Databáze znalostí

Seznam chybových zpráv polí RAID a fyzických disků pro servery Dell PowerEdge a jejich význam


Tento článek obsahuje seznam chybových zpráv týkajících se polí RAID (Redundant Array of Independent Disks) a fyzických disků (pevné disky) a jejich významu.

 

Postupy řešení chyb řadiče PowerEdge RAID jsou popsány v tomto článku.

 

Zpráva Význam
There are X enclosures connected to connector Y, but only maximum of 4 enclosures can be connected to a single SAS connector. (Ke konektoru Y je připojen počet skříní X. K jednomu konektoru SAS lze však připojit maximálně 4 skříně.) Please remove the extra enclosures then restart your system. (Odeberte nadbytečné skříně a poté restartujte systém.) Systém BIOS zobrazí tuto zprávu, pokud zjistí, že ke konektoru SAS jsou připojeny více než 4 skříně. Je nutné odebrat všechny další skříně a restartovat systém.
Cache data was lost, but the controller has recovered. (Došlo ke ztrátě dat mezipaměti, avšak řadič byl obnoven.) This could be due to the fact that your controller had protected cache after an unexpected power loss and your system was without power longer than the battery backup time. (Důvodem mohlo být, že řadič chránil mezipaměť po neočekávaném přerušení napájení a systém byl bez napájení déle, než je doba zálohování pomocí baterie.) Press any key to continue or 'C' to load the configuration utility. (Pokračujte stisknutím libovolné klávesy nebo stisknutím klávesy C načtěte konfigurační nástroj.) Tato zpráva se zobrazí za následujících podmínek:
• Adaptér zjistí, že mezipaměť v mezipaměti řadiče nebyla dosud zapsána do subsystému disku.
• Řadič zjistí chybu – chyba opravného kódu (ECC) při provádění jeho rutiny kontroly mezipaměti během inicializace.
• Namísto odeslání mezipaměti do subsystému disku řadič mezipaměť odstraní, protože nelze zaručit integritu dat. Chcete-li tento problém vyřešit, umožněte úplné nabití baterie. Pokud problém přetrvává, baterie nebo paměť DIMM adaptéru může být vadná.
The following virtual disks have missing disks: (x). (Chybí disky v následujících virtuálních discích: (x).) If you proceed (or load the configuration utility), these virtual disks will be marked OFFLINE and will be inaccessible. (Pokud budete pokračovat (nebo načtete konfigurační nástroj), tyto virtuální disky budou označeny jako OFFLINE a nebudou přístupné.) Please check your cables and ensure all disks are present. (Zkontrolujte kabely a ujistěte se, zda jsou přítomny všechny disky.) Press any key to continue, or 'C' to load the configuration utility. (Pokračujte stisknutím libovolné klávesy nebo stisknutím klávesy C načtěte konfigurační nástroj.) Zpráva informuje o tom, že byly odebrány některé nakonfigurované disky. Pokud disky nebyly odebrány, již nejsou přístupné. Je možné, že nejsou správně připojeny kabely SAS vašeho systému. Zkontrolujte připojení kabelů a opravte všechny problémy. Restartujte systém. Pokud nezjistíte žádné problémy s kabely, pokračujte stisknutím libovolné klávesy.
All of the disks from your previous configuration are gone. (Zmizely všechny disky z předchozí konfigurace.) If this is an unexpected message, then please power off your system and check your cables to ensure all disks are present. (Pokud jde o neočekávanou zprávu, vypněte systém a zkontrolujte kabely, čímž se ujistíte, zda jsou přítomny všechny disky.) Press any key to continue, or 'C' to load the configuration utility. (Pokračujte stisknutím libovolné klávesy nebo stisknutím klávesy C načtěte konfigurační nástroj.) Zpráva informuje o tom, že byly odebrány všechny nakonfigurované disky. Pokud disky nebyly odebrány, již nejsou přístupné. Je možné, že nejsou správně připojeny kabely SAS vašeho systému. Zkontrolujte připojení kabelů a opravte všechny problémy. Restartujte systém. Pokud nezjistíte žádné problémy s kabely, pokračujte stisknutím libovolné klávesy nebo klávesy .
The following virtual disks are missing: (x) If you proceed (or load the configuration utility), these virtual disks will be removed from your configuration. (Chybí následující virtuální disky: (x). Pokud budete pokračovat (nebo načtete konfigurační nástroj), tyto virtuální disky budou odebrány z konfigurace.) If you wish to use them at a later time, they will have to be imported. (Pokud je budete chtít použít později, bude je nutné naimportovat.) If you believe these virtual disks should be present, please power off your system and check your cables to ensure all disks are present. (Pokud se domníváte, že by tyto virtuální disky měly být přítomny, vypněte systém a zkontrolujte kabely, čímž se ujistíte, zda jsou přítomny všechny disky.) Press any key to continue, or 'C' to load the configuration utility. (Pokračujte stisknutím libovolné klávesy nebo stisknutím klávesy C načtěte konfigurační nástroj.) Zpráva informuje o tom, že byly odebrány některé nakonfigurované disky. Pokud disky nebyly odebrány, již nejsou přístupné. Je možné, že nejsou správně připojeny kabely SAS vašeho systému. Zkontrolujte připojení kabelů a opravte všechny problémy. Restartujte systém. Pokud nezjistíte žádné problémy s kabely, pokračujte stisknutím libovolné klávesy nebo klávesy .
