Kunnskapsbase

Feilsøking for blekkassetter for blekkskriverne Dell V525w og V725w


Innholdsfortegnelse:

 1. Installere skrivehodet og blekkassetter
 2. Kontrollere blekknivåer
 3. Justere skrivehodet
 4. Rengjøre skrivehodedysene
 5. Feilmeldinger for blekkassetter
 6. Meldinger om skrivehodefeil
 7. Video om installasjon av blekkassetter
Merk: FØR DU FEILSØKER: Sørg for at den nyeste fastvaren fra Dell er installert på skriveren. Gå til Start, Programmer, Dell Printers (Dell-skrivere), og velg skrivermodellen. Klikk på Product Update (Produktoppdatering) og deretter Check Now (Søk nå). Du kan angi at programvaren søker etter oppdateringer regelmessig.


Artikkelsammendrag: Denne artikkelen beskriver installasjon, vedlikehold og feilsøking for skrivehode- og blekkassettsystemet på blekkskriverne Dell V525w og V725w.


Problem 1: Installere skrivehodet og blekkassetter

Slik installerer du skrivehodet og blekkassetter i skriveren:
 1. Koble til skriveren, og slå den på.
 2. Åpne skriveren ved å løfte lokket (figur 1) (under skannerdekselet).


  Figur 1: Åpne lokket på skriveren (V525w vises).
 3. Kontroller at dekselet for fjerning av fastkjørt papir er fjernet.
 4. Trykk på utløserfliken, og åpne skrivehodeholderen.
 5. Ta blekkassettene ut av posen, og vri og fjern beskyttelseshetten på blekkkassettene (figur 2).
  Hvis du vil se en video om hvordan du installerer blekkassetter, kan du se Video om installasjon av blekkassetter .  Figur 2: Vri av kassetthettene og kast dem før du installerer blekkassettene.
 6. Begynn med de tre fargekassettene. Sett inn hver kassett og trykk godt på den borterste enden til kassetten klikker på plass (figur 3).


  Figur 3: Sett inn fargekassettene i skrivehodet.

 7. Lukk låsen på skrivehodeholderen, sett på plass dekselet for fjerning av fastkjørt papir, og lukk skriveren.

Tilbake til toppen


Problem 2: Kontrollere blekknivåer

Slik kontrollerer du blekknivåer:
 1. På skrivermenyen velger du Setup (Oppsett), Maintenance (Vedlikehold) og Check Ink Levels (Kontroller blekknivåer).
  ELLER
 2. I Windows-operativsystemet klikker du på Start, Alle programmer eller Programmer og går til Printer Home (Hjemmeside for skriver). Velg skriveren, og klikk deretter på kategorien Maintenance (Vedlikehold) og Supplies Status (Rekvisitastatus).
 3. I Macintosh-operativsystemet går du til Systemvalg og, Skriv ut og faks fra Apple-menyen, og velger deretter skriveren. Klikk på Options & Supplies (Alternativer og rekvisita) eller Print Queue (Utskriftskø), og klikk deretter på Supply levels (Rekvisitanivåer).

Tilbake til toppen


Problem 3: Justere skrivehodet

Hvis tegn eller linjer på den utskrevne siden ser ujevne eller bølget ut, kan det være nødvendig å justere skrivehodet.
 1. Legg vanlig papir i skriveren.
 2. Fra skriverens kontrollpanel går du til Setup (Oppsett), Maintenance (Vedlikehold) og Align Printer (Juster skriver). Skriveren skriver ut en justeringsside.
  Merk: Ikke fjern justeringssiden før utskriften er ferdig. Siden kan gå inn og ut av skriveren flere ganger under utskriften.
 3. Skriv ut dokumentet på nytt. Hvis problemet ikke er rettet opp, er det kanskje behov for å rengjøre skrivehodedysene.

Tilbake til toppen


Problem 4: Rengjøre skrivehodedysene

Hvis det er lenge siden du har brukt skriveren, kan det være nødvendig å rengjøre skrivehodedysene for å forbedre utskriftskvaliteten. La skriveren være koblet til en jordet stikkontakt slik at den kan utføre automatiske vedlikeholdssykluser.

Merk: Rengjøring av skrivehodedysene krever bruk av blekk, så bare rengjør dem når det er nødvendig.
Merk: Dyprensing bruker mer blekk, så prøv alternativet Clean Printhead (Rengjør skrivehodet) først for å spare blekk.
Merk: Hvis blekknivåene er for lave, må du bytte ut blekkassettene før du kan rengjøre skrivehodedysene.
 1. Legg vanlig papir i skriveren.
 2. Fra skriverens kontrollpanel går du til Setup (Oppsett), deretter Maintenance (Vedlikehold).
 3. Trykk på opp- eller ned-knappen for å bla til Clean Printhead (Rengjør skrivehode) eller Deep Clean Printhead (Dyprens skrivehode), og trykk deretter OK.
 4. Skriveren skriver ut en rengjøringsside.

