Baza wiedzy

Why Are the Edges of My Copied Documents Being Cut Off Using the Dell™ A940 All-In-One Printer? - KB Article - 120575
Resize the Document on the A940 All-In-One Not Attached to the System

 1. Move your document to a different place on the scanning surface of the A940.

 2. Press the Reduce/Enlarge button on the operator panel until the Fit to Page option appears.

 3. Press the Select button.
  This will scale your document to fit the size paper being used.Verify Settings For the A940 All-In-One That Is Attached To the System

 1. Move your document to a different place on the scanning surface of the A940.

 2. Click the Start button.

 3. Click All Programs.

 4. Click Dell Printers.

 5. Click Dell AIO Printer A940.

 6. Click Dell All-In-One Center.
  The Dell AIO Printer A940 All-In-One Center window appears.

 7. Under the Copy section, choose either Color Photo or Black and White photo.
  With auto-cropping on by default, this will size your document to fit on the size paper you have in the A940.

NOTE NOTE: If you do not manually select either Color or Black and White copies, the image will print out only in the upper left corner of the paper regardless where you place the document or image on the scanning surface.Dodatkowe informacje dotyczące drukarki firmy Dell™

Aby uzyskać dodatkowe informacje, nie podane w niniejszym artykule, należy wysłać E-mail lub wejść na Chat z przedstawicielem Pomocy technicznej na stronie pomocy technicznej Dell. 
Treœæ sekcji Szybkie porady (ang. Quick Tips) jest publikowana samodzielnie przez specjalistów dzia³u pomocy technicznej firmy Dell, którzy na co dzieñ rozwi¹zuj¹ problemy u¿ytkowników. Aby przyspieszyæ publikacjê, w sekcji Szybkie porady mog¹ byæ prezentowane jedynie czêœciowe rozwi¹zania lub obejœcia problemów, które s¹ w trakcie opracowywania lub oczekuj¹ na dodatkow¹ weryfikacjê skutecznoœci eliminowania okreœlonego problemu. Wspomniane szybkie porady nie zosta³y przejrzane, zweryfikowane i zatwierdzone przez firmê Dell, nale¿y je wiêc stosowaæ z rozwag¹. Firma Dell nie ponosi odpowiedzialnoœci za jakiekolwiek straty, w tym m.in. za utratê danych lub zysków, które mog¹ ponieœæ klienci w wyniku zastosowania procedur lub porad przedstawionych w sekcji Szybkie porady.

Identyfikator artykułu: SLN66873

Data ostatniej modyfikacji: 08.12.2010 00:00


Oceń ten artykuł

Trafne
Przydatne
Łatwe do zrozumienia
Czy ten artykuł był przydatny?
Tak Nie
Wyślij nam swoją opinię
Komentarze nie mogą zawierać znaków specjalnych: <>()\
Niestety, nasz system przekazywania opinii jest obecnie niedostępny. Spróbuj ponownie później.

Dziękujemy za uwagi.