Baza wiedzy

Aktualizacja do wersji Dell ControlPoint (DCP) 1,4


Streszczenie Artykułu: Ten artykuł zawiera informacje na temat "Aktualizacja do wersji Dell ControlPoint (DCP) 1,4 ".


Spis Treści:
  1. Tło
  2. Rozdzielczość 1.


  Tło    Artykuł ten ma zastosowanie dla użytkowników którzy wystąpić następujące
  • Nie można zarejestrować wydruków
  • Windows Password Sync i funkcja logowania pojedynczego może nie działać ze względu na problem związany z poświadczenia nie ich rozpoznanie
  • Poświadczenia zarejestrował się w programie DCP 1.3 lub przed nie są rozpoznawane w DCP 1,4
  • Brak sterowania Vault kartę mimo że firmware został zaktualizowany

Dotyczy modeli systemu:

Latitude E6400 XFR E6400 ATG E6400 E6500 E4300 z600 E4200 XFR XT2 XT2
Mobile Precision M6400 M6500 M4500 M4400 M2400
Latitude E5400 E5500
Stacji Roboczej Precision T3500 T5500 T7500
2.


  Rozdzielczość    Postępuj według instrukcji dostarczonych przez Wave tutaj.


 


Treœæ sekcji Szybkie porady (ang. Quick Tips) jest publikowana samodzielnie przez specjalistów dzia³u pomocy technicznej firmy Dell, którzy na co dzieñ rozwi¹zuj¹ problemy u¿ytkowników. Aby przyspieszyæ publikacjê, w sekcji Szybkie porady mog¹ byæ prezentowane jedynie czêœciowe rozwi¹zania lub obejœcia problemów, które s¹ w trakcie opracowywania lub oczekuj¹ na dodatkow¹ weryfikacjê skutecznoœci eliminowania okreœlonego problemu. Wspomniane szybkie porady nie zosta³y przejrzane, zweryfikowane i zatwierdzone przez firmê Dell, nale¿y je wiêc stosowaæ z rozwag¹. Firma Dell nie ponosi odpowiedzialnoœci za jakiekolwiek straty, w tym m.in. za utratê danych lub zysków, które mog¹ ponieœæ klienci w wyniku zastosowania procedur lub porad przedstawionych w sekcji Szybkie porady.

Identyfikator artykułu: SLN148075

Data ostatniej modyfikacji: 30.08.2012 00:00


Oceń ten artykuł

Trafne
Przydatne
Łatwe do zrozumienia
Czy ten artykuł był przydatny?
Tak Nie
Wyślij nam swoją opinię
Komentarze nie mogą zawierać znaków specjalnych: <>()\
Niestety, nasz system przekazywania opinii jest obecnie niedostępny. Spróbuj ponownie później.

Dziękujemy za uwagi.