Baza wiedzy

Jak zoptymalizować wydajność w systemie Windows 8


Sposoby poprawy wydajności komputera

Otwórz Informacje o wydajności i narzędzia, przesuwając palcem od prawej krawędzi ekranu, dotknij pozycji Szukaj (w przypadku korzystania z myszy należy umieścić w prawym górnym rogu ekranu, przesunąć kursor myszy w dół i kliknąć Szukaj), wpisz informacje o wydajności i narzędzia w polu wyszukiwania lub dotykając lub klikając Ustawienia, a następnie dotykając lub klikając Informacje o wydajności i narzędzia). 

 

Zadanie Opis
Dopasuj efekty wizualne Niektóre efekty wizualne może spowalniać pracę komputera.  Możesz skorzystać z informacji o wydajności i narzędzia) aby włączyć lub wyłączyć efekty, a także wyświetlić więcej opcji.
Dopasuj funkcje indeksu Jeśli zajmuje dużo czasu aby wyszukać rzeczy na komputerze PC, można zawęzić kryteria wyszukiwania, aby skupić się na pliki i foldery, które najczęściej używanych. 
Dopasuj ustawienia energii Wyświetlić i zmienić ustawienia, aby zrównoważyć swój komputer tak, jak chcesz aby między wyższą wydajność i dłuższy czas pracy baterii.
Otwórz program Disk Cleanup Narzędzie to usuwa niepotrzebne lub tymczasowe pliki na dysku twardym, aby zwiększyć ilość wolnego miejsca.
Zaawansowane narzędzia W przypadku wyczucia wygodne korzystanie z nich będzie można uruchamiać zaawansowanych narzędzi, takich jak program Event Viewer, optymalizację napędów i informacji.  Można również wyświetlić powiadomienia o problemach związanych z wydajnością i co należy zrobić o nich.  Lista została zamówiona z najwyższym mających wpływ na problemy w jego górnej części.


 


Zatrzymanie automatycznego uruchamiania aplikacji podczas uruchamiania systemu Windows

Korzystanie z Menedżera zadań, można poprawić wydajność komputera, zapobiegając niepotrzebnemu automatyczne uruchamianie aplikacji przy starcie systemu Windows.

  1. Otwórz Menedżera zadań, przesuwając palcem od prawej krawędzi ekranu, dotknij pozycji Szukaj (w przypadku korzystania z myszy należy umieścić w prawym górnym rogu ekranu, przesunąć kursor myszy w dół i kliknąć Szukaj), wpisz Task Manager (Menedżer zadań) w polu wyszukiwania lub dotykając lub klikając aplikacje, a następnie dotykając lub klikając Task Manager (Menedżer zadań).
  2. Dotknij lub kliknij kartę Uruchamianie.
    Jeśli nie widzisz żadnych kart, dotknij lub kliknij przycisk Więcej informacji.
  1. Dotknij lub kliknij nazwę aplikacji ma być wyłączony, a następnie wybierz polecenie Disable (Wyłącz).

Przyspieszenie komputera z ReadyBoost

ReadyBoost może przyspieszenie komputera za pomocą ilość miejsca dostępnego na większości kart pamięci flash i dysków flash USB. Jeśli posiadasz urządzenie magazynujące, które będą współpracować z ReadyBoost, zobaczysz opcję użyj ReadyBoost po podłączeniu go do swojego komputera. Po wybraniu tej opcji można wybrać ilość pamięci w urządzeniu do wykorzystania jako przyspieszenie komputera.

 


 
Treœæ sekcji Szybkie porady (ang. Quick Tips) jest publikowana samodzielnie przez specjalistów dzia³u pomocy technicznej firmy Dell, którzy na co dzieñ rozwi¹zuj¹ problemy u¿ytkowników. Aby przyspieszyæ publikacjê, w sekcji Szybkie porady mog¹ byæ prezentowane jedynie czêœciowe rozwi¹zania lub obejœcia problemów, które s¹ w trakcie opracowywania lub oczekuj¹ na dodatkow¹ weryfikacjê skutecznoœci eliminowania okreœlonego problemu. Wspomniane szybkie porady nie zosta³y przejrzane, zweryfikowane i zatwierdzone przez firmê Dell, nale¿y je wiêc stosowaæ z rozwag¹. Firma Dell nie ponosi odpowiedzialnoœci za jakiekolwiek straty, w tym m.in. za utratê danych lub zysków, które mog¹ ponieœæ klienci w wyniku zastosowania procedur lub porad przedstawionych w sekcji Szybkie porady.

Identyfikator artykułu: SLN208028

Data ostatniej modyfikacji: 06.12.2017 03:44


Oceń ten artykuł

Trafne
Przydatne
Łatwe do zrozumienia
Czy ten artykuł był przydatny?
Tak Nie
Wyślij nam swoją opinię
Komentarze nie mogą zawierać znaków specjalnych: <>()\
Niestety, nasz system przekazywania opinii jest obecnie niedostępny. Spróbuj ponownie później.

Dziękujemy za uwagi.