Knowledge Base

Lijst met foutmeldingen met betrekking tot RAID en fysieke schijven voor Dell PowerEdge-servers en de betekenis


Dit artikel is een overzicht van de foutmeldingen met betrekking tot RAID (Redundant Array of Independent Disks) en fysieke schijven (HDD) en hun betekenis.

 

Stappen voor het oplossen van storingen met betrekking tot de PowerEdge RAID-controller worden in dit artikel toegelicht.

 

Bericht Betekenis
There are X enclosures connected to connector Y, but only maximum of 4 enclosures can be connected to a single SAS connector. Please remove the extra enclosures then restart your system. (Er zijn X behuizingen aangesloten op connector Y, maar er mogen maximaal slechts vier behuizingen worden aangesloten op één SAS-connector. Verwijder de extra behuizingen en start het systeem opnieuw op.) Dit bericht wordt weergegeven als het BIOS vaststelt dat er meer dan vier behuizingen op één SAS-connector zijn aangesloten. Verwijder in dat geval alle extra behuizingen en start het systeem opnieuw op.
Cache data was lost, but the controller has recovered. This could be due to the fact that your controller had protected cache after an unexpected power loss and your system was without power longer than the battery backup time. Press any key to continue or C to load the configuration utility. (Cachedata zijn verloren gegaan, maar de controller is hersteld. Dit kan het geval zijn omdat uw controller de cache heeft beschermd na een onverwachte stroomuitval en uw systeem langer dan de back-upperiode van de batterij geen stroom ontving. Druk op een toets om door te gaan of druk op C om het configuratiehulpprogramma te laden.) Dit bericht wordt weergegeven onder de volgende omstandigheden:
• De adapter stelt vast dat de cachedata in de controllercache nog niet naar het schijfsubsysteem zijn geschreven.
• De controller stelt een foutcorrectiecodefout (ECC, Error-Correcting Code) vast bij de cachecontroleroutine tijdens de initialisatie.
• De controller verwijdert de cachedata in plaats van deze naar het schijfsubsysteem te verzenden omdat de integriteit van de data niet kan worden gegarandeerd. U kunt dit probleem oplossen door de batterij volledig op te laden. Als het probleem zich blijft voordoen, is de batterij of de adapter-DIMM mogelijk defect.
The following virtual disks have missing disks: (x). If you proceed (or load the configuration utility), these virtual disks will be marked OFFLINE and will be inaccessible. Please check your cables and ensure all disks are present. Druk op een toets om door te gaan of druk op C om het configuratiehulpprogramma te laden. Het bericht geeft aan dat er geconfigureerde schijven zijn verwijderd. Als de schijven niet zijn verwijderd, zijn ze niet langer toegankelijk. De SAS-kabels voor uw systeem zijn mogelijk niet goed aangesloten. Controleer de kabelaansluitingen en los eventuele problemen op. Start het systeem opnieuw op. Als er geen problemen met de kabels zijn, drukt u op een willekeurige toets om door te gaan.
All of the disks from your previous configuration are gone. If this is an unexpected message, then please power off your system and check your cables to ensure all disks are present. Druk op een toets om door te gaan of druk op C om het configuratiehulpprogramma te laden. Het bericht geeft aan dat alle geconfigureerde schijven zijn verwijderd. Als de schijven niet zijn verwijderd, zijn ze niet langer toegankelijk. De SAS-kabels voor uw systeem zijn mogelijk niet goed aangesloten. Controleer de kabelaansluitingen en los eventuele problemen op. Start het systeem opnieuw op. Als er geen problemen met de kabels zijn, drukt u op een toets of op om door te gaan.
The following virtual disks are missing: (x) If you proceed (or load the configuration utility), these virtual disks will be removed from your configuration. If you wish to use them at a later time, they will have to be imported. If you believe these virtual disks should be present, please power off your system and check your cables to ensure all disks are present. Druk op een toets om door te gaan of druk op C om het configuratiehulpprogramma te laden. Het bericht geeft aan dat er geconfigureerde schijven zijn verwijderd. Als de schijven niet zijn verwijderd, zijn ze niet langer toegankelijk. De SAS-kabels voor uw systeem zijn mogelijk niet goed aangesloten. Controleer de kabelaansluitingen en los eventuele problemen op. Start het systeem opnieuw op. Als er geen problemen met de kabels zijn, drukt u op een toets of op om door te gaan.
The cache contains dirty data, but some virtual disks are missing or will go offline, so the cached data can not be written to disk. If this is an unexpected error, then please power off your system and check your cables to ensure all disks are present. If you continue, the data in cache will be permanently discarded. Press X to acknowledge and permanently destroy the cached data. (De cache bevat ongeldige data, maar sommige virtuele schijven ontbreken of gaan offline, zodat de data in de cache niet naar een schijf kunnen worden geschreven. Als dit een onverwachte fout is, schakelt u uw systeem uit en controleert u de kabels om er zeker van te zijn dat alle schijven aanwezig zijn. Als u doorgaat, worden de data in de cache permanent verwijderd. Druk op X om dit te bevestigen en de data in de cache permanent te verwijderen.) De controller bewaart de ongeldige cache van een virtuele schijf als de schijf offline gaat of wordt verwijderd vanwege ontbrekende fysieke schijven. Dit bericht geeft aan dat er geconfigureerde schijven zijn verwijderd. Als de schijven niet zijn verwijderd, zijn ze niet langer toegankelijk. De SAS-kabels voor uw systeem zijn mogelijk niet goed aangesloten. Controleer de kabelaansluitingen en los eventuele problemen op. Start het systeem opnieuw op. Gebruik het hulpprogramma Ctrl+R om de virtuele schijf te importeren of verwijder de bewaarde cache.
