Baza wiedzy

notebooka Alienware M11x, M15x, M17x, M17x-R2 - bateria laptopa nie może być naładowana lub rozpoznana


Opis problemu

Bateria laptopa nie może być naładowana lub rozpoznana
 Instrukcje (informacje potrzebne do rozwiązania problemu)

Alienware opublikowała poprawek BIOS dla każdego komputera. można znaleźć w witrynie support.dell.com i pobierz najnowszą wersja BIOS dostępna. Jako dodatkowe czynności i spróbuj po aktualizacji systemu BIOS jeśli problem będzie się powtarzał, wykonaj poniższe czynności aby zresetować baterię:

Ostrzeżenie:  
  Przed wykonaniem czynności, należy upewnić się, że ładowanie akumulatora nie została wyłączona za pomocą Fn + F2 kombinacja klawiszy. Nie dotyczy to notebooka Alienware M11x.  
 1. Zamknij system.

 2. Odłącz kabel zasilacza z tyłu komputera.

 3. Wyjmij baterię z płyty systemowej.

 4. Przytrzymaj przycisk zasilania Świateł AlienHead przez co najmniej 10 sekund.

 5. Umieść akumulator z powrotem do systemu i podłącz zasilacz do systemu.

 6. Włącz komputer i otwórz Windows. Akumulator powinien być rozpoznawany i ładowania.

 7. Jeżeli bateria jest uwzględniane, ale nie ładuje, użytkownik musi przełączać Fn+F2 aż pokazuje ona, że ładowanie akumulatora jest włączona.
  Ostrzeżenie:  
    Krok 7 nie ma zastosowania do notebooka Alienware M11x.  

 8.  Sprawdź, sprawdzając na pasku stanu aby upewnić się, że trwa ładowanie akumulatora.
 9. Jeśli problem będzie się powtarzał, skontaktuj się z działem technicznym Alienware.
 


Treœæ sekcji Szybkie porady (ang. Quick Tips) jest publikowana samodzielnie przez specjalistów dzia³u pomocy technicznej firmy Dell, którzy na co dzieñ rozwi¹zuj¹ problemy u¿ytkowników. Aby przyspieszyæ publikacjê, w sekcji Szybkie porady mog¹ byæ prezentowane jedynie czêœciowe rozwi¹zania lub obejœcia problemów, które s¹ w trakcie opracowywania lub oczekuj¹ na dodatkow¹ weryfikacjê skutecznoœci eliminowania okreœlonego problemu. Wspomniane szybkie porady nie zosta³y przejrzane, zweryfikowane i zatwierdzone przez firmê Dell, nale¿y je wiêc stosowaæ z rozwag¹. Firma Dell nie ponosi odpowiedzialnoœci za jakiekolwiek straty, w tym m.in. za utratê danych lub zysków, które mog¹ ponieœæ klienci w wyniku zastosowania procedur lub porad przedstawionych w sekcji Szybkie porady.

Identyfikator artykułu: SLN179139

Data ostatniej modyfikacji: 09.03.2016 05:06


Oceń ten artykuł

Trafne
Przydatne
Łatwe do zrozumienia
Czy ten artykuł był przydatny?
Tak Nie
Wyślij nam swoją opinię
Komentarze nie mogą zawierać znaków specjalnych: <>()\
Niestety, nasz system przekazywania opinii jest obecnie niedostępny. Spróbuj ponownie później.

Dziękujemy za uwagi.