The cache contains dirty data, but some virtual disks are missing or will go offline, so the cached data can not be written to disk. (Mezipaměť obsahuje nezapsaná data, avšak chybí některé virtuální disky nebo přejdou do stavu offline, takže data v mezipaměti nelze zapsat na disk.) If this is an unexpected error, then please power off your system and check your cables to ensure all disks are present. (Pokud jde o neočekávanou chybu, vypněte systém a zkontrolujte kabely, čímž se ujistíte, zda jsou přítomny všechny disky.) If you continue, the data in cache will be permanently discarded. (Pokud budete pokračovat, data v mezipaměti budou trvale odstraněna.) Press 'X' to acknowledge and permanently destroy the cached data. (Stisknutím klávesy X potvrdíte akci a trvale zničíte data v mezipaměti.) Pokud virtuální disk přejde do stavu offline nebo je odstraněn z důvodu chybějících fyzických disků, řadič zachová mezipaměť s nezapsanými daty z disku. Tato zpráva informuje o tom, že byly odebrány některé nakonfigurované disky. Pokud disky nebyly odebrány, již nejsou přístupné. Je možné, že nejsou správně připojeny kabely SAS vašeho systému. Zkontrolujte připojení kabelů a opravte všechny problémy. Restartujte systém. Pomocí nástroje Ctrl+R naimportujte virtuální disk nebo odstraňte zachovanou mezipaměť.
A discovery error has occurred, please power cycle the system and all the enclosures attached to this system. (Došlo k chybě zjišťování. Vypněte a zapněte systém a všechny skříně připojené k tomuto systému.) Tato zpráva informuje o tom, že zjišťování nebylo dokončeno během 120 sekund. Je možné, že nejsou správně připojeny kabely SAS vašeho systému. Zkontrolujte připojení kabelů a opravte všechny problémy. Restartujte systém.
Entering the configuration utility in this state will result in drive configuration changes. (Pokud v tomto stavu přejdete do konfiguračního nástroje, dojde ke změnám konfigurace jednotek.) Press 'Y' to continue loading the configuration utility or please power off your system and check your cables to ensure all disks are present and reboot. (Stisknutím klávesy Y pokračujte v načítání konfiguračního nástroje nebo vypněte systém a zkontrolujte kabely, čímž se ujistíte, zda jsou přítomny všechny disky, a proveďte restartování.) Zpráva se zobrazí po jiném upozornění systému BIOS, které informuje o tom, že došlo k problémům s dříve nakonfigurovanými disky. Vybrali jste možnost přijetí změn a možnost pokračování. Je možné, že nejsou správně připojeny kabely SAS vašeho systému. Zkontrolujte připojení kabelů a opravte všechny problémy. Restartujte systém. Pokud nezjistíte žádné problémy s kabely, pokračujte stisknutím libovolné klávesy nebo klávesy .
BIOS Disabled. (Systém BIOS je zakázán.) No Logical Drives Handled by BIOS. (Systém BIOS nezpracovává žádné logické jednotky.) Tato varovná zpráva se zobrazí po zakázání možnosti ROM v konfiguračním nástroji. Pokud je zakázána možnost ROM, systém BIOS nemůže spustit přerušení INT 13h a nemůže zajistit možnost spuštění z virtuálního disku. Int 13h je signál přerušení podporující řadu příkazů, které jsou odeslány do systému BIOS a poté předány fyzickému disku. Příkazy zahrnují akce, které můžete provádět s fyzickým diskem, například čtení, zápis a formátování.
Adapter at Baseport xxxx is not responding where xxxx is the baseport of the controller. (Neodpovídá adaptér na základním portu xxxx, přičemž xxxx je základní port řadiče.) Kontaktujte technickou podporu společnosti Dell.
There are offline or missing virtual drives with preserved cache. (Některé virtuální disky se zachovanou mezipamětí jsou ve stavu offline nebo chybí.) Please check the cables and ensure that all drives are present. (Zkontrolujte kabely a ujistěte se, zda jsou přítomny všechny jednotky.) Press any key to enter the configuration utility. (Stisknutím libovolné klávesy přejdete do konfiguračního nástroje.) Pokud virtuální disk přejde do stavu offline nebo je odstraněn z důvodu chybějících fyzických disků, řadič zachová mezipaměť s nezapsanými daty z disku. Tato zachovaná mezipaměť z nezapsanými daty se nazývá připojená mezipaměť a je zachována, dokud nenaimportujete virtuální disk nebo mezipaměť neodstraníte. Pomocí nástroje Ctrl+R naimportujte virtuální disk nebo odstraňte zachovanou mezipaměť. Postup použitý ke správě zachované mezipaměti.
x Virtual Disk(s) Offline where x is the number of virtual disks failed. (Tento počet virtuálních disků je ve stavu offline: x. X znamená počet chybných virtuálních disků.) Systém BIOS zobrazí toto upozornění, pokud zjistí virtuální disky ve stavu offline. Je nutné provést kontrolu a zjistit, proč jsou virtuální disky chybné, a problém opravit. Systém BIOS neprovede žádnou akci.
