Baza wiedzy

Problemy z brakiem zasilania, brakiem testu POST, brakiem możliwości uruchomienia komputera lub brakiem obrazu w komputerze firmy Dell


Spis treści:

  1. Status gwarancji i jej rozszerzenie
  2. Opisy planów gwarancyjnych
  3. Międzynarodowa obsługa gwarancyjna
  4. Usługi po wygaśnięciu gwarancji

Ten artykuł dostarcza informacji na temat „Jak sprawdzić status gwarancji i dowiedzieć się więcej na jej temat”.


1. Status gwarancji i jej rozszerzenie

 

Aby sprawdzić status gwarancji systemu firmy Dell, odwiedź witrynę pomocy technicznej firmy Dell, w odpowiednim polu wprowadź kod serwisowy urządzenia, a następnie kliknij Wyślij.  Wypełnij pole captcha, aby zobaczyć informacje o gwarancji.  Posiadacze wielu produktów firmy Dell mogą wyświetlić zestawienie informacji o nich wszystkich na stronie Moje produkty i usługiŁącze do Moich produktów i usług zapewnia łatwy dostęp do informacji o gwarancjach dla ponad 10 000 kodów, które można przesłać za pomocą pliku formatu CSV. Łącze i dostęp do narzędzia wymaga uprzedniego zalogowania się do konta Mój Dell. Jeśli kody są już w pliku CSV, przesłanie i wyświetlenie informacji o gwarancji nie powinno zabrać więcej niż 5-10 minut. Po wyświetleniu, rezultaty można zapisać w formie pliku CSV lub Excel do wykorzystania offline. Dodatkowo oferujemy narzędzie Multiple Service Tag Lookup od eAPIS: http://en.community.dell.com/dell-groups/supportapisgroup/ (tylko w jęz. angielskim). Aby dowiedzieć się więcej, przejdź do strony Developer.dell.com. 

Zobaczysz informację, że gwarancja wygasa o godzinie 23:59 GMT ostatniego dnia okresu gwarancyjnego.   Aby przeliczyć strefę czasową GMT na lokalny czas, skorzystaj z dowolnego przewodnika po strefach czasowych online, który bez trudu znajdziesz za pomocą wyszukiwarki. Zgodnie z ogólną zasadą, wybierz najbliższe duże miasto znajdujące się w tej samej strefie czasowej jako podstawę do określenia przesunięcia czasowego (ilości godzin), dodaj lub odejmij ilość godzin Twojej strefy czasowej.

UWAGA:
Jeżeli Twój region znajduje się w czasie letnim, przesunięcie czasowe zmniejsza się o godzinę. Strefa GMT jest również nazywana uniwersalnym czasem skoordynowanym lub UTC.
 
PRZYKŁAD:
Znajdujesz się w pobliżu Berlina.
Twoja gwarancja wygasa w dniu: ostatni dzień (strefa czasowa GMT) to 10 lipca 2015, do godziny 23:59 GMT.
Przesunięcie wynosi zatem GMT +1.
Twoja gwarancja wygasa dnia (czasu berlińskiego) 11 lipca 2015 do godziny 12:59.

TABELA REFERENCYJNA (w języku angielskim)

 

Powrót do góry


2. Opisy planów gwarancyjnych

 

Szczegółowe informacje o gwarancji, jaką jest objęty system oraz usługach pomocy, do jakich masz prawo, znajdziesz na stronie Umowy serwisowe dla konsumentów.

Z wyświetlonej listy wybierz kraj, w którym został zakupiony system. Zostanie otwarta nowa strona z informacjami o wszystkich usługach gwarancyjnych, jakie są dostępne w Twoim regionie.

Zamiast tego możesz także wejść na stronę dla użytkowników komercyjnych, która umożliwia sprawdzenie warunków podanych na fakturze oraz przejście do usługi pozwalającej uzyskać kopię faktury.

 

Powrót do góry

3. Międzynarodowa obsługa gwarancyjna

 

Twój system może być objęty obsługą międzynarodową.

Dostępne są trzy sposoby korzystania z pomocy technicznej podczas podróży zagranicznych:

  • Telefon do centrum obsługi klienta w kraju, w którym się znajdujesz.
  • Telefon do biura obsługi klienta w Twoim kraju podczas pobytu poza jego granicami.
  • Telefon do międzynarodowego centrum kolejki zgłoszeń: 512-728-7424 (połączenie płatne). W USA i Kanadzie: 800-285-1653 (połączenie bezpłatne).

Dodatkowe informacje wraz z numerami telefonów międzynarodowej pomocy technicznej można znaleźć na stronie usług międzynarodowych w witrynie pomocy technicznej Dell.

 

Powrót do góry

4. Usługi po wygaśnięciu gwarancji

 

Naprawy systemów, których gwarancja wygasła, i rozwiązywanie związanych z nimi problemów są możliwe za odpłatą. Skontaktuj się z działem pomocy technicznej.

 

Powrót do góry

 
Treœæ sekcji Szybkie porady (ang. Quick Tips) jest publikowana samodzielnie przez specjalistów dzia³u pomocy technicznej firmy Dell, którzy na co dzieñ rozwi¹zuj¹ problemy u¿ytkowników. Aby przyspieszyæ publikacjê, w sekcji Szybkie porady mog¹ byæ prezentowane jedynie czêœciowe rozwi¹zania lub obejœcia problemów, które s¹ w trakcie opracowywania lub oczekuj¹ na dodatkow¹ weryfikacjê skutecznoœci eliminowania okreœlonego problemu. Wspomniane szybkie porady nie zosta³y przejrzane, zweryfikowane i zatwierdzone przez firmê Dell, nale¿y je wiêc stosowaæ z rozwag¹. Firma Dell nie ponosi odpowiedzialnoœci za jakiekolwiek straty, w tym m.in. za utratê danych lub zysków, które mog¹ ponieœæ klienci w wyniku zastosowania procedur lub porad przedstawionych w sekcji Szybkie porady.

Identyfikator artykułu: SLN153567

Data ostatniej modyfikacji: 13.06.2016 11:15


Oceń ten artykuł

Trafne
Przydatne
Łatwe do zrozumienia
Czy ten artykuł był przydatny?
Tak Nie
Wyślij nam swoją opinię
Opinia zawiera nieprawidłowy znak. Nieakceptowane znaki specjalne: <> () &#92;
Niestety, nasz system przekazywania opinii jest obecnie niedostępny. Spróbuj ponownie później.

Dziękujemy! Twoja opinia została wysłana.