Baza wiedzy

Do czego służy funkcja Ambient Light Sensor (ALS) w komputerze przenośnym i jak zmienić jej ustawienia? - KB Article - 301197
Funkcja czujnika Ambient Light Sensor

Czujnik Ambient Light Sensor (ALS) automatycznie dostosowuje jasność wyświetlacza na podstawie poziomów jasności otoczenia. Przy dolnej krawędzi wyświetlaczy LCD komputerów przenośnych Dell wyposażonych w czujnik ALS jest widoczne małe kwadratowe okienko (rysunek 1).


Rysunek 1: Umiejscowienie czujnika ALS

Uwaga:
Czujnik ALS może nie działać poprawnie, jeżeli w jego pobliżu znajduje się źródło światła (np. latarka) lub kiedy okienko wyświetlacza jest zasłonięte.

Czujnik ALS zwiększa jasność wyświetlacza LCD w jasno-oświetlonym otoczeniu i ściemnia go w ciemniejszym. Z założenia, aby wyeliminować efekt migotania, poziom jasności zmienia się stopniowo, przez co proces może być trudny do zauważenia.

Czujnik ALS jest domyślnie wyłączony na czas transportu z fabryki, ale można go łatwo włączyć za pomocą:

 • Skrót klawiaturowy <Fn> + <strzałka w lewo>
 • Narzędzie Dell QuickSet
 • System BIOSWłączanie lub wyłączanie czujnika Ambient Light Sensor (ALS) za pomocą klawiatury.

Aby włączyć lub wyłączyć czujnik Ambient Light Sensor (ALS) za pomocą klawiatury:

 • Przytrzymaj klawisz <Fn>, a następnie wciśnij klawisz <Strzałki w lewo>, aby włączyć lub wyłączyć czujnik ALS.
 • Przytrzymaj klawisz <Fn>, a następnie wciśnij klawisz <Strzałki w górę> lub <Strzałki w dół>, aby wyłączyć czujnik ALS i ustawić ręcznie jasność wyświetlacza LCD. Naciśnięcie klawisza <Strzałki w górę> spowoduje rozjaśnienie wyświetlacza, natomiast naciśnięcie klawisza <Strzałki w dół> spowoduje przyciemnienie wyświetlacza.Włączanie lub wyłączanie czujnika Ambient Light Sensor (ALS) za pomocą narzędzia Quickset

Narzędzie Dell Quickset będzie wyświetlać wyskakujące powiadomienia o wyłączeniu (rysunek 1) lub włączeniu (rysunek 2) czujnika ALS podczas zmiany ustawień za pomocą skrótów klawiaturowych.


Rysunek 1:
Wyskakujące powiadomienie Quickset
informujące o wyłączeniu czujnika ALS.

Rysunek 2: Wyskakujące powiadomienie Quickset
informujące o włączeniu czujnika ALS.

Aby skonfigurować czujnik ALS za pomocą narzędzia Dell Quickset, wykonaj następujące czynności:

 1. Kliknij dwukrotnie ikonę Quickset w zasobniku systemowym.

 2. W oknie Dell Quickset kliknij łącze Panel Brightness (Jasność wyświetlacza).
  Zostanie wyświetlone okno Quickset LCD Panel Brightness Control (Regulacja jasności wyświetlacza LCD w narzędziu Quickset) (Rysunek 3).


  Rysunek 3: Ustawienie zakresu działania czujnika ALS.

 3. Wybierz przycisk opcji obok jednej z wymienionych poniżej pozycji:
  • Enable Ambient Light Sensor: włącza czujnik ALS. Za pomocą suwaków można ustawić minimalny i maksymalny zakres wartości dla jasności wyświetlacza.
  • Enable Ambient Light Sensor to optimize BATTERY SAVINGS: włącza czujnik ALS z domyślnym ustawieniem zakresu jasności w celu optymalizacji zużycia baterii. Wartość dla jasności maksymalnej nie może zostać zmieniona dla ustawienia domyślnego.
  • Disable the Ambient Light Sensor: wyłącza czujnik ALS i dezaktywuje suwak zakresu jasności. Jasność wyświetlacza LCD musi zostać ustawiona ręcznie, za pomocą skrótów klawiaturowych lub w systemie BIOS.Włączanie lub wyłączanie czujnika Ambient Light Sensor (ALS) za pomocą systemu BIOS.

Aby włączyć lub wyłączyć czujnik Ambient Light Sensor (ALS) za pomocą systemu BIOS:

Uwaga:
Wyłączenie czujnika ALS w systemie BIOS nie blokuje pozostałych opcji konfiguracji tej funkcji. Czujnik ALS można włączyć lub wyłączyć za pomocą skrótów klawiaturowych lub narzędzia Dell Quickset.

 1. Uruchom ponownie komputer.

 2. Gdy pojawi się ekran powitalny firmy Dell, naciśnij klawisz <F2>, aby wejść do systemu BIOS (System Setup (Konfiguracja systemu).

 3. Użyj klawisza <Strzałki w dół> aby podświetlić opcję Video, a następnie naciśnij klawisz <Strzałki w prawo>, aby rozszerzyć menu.

 4. Naciśnij klawisz <Strzałka w dół>, aby podświetlić opcję Ambient Light Sensor, a następnie naciśnij klawisz <Enter>.

 5. Naciśnij klawisz <Strzałka w prawo>, aby wybrać opcję Off (Wył.) lub Enabled (Wł.), a następnie naciśnij klawisz <Enter>.

 6. Naciśnij klawisz <F10>, aby zapisać i zakończyć (Save and Exit).

 7. Po wyświetleniu monitu Save changes and exit now (Zapisz zmiany i wyjdź teraz) naciśnij klawisz <Enter>.

  Komputer uruchomi się ponownie. 
Treœæ sekcji Szybkie porady (ang. Quick Tips) jest publikowana samodzielnie przez specjalistów dzia³u pomocy technicznej firmy Dell, którzy na co dzieñ rozwi¹zuj¹ problemy u¿ytkowników. Aby przyspieszyæ publikacjê, w sekcji Szybkie porady mog¹ byæ prezentowane jedynie czêœciowe rozwi¹zania lub obejœcia problemów, które s¹ w trakcie opracowywania lub oczekuj¹ na dodatkow¹ weryfikacjê skutecznoœci eliminowania okreœlonego problemu. Wspomniane szybkie porady nie zosta³y przejrzane, zweryfikowane i zatwierdzone przez firmê Dell, nale¿y je wiêc stosowaæ z rozwag¹. Firma Dell nie ponosi odpowiedzialnoœci za jakiekolwiek straty, w tym m.in. za utratê danych lub zysków, które mog¹ ponieœæ klienci w wyniku zastosowania procedur lub porad przedstawionych w sekcji Szybkie porady.

Identyfikator artykułu: SLN57456

Data ostatniej modyfikacji: 16.10.2010 00:00


Oceń ten artykuł

Trafne
Przydatne
Łatwe do zrozumienia
Czy ten artykuł był przydatny?
Tak Nie
Wyślij nam swoją opinię
Komentarze nie mogą zawierać znaków specjalnych: <>()\
Niestety, nasz system przekazywania opinii jest obecnie niedostępny. Spróbuj ponownie później.

Dziękujemy za uwagi.