A discovery error has occurred, please power cycle the system and all the enclosures attached to this system. (Er heeft zich een detectiefout voorgedaan; schakel het systeem en alle behuizingen die op dit systeem zijn aangesloten uit en weer in.) Dit bericht geeft aan dat detectie niet binnen 120 seconden is voltooid. De SAS-kabels voor uw systeem zijn mogelijk niet goed aangesloten. Controleer de kabelaansluitingen en los eventuele problemen op. Start het systeem opnieuw op.
Entering the configuration utility in this state will result in drive configuration changes. Press Y to continue loading the configuration utility or please power off your system and check your cables to ensure all disks are present and reboot. (Wanneer het configuratiehulpprogramma in deze staat wordt geopend, zal dit resulteren in wijzigingen in de schijfconfiguratie. Druk op Y om door te gaan met het laden van het configuratiehulpprogramma of schakel het systeem uit en controleer de kabels om er zeker van te zijn dat alle schijven aanwezig zijn. Start het systeem opnieuw op.) Het bericht wordt weergegeven nadat een andere BIOS-waarschuwing is getoond die aangeeft dat er problemen zijn met eerder geconfigureerde schijven en u ervoor hebt gekozen om wijzigingen te accepteren en door te gaan. De SAS-kabels voor uw systeem zijn mogelijk niet goed aangesloten. Controleer de kabelaansluitingen en los eventuele problemen op. Start het systeem opnieuw op. Als er geen problemen met de kabels zijn, drukt u op een toets of op om door te gaan.
BIOS Disabled. No Logical Drives Handled by BIOS. (BIOS uitgeschakeld. Geen logische schijven verwerkt door BIOS.) Dit waarschuwingsbericht wordt weergegeven nadat u de ROM-optie in het configuratiehulpprogramma hebt uitgeschakeld. Als de ROM-optie is uitgeschakeld, kan het BIOS kan niet opstarten naar INT 13h en niet de mogelijkheid bieden om op te starten vanaf de virtuele schijf. Int 13h is een interrupt-signaal dat talrijke opdrachten ondersteunt die worden verzonden naar het BIOS en vervolgens worden doorgestuurd naar de fysieke schijf. Tot de opdrachten behoren handelingen die u kunt uitvoeren met een fysieke schijf, zoals lezen, schrijven en formatteren.
Adapter at Baseport xxxx is not responding where xxxx is the baseport of the controller. (Adapter bij Baseport xxxx reageert niet, waarbij xxxx de baseport van de controller is.) Neem contact op met de Technische Support van Dell.
There are offline or missing virtual drives with preserved cache. Please check the cables and ensure that all drives are present. Press any key to enter the configuration utility. (Er zijn offline of ontbrekende virtuele drives met bewaarde cachedata. Controleer de kabels en zorg ervoor dat alle schijven aanwezig zijn. Druk op een toets om het configuratiehulpprogramma te openen.) De controller bewaart de ongeldige cache van een virtuele schijf als de schijf offline gaat of wordt verwijderd vanwege ontbrekende fysieke schijven. Deze bewaarde ongeldige cache wordt een 'pinned cache' (vastgezette cache) genoemd en blijft bewaard tot u de virtuele schijf importeert of de cache verwijdert. Gebruik het hulpprogramma Ctrl+R om de virtuele schijf te importeren of verwijder de bewaarde cache. Volg de stappen voor het beheren van de bewaarde cache.
x Virtual Disk(s) Offline where x is the number of virtual disks failed. (x virtuele schijven offline, waarbij x het aantal virtuele schijven aangeeft dat niet werkt.) Deze waarschuwing wordt weergegeven als het BIOS virtuele schijven detecteert die offline zijn. U dient een controle uit te voeren om vast te stellen waarom de virtuele schijven niet werken, en vervolgens het probleem oplossen. Er vindt geen actie plaats in het BIOS.
x Virtual Disk(s) Degraded where x is the number of virtual disks degraded. (x virtuele schijven verslechterd, waarbij x het aantal verslechterde virtuele schijven aangeeft.) Deze waarschuwing wordt weergegeven wanneer het BIOS virtuele schijven detecteert die in een verslechterde staat verkeren. Voer de benodigde herstelbewerking(en) uit om de virtuele schijven optimaal te laten werken. Er vindt geen actie plaats in het BIOS.
x Virtual Disk(s) Partially Degraded. (x virtuele schijven gedeeltelijk verslechterd.) Deze waarschuwing wordt weergegeven wanneer het BIOS een probleem met één schijf vaststelt in een RAID 6- of RAID 60-configuratie. U dient te controleren waarom de deelnemende schijf niet aanwezig is om het probleem te kunnen oplossen. Er vindt geen actie plaats in het BIOS.