Tilbake til toppen


Problem 5: Feilmeldinger for blekkassetter

Følgende feil er forbundet med de fire blekkassettene i skriveren:
 • Ink Cartridge Error (Blekkassettfeil): Skriveren kan ikke godkjenne én eller flere av de installerte blekkassettene.
 1. Trykk på for å avbryte den gjeldende utskriftsjobben.
 2. Kontroller at den angitte blekkassetten er fjernet og riktig installert.
 3. Slå av skriveren, vent 10 sekunder, og slå skriveren på igjen.
Merk: Kontroller at skriveren ikke er i hvilemodus. Trykk på og hold inne strømknappen i tre sekunder for å slå av skriveren.
 • Ink Cartridge Missing (Blekkassett mangler): Skriveren finner ikke én eller flere av blekkassettene.
 1. Installer blekkkassetten(e) som mangler.
 2. Hvis de ser ut til å være installert, tar du ut og installerer blekkassetten(e) som er angitt, på nytt.
 3. Trykk på OK eller for å fjerne meldingen.Se brukerhåndboken hvis du vil ha en liste over blekkassetter som støttes.
 • Ink Cartridge Unsupported (Blekkassett støttes ikke): Kassetten gjenkjennes ikke som en gyldig blekkassett som støttes.
 1. Skift ut den ukjente blekkassetten med en som støttes av skriveren.
 2. Trykk på OK eller for å fjerne meldingen.
 3. Se brukerhåndboken hvis du vil ha en liste over blekkassetter som støttes.
 • Ink Low (Blekk lav): Én eller flere blekkassetter rapporterer om lavt blekknivå.
 1. Trykk på OK eller for å fjerne meldingen og fortsette utskriften.
Merk: Avhengig av innstillingene på skriveren kan det hende at du ikke kan fortsette utskriften før du har skiftet ut den angitte kassetten.
 1. Se brukerhåndboken hvis du vil ha en liste over blekkassetter som støttes.

Tilbake til toppen


Problem 6: Meldinger om skrivehodefeil

Følgende feil er knyttet til skrivehodet i skriveren:

 • Printhead Error 1 (Skrivehodefeil 1):
Merk: Fjern blekkassettene hvis installert. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se følgende artikkel i Dells kunnskapsbase: Fjerne og sette inn blekkassettene på nytt.

Hvis denne meldingen vises ved første installering:

 1. Fjern og sett inn skrivehodet på nytt. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se følgende artikkel i Dells kunnskapsbase Fjerne og sette inn skrivehodet på nytt.
 2. Kontakt teknisk støtte hvis problemet vedvarer.


Når denne meldingen vises etter at skriveren har vært i bruk:

 1. Ta ut skrivehodet og tørk av kontaktene på skriveren og skrivehodet. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se følgende artikkel i Dells kunnskapsbase Fjerne og sette inn skrivehodet på nytt og Løse feil med skrivehodet ved å rengjøre skrivehodet.
 2. Sett inn skrivehodet på nytt.
 3. Kontakt teknisk støtte hvis problemet vedvarer.


 • Printhead Error 2 (Skrivehodefeil 2):
Merk: Blekkassettene må være installert for at denne feilen skal kunne feilsøkes.

Hvis denne meldingen vises ved første installering:

 1. Når blekkassettene er installert, tar du ut og setter inn igjen skrivehodet. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se følgende artikkel i Dells kunnskapsbase Fjerne og sette inn skrivehodet på nytt.
 2. Kontakt teknisk støtte hvis problemet vedvarer.

Når denne meldingen vises etter at skriveren har vært i bruk:

 1. Ta ut skrivehodet og tørk av kontaktene på skriveren og skrivehodet. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se følgende artikkel i Dells kunnskapsbase Fjerne og sette inn skrivehodet på nytt og Løse feil med skrivehodet ved å rengjøre skrivehodet.
 2. Sett inn skrivehodet på nytt.
 3. Kontakt teknisk støtte hvis problemet vedvarer.


 • Printhead Error 3 and 4 (Skrivehodefeil 3 og 4):
Merk: Blekkassettene må være installert for at denne feilen skal kunne feilsøkes.

Hvis denne meldingen vises ved første installering:

 1. Når blekkassettene er installert, tar du ut og setter inn igjen skrivehodet. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se følgende artikkel i Dells kunnskapsbase Fjerne og sette inn skrivehodet på nytt.
 2. Kontakt teknisk støtte hvis problemet vedvarer.

