Baza wiedzy

W jaki sposób czyścić monitor z płaskim ekranem lub ekran LCD notebooka.


 

Czyszczenie monitora

W niektórych przypadkach zjawisko pikselizacji może być spowodowane przez zanieczyszczenie na ekranie monitora. Oczyść panel LCD, postępując zgodnie z poniższymi wskazówkami:
 

Alkohol izopropylowy jest łatwopalny. Nigdy nie należy rozpylać ani wylewać żadnego płynu bezpośrednio na panel LCD. Nie należy czyścić ekranu przy włączonym komputerze.

 

  1. Wyłącz komputer.
     
  2. Odłącz zasilanie od komputera lub monitora.
     
  3. Delikatnie przetrzyj ekran LCD miękką suchą szmatką.

    Jeśli na ekranie pozostaną jakieś ślady, zwilż szmatkę płynem do czyszczenia paneli LCD, a następnie delikatnie przetrzyj cały ekran w jednym kierunku, od góry do dołu.
Nie należy używać żadnych następujących substancji chemicznych ani preparatów, które je zawierają: aceton, alkohol etylowy, toluen, kwas etylowy, amoniak lub chlorek metylu. Jeśli masz inną substancję chemiczną lub preparat i nie masz pewności, czy można go użyć, nie używaj go. Zastosowanie dowolnego środka chemicznego z listy powyżej może spowodować trwałe uszkodzenie ekranu LCD. Niektóre ze sprzedawanych środków do czyszczenia okien zawierają amoniak i dlatego nie można ich zastosować.
  1. Przed zamknięciem lub użyciem komputera należy upewnić się, że ekran LCD jest suchy.
Wiele środków do czyszczenia jest sprzedawanych jako środki do czyszczenia ekranów LCD. Można z nich korzystać do czyszczenia ekranów LCD w notebookach firmy Dell. Opcjonalnie można użyć roztworu alkoholu izopropylowego i wody w proporcjach 50/50. Szmatki z mikrowłókien stosowane do czyszczenia okularów są doskonałe do czyszczenia ekranów LCD.

Zasady dotyczące uszkodzonych pikseli

W przypadku wystąpienia wady jakościowej pikseli zapoznaj się z zasadami firmy Dell dotyczącymi pikseli.

Treœæ sekcji Szybkie porady (ang. Quick Tips) jest publikowana samodzielnie przez specjalistów dzia³u pomocy technicznej firmy Dell, którzy na co dzieñ rozwi¹zuj¹ problemy u¿ytkowników. Aby przyspieszyæ publikacjê, w sekcji Szybkie porady mog¹ byæ prezentowane jedynie czêœciowe rozwi¹zania lub obejœcia problemów, które s¹ w trakcie opracowywania lub oczekuj¹ na dodatkow¹ weryfikacjê skutecznoœci eliminowania okreœlonego problemu. Wspomniane szybkie porady nie zosta³y przejrzane, zweryfikowane i zatwierdzone przez firmê Dell, nale¿y je wiêc stosowaæ z rozwag¹. Firma Dell nie ponosi odpowiedzialnoœci za jakiekolwiek straty, w tym m.in. za utratê danych lub zysków, które mog¹ ponieœæ klienci w wyniku zastosowania procedur lub porad przedstawionych w sekcji Szybkie porady.

Identyfikator artykułu: SLN153766

Data ostatniej modyfikacji: 04.01.2017 08:31


Oceń ten artykuł

Trafne
Przydatne
Łatwe do zrozumienia
Czy ten artykuł był przydatny?
Tak Nie
Wyślij nam swoją opinię
Komentarze nie mogą zawierać znaków specjalnych: <>()\
Niestety, nasz system przekazywania opinii jest obecnie niedostępny. Spróbuj ponownie później.

Dziękujemy za uwagi.