A discovery error has occurred, please power cycle the system and all the enclosures attached to this system. (Er heeft zich een detectiefout voorgedaan; schakel het systeem en alle behuizingen die op dit systeem zijn aangesloten uit en weer in.) Dit bericht geeft aan dat detectie niet binnen 120 seconden is voltooid. De SAS-kabels voor uw systeem zijn mogelijk niet goed aangesloten. Controleer de kabelaansluitingen en los eventuele problemen op. Start het systeem opnieuw op.
Memory/Battery problems were detected. The adapter has recovered, but cached data was lost. Press any key to continue. (Er zijn geheugen-/batterijproblemen gedetecteerd. De adapter is hersteld, maar data in de cache zijn verloren gegaan. Druk op een toets om door te gaan). Dit bericht wordt weergegeven onder de volgende omstandigheden:
• De adapter detecteert data in de controllercache die nog niet naar het schijfsubsysteem zijn geschreven.
• De controller stelt een foutcorrectiecodefout (ECC, Error-Correcting Code) vast bij de cachecontroleroutine tijdens de initialisatie.
• De controller verwijdert de cachedata in plaats van deze naar het schijfsubsysteem te verzenden omdat de integriteit van de data niet kan worden gegarandeerd.
•De batterij is mogelijk onvoldoende opgeladen. U kunt dit probleem oplossen door de batterij volledig op te laden. Als het probleem zich blijft voordoen, is de batterij of de adapter-DIMM mogelijk defect; neem contact op met de Technische Support van Dell.
Foreign configuration(s) found on adapter. Press any key to continue, or ’C’ to load the configuration utility or ’F’ to import foreign configuration(s) and continue. (Afwijkende configuratie(s) gevonden op adapter. Druk op een toets om door te gaan of druk op 'C' om de configuration utility te laden of op 'F' om de afwijkende configuratie(s) te importeren en door te gaan.) Wanneer de firmware van de controller een fysieke schijf met afwijkende metadata detecteert, wordt de schijf aangemerkt als afwijkend en wordt een alarm gegenereerd dat aangeeft dat een afwijkende schijf is gedetecteerd. Druk op als deze prompt wordt weergegeven om de configuratie te importeren (als alle deelnemende schijven van de virtuele schijf aanwezig zijn) zonder het BIOS-configuratiehulpprogramma te laden. Of druk op om het BIOS-configuratiehulpprogramma te laden en de afwijkende configuratie te importeren of te verwijderen.
De melding voor een afwijkende configuratie wordt tijdens POST weergegeven, maar er zijn geen afwijkende configuraties aanwezig op de pagina met afwijkende configuraties in Ctrl+R. Alle virtuele schijven verkeren in een optimale staat. Zorg ervoor dat al uw fysieke schijven aanwezig zijn en alle virtuele schijven in optimale staat verkeren. Verwijder de afwijkende configuratie met CTRL+R of Dell OpenManage™ Server Administrator Storage Management.
VOORZICHTIG:
Als u een fysieke schijf plaatst die eerder een deelnemende schijf van een virtuele schijf in het systeem was, en de eerdere locatie van die schijf is ingenomen door een vervangende schijf via opnieuw samenstellen, dient u de markering voor een afwijkende configuratie handmatig te verwijderen van de nieuw geplaatste schijf.
Previous configuration(s) cleared or missing. Importing configuration created on XX/XX XX.XX. Press any key to continue or C to load the configuration utility. (De vorige configuratie is gewist of ontbreekt. De configuratie die is gemaakt op XX-XX XX:XX wordt geïmporteerd. Druk op een toets om door te gaan of druk op C om het configuratiehulpprogramma te laden.) Het bericht geeft aan dat de controller en de fysieke schijven verschillende configuraties hebben. U kunt het BIOS-configuratiehulpprogramma gebruiken om de afwijkende configuratie te wissen.
Invalid SAS topology detected. Please check your cable configurations, repair the problem, and restart your system. (Ongeldige SAS-topologie gedetecteerd. Controleer de kabelconfiguraties, verhelp het probleem en start het systeem opnieuw op.) De SAS-kabels voor uw systeem zijn verkeerd aangesloten. Controleer de kabelaansluitingen en los eventuele problemen op. Start het systeem opnieuw op.
Multibits-ECC-fouten errors were detected on the RAID controller. If you continue, data corruption can occur. Contact technical support to resolve this issue. Press X to continue or else power off the system, replace the controller and reboot. (Er zijn multibits-ECC-fouten gedetecteerd op de RAID-controller. Als u doorgaat kan databeschadiging optreden. Neem contact op met de Technische Support om dit probleem op te lossen. Druk op X om door te gaan of schakel het systeem uit, vervang de controller en start het systeem opnieuw op.) Deze fout is specifiek voor de PERC H700 controller. Multibits-ECC-fouten (MBE) doen zich voor in het geheugen en kunnen data in de cache beschadigen en verwijderen.
VOORZICHTIG:
MBE-fouten zijn ernstige fouten, omdat ze kunnen leiden tot beschadiging en verlies van data. Neem bij MBE-fouten contact op met de Technische Support van Dell.
OPMERKING: 
Er wordt een vergelijkbaar bericht weergegeven wanneer meerdere enkelbits-ECC-fouten op de controller worden gedetecteerd tijdens het opstarten.
