Baza wiedzy

Linie na skanowanych dokumentów lub kopii w wielofunkcyjnej drukarce laserowej Dell


Streszczenie Artykułu: Linie na skanowanych dokumentów lub kopii w wielofunkcyjnej drukarce laserowej Dell




Spis Treści:

 

 1. Linie na skanowanych dokumentów lub kopii w wielofunkcyjnej drukarce laserowej Dell




1.   Linie na skanowanych dokumentów lub kopii w wielofunkcyjnej drukarce laserowej Dell    



 

Możesz doświadczyć problemów z jakością drukowania podczas skanowania lub kopiowania z ADF (automatyczny podajnik dokumentów) lub skanera płaskiego podczas korzystania z Dell MFP (Multi funkcji drukarki).

 

Najbardziej prawdopodobną przyczyną linii w skanów lub kopii jest to znak lub zarysowanie ADF szkła. Papier jest pobierany w przeszłości ADF szklanej podczas skanowania lub kopiowania i małe wady mogą być wyświetlane jako linia pionowa na stronie.

 






 

Aby sprawdzić przyczynę tego problemu, spróbuj wykonać następujące czynności:

 1. Spróbuj wydrukować raport ustawień z panelu operacyjnego plotera i sprawdź, czy nie ma linii występuje w dokumencie.

 2. Spróbuj kopiowanie z zarówno skanera płaskiego i ADF.

 3. Jeśli jest obecna w kopii z obu źródeł następnie problem nie jest z skaner/kopiarka, proszę diagnostycznych informujących o jakość wydruku problem na konkretnego modelu drukarki.

 4. Jeśli linia jest zamontowany tylko w jedno źródło (ADF lub płaskie), problem jest ze względu na zadrapania, zadrapania, toner lub rys na Płaskich lub ADF.

 5. Jeśli problem występuje z kopii z poziomu skanera płaskiego: za pomocą miękkiej, nie pozostawiającej kłaczków ściereczki i czyszczenia szkła, wyczyść skaner skaner płaski i sprawdź, czy wszelkie ciała obce lub pęknięcia.

 6. Jeśli problem jest tylko zautomatycznego podajnika dokumentów:

 • Dokument z linii (linii) wobec ADF szkła. Część ADF szkła, które wady linii z będzie obszar usterkę (zwykle czy cząsteczka tonera lub korygującej płyn).

 • Za pomocą miękkiej, nie pozostawiającej kłaczków ściereczki i czyszczenia szkła, wyczyść ADF, aby sprawdzić, czy wszelkie ciała obce lub pęknięcia.


Uwaga:
Napis UWAGA wskazuje na ważną informację, która pozwala lepiej wykorzystać posiadany system komputerowy.

 1. Po zakończeniu czyszczenia spróbuj inną kopię z każdego źródła do upewnij się problem zostanie rozwiązany.
 2. Jeśli problem nie ustąpi skontaktuj się z pomocą techniczną firmy Dell za pośrednictwem serwisu Twitter przycisk.


Powrót do góry


Kliknij poniższy przycisk, aby poprosić o pomoc lub z jakiegokolwiek serwisu Twitter opinii w powyższym artykule.

 


Treœæ sekcji Szybkie porady (ang. Quick Tips) jest publikowana samodzielnie przez specjalistów dzia³u pomocy technicznej firmy Dell, którzy na co dzieñ rozwi¹zuj¹ problemy u¿ytkowników. Aby przyspieszyæ publikacjê, w sekcji Szybkie porady mog¹ byæ prezentowane jedynie czêœciowe rozwi¹zania lub obejœcia problemów, które s¹ w trakcie opracowywania lub oczekuj¹ na dodatkow¹ weryfikacjê skutecznoœci eliminowania okreœlonego problemu. Wspomniane szybkie porady nie zosta³y przejrzane, zweryfikowane i zatwierdzone przez firmê Dell, nale¿y je wiêc stosowaæ z rozwag¹. Firma Dell nie ponosi odpowiedzialnoœci za jakiekolwiek straty, w tym m.in. za utratê danych lub zysków, które mog¹ ponieœæ klienci w wyniku zastosowania procedur lub porad przedstawionych w sekcji Szybkie porady.

Identyfikator artykułu: SLN143138

Data ostatniej modyfikacji: 28.11.2013 00:00


Oceń ten artykuł

Trafne
Przydatne
Łatwe do zrozumienia
Czy ten artykuł był przydatny?
Tak Nie
Wyślij nam swoją opinię
Komentarze nie mogą zawierać znaków specjalnych: <>()\
Niestety, nasz system przekazywania opinii jest obecnie niedostępny. Spróbuj ponownie później.

Dziękujemy za uwagi.