|

Upphovsrätt

Upplysningar och ansvar

Dell eftersträvar att tillse att den information som finns på denna hemsida är riktig och uppdaterad. Trots detta kan information på hemsidan saknas eller vara felaktig. Användaren skall därför inte enbart förlita sig på informationen på hemsidan, utan skall även kontrollera densamma med Dell. Informationen på hemsidan kan således inte åberopas till stöd för anspråk eller krav av vad slag det än må vara.

Dell inte har någon kontroll över vad informationen på hemsidan används till och Dell ansvarar inte heller för direkta eller indirekta skador, förlust av intäkt eller andra skador och förluster som uppstår i samband med användandet av denna information.

Rättigheter under tvingande rätt som konsument i förhållande till Dell åtnjuter är dock inte begränsade.

Länkar

Dell har ingen möjlighet att undersöka alla de hemsidor vilka det finns länkar till och från denna hemsida och Dell är heller inte ansvarigt för sådana hemsidors innehåll. Användaren nyttjar således länkar till andra hemsidor på egen risk och tar del av sådana hemsidor på de villkor som gäller beträffande sådana hemsidor.

Överfört material

Allt material och all information som skickas till denna hemsida kommer att behandlas utan sekretess och som om materialet och informationen inte åtnjuter upphovsrättsligt skydd eller skydd under andra liknande immateriella rättigheter. Dell och dess dotter- och intressebolag kan således komma att använda, behandla och lagra sådant material och sådan information och sådant material för valfritt användningsområde, såsom t.ex. utveckling, tillverkning, försäljning och marknadsföring av produkter. Skicka inte till eller från denna hemsida sådant material eller sådan information som är olaglig, hotfull, kränkande, obscen, skandalös, provocerande eller pornografisk eller annat sådant material eller information som kan ge upphov till civilrättsligt eller straffrättsligt ansvar inom det område som denna hemsida hänför sig till.

Upphovsrätt

Dell tillåter att allt material och därtill hörande bilder som återfinns på denna hemsida får användas, kopieras och skickas vidare under förutsättning att nedanstående upplysning om upphovsrätt (copyright) infogas på ett synligt sätt på varje kopia:

Dell Computer Corporation 2001

Om annan än Dells material på denna hemsida används, kopieras eller skickas vidare så skall på motsvarande sätt upplysning om sådant materials copyright infogas på ett synligt sätt på kopian.

Varumärken

Varumärken och logotyper som används eller visas på denna hemsida är såväl registrerade som icke registrerade varumärken som tillhör Dell och andra och dessa får inte användas i reklam eller andra marknadsföringssammanhang i samband med att material från denna hemsida används, kopieras eller skickas vidare om inte ägaren till varumärket eller logotypen på förhand givit sitt skriftliga tillstånd till detta.

Dell, Dells logotyp, DellWare, Dimension, OptiPlex, Readyware, Selectcare, PowerEdge, Latitude, Openline, Deskdock, Techfax, Safesite, Focalpoint och OptiFrame är antingen registrerade eller icke registrerade varumärken och logotyper som tillhör Dell Computer Corporation i USA och i andra länder.