x Virtual Disk(s) Degraded where x is the number of virtual disks degraded. (Tento počet virtuálních disků má snížený výkon: x. X znamená počet virtuálních disků se sníženým výkonem.) Systém BIOS zobrazí toto upozornění, pokud zjistí virtuální disky se sníženým výkonem. Proveďte nápravný postup a zajistěte optimální výkon virtuálních disků. Systém BIOS neprovede žádnou akci.
x Virtual Disk(s) Partially Degraded. (Tento počet virtuálních disků má částečně snížený výkon: x.) Systém BIOS zobrazí toto upozornění, pokud zjistí chybu jednoho disku v konfiguraci polí RAID 6 nebo RAID 60. Chcete-li opravit tento problém, je nutné zkontrolovat, proč není přítomen členský disk. Systém BIOS neprovede žádnou akci.
A discovery error has occurred, please power cycle the system and all the enclosures attached to this system. (Došlo k chybě zjišťování. Vypněte a zapněte systém a všechny skříně připojené k tomuto systému.) Tato zpráva informuje o tom, že zjišťování nebylo dokončeno během 120 sekund. Je možné, že nejsou správně připojeny kabely SAS vašeho systému. Zkontrolujte připojení kabelů a opravte všechny problémy. Restartujte systém.
Memory/Battery problems were detected (Byly zjištěny problémy s pamětí/baterií). The adapter has recovered, but cached data was lost. (Adaptér se obnovil, ale došlo ke ztrátě dat z mezipaměti.) Press any key to continue (Pokračujte stisknutím libovolné klávesy). Tato zpráva se zobrazí za následujících podmínek:
• Adaptér zjistí data v mezipaměti řadiče, která nebyla dosud zapsána do subsystému disku.
• Řadič zjistí chybu – chyba opravného kódu (ECC) při provádění jeho rutiny kontroly mezipaměti během inicializace.
• Namísto odeslání mezipaměti do subsystému disku řadič mezipaměť odstraní, protože nelze zaručit integritu dat.
• Baterie nemusí být dostatečně nabitá. Umožněte úplné nabití baterie, čímž tento problém vyřešíte. Pokud problém přetrvává, baterie nebo paměť DIMM adaptéru může být vadná. Kontaktujte technickou podporu společnosti Dell.
Foreign configuration(s) found on adapter. (V adaptéru byly nalezeny neznámé konfigurace.) Pokračujte stisknutím libovolné klávesy nebo stisknutím klávesy C načtěte konfigurační nástroj, případně stisknutím klávesy F naimportujte neznámé konfigurace a pokračujte. Pokud firmware řadiče zjistí fyzický disk s existujícími neznámými metadaty, označí příznakem fyzický disk jako neznámý a generuje výstrahu, která oznamuje, že byl zjištěn neznámý disk. Stisknutím klávesy v okně s výzvou naimportujete konfiguraci (pokud jsou přítomny všechny členské jednotky virtuálního disku) bez načtení konfiguračního nástroje systému BIOS. Nebo stiskněte klávesu , čímž přejdete do konfiguračního nástroje systému BIOS, a naimportujte nebo vymažte neznámou konfiguraci.
The foreign configuration message is present during POST but no foreign configurations are present in the foreign view page in CTRL+R. All virtual disks are in an optimal state. (Během testu POST je přítomna zpráva neznámé konfigurace, avšak na stránce zobrazení neznámých konfigurací v nástroji CTRL+R nejsou přítomny žádné neznámé konfigurace. Všechny virtuální disky jsou v optimálním stavu.) Ujistěte se, zda jsou přítomny všechny fyzické disky a zda jsou všechny virtuální disky v optimálním stavu. Vymažte neznámou konfiguraci pomocí nástroje CTRL+R nebo nástroje Dell OpenManage™ Server Administrator Storage Management.
UPOZORNĚNÍ:
Pokud vložíte fyzický disk, který byl předtím členem virtuálního disku v systému, a předchozí umístění tohoto disku bylo na základě opětovného vytvoření zabráno náhradním diskem, je nutné ručně odebrat příznak neznámé konfigurace nově vloženého disku.
Previous configuration(s) cleared or missing. (Byly vymazány nebo chybí předchozí konfigurace.) Importing configuration created on XX/XX XX.XX. (Datum vytvoření importu konfigurace je XX/XX XX.XX.) Press any key to continue, or ’C’ to load the configuration utility. (Pokračujte stisknutím libovolné klávesy nebo stisknutím klávesy C načtěte konfigurační nástroj.) Zpráva informuje o tom, že konfigurace řadiče a fyzických disků je odlišná. Pomocí konfiguračního nástroje systému BIOS můžete vymazat neznámou konfiguraci.
Invalid SAS topology detected. (Byla zjištěna neplatná topologie SAS.) Please check your cable configurations, repair the problem, and restart your system. (Zkontrolujte konfiguraci kabelů, opravte problém a restartujte systém.) Nejsou správně připojeny kabely SAS vašeho systému. Zkontrolujte připojení kabelů a opravte případné problémy. Restartujte systém.
Multibit ECC errors were detected on the RAID controller. (Na řadiči RAID byly zjištěny chyby více bitů paměti ECC.) If you continue, data corruption can occur. (Pokud budete pokračovat, může dojít k poškození dat.) Contact technical support to resolve this issue. (Chcete-li vyřešit tento problém, kontaktujte technickou podporu.) Press 'X‘ to continue or else power off the system, replace the controller and reboot. (Pokračujte stisknutím klávesy X anebo vypněte systém, vyměňte řadič a proveďte restartování.) Tato chyba se konkrétně týká řadiče PERC H700. V paměti dochází k chybám více bitů paměti ECC (MBE), které mohou poškodit data v mezipaměti a odstranit je.
