Kunnskapsbase

Feilsøking av faksproblemer på alt-i-ett-blekkskriverne Dell V525w og V725w


Artikkelsammendrag: Denne artikkelen gir råd om bruk av faksfunksjonene på alt-i-ett-blekkskriverne Dell V525w og V725w.

Innholdsfortegnelse:

 1. Sjekkliste for feilsøking av faks
 2. Kan ikke sende fakser
 3. Kan ikke motta fakser
 4. Kan ikke kjøre faksprogramvaren
 5. Meldinger om faksfeilProblem 1: Sjekkliste for feilsøking av faks

Hvis du opplever problemer med å sende og motta fakser, kontrollerer du forbindelsen først:
 1. Sjekk om det er summetone på telefonlinjen ved å koble en analog telefon til vegguttaket, DSL-filteret, VoIP-enheten eller kabelmodemet der du koblet til skriveren. Pass på at du kobler telefonen til den samme porten. Hvis du ikke hører en summetone, tar du kontakt med linjeleverandøren.

 2. Når skriveren er koblet til telefonlinjen, kontrollerer du om det er summetone, men kobler en analog telefon til porten på skriveren. Hvis du ikke hører en summetone, bruker du sjekklisten for tilkobling nedenfor. Hør om det er summetone etter at du har kontrollert hvert element. Hvis du hører en summetone, men har fortsatt problemer med å sende og motta fakser, kan du se de andre emnene nedenfor.Sjekkliste for tilkoblinger
 • Pass på at skriveren og andre enheter på linjen (hvis aktuelt) er satt opp og konfigurert riktig i henhold til oppsettsscenarioet.

 • Kontroller at kablene er koblet til riktige porter.

 • Kontroller at kablene er ordentlig tilkoblet. Kontroller kabeltilkoblingene for følgende maskinvare, hvis det er aktuelt:
  • Strømforsyning
  • Telefonsvarer
  • Kabelmodem
  • Splitter
  • Telefon
  • VoIP-adapter
  • DSL-filter
  • RJ-11-adapter


 • Hvis skriveren er koblet til en Digital Subscriber Line, må du passe på at du bruker et DSL-filter for skriveren.

 • Hvis skriveren er koblet til en VoIP-adapter eller et kabelmodem, må du kontrollere at skriveren er koblet til den første telefonporten.

 • Hvis du bruker en splitter, må du passe på at du bruker en telefonsplitter. Ikke bruk en linjesplitter.

Tilbake til toppen

Problem 2: Kan ikke sende fakser

 • Pass på at du har registrert brukerinformasjonen din i skriveren. Hvis du ikke anga brukerinformasjonen din under konfigureringen, må du angi faksnavnet og faksnummeret. I enkelte land kan du ikke sende fakser uten å angi faksnavn eller firmanavn. Noen faksmaskiner blokkerer innkommende fakser uten senderinformasjon.

 • Reduser overføringshastigheten på modemet. Hastigheten på mottakermaskinen kan ikke være lavere enn hastigheten som brukes når faksen sendes:


  1. Fra skriverens kontrollpanel går du til , Setup (Oppsett), , Fax Setup (Faksoppsett), , Dialing and Sending (Ringe og sende), , Max Send Speed (Maksimal sendehastighet) og .

  2. Velg en sendehastighet, og trykk på .


 • Enable error correction (Aktiver feilkorrigering). Dette alternativet gjør det mulig for skriveren å overføre datablokker med feil som hindrer at faksen blir sendt:


  1. Fra skriverens kontrollpanel går du til , Setup (Oppsett), , Fax Setup (Faksoppsett), , Dialing and Sending (Ringe og sende), , Error Correction (Feilkorrigering) og .

  2. Kontroller om feilkorrigeringen er satt til On (På). Hvis den ikke er på, trykker du på pilknappene for å velge On (På) og trykker deretter på .


 • Enable automatic fax conversion (Aktiver automatisk fakskonvertering). Hvis mottakermaskinen ikke støtter faks i farger, konverteres den utgående faksen automatisk til svart og hvitt og reduserer den også automatisk til en oppløsning som støttes av mottakermaskinen:


  1. Fra skriverens kontrollpanel går du til , Setup (Oppsett), , Fax Setup (Faksoppsett), , Dialing and Sending (Ringe og sende), , Auto Fax Convert (Automatisk fakskonvertering) og .

