedawany, dzierżawiony lub w inny sposób przekazany lub wykorzystywany przez użytkownika zaangażowanego w działania związane z bronią masowego rażenia, w tym, w szczególności do działań związanych z projektowaniem, rozwojem, produkcją i stosowaniem materiałów jądrowych, obiektów jądrowych, lub broni jądrowej, pocisków lub wspierania projektów związanych z bronią rakietową, chemiczną lub biologiczną. Klient zgadza się przestrzegać powyższych postanowień i przepisów.

11. Prawa Własności Intelektualnej

11.1 Dell zachowuje prawa własności intelektualnej do wszystkich Produktów i Usług. Klient jest zobowiązany powiadomić Dell o wszelkich naruszeniach praw własności intelektualnej dotyczących Produktów i/lub Usług.

11.2 Z zastrzeżeniem pkt  11.3, Dell pokryje wszystkie koszty i zobowiązania Klienta, które powstały lub mogą powstać z tytułu roszczenia osób trzecich, z powodu korzystania przez Klienta z Produktów marki Dell, Oprogramowania Dell naruszających prawo własności intelektualnej. Dell może wymienić lub zmodyfikować element, który narusza prawa własności intelektualnej osób trzecich lub też dokonać zwrotu pieniędzy (bez odsetek) lub zainstalować zastępcze lub zmodyfikowane Oprogramowanie Dell przy pomocy odpowiednich nośników lub metod transferu, takich jak płyty CD lub pobranie przez Internet.

11.3 Zobowiązanie Dell do pokrycia kosztów Klienta w okolicznościach określonych w pkt 11.2 powyżej nie stosuje się, jeżeli roszczenie powstało w wyniku:

11.3.1 Stosowanie Produkt Osoby Trzeciej lub Oprogramowanie Osoby Trzeciej lub innych usług obcych i/lub
oprogramowania;

11.3.2 Nieautoryzowanych modyfikacji lub wykorzystania Produktów, Usług i Oprogramowania firmy Dell;

11.3.3 Wszelkich roszczeń wynikających z korzystania z Produkty lub Usług marki Dell w połączeniu z elementami
(sprzętem lub oprogramowaniem) nie dostarczonym przez Dell.

11.4 Dell zachowuje prawo do kwestionowania, negocjacji i rozstrzygania roszczeń, a Klient musi zapewnić Dell niezbędną pomoc, jeśli wniesienie skargi jest bezpośrednio związane z Produktami i/lub Usługami świadczonymi przez Dell do Klienta.
12. Cesja i podwykonawstwo

Niniejsze Warunki Sprzedaży Konsumenckiej odnoszą się do Klienta, i Klient nie może scedować lub przenieść zobowiązań wynikających z nich na inne osoby, bez uprzedniego uzyskania pisemnej zgody Dell. Dell ma prawo, z powodów biznesowych, przenieść niniejszą umowę do każdej spółki lub podmiotu.

13. Ograniczenie odpowiedzialności Dell wobec klienta i Osób Trzecich

13.1 Dell ponosi odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie własności prywatnej, śmierć lub uszkodzenie ciała spowodowane przez Produkty i Usługi dostarczane do Klienta lub spowodowane przez umyślne zaniedbanie Dell lub umyślnego, działania pracowników, agentów lub podwykonawców działających w imieniu firmy Dell zgodnie z niniejszymi Warunkami Sprzedaży Konsumenckiej, pod warunkiem jednak, że we wszystkich przypadkach, z wyjątkiem śmierci lub uszkodzenia ciała (w przypadku gdy nie będzie ograniczenia odpowiedzialności), odpowiedzialność firmy Dell będzie ograniczona zgodnie z zasadami określonymi w pkt 13.2, 13.3 i 13.4 poniżej.

13.2 Dell przyjmuje odpowiedzialność za straty będące bezpośrednią konsekwencją naruszenia przez Dell zobowiązań wynikających z niniejszych Warunków Sprzedaży Konsumenckiej. Jednakże, Dell nie ponosi odpowiedzialności gdy straty zostały lub mogły być spowodowane: w sytuacji gdy ich powstanie nie było możliwe do przewidzenia przez obie strony i/lub gdy było znane wyłącznie Klientowi zanim doszło do powstania strat i/lub wynikły z użycia Produktu, w sposób odbiegający od normalnego użytkowania, jakie opisano w pkt 5.2 i/lub ryzyko powstania strat było możliwe do przewidzenia i uniknięcia przez Klienta, w szczególności poprzez: zabezpieczenie kopii danych lub innych istotnych informacji na drugim nośniku lub zabezpieczenie przed uszkodzeniem przez wirusa lub poprzez zapoznanie się przez Klienta z instrukcjami i informacji o Produkcie.

13.3 Przed skierowaniem roszczenia przeciwko Dell Klient jest zobowiązany do podjęcia wszelkich kroków w celu złagodzenia lub uniknięcia strat, które nastąpiły, między innymi poprzez kontakt z firmą Dell niezwłocznie po zapoznaniu się z problemem.

13.4 W zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, całkowita odpowiedzialność firmy Dell wobec Klienta na mocy lub w związku z Warunkami Sprzedaży Konsumenckiej nie może przekroczyć całkowitej wartości Produktów i/lub Usługi zamówionej przez Klienta.

14. Siła wyższa

Dell nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub niewykonanie swoich zobowiązań wynikających z niniejszych Warunków Sprzedaży Konsumenckiej, jeżeli takie opóźnienie lub brak możliwości realizacji zamówienia jest spowodowane przez zdarzenia siły wyższej lub zdarzeń pozostających poza kontrolą firmy Dell, w szczególności takich jak: strajk pracowników Osób Trzecich, akty terrorystyczne, wojny, katastrofy naturalne, trudne warunki pogodowe, nieprzewidywalne zakłócenia produkcji lub transportu dostawców firmy Dell.

15. Prawo i jurysdykcja

Do umowy zawartej pomiędzy Dell a Klientem w oparciu o niniejsze Warunki Sprzedaży konsumenckiej ma zastosowanie prawo polskie a wszelkie spory dotyczące wykonania niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sądy powszechne na terytorium RP.

16. Kluczowa dokumentacja dotycząca Warunków Sprzedaży Konsumenckiej

Opisy Produktów, Opisy Usług i Procedury Dell dotyczące ochrony danych osobowych i ochrony prywatności znajdują się na stronie www.dell.pl

 

Miejscowość, data……………
Imię i nazwisko konsumenta
Adres zamieszkania
Dell Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 123A
02-017 Warszawa
Oświadczenie
o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość
Oświadczam, że zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. nr 22, poz. 271 ze zm.)
odstępuję od umowy ..................................................................... nr. ................ …………..
zawartej dnia......................................................w..................................................................
Proszę o zwrot kwoty....................zł (słownie: ........................................................................)
przekazem pocztowym na adres..............................................................................................
lub na konto nr.........................................................................................................................Zwracam......................................................................................... w stanie niezmienionym

                                                                                                                                         podpis Konsument

_____________________________________________________________________________________________

 

Art. 7. 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie dziesięciu dni ustalonym w sposób określony w art. 10 ust. 1.

2. Nie jest dopuszczalne zastrzeżenie, że konsumentowi wolno odstąpić od umowy za zapłatą oznaczonej sumy (odstępne).

3. W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Jeżeli konsument dokonał jakichkolwiek przedpłat, należą się od nich odsetki ustawowe od daty dokonania przedpłaty.

Art. 10. 1. Termin dziesięciodniowy, w którym konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi - od dnia jej zawarcia.