UPOZORNĚNÍ:
Chyby MBE jsou vážné, protože způsobují poškození a ztrátu dat. V případě chyb MBE kontaktujte technickou podporu společnosti Dell.
POZNÁMKA: 
Pokud je během spouštění na řadiči zjištěno několik chyb jednoho bitu paměti ECC, zobrazí se podobná zpráva.
Multibit ECC errors were detected on the RAID controller. (Na řadiči RAID byly zjištěny chyby více bitů paměti ECC.) The DIMM on the controller needs replacement. (Je třeba vyměnit modul DIMM na řadiči.) If you continue, data corruption can occur. (Pokud budete pokračovat, může dojít k poškození dat.) Press 'X' to continue or else power off the system, replace the DIMM module, and reboot. (Pokračujte stisknutím klávesy X anebo vypněte systém, vyměňte modul DIMM a proveďte restartování.) If you have replaced the DIMM please press 'X' to continue. (Pokud jste vyměnili modul DIMM, pokračujte stisknutím klávesy X.) V paměti dochází k chybám více bitů paměti ECC (MBE), které mohou poškodit data v mezipaměti a odstranit je.
UPOZORNĚNÍ:
Chyby MBE jsou vážné, protože způsobují poškození a ztrátu dat. V případě chyb MBE kontaktujte technickou podporu společnosti Dell.
Some configured disks have been removed from your system or are no longer accessible. (Ze systému byly odebrány některé nakonfigurované disky nebo již nejsou přístupné.) Check your cables and ensure all disks are present. (Zkontrolujte kabely a ujistěte se, zda jsou přítomny všechny disky.) Press any key or ’C’ to continue. (Pokračujte stisknutím libovolné klávesy nebo klávesy C.) Zpráva informuje o tom, že byly odebrány některé nakonfigurované disky. Pokud disky nebyly odebrány, již nejsou přístupné. Je možné, že nejsou správně připojeny kabely SAS vašeho systému. Zkontrolujte připojení kabelů a opravte všechny problémy. Restartujte systém. Pokud nezjistíte žádné problémy s kabely, pokračujte stisknutím libovolné klávesy nebo klávesy .
The battery is currently discharged or disconnected. (Baterie je aktuálně vybitá nebo odpojená.) Verify the connection and allow 30 minutes for charging. (Ověřte připojení a umožněte nabíjení po dobu 30 minut.) If the battery is properly connected and it has not returned to operational state after 30 minutes of charging then contact technical support for additional assistance. (Pokud je baterie správně připojena a po 30 minutách nabíjení nepřešla do provozního stavu, kontaktujte technickou podporu s žádostí o další pomoc.) POZNÁMKA:
Tato zpráva se může zobrazit v případě řadiče bez baterie, a to v závislosti na zásadách virtuálních disků.
• Chybí baterie řadiče nebo k ní aktuálně nelze získat přístup. Pokud po 30 minutách stále dochází k problému, kontaktuje technickou podporu společnosti Dell.
• Baterie řadiče je zcela vybitá, a aby se aktivovala, je třeba ji nabít. Nejprve je nutné baterii nabít, a poté je třeba vyčkat několik minut, než ji systém rozpozná.
Problém Navrhované řešení
Řadič se zobrazuje ve Správci zařízení, avšak je u něj uvedena žlutá značka (vykřičník). Přeinstalujte ovladač. Další informace o přeinstalování ovladačů naleznete v části „Instalace ovladače“.
Během instalace systému Microsoft® Windows Server® 2003 nebo Microsoft Windows® XP z médií se zobrazí zpráva „Nebyly nalezeny žádné pevné disky“, a to z následujících důvodů:
1. 1. Ovladač není nativně v operačním systému.
2. 2. Virtuální disky nejsou správně nakonfigurovány. Systém BIOS řadiče je zakázán.
Odpovídající řešení jsou tato:
1. 1. Stisknutím klávesy nainstalujte během instalace ovladač zařízení RAID.
2. 2. Přejděte do konfiguračního nástroje systému BIOS a nakonfigurujte virtuální disky. Přejděte do konfiguračního nástroje systému BIOS a povolte systém BIOS. Informace o konfiguraci virtuálních disků.
Problém Navrhované řešení
Jeden z fyzických disků v diskovém poli je v chybovém stavu. Chcete-li tento problém vyřešit, proveďte následující postup:
1. Zkontrolujte, zda není poškozeno propojovací rozhraní backplane.
2. Zkontrolujte kabely SAS.
3. Přesaďte fyzický disk.
4. Pokud problém přetrvává, kontaktujte technickou podporu společnosti Dell.
Nelze znovu vytvořit virtuální disk odolný proti chybám. Náhradní disk je příliš malý nebo není kompatibilní s virtuálním diskem. Nahraďte chybný disk vhodným kompatibilním fyzickým diskem se stejnou nebo vyšší kapacitou.
Jeden nebo více fyzických disků jsou zobrazeny jako zablokované, a nelze je konfigurovat. Řadiče PERC H700 a PERC H800 podporují pouze jednotky pevných disků (HDD) a jednotky SDD SAS a SATA s certifikací od společnosti Dell. Pokud používáte jednotku s certifikací od společností Dell, avšak stále dochází k tomuto problému, proveďte následující postup:
1. Zkontrolujte, zda není poškozeno propojovací rozhraní backplane.