  2. Kontroller om automatisk fakskonvertering er satt til On (På). Hvis den ikke er på, trykker du på pilknappene for å velge On (På) og trykker deretter på .


 • Kontroller at innstillingen Dial Prefix (Nummerprefiks) er riktig. Nummerprefikset er et sett med numre som må slås før du kan slå det faktiske utgående faksnummeret:


  1. Fra skriverens kontrollpanel går du til , Setup (Oppsett), , Fax Setup (Faksoppsett), , Dialing and Sending (Ringe og sende), , Dial Prefix (Nummerprefiks) og .

  2. Trykk på pilknappene for å opprette eller endre prefikset, og trykk deretter på .Tilbake til toppen

Problem 3: Kan ikke motta fakser

 • Kontroller at du har konfigurert riktige innstillinger for oppsettet. Faksinnstillingene avhenger av om skriveren er tilkoplet en egen fakslinje eller deler linjen med andre enheter.


  • Hvis skriveren deler telefonlinjen med en telefonsvarer, må du passe på at innstillingene er som følger:


   • Automatisk svar er PÅ.

   • Skriveren fanger opp på et større antall oppringinger enn telefonsvareren.

   • Skriveren fanger opp riktig særskilt ringesignal (hvis du abonnerer på en tjeneste for særskilte ringesignaler).


  • Hvis skriveren deler telefonlinjen med en telefon som abonnerer på telefonsvarer, må du passe på at innstillingene er som følger:


   • Automatisk svar er AV (hvis du bare har ett nummer på telefonlinjen).

   • Skriveren fanger opp på riktig særskilt ringesignal (hvis du abonnerer på en tjeneste for særskilte ringesignaler).


 • Kontroller at skriveren er koblet til en analog port. Skriveren er en analog enhet. Hvis du bruker et PBX-system, kontrollerer du at skriveren er koblet til en analog port på PBX. Du trenger kanskje en digital linjeomformer som konverterer digitale signaler til analoge signaler.

 • Kontroller at skriverminnet ikke er fullt. Skriveren lagrer en innkommende faks til skriverminnet før den skriver ut faksen. Hvis skriveren går tom for blekk eller papir når faksen mottas, lagrer skriveren faksen og skriver den ut senere. Hvis skriverminnet blir fullt, kan det være at den ikke kan motta en ny faks.

 • Kontroller at videresending av faks er deaktivert:


  1. Fra skriverens kontrollpanel går du til , Setup (Oppsett), , Fax Setup (Faksoppsett), , Ringing and Answering (Ringe og svare), , Fax Forward (Videresend faks) og .

  2. Trykk på pilknappene for å velge Off (Av), og trykk deretter på .


 • Øk ringevolumet. Hvis du velger at skriveren skal motta fakser manuelt (Auto Answer Off (Automatisk svar av)), øker du ringevolumet.

 • Kontroller at du har riktig manuell svarkode. Hvis du velger at skriveren skal motta fakser manuelt (Auto Answer Off (Automatisk svar av)), må du trykke på riktig kode når en faks kommer inn, slik at skriveren kan motta den:


  1. Fra skriverens kontrollpanel går du til , Setup (Oppsett), , Fax Setup (Faksoppsett), , Ringing and Answering (Ringe og svare), , Manual Pickup Code (Manuell hentekode) og .

  2. Kopier den manuelle hentekoden som vises på displayet. Du kan endre den manuelle hentekoden til et nummer som bare du kjenner.Tilbake til toppen

Problem 4: Kan ikke kjøre faksprogramvaren

Skriveren må være koblet til en telefon, DSL, VoIP eller kabeltjeneste før du kan konfigurere faksinnstillingene i faksprogramvaren. Kontroller at skriveren er koblet til linjen via et standard vegguttak, et DSL-filter, en VoIP-adapter eller et kabelmodem.