Multibits-ECC-fouten errors were detected on the RAID controller. The DIMM on the controller needs replacement. If you continue, data corruption can occur. Press X to continue or else power off the system, replace the DIMM module, and reboot. If you have replaced the DIMM please press X to continue. (Er zijn multibits-ECC-fouten gedetecteerd op de RAID-controller. De DIMM op de controller moet worden vervangen. Als u doorgaat kan databeschadiging optreden. Druk op X om door te gaan of schakel het systeem uit, vervang de DIMM en start het systeem opnieuw op. Als u de DIMM al hebt vervangen, drukt u op X om door te gaan.) Multibits-ECC-fouten (MBE) doen zich voor in het geheugen en kunnen data in de cache beschadigen en verwijderen.
VOORZICHTIG:
MBE-fouten zijn ernstige fouten, omdat ze kunnen leiden tot beschadiging en verlies van data. Neem bij MBE-fouten contact op met de Technische Support van Dell.
Some configured disks have been removed from your system or are no longer accessible. Check your cables and ensure all disks are present. Press any key to continue. (Bepaalde geconfigureerde schijven zijn verwijderd uit uw systeem of niet langer toegankelijk. Controleer de kabels en zorg ervoor dat alle schijven aanwezig zijn. Druk op een toets of op C om door te gaan.) Het bericht geeft aan dat er geconfigureerde schijven zijn verwijderd. Als de schijven niet zijn verwijderd, zijn ze niet langer toegankelijk. De SAS-kabels voor uw systeem zijn mogelijk niet goed aangesloten. Controleer de kabelaansluitingen en los eventuele problemen op. Start het systeem opnieuw op. Als er geen problemen met de kabels zijn, drukt u op een toets of op om door te gaan.
The battery is currently discharged or disconnected. Verify the connection and allow 30 minutes for charging. If the battery is properly connected and it has not returned to operational state after 30 minutes of charging then contact technical support for additional assistance. (De batterij wordt op dit moment ontladen of is losgekoppeld. Controleer de aansluiting en laad de batterij 30 minuten lang op. Als de batterij goed is aangesloten en na een laadtijd van 30 minuten niet naar behoren functioneert, neemt u contact op met de Technische Support van Dell voor meer hulp.) OPMERKING:
Dit bericht kan worden weergegeven voor controllers zonder batterij, afhankelijk van de policy's voor de virtuele schijven.
• De batterij van de controller ontbreekt of is momenteel niet toegankelijk; neem contact op met Dell Support als het probleem zich na 30 minuten nog steeds voordoet.
• De batterij van de controller is volledig leeg en moet worden opgeladen voordat deze weer kan worden gebruikt. U moet eerst de batterij opladen en daarna een paar minuten wachten voordat het systeem de batterij detecteert.
Probleem Voorgestelde oplossing
De controller wordt weergegeven in Apparaatbeheer, maar met een geel uitroepteken. Installeer de driver. Zie Driver installeren voor meer informatie over het opnieuw installeren van drivers.
Het bericht No Hard Drives Found (Geen harde schijven gevonden) wordt weergegeven tijdens een op media gebaseerde installatie van Microsoft® Windows Server® 2003 of Microsoft Windows® XP, te wijten aan de volgende oorzaken:
1. De driver van het besturingssysteem is geen native driver.
2. De virtuele schijven zijn niet correct geconfigureerd. Het BIOS van de controller is uitgeschakeld.
De bijbehorende oplossingen zijn:
1. Druk op om de RAID-apparaatdriver tijdens de installatie te installeren.
2. Ga naar het BIOS-configuratiehulpprogramma om de virtuele schijven te configureren. Voer het BIOS-configuratiehulpprogramma uit om het BIOS in te schakelen. Voor informatie over het configureren van virtuele schijven.
Probleem Voorgestelde oplossing
Eén van de fysieke harde schijven in de schijfarray heeft de status Failed (Mislukt). U kunt dit probleem als volgt oplossen:
1. Controleer de backplane op beschadiging.
2. Controleer de SAS-kabels.
3. Plaats de fysieke schijf opnieuw.
4. Neem contact op met de Technische Support van Dell als het probleem zich blijft voordoen.
Kan een fouttolerante virtuele schijf niet opnieuw samenstellen. De vervangende schijf is te klein of niet compatibel met de virtuele schijf. Vervang de defecte schijf door een compatibele, goede fysieke schijf met dezelfde of een grotere capaciteit.
Een of meerdere fysieke schijven worden weergegeven als Blocked (Geblokkeerd) en kunnen niet worden geconfigureerd. PERC H700 en PERC H800 controllers bieden alleen ondersteuning voor door Dell gecertificeerde SAS en SATA harde schijven (HDD) en solid-state drives (SSD). Als u een door Dell gecertificeerde schijf gebruikt en dit probleem doet zich nog steeds voor, voert u de volgende handelingen uit:
1. Controleer de backplane op beschadiging.
2. Controleer de SAS-kabels.
3. Plaats de fysieke schijf opnieuw.
Probleem Betekenis/oplossing
An error occurred while reading non-volatile settings. (Fout bij het lezen van niet-vluchtige instellingen.) Er is een fout opgetreden bij een willekeurig aantal instellingen in de firmware. Plaats de controller opnieuw en start het systeem opnieuw op.
An error occurred while reading current controller settings. (Er is een fout opgetreden tijdens het lezen van de huidige controller-instellingen.) De set-up en installatie van de controller zijn mislukt. Start het systeem opnieuw op.