2. Zkontrolujte kabely SAS.
3. Přesaďte fyzický disk.
Problém Význam/řešení
Při čtení permanentních nastavení došlo k chybě. Při čtení jakéhokoli z řady nastavení z firmwaru došlo k chybě. Znovu upevněte řadič a proveďte restartování.
Při čtení aktuálních nastavení řadiče došlo k chybě. Nezdařilo se nastavení a inicializace řadiče. Restartujte systém.
Nebyla nalezena upřesňující nastavení vlastností zařízení. Nepodařilo se přečíst důležitou stránku konfigurace z firmwaru. Nainstalujte znovu firmware a proveďte restartování.
Chyba při získávání informací o konfiguraci FYZICKÝCH vlastností. Nepodařilo se přečíst důležitou stránku konfigurace z firmwaru. Nainstalujte znovu firmware a proveďte restartování.
Chyba kontrolního součtu obrazu možností konfiguračního nástroje. Nepodařilo se správně přečíst možnosti konfiguračního nástroje z paměti Flash. Proveďte restart a opakujte akci. Pokud problém přetrvává, znovu nainstalujte firmware na řadiči.
Nelze načíst výchozí možnosti konfiguračního nástroje. Nepodařilo se přidělit paměť pro strukturu možností konfiguračního nástroje.
Při zápisu stálých nastavení došlo k chybě. Při zápisu jednoho nebo více nastavení do firmwaru došlo k chybě.
Problém Navrhované řešení
Opětovné vytvoření fyzických disků poté, co nelze získat přístup k více diskům současně. Více chyb fyzických disků v jednom poli obvykle znamená chybu kabeláže nebo připojení, a může při ní dojít ke ztrátě dat. Poté, co nelze získat přístup k více fyzickým diskům současně, můžete obnovit virtuální disk. Virtuální disk můžete obnovit pomocí následujícího postupu.
UPOZORNĚNÍ:
Postupujte podle bezpečnostních opatření, abyste zabránili vzniku elektrostatického výboje.
1. Vypněte systém, zkontrolujte připojení kabelů a odpojte a znovu připojte fyzické disky.
2. Ujistěte se, zda jsou ve skříni přítomny všechny jednotky.
3. Zapněte systém, přejděte do nástroje CTRL+R a naimportujte neznámou konfiguraci. Stisknutím klávesy v okně s výzvou naimportujete konfiguraci nebo stiskněte klávesu , čímž přejdete do konfiguračního nástroje systému BIOS, a naimportujte nebo vymažte neznámou konfiguraci. Pokud je virtuální disk před přechodem do stavu offline redundantní a je převeden do stavu se sníženým výkonem, po naimportování konfigurace se automaticky spustí operace opětovného vytvoření. Pokud virtuální disk v důsledku vytažení kabelu nebo přerušení napájení přešel přímo do stavu offline, virtuální disk je naimportován v optimálním stavu bez opětovného vytvoření. Pomocí konfiguračního nástroje systému BIOS nebo aplikace správy úložiště Dell OpenManage můžete provést ruční opětovné vytvoření více fyzických disků.
Opětovné vytvoření fyzického disku poté, co se jeden z nich nachází v chybovém stavu. Pokud jste nakonfigurovali opravné jednotky „hot spare“, řadič PERC H700 nebo PERC H800 se automaticky pokusí použít jednu z nich k opětovnému vytvoření fyzického disku, který je v chybovém stavu. Ruční opětovné vytvoření je nezbytné, pokud nejsou dostupné žádné opravné jednotky „hot spare“ s dostatečnou kapacitou pro opětovné vytvoření chybových fyzických disků. Před opětovným vytvořením fyzického disku je nutné do subsystému vložit fyzický disk s dostatečnou kapacitou. Pomocí konfiguračního nástroje systému BIOS nebo aplikace správy úložiště Dell OpenManage můžete provést ruční opětovné vytvoření jednotlivých fyzických disků.
Při použití globální opravné jednotky „hot spare“ dojde během opětovného vytvoření k selhání virtuálního disku. Globální náhradní jednotka přejde zpět do stavu opravné jednotky Hotspare a virtuální disk přejde do chybového stavu.
Při použití vyhrazené opravné jednotky „hot spare“ dojde během opětovného vytvoření k selhání virtuálního disku. Vyhrazená náhradní jednotka přejde zpět do stavu Připraveno a virtuální disk přejde do chybového stavu.
Během procesu rekonstrukce na redundantním virtuálním disku s opravnou jednotkou „hot spare“ dojde k chybě fyzického disku. Po dokončení rekonstrukce se automaticky spustí operace opětovného vytvoření u nepřístupného fyzického disku.
Opětovné vytvoření fyzického disku trvá déle, než se očekávalo. Při vysoké zátěži trvá opětovné vytvoření fyzického disku déle. Každým pěti hostitelským operacím I/O například odpovídá jedna operace I/O opětovného vytvoření.
Pokud probíhá opětovné vytvoření virtuálního disku ve skupině disků, nelze do této skupiny disků přidat druhý virtuální disk. Pokud probíhá operace opětovného vytvoření fyzického disku ve skupině virtuálních disků, firmware neumožní vytvoření virtuálního disku pomocí dostupného volného místa ve skupině disků.
Problém Navrhované řešení
Na fyzickém disku v redundantním virtuálním disku je zjištěna chyba SMART. Proveďte následující postup:
1. Proveďte vynucení stavu offline fyzického disku.
POZNÁMKA: 
Pokud je přítomna opravná jednotka „hot spare“, po vynucení stavu offline jednotky bude opětovné vytvoření zahájeno opravnou jednotkou.

