Knowledge Base

Pojemność dysku twardego jest różna od podanej w reklamieTen artykuł zawiera informacje dotyczące różnic między pojemnością podaną w reklamie, a rzeczywistą pojemnością dysków twardych w komputerach firmy Dell


Spis treści:

 1. Powody rozbieżności w pojemności dysków twardych
 2. Sprawdzanie pojemności dysku twardego w programie konfigurującym system
 3. Obliczanie pojemności dysku twardego w bajtach
 4. Ukryte partycje oprogramowania
 5. Duże ukryte pliki
 6. Zapas systemu plików
 7. Typy macierzy nadmiarowych (RAID)

1. Powody rozbieżności w pojemności dysków twardych

Podczas sprawdzania pojemności dysku twardego w systemie operacyjnym, może się okazać, że otrzymany wynik jest mniejszy od oczekiwanego. Ta rozbieżność powodowana jest wieloma czynnikami. Niektóre z czynników mających wpływ na zmniejszenie wolnej przestrzeni na dysku to:

 • Fakt, że system Windows i inne systemy operacyjne wyświetlają pojemność dysku twardego w formie binarnej
 • Ukryte partycje na komputerze
 • Duże ukryte pliki
 • Zapas systemu plików
 • Typy macierzy nadmiarowych

Powrót do góry


2. Sprawdzanie pojemności dysku twardego w programie konfigurującym system (BIOS)

System operacyjny może nie pokazywać poprawnej pojemności dysku twardego. Faktyczną pojemność dysku twardego można sprawdzić w programie konfigurującym system BIOS.

UWAGA: Poniższe instrukcje stosują się do większości komputerów Dell. Jeżeli te instrukcje dotyczą posiadanego komputera, należy zapoznać się z internetową instrukcją obsługi dla danego komputera.
 1. Wyłącz lub zamknij wszystkie programy i uruchom ponownie komputer.

 2. Po wyświetleniu ekranu z logo firmy Dell, naciskaj klawisz <F2> aż do wyświetlenia ekranu „Entering Setup” (Otwieranie konfiguracji).

 3. Jeżeli komputer ma wielostronicowy program konfiguracji systemu (Rysunek 1), poszukaj dysku twardego i informacji o jego pojemności na pierwszej stronie.

Rysunek 1: Wielostronicowy system BIOS

 1. Jeśli komputer ma program konfiguracji systemu o strukturze drzewa, (Rysunek 2), zaznacz opcję „General” (Ogólne), a następnie „System Information” (Informacje o systemie). Oznaczenie „Primary Hard Drive” (Główny dysk twardy) jest wyświetlane w dolnej części sekcji.

Rysunek 2: System BIOS o strukturze drzewa

 1. Aby zakończyć program konfiguracji systemu, naciśnij klawisz <Esc> i postępuj zgodnie z poleceniami wyświetlanymi na ekranie lub kliknij przycisk „Exit” (Zamknij).
Więcej informacji na temat systemu BIOS można znaleźć w następującym artykule: Czym jest system BIOS i jak uzyskać dostęp do niego na komputerze firmy Dell

Powrót do góry


3. Obliczanie pojemności dysku twardego w bajtach

Do określenia pojemności dysku twardego używa się dwóch systemów matematycznych: binarnego, zwanego również dwójkowym i dziesiętnego.

 • W systemie binarnym (dwójkowym), używanym przez system operacyjny, 1 gigabajt (GB) jest równy 1 073 741 824 bajtom.
 • W systemie dziesiętnym, używanym przez producentów dysków twardych, 1 gigabajt (GB) jest równy 1 000 000 000 bajtów (inaczej niż 1 073 741 824 bajtom, jak w powyższym przypadku).

Ta rozbieżność w sposobie określania pojemności dysków twardych (dwójkowy lub dziesiętny) może sprawiać wrażenie, że posiadany dysk ma pojemność znacznie mniejszą od spodziewanej, kiedy porówna się dane systemowe z dokumentacją dysku, podczas gdy faktyczna pojemność jest identyczna. Na przykład system operacyjny Microsoft® Windows® używa systemu binarnego (dwójkowego). W razie wątpliwości dotyczących pojemności dysku twardego należy odnieść się do wartości podanych w poniższej tabeli, która pokazuje pojemności przeliczone na system dziesiętny.

 • Te dwa systemy matematyczne podają dwie różne wartości, ale właściwe miejsce do przechowywania danych jest identyczne.
 • W razie zauważenia powyższej różnicy, należy odnieść się do poniższej tabeli.
System dziesiętny System binarny System dziesiętny System binarny
36 GB 34,3 GB 160 GB 152,6 GB
40 GB 38,1 GB 200 GB 190,7 GB
73 GB 69,6 GB 250 GB 238,4 GB
80 GB 76,3 GB 300 GB 286,1 GB
100 GB 95,4 GB 500 GB 476,8 GB
120 GB 114,4 GB 750 GB 715,3 GB
146 GB 139,2 GB 1000 GB 953,7 GB

Tabela 1: Porównanie rozmiaru dysku w systemie dziesiętnym i dwójkowym

Powrót do góry


4. Ukryte partycje oprogramowania

Aby niektóre programy mogły działać, potrzebują osobnych partycji utworzonych na dysku twardym. Zmniejsza to przestrzeń dostępną dla systemu operacyjnego.

