Baza wiedzy

Aby włączyć światło rury strefy na Area-51 m15x Mobile System?


Streszczenie Artykułu: aby włączyć światłowodem strefy na Area-51 m15x Mobile System


Streszczenie Artykułu:
Niniejszy artykuł zawiera informacje o sposobie włączania światła na strefie Area-51 m15x Mobile system.
Oświetlenie Włącza strefie na m15x System


Aby włączyć światło w strefie na m15x system, należy użyć -- pliku poprawki. Ta poprawka doda światłowodem strefy do wszystkich nowe kompozycje. Poprawka będzie również utworzyć nowego tematu i aktywować ją jako domyślną mapę tematyczną. Aktywne kompozycja są otwierane za pomocą Alien FX Editor. Lampka rury można wyłączyć poprzez przypisanie kolor czarny.


 


Treœæ sekcji Szybkie porady (ang. Quick Tips) jest publikowana samodzielnie przez specjalistów dzia³u pomocy technicznej firmy Dell, którzy na co dzieñ rozwi¹zuj¹ problemy u¿ytkowników. Aby przyspieszyæ publikacjê, w sekcji Szybkie porady mog¹ byæ prezentowane jedynie czêœciowe rozwi¹zania lub obejœcia problemów, które s¹ w trakcie opracowywania lub oczekuj¹ na dodatkow¹ weryfikacjê skutecznoœci eliminowania okreœlonego problemu. Wspomniane szybkie porady nie zosta³y przejrzane, zweryfikowane i zatwierdzone przez firmê Dell, nale¿y je wiêc stosowaæ z rozwag¹. Firma Dell nie ponosi odpowiedzialnoœci za jakiekolwiek straty, w tym m.in. za utratê danych lub zysków, które mog¹ ponieœæ klienci w wyniku zastosowania procedur lub porad przedstawionych w sekcji Szybkie porady.

Identyfikator artykułu: SLN77067

Data ostatniej modyfikacji: 16.07.2012 00:00


Oceń ten artykuł

Trafne
Przydatne
Łatwe do zrozumienia
Czy ten artykuł był przydatny?
Tak Nie
Wyślij nam swoją opinię
Komentarze nie mogą zawierać znaków specjalnych: <>()\
Niestety, nasz system przekazywania opinii jest obecnie niedostępny. Spróbuj ponownie później.

Dziękujemy za uwagi.