Advanced Device Properties settings not found. (Geavanceerde instellingen voor apparaateigenschappen zijn niet gevonden.) De configuratiepagina in de firmware kan niet worden gelezen. Flash de firmware opnieuw en start het systeem opnieuw op.
Error obtaining PHY properties configuration information. (Er is een fout opgetreden tijdens het verkrijgen van de configuratiedata van PHY-eigenschappen.) De configuratiepagina in de firmware kan niet worden gelezen. Flash de firmware opnieuw en start het systeem opnieuw op.
Configuration Utility Options Image checksum error. (Checksumfout in image van opties van configuratiehulpprogramma.) De configuratiehulpprogrammaopties kunnen niet goed worden gelezen uit het flashgeheugen. Start het systeem opnieuw op en probeer het nogmaals. Flash de firmware op de controller opnieuw als het probleem zich blijft voordoen.
Can't load default Configuration Utility options. (Kan de standaard configuratiehulpprogrammaopties niet laden.) De structuur voor de configuratiehulpprogrammaopties kan niet worden toegewezen.
An error occurred while writing non-volatile settings. (Er is een fout opgetreden tijdens het schrijven van niet-vluchtige instellingen.) Er is een fout opgetreden tijdens het schrijven van één of meerdere instellingen naar de firmware.
Probleem Voorgestelde oplossing
De fysieke schijven opnieuw samenstellen nadat meerdere schijven tegelijk ontoegankelijk worden. Meerdere fysieke-schijffouten in één array duiden meestal op een storing in de kabels of verbindingen en kunnen gepaard gaan met het verlies van data. U kunt de virtuele schijf herstellen nadat meerdere fysieke schijven tegelijk ontoegankelijk worden. Voer de volgende stappen uit om de virtuele schijf te herstellen.
VOORZICHTIG:
Volg de voorzorgsmaatregelen om elektrostatische ontlading te voorkomen.
1. Schakel het systeem uit, controleer de kabelaansluitingen en plaats de fysieke schijven opnieuw.
2. Controleer of alle schijven aanwezig zijn in de behuizing.
3. Schakel het systeem in en voer het hulpprogramma CTRL+R uit en importeer de afwijkende configuratie. Druk wanneer u daarom wordt gevraagd op om de configuratie te importeren, of druk op om het BIOS-configuratiehulpprogramma te openen en de afwijkende configuratie te importeren of te verwijderen. Als de virtuele schijf redundant is en de status Degraded (Verslechterd) heeft gekregen voordat deze offline ging, wordt automatisch een bewerking voor opnieuw samenstellen gestart nadat de configuratie is geïmporteerd. Als de virtuele schijf direct de status Offline kreeg omdat een kabel was losgeraakt of de stroomtoevoer werd onderbroken, wordt de virtuele schijf geïmporteerd in de optimale staat, zonder dat deze opnieuw wordt samengesteld. U kunt het BIOS-configuratiehulpprogramma of de Dell OpenManage-applicatie voor storagebeheer gebruiken om meerdere fysieke schijven handmatig opnieuw samen te stellen.
Een fysieke schijf opnieuw samenstellen nadat een van de schijven de status Failed (Mislukt) heeft. Als u hot spares geconfigureerd hebt, probeert de PERC H700 of PERC H800 controller automatisch een van deze hot spares te gebruiken voor het opnieuw samenstellen van een fysieke schijf die de status Failed (Mislukt) heeft. Handmatig opnieuw samenstellen is nodig als er geen hot spares beschikbaar zijn met voldoende capaciteit voor het opnieuw samenstellen van de fysieke schijven met de status Failed (Mislukt). U dient een fysieke schijf met voldoende storageruimte in het subsysteem te plaatsen voordat u de fysieke schijf opnieuw kunt samenstellen. U kunt het BIOS-configuratiehulpprogramma of de Dell OpenManage-applicatie voor storagebeheer gebruiken om een afzonderlijke fysieke schijf handmatig opnieuw samen te stellen.
Een virtuele schijf raakt defect tijdens het opnieuw samenstellen met behulp van een algemene hot spare. De algemene hot spare krijgt opnieuw de status Hotspare en de virtuele schijf krijgt de status Failed (Mislukt).
Een virtuele schijf raakt defect tijdens het opnieuw samenstellen met behulp van een toegewezen hot spare. De toegewezen hot spare krijgt de status Ready (Gereed) en de virtuele schijf krijgt de status Failed (Mislukt).
Een fysieke schijf raakt defect tijdens een reconstructieproces voor een redundante virtuele schijf met een hot spare. Het opnieuw samenstellen van de ontoegankelijke fysieke harde schijf wordt automatisch gestart nadat de reconstructie is voltooid.
Het opnieuw samenstellen van een fysieke schijf duurt langer dan verwacht. Het opnieuw samenstellen van een fysieke schijf neemt meer tijd in beslag wanneer dit bij hoge belasting plaatsvindt. Zo vindt er één I/O opnieuw samenstellen-bewerking plaats voor elke vijf host-I/O-bewerkingen.
U kunt geen tweede virtuele schijf aan een schijfgroep toevoegen wanneer de virtuele schijf in die groep opnieuw wordt samengesteld. De firmware staat u niet toe een virtuele schijf te maken met de gratis beschikbare ruimte in een schijfgroep wanneer een fysieke schijf in een virtuele-schijfgroep opnieuw wordt samengesteld.
Probleem Voorgestelde oplossing
Er is een SMART-fout aangetroffen op een fysieke schijf in een redundante virtuele schijf. Voer de volgende stappen uit:
1. Haal de fysieke schijf offline.
OPMERKING: 
Als er een hot spare aanwezig is, wordt het opnieuw samenstellen met de hot spare gestart nadat de schijf offline is genomen.

