Baza wiedzy

Słaba wydajność wideo w systemie Alienware 15 i 17 R2


Słaba wydajność wideo w systemie Alienware 15 i 17 R2

Spis treści:

  1. Co się dzieje?
  2. Objawy
  3. Rozwiązanie

Niniejszy artykuł zawiera wskazówki dotyczące rozwiązywania problemów ze słabą wydajnością grafiki podczas grania lub korzystania z aplikacji intensywnie wykorzystujących grafikę w systemach Alienware 17 R2 i Alienware 15 wyposażonych w kartę NVidia GTX 980m i zasilacz sieciowy 180 W

Obsługiwane komputery:

Alienware 17 R2* Alienware 15*

*Wyposażone w kartę NVidia GTX 980m i zasilacz sieciowy 180 W


Co się dzieje?

Podczas grania lub korzystania z aplikacji intensywnie wykorzystujących grafikę procesor zwalnia, powodując spadek wydajności.

Powrót do góry


Objawy

  1. Niska wydajność systemu podczas grania
  2. Niska liczba FPS w testach

Powrót do góry


Rozwiązanie

  1. Zaktualizować system BIOS do najnowszej wersji
  2. Po zaktualizowaniu systemu BIOS odłączyć zasilacz sieciowy i podłączyć go, gdy ładuje się system Windows
  3. Jeśli Twój system jest wyposażony w kartę NVidia 980m GTX i zasilacz sieciowy 180 W, a aktualizacja systemu BIOS nie przyniosła poprawy wydajności, skontaktuj się z pomocą techniczną w celu uzyskania zasilacza sieciowego 240 W
  4. Jeśli Twój system nie jest wyposażony w kartę NVidia 980m GTX, ale ma zasilacz sieciowy 180 W, w celu nabycia zasilacza sieciowego 240 W skontaktuj się z pomocą techniczną lub działem sprzedaży.

Powrót do góry


Nie o to chodziło?
Skontaktuj się z naszymi ekspertami:

Twitter AlienwareServices Facebook Alienware ArenaTreœæ sekcji Szybkie porady (ang. Quick Tips) jest publikowana samodzielnie przez specjalistów dzia³u pomocy technicznej firmy Dell, którzy na co dzieñ rozwi¹zuj¹ problemy u¿ytkowników. Aby przyspieszyæ publikacjê, w sekcji Szybkie porady mog¹ byæ prezentowane jedynie czêœciowe rozwi¹zania lub obejœcia problemów, które s¹ w trakcie opracowywania lub oczekuj¹ na dodatkow¹ weryfikacjê skutecznoœci eliminowania okreœlonego problemu. Wspomniane szybkie porady nie zosta³y przejrzane, zweryfikowane i zatwierdzone przez firmê Dell, nale¿y je wiêc stosowaæ z rozwag¹. Firma Dell nie ponosi odpowiedzialnoœci za jakiekolwiek straty, w tym m.in. za utratê danych lub zysków, które mog¹ ponieœæ klienci w wyniku zastosowania procedur lub porad przedstawionych w sekcji Szybkie porady.

Identyfikator artykułu: SLN295814

Data ostatniej modyfikacji: 09.03.2016 04:27


Oceń ten artykuł

Trafne
Przydatne
Łatwe do zrozumienia
Czy ten artykuł był przydatny?
Tak Nie
Wyślij nam swoją opinię
Komentarze nie mogą zawierać znaków specjalnych: <>()\
Niestety, nasz system przekazywania opinii jest obecnie niedostępny. Spróbuj ponownie później.

Dziękujemy za uwagi.