Baza wiedzy

obiektu drukarki sieciowej nie Stworzona - Szybka Nota Wsparcia Produktu (PSQN) - 275028
Komunikat o błędzie gdy sterowniki nie są zainstalowane w prawidłowej kolejności

Jeśli Dell Photo All-in-One (AIO) jest już zainstalowany w systemie i bezprzewodowego adaptera druku Dell 3300 jest dodane do konfiguracji, do obiektu drukarki sieciowej nie jest tworzony. Podczas prób drukowania, komunikat o błędzie komunikacji dostępne nie jest wyświetlane. Aby rozwiązać ten problem, należy odinstalować sterownik drukarki Dell AIO, zainstaluj sterownik drukarki bezprzewodowej Dell 3300, a następnie ponownie zainstalować programu Dell AIO Printer Driver.

Upewnij się, że sieci i/lub zaliczki zainstalować, instalowanie sterowników drukarki, a Instalacja drukarki w sieci są zaznaczone podczas procesu instalacji bezprzewodowej karty sieciowej 3300.

Sprawdź bezprzewodowego adaptera druku Dell 3300 jest na najnowszych wersji oprogramowania układowego i, jeśli nie, pobierz najnowszą wersję oprogramowania sprzętowego:

Aby zainstalować najnowszą wersję programu Dell 3300 Wireless Printer Adapter, pobierz go z dysku Dell Drivers and Downloadswitryny.Rozwiązanie

aby rozwiązać ten problem, należy wykonać następujące czynności:Odinstaluj istniejące drukarki wielofunkcyjnej Dell All-In -One sterowniki

 1. Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Programy, Dell, a następnie kliknij przycisk Dell Printer Software Uninstall.

 2. Wybierz elementy do odinstalować, a następnie kliknij przycisk Dalej.

 3. Kliknij przycisk Odinstaluj teraz przejść do odinstalowania sterowników drukarki.

 4. Kliknij przycisk OK po zakończeniu dezinstalacji.Rozpocząć instalację

 1. Włóż -- instalacyjny dysk CD Dell Wireless Printer Adapter 3300 do napędu optycznego.
 2. Kliknij Zainstaluj narzędzie 3300.
 3. Zaakceptowaćumowę licencyjną okno.
 4. Kliknij przycisk Finish (Zakończ).
 5. Gdy Dell Wireless Printer Adapter 3300 kreator konfiguracji okno (Rysunek 1), kliknij Dalej.


  Rysunek 1:Dell Wireless Printer Adapter 3300 okno kreatora instalacji (kliknij aby powiększyć)

 6. Kreator pokazuje wszystkie sieci bezprzewodowe znaleźć albo w systemie lub w polu. Wybierz opcję I want to use a different configuration (nawet jeśli na liście konfiguracji jest właściwy), a następnie kliknij przycisk Dalej.
 7. Kliknij opcję I want to enter a different network name,następnie kliknij przycisk Next (Dalej).
 8. Wpisz nazwę sieci bezprzewodowej.
 9. Wybrać tryb infrastruktury lub Tryb Ad-hoc, a następnie-- kliknij przycisk Dalej.
 10. Wybierz zakładkę Wireless security ustawienie, zgodny z konfiguracją tej sieci bezprzewodowej.

  Uwaga: 
   Wybierz -- jeśli nie skonfigurowano żadnych zabezpieczeń sieci bezprzewodowej ze względów bezpieczeństwa. 

 11. Jeśli podłącz adapter drukarki do drukarki pojawi się okno, Dell Wireless Printer Adapter 3300został skonfigurowany do komunikacji w sieci bezprzewodowej(Rysunek 2).


  Rysunek 2: Okno Connect Printer Adapter do drukarki (kliknij aby powiększyć)
   • Jeśli -- pojawi się okno Połączenie nie powiodło się, Dell Wireless Printer Adapter 3300 nie pomyślnie nawiązano połączenie z siecią bezprzewodową.   Instalacja sieciowa z Dell™ All-In -One sterowniki drukarki

   do instalowania i konfigurowania Dell All-In -One (AIO) sterowniki drukarki za pomocą sieci instalacji, należy wykonać następujące czynności:

    1. Włóż -- dysk CD Drivers and Utilities, który został wysłany z drukarką do napędu CD-ROM.
    2. Przewiń listę i wybierz sterowniki x: \drivers\ z lokalizacji kolumny, gdzie x oznacza literę napędu CD.
    3. Kliknij przycisk Dalej.
    4. Kliknij Zakończ aby zakończyć instalację.
    5. Sprawdzić poprawność AIO Printer (Urządzenie wielofunkcyjne jest on włączony i podłączony do urządzenia Dell Wireless Printer Adapter 3300.
    6. Kliknij przycisk Start a następnie kliknij Uruchom.
    7. W Otwórz: polu wpisz x, gdzie x oznacza literę napędu CD-ROM.
    8. Kliknij przycisk Przeglądaj.
    9. Kliknij, aby podświetlić SETUP.EXE następnie kliknij OK.
    10. Kliknij sieci Instalacja - należy instalować tej drukarki do użytku w sieci.
    11. Kliknij przycisk drukarka jest podłączona bezpośrednio do sieci lub bezprzewodowy adapter druku.
    12. Kliknij adres IP który odpowiada adresowi IP adres AIO Printer, a następnie kliknij przyciskDalej.
    13. Uwaga: 
      

     Jeśli drukarka jest adres IPnie ma na liście kliknij Dodaj drukarkę i kliknij przycisk Odśwież aby wyszukać dostępne drukarki.

      

    14. Kliknij -- pole wyboru Drukuj stronę do wyrównywania.
    15. Kliknij Dalej aby wydrukować alignment page.
    16. Jeśli ułożenie strona została wydrukowana prawidłowo, kliknij przycisk Dalej.

     Uwaga: 
      Jeśli strona nie została wydrukowana prawidłowo, kliknij ikonę znaku zapytania ikonę znaku zapytaniaaby uruchomić drukarki rozwiązywanie problemów 
    17. Kliknij Zakończ aby-- zakończyć instalację    
   Treœæ sekcji Szybkie porady (ang. Quick Tips) jest publikowana samodzielnie przez specjalistów dzia³u pomocy technicznej firmy Dell, którzy na co dzieñ rozwi¹zuj¹ problemy u¿ytkowników. Aby przyspieszyæ publikacjê, w sekcji Szybkie porady mog¹ byæ prezentowane jedynie czêœciowe rozwi¹zania lub obejœcia problemów, które s¹ w trakcie opracowywania lub oczekuj¹ na dodatkow¹ weryfikacjê skutecznoœci eliminowania okreœlonego problemu. Wspomniane szybkie porady nie zosta³y przejrzane, zweryfikowane i zatwierdzone przez firmê Dell, nale¿y je wiêc stosowaæ z rozwag¹. Firma Dell nie ponosi odpowiedzialnoœci za jakiekolwiek straty, w tym m.in. za utratê danych lub zysków, które mog¹ ponieœæ klienci w wyniku zastosowania procedur lub porad przedstawionych w sekcji Szybkie porady.

   Identyfikator artykułu: SLN37894

   Data ostatniej modyfikacji: 30.07.2012 00:00


   Oceń ten artykuł

   Trafne
   Przydatne
   Łatwe do zrozumienia
   Czy ten artykuł był przydatny?
   Tak Nie
   Wyślij nam swoją opinię
   Komentarze nie mogą zawierać znaków specjalnych: <>()\
   Niestety, nasz system przekazywania opinii jest obecnie niedostępny. Spróbuj ponownie później.

   Dziękujemy za uwagi.