2. Nahraďte jej novým fyzickým diskem se stejnou nebo vyšší kapacitou. Proveďte operaci výměny člena. Operace výměny člena umožňuje zkopírovat data ze zdrojového fyzického disku virtuálního disku na cílový fyzický disk, který není součástí virtuálního disku.
Na fyzickém disku v neredundantním virtuálním disku je zjištěna chyba SMART. Proveďte následující postup:
1. Zálohujte data.
2. Pomocí výměny člena nebo nastavení globální opravné jednotky použitelné za provozu automaticky vyměňte disk.
3. Nahraďte zasažený fyzický disk novým fyzickým diskem se stejnou nebo vyšší kapacitou.
4. Proveďte obnovení ze zálohy.
Během kontroly konzistence (CC) dojde k chybě SMART. Určete, jakým způsobem se musí provést operace kontroly konzistence v případě zjištění chyby SMART.
Existují dvě nastavení, Yes (Ano) a No (Ne). No (Ne) je výchozí nastavení, které umožňuje pokračování kontroly konzistence při zjištění první chyby. Nastavení Yes (Ano) zastaví kontrolu konzistence při zjištění první chyby. Při zjištění chyb během kontroly konzistence se generují události v protokolu událostí.

 

Poznámka: Postup odpojení fyzického disku pomocí nástroje OMSA je popsánv tomto článku.