Når denne meldingen vises etter at du har mottatt et skrivehodesett eller en ny skriver:

 1. Ta ut skrivehodet og tørk av kontaktene på skriveren og skrivehodet. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se følgende artikkel i Dells kunnskapsbase Fjerne og sette inn skrivehodet på nytt og Løse feil med skrivehodet ved å rengjøre skrivehodet.
 2. Sett inn skrivehodet på nytt.
 3. Kontakt teknisk støtte hvis problemet vedvarer.

Når denne meldingen vises etter at skriveren har vært i bruk:

 1. Kontroller at skriveren er slått av.
 2. Fjern strømadapteren (klossen) fra skriveren. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se den elektroniske brukerveiledningen. Klikk på skrivermodellen og foretrukket språk, last ned User's Guide (Brukerveiledning).
 3. Sett på plass strømledningen i strømadapteren (klossen).

Hvis problemet vedvarer:

 1. Ta ut skrivehodet og tørk av kontaktene på skriveren og skrivehodet. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se følgende artikkel i Dells kunnskapsbase Fjerne og sette inn skrivehodet på nytt og Løse feil med skrivehodet ved å rengjøre skrivehodet.
 2. Sett inn skrivehodet på nytt.
 3. Kontakt teknisk kundestøtte hvis problemet vedvarer.


 • Printhead Cannot Move (Skrivehode kan ikke flytte): Skrivehodeholderen er blokkert.
 1. Åpne skriveren, og fjern eventuelle hindringer for skrivehodet. Lukk skriveren.
 2. Klikk på OK for å fjerne meldingen.

 • Printhead Error (Skrivehodefeil): Skrivehodekontaktene leses ikke riktig av skriveren.
 1. Åpne skriveren, og løft skrivehodelåsen.
 2. Ta ut hele skrivehodet fra holderen.
 3. Tørk av kontaktene på skrivehodet inni skrivehodeholderen med en ren klut som ikke loer.
 4. Sett skrivehodet på plass igjen, og lukk låsen til den klikker på plass.
 5. Lukk skriveren.

 • Printhead Missing (Skrivehode mangler): Skrivehodet er ikke installert eller er feilmontert.
 1. Åpne skriveren, og løft holderlåsen.
 2. Sett inn skrivehodet, og lukk deretter låsen til den klikker på plass.
 3. Lukk skriveren og trykk på hjem-knappen for å fjerne meldingen.
 • Printhead Unsupported (Skrivehode som ikke støttes): Skrivehodet er enten en modell som ikke støttes eller ikke er riktig registrert av skriveren.
 1. Slå skriveren av og på igjen.
 2. Åpne skriveren.
 3. Trykk på utløserfliken, og ta ut skriverkassettene.
 4. Løft holderlåsen.
 5. Ta ut skrivehodet som ikke støttes.
 6. Sett inn skrivehodet som støttes, og lukk deretter låsen til den klikker på plass.
 7. Sett inn blekkassettene på nytt.
 8. Lukk skriveren.

 • Printhead Warning (Skrivehodeadvarsel): Én eller flere kassetter har vært borte mer enn to timer siden skriveren ble slått på. Rengjør eller dyprens skrivehodet for å gjenopprette utskriftskvaliteten.

Tilbake til toppen


Video om installasjon av blekkassetter

 • For Windows® 7 og Vista®:
 1. Klikk på følgende kobling Video om installasjon av blekkassetter (bare på engelsk).
 2. Klikk på Åpne.
 3. Det kan hende at vinduet Brukerkontokontroll vises. Hvis det gjør det, klikker du på Tillat.
 4. Se videoen så mange ganger du ønsker.
 • For Windows XP:
 1. Klikk på følgende kobling Video om installasjon av blekkassetter (bare på engelsk).
 2. Klikk på Lagre.
 3. Klikk på Mine dokumenter i vinduet Lagre som.
 4. Klikk på Lagre.
Merk: Hvis du vil se på videoen i Windows XP, trenger du et MP4-visningsprogram som QuickTime, som er tilgjengelig hos Apple.


Tilbake til toppen

Artikkel-ID: SLN129433

Dato sist endret: 09/02/2015 01:59 PM


Vurder denne artikkelen

Nøyaktig
Nyttig
Brukervennlig
Var denne artikkelen nyttig?
Ja Nei
Send oss tilbakemelding
Kommentarer kan ikke inneholde disse spesialtegnene: <>()\
Beklager, men tilbakemeldingssystemet vårt er nede for øyeblikket. Prøv igjen senere.

Takk for tilbakemeldingen.