Baza wiedzy

Jak korzystać z diagnostyki CROSH w komputerze Dell ChromebookTen artykuł zawiera informacje dotyczące narzędzia diagnostycznego CROSH i sposobu jego użytkowania w komputerze Dell Chromebook.


Spis treści:

 1. Czym jest diagnostyka CROSH?
 2. Uruchamianie diagnostyki CROSH:
 3. Polecenia narzędzia CROSH
 4. Test sprawności baterii

1. Czym jest diagnostyka CROSH?

 

System operacyjny Chrome nie obsługuje ePSA, Dell BIOS, menu boot (klawisz F12) lub DellConnect. Nie istnieje diagnostyka przed uruchamianiem. Wszelkie działania związane z rozwiązywaniem problemów należy wykonywać wewnątrz systemu operacyjnego. Narzędzie Chrome Shell (CROSH) i polecenia Chrome URL umożliwiają dostęp do narzędzi rozwiązywania problemów, informacji i ustawień zaawansowanych.

Chrome Shell (CROSH) jest interfejsem wiersza poleceń podobnym do Linux BASH lub wiersza poleceń systemu Windows (cmd.exe). System operacyjny Chrome jest oparty na systemie Linux, ale narzędzie CROSH nie rozpoznaje większości poleceń systemu Linux.

Najprzydatniejszymi poleceniami rozwiązywania problemów będą: memtest, storage_test_1 i storage_test_2, ping i tracepath. Polecenie ping działa inaczej niż w systemie Windows. Domyślnie powtarza działanie aż do naciśnięcia kombinacji Ctrl + C. Polecenie nie pokazuje żadnych statystyk. Tracepath jest poleceniem podobnym do traceroute z systemu Windows. Szczegółowe wyjaśnienie poleceń znajduje się poniżej i jest też dostępne po wpisaniu help lub help_advanced w narzędziu CROSH.


Powrót do góry


2. Uruchamianie diagnostyki CROSH:

 

Uwaga: Narzędzie CROSH jest powłoką systemu Chrome, która umożliwia uruchamianie testów i innych funkcji wiersza poleceń podobnych do cmd.exe systemu Windows lub terminala Linux BASH.

Aby otworzyć narzędzie SHELL, wykonaj poniższe czynności:

 1. Uruchom przeglądarkę Chrome.

 1. Naciśnij jednocześnie klawisze Ctrl + Alt + t. Na ekranie powinien pojawić się interfejs.

 1. Wpisz polecenie CROSH uruchamiające diagnostykę. Wpisz „help”, aby wyświetlić listę dostępnych poleceń. Wpisz „help_advanced”, aby wyświetlić pełną listę poleceń debugowania. Możesz również oprzeć się na poniższej liście komend.

Uwaga: Firma Dell nie oferuje możliwości uruchomienia systemu w trybie programisty lub instalacji alternatywnego systemu operacyjnego, takiego jak Chrobuntu i Crouton.


Powrót do góry


3. Polecenia narzędzia CROSH

 

Poniższa tabela zawiera listę dostępnych poleceń narzędzia CROSH.

Polecenia pomocy
Polecenie Zastosowanie
exit Wychodzi z narzędzia Crosh Shell.
help Wyświetla tę stronę pomocy.
help_advanced Wyświetla pomoc i bardziej zaawansowane polecenia używane głównie do debugowania.
ping

[-c liczba] [-i odstęp] [-n] [-s rozmiar pakietu] [-W czas oczekiwania] < miejsce docelowe >
Wysyła pakiety ICMP ECHO_REQUEST do hosta sieci. Jeśli < miejsce docelowe > jest „gw”, zostanie użyta kolejna brama dla trasy domyślnej.