2. Vervang de schijf door een nieuwe fysieke schijf met dezelfde of een hogere capaciteit en voer de bewerking voor het vervangen van een deelnemende schijf uit. Met de bewerking voor het vervangen van een deelnemende schijf kunt u data kopiëren van een fysieke bronschijf van een virtuele schijf naar een fysieke doelschijf die geen onderdeel is van de virtuele schijf.
Er is een SMART-fout aangetroffen op een fysieke schijf in een niet-redundante virtuele schijf. Voer de volgende stappen uit:
1. Maak een back-up van uw gegevens.
2. Gebruik Replace Member (Deelnemende schijf vervangen) of stel een algemene hot spare in om de schijf automatisch te laten vervangen.
3. Vervang de desbetreffende fysieke schijf door een nieuwe fysieke schijf met dezelfde of een hogere capaciteit.
4. Voer een herstelbewerking uit vanaf de back-up.
Er doet zich een SMART-fout voor tijdens een consistentiecontrole (CC, Consistency Check) Geef op hoe de CC-bewerking moet worden uitgevoerd wanneer een SMART-fout wordt aangetroffen.
Er zijn twee instellingen: Yes (Ja) en No (Nee). No (Nee) is de standaardinstelling en zorgt ervoor dat de CC kan doorgaan nadat de eerste fout wordt aangetroffen. Met de instelling Yes (Ja) wordt de CC gestopt als de eerste fout wordt aangetroffen. Er worden gebeurtenissen gegenereerd in het gebeurtenislogboek wanneer zich fouten voordoen tijdens de CC.

