Baza wiedzy

Testowanie połączenia sieciowego drukarki z wykorzystaniem wbudowanego serwera sieci Web (EWS)


Streszczenie Artykułu: Ten artykuł zawiera informacje na temat "testowanie połączenia sieciowego drukarki z wykorzystaniem wbudowanego serwera sieci Web (EWS) ".


Spis Treści:

  1. Testowanie połączenia sieciowego drukarki z wykorzystaniem wbudowanego serwera sieci Web (EWS)
  2. Dostęp do wbudowanego serwera sieci Web (EWS)1.   Testowanie połączenia sieciowego drukarki z wykorzystaniem wbudowanego serwera sieci Web (EWS)    

Na dowolnym sieciowa drukarka laserowa Dell możliwe jest do tworzenia i zapisywania zmian w panelu sterowania drukarki, takich jak konfiguracja opcje skanowania sieci, przez dostęp do wbudowanego serwera sieci Web (EWS). Jest to przydatne w modelach, które nie ma wyświetlacza LCD lub jeśli chcesz zmienić ustawienia w sieci.

 

Inaczej można wykorzystać EWS jest to, że możemy używać go na testowanie podstawowych połączeń sieciowych do drukarki i sieci.
Powrót do góry
2.   Dostęp do wbudowanego serwera sieci Web (EWS)    

W celu uzyskania dostępu do twojej drukarki EWS, należy postępować zgodnie z poniższych wskazówek:

  1. Drukuj stronę ustawień drukarki do uzyskania adresu IP przypisanego do niej (może to zmienić w zależności od rodzaju systemu, proszę skontaktować się z Podręcznika użytkownika informacje dotyczące drukowania drukarki/System Ustawienia strony)
  2. Adres IP znajdują się w obszarze "Network"podtytuł  3. Otwórz przegl±darce internetowej (np. Internet Explorer/Firefox/Chrome/etc)
  4. Wprowadź adres IP drukarki w pasek wyszukiwania  5. Naciśnij klawisz Enter i drukarek EWS powinien teraz otwórz
  6. Jeśli EWS otwiera okaże się, że drukarka jest wyposażona w połączenie sieciowe i nie ma awarię sprzętu.  7. Jeśli EWS nie otwiera i wyświetla komunikat o błędzie, może występować problem dotyczy drukarki sprzętu lub łączy się z sieci.  8. Jeśli EWS nie otwiera się dalsza diagnostyka połączenia sieciowego

Powrót do góry


Kliknij poniższy przycisk, aby poprosić o pomoc lub z jakiegokolwiek serwisu Twitter opinii w powyższym artykule.

 


Treœæ sekcji Szybkie porady (ang. Quick Tips) jest publikowana samodzielnie przez specjalistów dzia³u pomocy technicznej firmy Dell, którzy na co dzieñ rozwi¹zuj¹ problemy u¿ytkowników. Aby przyspieszyæ publikacjê, w sekcji Szybkie porady mog¹ byæ prezentowane jedynie czêœciowe rozwi¹zania lub obejœcia problemów, które s¹ w trakcie opracowywania lub oczekuj¹ na dodatkow¹ weryfikacjê skutecznoœci eliminowania okreœlonego problemu. Wspomniane szybkie porady nie zosta³y przejrzane, zweryfikowane i zatwierdzone przez firmê Dell, nale¿y je wiêc stosowaæ z rozwag¹. Firma Dell nie ponosi odpowiedzialnoœci za jakiekolwiek straty, w tym m.in. za utratê danych lub zysków, które mog¹ ponieœæ klienci w wyniku zastosowania procedur lub porad przedstawionych w sekcji Szybkie porady.

Identyfikator artykułu: SLN286167

Data ostatniej modyfikacji: 20.12.2013 00:00


Oceń ten artykuł

Trafne
Przydatne
Łatwe do zrozumienia
Czy ten artykuł był przydatny?
Tak Nie
Wyślij nam swoją opinię
Komentarze nie mogą zawierać znaków specjalnych: <>()\
Niestety, nasz system przekazywania opinii jest obecnie niedostępny. Spróbuj ponownie później.

Dziękujemy za uwagi.