Tilbake til toppen

Problem 5: Melding om faksfeil
Feilmelding: Hva det betyr: Mulige løsninger:
Remote Fax Error (Ekstern faksfeil) Mottakermaskinen kan ikke motta faksen. Feil på mottakerenden kan skyldes flere faktorer.
 • Send faksen på nytt. Det kan ha vært problemer med kvaliteten på forbindelsen.
 • Reduser overføringshastigheten på faksmodemet.
 • Registrer brukerinformasjonen. I enkelte land kan du ikke sende fakser uten å lagre informasjon om avsenderen.
Fax Mode Unsupported (Faksmodus støttes ikke) Mottakermaskinen støtter ikke faks i farger eller skanneoppløsningen i dokumentet som sendes.
 • Aktiver automatisk fakskonvertering.
 • Reduser fakskvaliteten.
 • Omformater dokumentet på papir med Letter-størrelse.
Unsupported Compression (Komprimering støttes ikke) Faksmodemet til mottakermaskinen støtter ikke datakomprimering. Faksmodemene komprimerer data for å øke overføringshastigheten, men faksmodemet til mottakermaskinen må ha samme komprimeringskode.
 • Reduser overføringshastigheten på faksmodemet.
 • Aktiver automatisk fakskonvertering.
Unsupported Resolution (Oppløsning støttes ikke) Mottakermaskinen støtter ikke skanneoppløsningen på dokumentet du sender.
 • Reduser fakskvaliteten.
 • Aktiver automatisk fakskonvertering.
Unrecoverable Fax Error (Uopprettelig faksfeil) Det oppsto kritiske feil på faksmodemet. Slå av skriveren og slå den på igjen, og send faksen på nytt.
Fax Modem Error (Feil på faksmodem) Faksmodemet til skriveren kan være opptatt, eller det kan ha oppstått feil på faksmodemet under overføringen. Slå av skriveren og slå den på igjen, og send faksen på nytt.
Telefonlinjen er koblet til feil kontakt på baksiden av maskinen. Telefonledningen er koblet til feil port på baksiden av skriveren. Koble telefonledningen til porten på baksiden av skriveren.
Digital line detected (Digital linje oppdaget) Skriveren er koblet til en digital linje. Skriveren er en analog enhet og må være koblet til en analog linje. Du kan koble skriveren til en digital linje ved å bruke en digital linjeomformer eller et filter.
Failed to Connect (Kan ikke koble til)
Phone Line Error (Feil på telefonlinje)
Phone Line Not Connected (Telefonlinje ikke tilkoblet)
Skriveren registrerer ikke en summetone. Se sjekklisten for faksfeilsøking øverst i denne artikkelen.
Phone Line Busy (Telefonlinje opptatt) Telefonlinjen din eller telefonlinjen til mottaksfaksmaskinen er opptatt. Dette skjer hvis skriveren deler linjen med andre enheter.
 • Angi at skriveren skal ringe opp på nytt.
 • Øke tiden mellom oppringingsforsøkene.
 • Ring en testsamtale til nummeret som du sender en faks til, for å forsikre deg om at det fungerer riktig.
 • Hvis telefonlinjen brukes av en annen enhet, venter du til den andre enheten er ferdig før du sender faksen.
 • Planlegg å sende faksen på nytt på et senere tidspunkt.
 • Angi at skriveren skal skanne før oppringingen. Det skannede dokumentet lagres i skriverens minne. Skriveren kan deretter hente det frem igjen og automatisk ringe nummeret på nytt.
No Answer (Ikke svar) Automatisk svar kan være slått av på mottaksfaksmaskinen.
 • Kontroller nummeret, og send faksen på nytt.
 • Angi at skriveren skal ringe opp på nytt. I enkelte land er det en bestemt grense for oppringingsforsøk uansett hvilken innstilling du har.
 • Planlegg å sende faksen på nytt på et senere tidspunkt.
No Caller ID (Ingen anroper-ID)
Call Stopped (Oppringing stoppet)
Skriveren stoppet oppringingen fordi den innkommende faksen ikke inneholder informasjon om avsenderen. Du har kanskje valgt å blokkere fakser uten anroper-ID, eller fakser uten anroper-ID er ikke er tillatt der du bor. Deaktiver blokkeringsnummer-ID.

Tilbake til toppen
 


Artikkel-ID: SLN129388

Dato sist endret: 14/01/2014 12:00 AM


Vurder denne artikkelen

Nøyaktig
Nyttig
Brukervennlig
Var denne artikkelen nyttig?
Ja Nei
Send oss tilbakemelding
Kommentarer kan ikke inneholde disse spesialtegnene: <>()\
Beklager, men tilbakemeldingssystemet vårt er nede for øyeblikket. Prøv igjen senere.

Takk for tilbakemeldingen.