 

Opmerking: Als u wilt weten hoe u een fysieke schijf met OMSA als offline instelt,leest u dit artikel.

 

Probleem Voorgestelde oplossing
Het bronstation werkt niet tijdens de bewerking voor het vervangen van deelnemende schijven. Als de brondata beschikbaar zijn op andere stations in de virtuele schijf, wordt het opnieuw samenstellen automatisch gestart op het doelstation met behulp van de data op de andere stations.
Het doelstation werkt niet. Als het doelstation niet werkt, wordt de bewerking voor het vervangen van deelnemende schijven afgebroken.
Andere stations werken niet. Als het doelstation niet werkt en de bewerking voor het vervangen van deelnemende schijven wordt afgebroken terwijl de brondata nog steeds beschikbaar zijn, wordt de bewerking voor het vervangen van deelnemende schijven voortgezet als het vervangen van deelnemende schijven.
Foutbericht Voorgestelde oplossing

kernel: sdb: asking for
cache data failed

kernel: sdb: assuming
drive cache: write
through
Deze foutmelding wordt weergegeven wanneer de middelste laag van de Small Computer System Interface (SCSI) van Linux vraagt om fysieke-schijfcache-instellingen. De firmware van de controller beheert de instellingen van de virtuele-schijfcache-instellingen per controller en per virtuele schijf, en reageert daarom niet op deze opdracht. De middelste laag van de Linux SCSI gaat ervan uit dat de cachepolicy van de virtuele schijf Write-Through is. SDB is het apparaatknooppunt voor een virtuele schijf. Deze waarde is voor elke virtuele schijf anders.