 

Problém Navrhované řešení
Během operace výměny člena dojde k selhání zdrojové jednotky. Pokud jsou zdrojová data dostupná z jiných jednotek virtuálního disku, na cílovém disku se automaticky zahájí opětovné vytvoření, a to pomocí dat z jiných jednotek.
Dojde k selhání cílové jednotky. Pokud selže cílová jednotka, operace výměny člena se přeruší.
Dojde k selhání ostatních jednotek. Pokud selže cílová jednotka a přeruší se operace výměny člena, avšak zdrojová data budou stále dostupná, operace výměny člena bude pokračovat jako výměna člena.
Chybová zpráva Navrhované řešení

kernel: sdb: asking for
cache data failed

kernel: sdb: assuming
drive cache: write
through
Tato chybová zpráva se zobrazí, pokud prostřední vrstva rozhraní SCSI (Small Computer System Interface) systému Linux požaduje nastavení mezipaměti fyzického disku. Firmware řadiče spravuje nastavení mezipaměti virtuálního disku na bázi jednotlivých řadičů a virtuálních disků, takže firmware na tento příkaz nereaguje. Prostřední vrstva rozhraní SCSI systému Linux předpokládá, že zásady mezipaměti virtuálního disku jsou Write-Through. SDB je uzel zařízení pro virtuální disk. Tato hodnota se změní v případě každého virtuálního disku.

