Baza wiedzy

Miejsce 7 z Android 4.3 nie łączy się z Microsoft Exchange Server


  
Streszczenie Artykułu: Ten artykuł zawiera informacje dotyczące "Miejsce 7 z Android 4.3 nie łączy się z Microsoft Exchange Server".


Spis Treści:
  1. Miejsce 7 z Android 4.3 nie łączy się z Microsoft Exchange Server
  2. Rozwiązanie: Modernizacja Android 4.3 do najnowszej wersji.1.   

 Miejsce 7 z Android 4.3 nie łączy się z Microsoft Exchange Server 

    

Mogą wystąpić problemu dotyczącego Miejsce 7 tablet z systemem Android praca z Android 4.3 system operacyjny nie może połączyć z Microsoft Exchange Server e-mail.

Komunikat o błędzie jest odpowiednio zatytułowane: "może nie zakończy, ", następnie Zjednoczonych: "nie można połączyć z serwerem." komunikat o błędzie odskoczy natychmiast po Secure Socket Layer (SSL) jest zaznaczone, ale usunięcie zaznaczenia powoduje, na próby logowania trwa około 5 sekund.

e-mail oprogramowanie do tego problemu jest domyślny klient poczty elektronicznej Android.

Powrót do góry2.   

 Rozwiązanie: Modernizacja Android 4.3 do najnowszej wersji.

    

Problem został rozwiązany w kolejnych wersjach Android.

Do wykonania aktualizacji obrazu Android, przejdź do ustawienia ikony, puknij kolejno o Tablet, puknij opcję aktualizacji systemu, puknij Sprawdź teraz.


Po zainstalowaniu aktualizacji są zainstalowane, ponowne uruchomienie komputera i domyślnego klienta poczty elektronicznej powinien działać z Microsoft Exchange Server na podstawie kont e-mail.

Powrót do góry

Kliknij poniższy przycisk, aby poprosić o pomoc lub z jakiegokolwiek serwisu Twitter opinii w powyższym artykule.

 


Treœæ sekcji Szybkie porady (ang. Quick Tips) jest publikowana samodzielnie przez specjalistów dzia³u pomocy technicznej firmy Dell, którzy na co dzieñ rozwi¹zuj¹ problemy u¿ytkowników. Aby przyspieszyæ publikacjê, w sekcji Szybkie porady mog¹ byæ prezentowane jedynie czêœciowe rozwi¹zania lub obejœcia problemów, które s¹ w trakcie opracowywania lub oczekuj¹ na dodatkow¹ weryfikacjê skutecznoœci eliminowania okreœlonego problemu. Wspomniane szybkie porady nie zosta³y przejrzane, zweryfikowane i zatwierdzone przez firmê Dell, nale¿y je wiêc stosowaæ z rozwag¹. Firma Dell nie ponosi odpowiedzialnoœci za jakiekolwiek straty, w tym m.in. za utratê danych lub zysków, które mog¹ ponieœæ klienci w wyniku zastosowania procedur lub porad przedstawionych w sekcji Szybkie porady.

Identyfikator artykułu: SLN291249

Data ostatniej modyfikacji: 17.04.2014 00:00


Oceń ten artykuł

Trafne
Przydatne
Łatwe do zrozumienia
Czy ten artykuł był przydatny?
Tak Nie
Wyślij nam swoją opinię
Komentarze nie mogą zawierać znaków specjalnych: <>()\
Niestety, nasz system przekazywania opinii jest obecnie niedostępny. Spróbuj ponownie później.

Dziękujemy za uwagi.