Met uitzondering van dit bericht, heeft dit gedrag geen gevolgen voor de normale werking. De instellingen van de cachepolicy
van de virtuele schijf en de I/O-doorvoer. De instellingen van de cachepolicy
voor het PERC H700 en PERC H800 SAS RAID systeem blijven ongewijzigd.
Driver wordt niet automatisch samengesteld in een nieuwe kernel na updates door de klant. Deze fout is een generiek probleem voor Dynamic Kernel Module Support (DKMS) en geldt voor alle driverpakketten met DKMS. Dit probleem treedt op wanneer u de volgende stappen uitvoert:
1. Een driverpakket met DKMS installeren.
2. Up2date of een vergelijkbare tool uitvoeren om de kernel bij te werken naar de nieuwste versie.
3. Opnieuw opstarten in de nieuwe kernel.
De driver die in de nieuwe kernel wordt uitgevoerd, is de native driver van de nieuwe kernel. Het driverpakket dat u eerder in de nieuwe kernel hebt geïnstalleerd, is niet actief in de nieuwe kernel. Voer de volgende procedure uit om ervoor te zorgen dat de driver automatisch wordt samengesteld in de nieuwe kernel:
1. Typ: dkms build -m - v -k
2. Typ: dkms install -m - v -k
Typ het volgende om te controleren of de driver goed geïnstalleerd is in de nieuwe kernel: DKMS
Het volgende wordt weergegeven: , , : installed
smartd[smartd[2338] Device: /dev/sda, Bad IEC (SMART) mode page, err=-5, skip device Dit is een bekend probleem. Er wordt een niet-ondersteunde opdracht ingevoerd door de gebruikersapplicatie. Gebruikersapplicaties proberen om opdrachtdescriptorblokken door te sturen naar RAID-volumes.
De foutmelding heeft geen invloed op de functionaliteit.
smartd[2338] Unable to register SCSI device /dev/sda at line 1 of file /etc/smartd.conf De opdracht Modus Sense/Select wordt ondersteund door firmware op de controller. De
Linux-kernel daemon stuurt de opdracht echter naar de virtuele schijf in plaats van naar het IOCTL-knooppunt van de driver. Deze actie wordt niet ondersteund.
De LED op de fysieke-schijfhouder geeft de status van elke fysieke schijf aan. Elke schijfhouder in de behuizing heeft twee LED's: een activiteits-LED (groen) en een status-LED (tweekleurig, groen/oranje) zoals hieronder is weergegeven. De activiteits-LED knippert wanneer de schijf wordt benaderd.
LED Beschrijving
Uit Slot is leeg, de schijf is nog niet gedetecteerd door het systeem.
Ononderbroken groen De schijf is online.
Knippert groen (250 milliseconden [ms]) De schijf wordt gedetecteerd of voorbereid om te worden verwijderd.
Knippert groen (400 ms aan, 100 ms uit) De schijf wordt opnieuw samengesteld of de bewerking voor het vervangen van een deelnemende schijf wordt op de schijf toegepast.
Knippert oranje (125 ms) De schijf werkt niet.
Knippert groen/oranje (groen 500 ms aan/oranje 500 ms aan, 1000 ms uit) Prognostische fout gemeld door schijf.
Knippert groen (groen 3000 ms aan, 3000 ms uit; oranje 3000 ms aan, 3000 ms uit) Schijf wordt gestopt op verzoek van de gebruiker of vanwege een andere niet-fouttoestand.


Need more help?
Find additional PowerEdge and PowerVault articles

Visit and ask for support in our Communities

Create an online support Request


Artikel-id: SLN129432

Laatste wijzigingsdatum: 24-04-2018 19:46


Beoordeel dit artikel

Nauwkeurig
Nuttig
Eenvoudig te begrijpen
Was dit artikel nuttig?
Ja Nee
Stuur ons feedback
Opmerkingen mogen geen speciale tekens bevatten: <>() \
Excuses, ons feedbacksysteem is momenteel offline. Probeert u het later nog eens.

Hartelijk dank voor uw feedback.