Kromě této zprávy nemá toto chování žádný vliv na běžný provoz. Tato zpráva nemá vliv na zásady mezipaměti
virtuálního disku a propustnost I/O. Tato zpráva nemá vliv na zásady mezipaměti
pro systém RAID řadičů PERC H700 a PERC H800 SAS RAID se nezmění.
Driver does not auto-build into new kernel after customer updates. (Po zákaznických aktualizacích se ovladač automaticky nezabuduje do nového jádra.) Tato chyba je obecným problémem rozhraní DKMS (Dynamic Kernel Module Support) a týká se všech balíčků ovladačů s podporou rozhraní DKMS. K tomuto problému dojde, pokud provedete následující postup:
1. Nainstalujete balíček ovladačů s podporou rozhraní DKMS.
2. Spusťte nástroj up2date nebo podobný nástroj za účelem upgradu jádra na nejnovější verzi.
3. Proveďte restartování nového jádra.
Ovladač fungující v novém jádru je nativním ovladačem nového jádra. Balíček ovladačů, který jste předtím nainstalovali v novém jádru, nemá vliv na nové jádro. Pomocí následujícího postupu provedete automatické zabudování ovladače do nového jádra:
1. Zadejte: dkms build -m -v -k
2. Zadejte: dkms install -m -v -k
Zadáním následujícího výrazu zkontrolujete, zda je ovladač úspěšně nainstalován v novém jádru: DKMS
Zobrazí se následující podrobnosti: , , : installed (nainstalováno)
smartd[smartd[2338] Device: /dev/sda, Bad IEC (SMART) mode page, err=-5, skip device Jde o známý problém. Prostřednictvím uživatelské aplikace je zadán nepodporovaný příkaz. Uživatelské aplikace se pokusí nasměrovat bloky popisů příkazů do svazků RAID.
Chybová zpráva nemá vliv na provádění funkce.
smartd[2338] Unable to register SCSI device /dev/sda at line 1 of file /etc/smartd.conf Firmware na řadiči podporuje příkaz Mode Sense/Select. Avšak
proces démon jádra systému Linux vydá příkaz pro virtuální disk místo pro uzel IOCTL ovladače. Tato akce není podporována.
Kontrolka LED na nosiči fyzického disku informuje o stavu každého fyzického disku. Každý nosič jednotky ve skříni obsahuje dvě kontrolky LED: kontrolku LED činnosti (zelená) a kontrolku LED stavu (dvoubarevná, zelená/žlutohnědá), jak je zobrazeno níže. Kontrolka LED činnosti bliká při každém přístupu k jednotce.
Kontrolka LED Popis
Nesvítí Slot je prázdný, jednotka dosud nebyla zjištěna systémem.
Nepřerušovaně svítí zeleně Jednotka je ve stavu online.
Bliká zeleně (250 milisekund [ms]) Probíhá zjišťování jednotky nebo příprava jednotky k odebrání.
Bliká zeleně (svítí 400 ms, nesvítí 100 ms) Probíhá opětovné vytvoření jednotky nebo operace výměny člena.
Bliká žlutě (125 ms) Jednotka selhala.
Bliká zeleně/žlutě (svítí zeleně 500 ms / svítí žlutě 500 ms, nesvítí 1 000 ms) Jednotka ohlásila předpokládané selhání.
Bliká zeleně (svítí zeleně 3 000 ms, nesvítí 3 000 ms, svítí žlutě 3 000 ms, nesvítí 3 000 ms) Probíhá zastavení jednotky na základě požadavku uživatele nebo na základě jiného nechybového stavu.


Need more help?
Find additional PowerEdge and PowerVault articles

Visit and ask for support in our Communities

Create an online support Request


ID článku: SLN129432

Datum poslední změny: 24.04.2018 19:46


Zhodnoťte tento článek

Přesné
Užitečné
Snadno srozumitelné
Byl tento článek užitečný?
Ano Ne
Zašlete nám svůj názor
Komentáře nesmí obsahovat tyto speciální znaky: <>() \
Je nám líto, ale náš systém zpětné vazby je v současné době mimo provoz. Zkuste to později.

Děkujeme za váš názor.