Polecenie działa jak polecenie ping w innych systemach operacyjnych/ Naciśnij Ctrl + C, aby zatrzymać proces ping lub wstrzymać inne polecenia narzędzia Crosh.

ssh [argumenty opcjonalne...]
Uruchamia podsystem ssh, jeśli polecenie jest wykonane bez żadnych argumentów.
„ssh < użytkownik > < host >”, „ssh < użytkownik > < host > < port >”, „ssh < użytkownik >@< host >” lub „ssh < użytkownik >@< host > < port >” łączy bez przechodzenia do podsystemu.
ssh_forget_host Usuwa hosta z listy znanych hostów ssh. Polecenie to wyświetla menu znanych hostów i monit o zapomnieniu danego hosta.
top Ustawia poziom logowania chapsd. Żadne argumenty nie rozpoczną logowania verbose.
 
Polecenia Help_Advanced
Polecenie Zastosowanie
battery_test [< test długości >] Testuje szybkość rozładowywania przez podaną liczbę sekund. Żaden argument nie jest domyślny dla testu 300 s.
bt_console [< możliwości agenta >] Przechodzi do konsoli debugowania łączności Bluetooth. Opcjonalny argument określa możliwości agenta parowania zapewniane przez konsolę; zobacz główną specyfikację połączenia Bluetooth, aby uzyskać prawidłowe wartości.
chaps_debug [start | stop | < poziom_dziennika >] Ustawia poziom logowania chapsd. Żadne argumenty nie rozpoczną logowania verbose.
connectivity Wyświetla status łączności.
experimental_storage < status | enable | disable > Włącza lub wyłącza funkcje eksperymentalnej pamięci masowej.
ff_debug [< tag_expr >] [--help] [--list_valid_tags] [--reset] Dodaje lub usuwa tagi debugowania flimflam.
memory_test Przeprowadza rozszerzoną diagnostykę pamięci dla dostępnej wolnej pamięci.
modem < polecenie > [argumenty...] Wchodzi w interakcję z modemem 3G. Wpisz polecenie „modem help”, aby uzyskać szczegółową pomoc.
modem_set_carrier nazwa-nośnika Konfiguruje modem dla określonego nośnika.
network_diag [--date] [--link] [--show-macs] [--wifi] [--help] [--wifi-mon] < host > Funkcja wykonująca szereg zadań diagnostyki sieci. Zapisuje kopię rezultatów w folderze pobierania.
network_logging < wifi | cellular | ethernet > Funkcja włączająca wstępnie zdefiniowany zestaw znaczników użytecznych w debugowaniu określonego urządzenia.
p2p_update [enable | disable] Włącza lub wyłącza udostępnianie peer-to-peer (P2P) aktualizacji w sieci lokalnej. Wykonanie polecenia spowoduje podjęcie próby uzyskania aktualizacji od innych peerów w sieci i udostępnienia im pobranych aktualizacji. Aby zobaczyć bieżący stan, wykonaj polecenie bez żadnych argumentów.
rlz < status | enable | disable > Włączanie lub wyłączanie systemu RLZ.
rollback Próba przywrócenia poprzedniej aktualizacji przechowywanej w pamięci podręcznej systemu. Polecenie dostępne wyłącznie w niestabilnych kanałach i urządzeniach nieprzypisanych do firmy. Pamiętaj, że to polecenie przywróci ustawienia fabryczne urządzenia.
route [-n] [-6] Wyświetla tabele routingu.
set_apn [-n < identyfikator sieci >] [-u < nazwa użytkownika >] [-p < hasło >] < apn > Ustawia nazwę APN do wykorzystania podczas łączenia się z siecią za pomocą < identyfikatora sieci >. Jeśli nie określono < identyfikatora sieci >, użyj identyfikatora obecnie zarejestrowanej sieci.
set_apn - c Czyści wykorzystywaną nazwę APN. Zamiast niej będzie użyta domyślna nazwa APN.
set_arpgw < true | false > Włącza dodatkową kontrolę stanu sieci, aby upewniać się, że domyślna brama jest osiągalna.
set_cellular_ppp [-u < nazwa użytkownika >] [-p < hasło >] Ustawia nazwę użytkownika i/lub hasło PPP dla istniejącego połączenia z siecią komórkową. Jeśli nie zostanie podany parametr -u lub -p, wyświetla istniejącą nazwę użytkownika PPP dla połączenia z siecią komórkową.
set_cellular_ppp -c Usuwa istniejącą nazwę użytkownika i hasło PPP dla istniejącego połączenia z siecią komórkową.
sound < polecenie > < argument > Niski poziom konfiguracji dźwięku. Polecenia można użyć do odtwarzania/nagrywania próbek dźwięku i włączania formowania wiązki w narzędziu Pixel.
„sound beamforming < on | off >” włączy/wyłączy tę funkcję.
„sound record [czas trwania]” rozpocznie nagrywanie.
„sound play < nazwa pliku >” odtworzy nagrane próbki dźwiękowe.
storage_status Odczytuje status kondycji w oparciu o test SMART urządzenia pamięci, atrybuty dostawcy i dziennik błędów.
storage_test_1 Wykonuje krótki test SMART w trybie offline.
storage_test_2 Wykonuje rozszerzony test możliwości odczytu.
syslog < wiadomość > Zapisuje wiadomość w syslog.
tpcontrol {status | taptoclick [on|off] sensitivity [1-5] | set < właściwość > }
tpcontrol {syntp [on|off]}
Ręczne dostosowywanie zaawansowanych ustawień gładzika.
tracepath [-n] < miejsce docelowe >[/port] Śledzi ścieżkę/trasę do hosta sieciowego.
update_over_cellular [enable|disable] Włącza lub wyłącza automatyczne aktualizacje w sieciach komórkowych. Aby zobaczyć bieżący stan, wykonaj polecenie bez żadnych argumentów.
upload crashes Przesyła dostępne raporty o awariach do serwera awarii.
wpa_debug [< debug_level >] [--help] [--list_valid_level] [--reset] Ustawia poziom debugowania wpa_supplicant.
xset m [acc_mult[/acc_div] [thr]]
xset m default
Ustawia przyspieszenie myszki.
xset r rate [opóźnienie [szybkość]] Ustawia szybkość automatycznego powtarzania. Opóźnienie jest liczbą milisekund przed rozpoczęciem automatycznego powtarzania. Szybkość jest liczbą powtórzeń na sekundę.
xset r [kod klawisza] < on|off > Włącza lub wyłącza automatyczne powtarzanie. Jeśli określono keycode, polecenie dotyczy wyłącznie tego klucza. Jeśli nie określono keycode, polecenie dotyczy globalnego zachowania systemu.


