Baza wiedzy

Why Does My Dell J740 Inkjet Printer Fail to Work When Connected to My USB Print Server?


Verify bi-directional communication for the J740

The J740 requires bi-directional communications which may not be available with a USB print server.


Setup the J740 printer with a bi-directional capable connection or share across the network

If your USB print server does not support bi-directional communications you can connect the J740 printer directly to a system running Microsoft® Windows® XP or Windows 2000, and share the printer directly across the network.

NOTE

NOTE:

For information on sharing your Dell J740 printer across a home network, refer to Dell Knowledge Base Article:

How Do I Share the Dell J740 Inkjet Printer with Other Computers on My Home Network?


Dodatkowe informacje dotyczące drukarki firmy Dell

Aby uzyskać dodatkowe informacje, nie podane w niniejszym artykule, należy wysłać E-mail lub wejść na Chat z przedstawicielem Pomocy technicznej na stronie pomocy technicznej Dell.


Treœæ sekcji Szybkie porady (ang. Quick Tips) jest publikowana samodzielnie przez specjalistów dzia³u pomocy technicznej firmy Dell, którzy na co dzieñ rozwi¹zuj¹ problemy u¿ytkowników. Aby przyspieszyæ publikacjê, w sekcji Szybkie porady mog¹ byæ prezentowane jedynie czêœciowe rozwi¹zania lub obejœcia problemów, które s¹ w trakcie opracowywania lub oczekuj¹ na dodatkow¹ weryfikacjê skutecznoœci eliminowania okreœlonego problemu. Wspomniane szybkie porady nie zosta³y przejrzane, zweryfikowane i zatwierdzone przez firmê Dell, nale¿y je wiêc stosowaæ z rozwag¹. Firma Dell nie ponosi odpowiedzialnoœci za jakiekolwiek straty, w tym m.in. za utratê danych lub zysków, które mog¹ ponieœæ klienci w wyniku zastosowania procedur lub porad przedstawionych w sekcji Szybkie porady.

Identyfikator artykułu: SLN130540

Data ostatniej modyfikacji: 06.07.2015 16:44


Oceń ten artykuł

Trafne
Przydatne
Łatwe do zrozumienia
Czy ten artykuł był przydatny?
Tak Nie
Wyślij nam swoją opinię
Komentarze nie mogą zawierać znaków specjalnych: <>()\
Niestety, nasz system przekazywania opinii jest obecnie niedostępny. Spróbuj ponownie później.

Dziękujemy za uwagi.