|

Opätovný predaj a recyklácia majetku

Opätovný predaj a recyklácia majetku

My sa postaráme o staré, vy sa môžete sústrediť na nové.

Krádež identity. Súlad s normami. Environmentálna zodpovednosť. Hoci každá spoločnosť sa zo všetkých síl snaží dodržiavať environmentálne predpisy, aj tieto obavy majú veľký vplyv na dnešné podniky. Informácie v podnikových serveroch, stolových počítačoch a notebookoch zahŕňajú mnoho citlivých a vlastníckych údajov od osobných finančných údajov až po vysoko dôverné zdravotné záznamy a ak nepodniknete nič na ich ochranu, môžu sa dostať do nepovolaných rúk.

Či chcete ďalej predať, alebo recyklovať vlastné alebo prenajaté prostriedky IT na konci životnosti, spoločnosť Dell sa o to postará. Môžeme vám pomôcť ochrániť citlivé údaje odstránením štítkov a označení zo zariadení, prepísaním1 čitateľných pevných diskov a zničením nefunkčných diskov. Ak zistíme, že vaše zariadenia majú nejakú zostatkovú hodnotu, vieme vám pomôcť získať za ne finančnú náhradu prostredníctvom našej služby opätovného predaja. Ak nie, zariadenia za vás zrecyklujeme. V každom prípade zabránime tomu, aby vaše zariadenia skončili na skládke, čím zmenšíme vašu environmentálnu stopu.
 
Riešenia na dosiahnutie zabezpečenia údajov a environmentálnej zodpovednosti

Recyklácia IT majetku                                         ARR1
Pre zariadenia bez zostatkovej hodnoty
odporúčame službu recyklácie majetku. Aby sme
zaistili dodržanie predpisov o ochrane životného
prostredia, logistiku riadnej likvidácie vašich
použitých zariadení zabezpečíme spôsobom,
ktorý bude v súlade s miestnymi predpismi.

Opätovný predaj IT majetku
Ak máte záujem ďalej odpredať svoje použité
technologické prostriedky, prepravíme vaše
systémy do našich podnikových priestorov a
určíme ich hodnotu.
Zariadenia bez zvyškovej hodnoty budú
zrecyklované. V prípade systémov vhodných
na opätovný predaj si budete môcť vybrať
z týchto dvoch možností zabezpečenia
údajov:

• Opätovný predaj s vymazaním údajov mimo priestorov zákazníka – systémy vyzdvihneme a vykonáme trojnásobné vymazanie údajov na osadenom pevnom disku ich prepísaním pomocou automatického skriptu. Ak je pevný disk nefunkčný, zničíme ho v regulovanom prostredí.
• Opätovný predaj s vymazaním údajov v priestoroch zákazníka – môžeme poskytnúť aj vyššiu úroveň zabezpečenia vykonaním zničenia údajov na pevnom disku umiestnenom v počítači v troch fázach priamo u vás ešte predtým, než počítač opustí vaše priestory.

Vrátenie IT majetku lízingovej spoločnosti

Ak máte v prenájme systémy na konci životnosti, môžeme za vás zariadiť logistiku a spracovanie zariadení na vrátenie lízingovej spoločnosti. Môžete si vybrať možnosť vrátenia prenajatého majetku, ktorá vášmu podniku najviac vyhovuje.

ARR2                                                    • Len preprava – prídeme do vašich
                                                      priestorov, zabalíme zariadenia a odošleme
                                                      ich späť do príslušnej lízingovej spoločnosti. 
                                                    • S vymazaním údajov mimo priestorov 
                                                      zákazníka – prídeme do vašich priestorov, 
                                                      zabalíme zariadenia a odošleme ich do 
                                                      nášho spracovateľského strediska, kde 
                                                      vykonáme trojnásobné vymazanie údajov z 
                                                      osadených pevných diskov. Zariadenia
                                                      potom vyčistíme a skontrolujeme.
                                                      Po dokončení spracovania 
                                                      zariadenia zabalíme a odošleme ich späť do 
                                                      príslušnej lízingovej spoločnosti. 
                                                    • S vymazaním údajov v priestoroch 
                                                      zákazníka – okrem zabalenia a odoslania
                                                      prídeme do vašich priestorov 
                                                      a vykonáme trojnásobné vymazanie údajov 
                                                      z pevných diskov osadených v systémoch
                                                      ešte predtým, než zariadenia opustia
                                                      vaše priestory.
 
Vieme sa prispôsobiť vašim špecifickým požiadavkám.

Zákazníkom, ktorí požadujú neštandardné služby alebo integrované nasadenia, ponúka spoločnosť Dell flexibilné služby vrátane prispôsobených služieb opätovného predaja a recyklácie majetku. Podrobnejšie informácie o ponúkaných službách vám poskytne obchodný zástupca spoločnosti Dell.

Komplexné informácie o týchto službách nájdete aj v opisoch služieb na adrese www.dell.com/servicecontracts.

Na tejto adrese nájdete aj informácie o dodržiavaní požiadaviek smernice o odpade z elektrických a elektronických zariadení.

--------------------------------------------------------------------------------

1 Proces odstránenia údajov: Žiadny proces zničenia údajov nedokáže zanechať pevný disk alebo počítač úplne bez zvyškových údajov, tak ako je tomu pri novom produkte. Spoločnosť Dell neposkytuje žiadne odporúčania týkajúce sa bezpečnostných potrieb zákazníka ani vyhlásenia týkajúce sa vyššej účinnosti určitého spôsobu odstránenia údajov v porovnaní s iným spôsobom. Za ochranu dôverných alebo citlivých informácií uložených na pevných diskoch obnovovaných spoločnosťou Dell zodpovedá zákazník.
Kontaktujte odborníka spoločnosti Dell