Powrót do góry


4. Test sprawności baterii

 1. Uruchom przeglądarkę Chrome.

 2. Naciśnij jednocześnie klawisze Ctrl + Alt + t (Crosh otworzy się w nowej karcie przeglądarki).

 3. Upewnij się, że przewód zasilacza jest podłączony do urządzenia Chromebook i do sprawnego gniazda elektrycznego.

 4. Wpisz w Crosh battery_test 1 (razem ze spacją), a następnie naciśnij klawisz Enter.

 5. Poszukaj komunikatu Battery is Charging (pozostałych procent) (ładowanie baterii).

  Uwaga: informuje o tym, że zasilacz ładuje baterię.
 6. Odłącz zasilacz od urządzenia Chromebook.

 7. Wpisz w Crosh battery_test 10 (razem ze spacją), a następnie naciśnij klawisz Enter.

  Uwaga: powoduje to uruchomienie testu na 10 sekund.
 8. Poszukaj komunikatu Battery health: (wskazanie procentowe) (sprawność baterii).

  Uwaga: sprawność baterii przekraczająca 50% oznacza, że bateria działa prawidłowo.


Powrót do góry

Identyfikator artykułu: SLN293879

Data ostatniej modyfikacji: 17.02.2017 09:00


Oceń ten artykuł

Trafne
Przydatne
Łatwe do zrozumienia
Czy ten artykuł był przydatny?
Tak Nie
Wyślij nam swoją opinię
Opinia zawiera nieprawidłowy znak. Nieakceptowane znaki specjalne: <> () &#92;
Niestety, nasz system przekazywania opinii jest obecnie niedostępny. Spróbuj ponownie później.

Dziękujemy! Twoja opinia została wysłana.