Dell MediaDirect używa osobnej, ukrytej partycji o rozmiarze od 1,0 do 3,0 GB. MediaDirect wymaga tej przestrzeni, aby móc funkcjonować.

Dell System Restore Image także zajmuje kilka gigabajtów dysku twardego. Dokładna ilość wolnego miejsca zależy w dużej mierze od ilości programów zainstalowanych na komputerze w fabryce. Ten obraz jest niezbędny do szybkiego przywrócenia systemu Windows do ustawień fabrycznych.

Ponadto program Dell Backup and Recovery tworzy partycję podczas tworzenia lokalnej kopii zapasowej.

Powrót do góry


5. Duże ukryte pliki

System operacyjny również przyczynia się do zmniejszenia pojemności dysku.. Na przykład niektóre pliki systemowe systemu Windows są bardzo duże.

Punkty przywracania systemu mogą używać do 12% pojemności dysku twardego. Punkty przywracania są niezbędne, aby łatwo przywrócić stan używalności w przypadku problemów z oprogramowaniem.

System Windows używa również pliku wymiany zwanego plikiem stronicowania, który polepsza wydajność systemu. Ten plik ma rozmiar równy 1,5 do 2 razy pojemności pamięci zainstalowanej na komputerze.

Jeżeli w systemie Windows włączona jest funkcja hibernacji, duża część miejsca na dysku twardym jest zajęta przez plik hibernacji. Używana pojemność jest zwykle równa pojemności pamięci zainstalowanej w komputerze.

Powrót do góry


6. Zapas systemu plików

Aby system operacyjny mógł używać dysku twardego, musi sobie ten dysk przygotować. To przygotowanie wiąże się z tworzeniem partycji i układaniem systemu plików. To przygotowanie zabiera małą część miejsca na dysku i nie może zostać odzyskane.

Przykładem tego zapasu może być moment zapisywania pliku w systemie Windows.

Dysk twardy podzielony jest na małe kawałki zwane, blokami. Kiedy system Windows formatuje dysk twardy, łączy bloki w większe kawałki zwane klastrami.

Kiedy na komputerze zapisywany jest plik, system zapisuje w tych klastrach. Jednakże plik może być tak duży, że nie pasuje idealnie do klastrów. Kiedy tak jest, pozostałe miejsce w klastrze zostaje utracone. Rysunek 3 pokazuje przykład małego pliku (purpurowy). Plik zabiera trzy pełne klastry (niebieskie) i kawałek czwartego. Pozostała część czwartego klastra jest utracona.

Rysunek 3: Plik zapisany w czterech klastrach

Powrót do góry


7. Typy macierzy nadmiarowych (RAID)

Poniższe informacje odnoszą się do komputerów, które posiadają macierz RAID.

Jeżeli komputer posiada kontroler RAID może mieć skonfigurowaną macierz. Jeżeli komputer ma skonfigurowaną macierz, można się spodziewać utraty miejsca na dysku.

 • RAID 0, znana także jako przeplatana, tworzy jeden duży dysk twardy z kilku mniejszych. W przypadku macierzy RAID 0 nie ma żadnej utraty danych.

 • RAID 1, znana także jako lustrzana utrzymuje dokładną kopię twardego dysku. W każdej parze RAID 1 tracona jest pojemność jednego dysku twardego, na którym znajduje się kopia. Jeżeli macierz RAID 1 stanowią dwa dyski twarde o pojemności 300 GB każdy, dostępne będzie tylko 300 GB.

Więcej informacji na temat typów macierzy RAID można znaleźć w artykule bazy wiedzy firmy Dell:
Poziomy macierzy RAID i ich specyfikacje

Powrót do góry

Treœæ sekcji Szybkie porady (ang. Quick Tips) jest publikowana samodzielnie przez specjalistów dzia³u pomocy technicznej firmy Dell, którzy na co dzieñ rozwi¹zuj¹ problemy u¿ytkowników. Aby przyspieszyæ publikacjê, w sekcji Szybkie porady mog¹ byæ prezentowane jedynie czêœciowe rozwi¹zania lub obejœcia problemów, które s¹ w trakcie opracowywania lub oczekuj¹ na dodatkow¹ weryfikacjê skutecznoœci eliminowania okreœlonego problemu. Wspomniane szybkie porady nie zosta³y przejrzane, zweryfikowane i zatwierdzone przez firmê Dell, nale¿y je wiêc stosowaæ z rozwag¹. Firma Dell nie ponosi odpowiedzialnoœci za jakiekolwiek straty, w tym m.in. za utratê danych lub zysków, które mog¹ ponieœæ klienci w wyniku zastosowania procedur lub porad przedstawionych w sekcji Szybkie porady.

Article ID: SLN115145

Last Date Modified: 14.12.2017 04:02


Rate this article

Accurate
Useful
Easy to understand
Was this article helpful?
Yes No
Send us feedback
Comments cannot contain these special characters: <>()\
Sorry, our feedback system is currently down. Please try again later.

Thank you for your feedback.