Baza wiedzy

Aktualizacja zabezpieczeń firmy Microsoft nie aktualizuje pliku gdiplus.dll z SONIC Solution aplikacje - Szybka Nota Wsparcia Produktu (PSQN) - 274553
Aktualizacja zabezpieczeń firmy Microsoft nie aktualizuje pliku gdiplus.dll z SONIC Solution aplikacji

MS aktualizacja zabezpieczeń (MS02-028) nie powoduje zaktualizowania SONIC Solution's pliku gdiplus.dll. go tylko aktualizacje firmy Microsoft zainstalowane własne pliku gdiplus.dll w katalogu C: \windows\system32 katalog. Jeśli program Microsoft jest -- uruchamiane jest narzędzie GDI+ Detection Tool nie znajdzie on SONIC Solution wersji i zgłoś to zostało zaktualizowane.

W pliku gdiplus.dll jest używany przez system Windows i inne aplikacje do obsługi grafiki 2D, w szczególności obrazy w formacie JPEG.SONIC Solution zawiera pliku gdiplus.dll z ich aplikacji katalogu głównego dla starszych celów.

Patrz: SONIC Solution jest artykuł bazy wiedzy dla tego problemu: http://www.support.sonic.com/kb/default.asp?type=desktop&product=mydvdAktualizacja oprogramowania Sonic solution's pliku gdiplus.dll

Poniżej znajduje się instrukcje aktualizacji oprogramowania Sonic solution's pliku gdiplus.dll w komputerach z Windows XP system operacyjny.

  1. Uruchom Windows aktualizacja zabezpieczeń (MS02-028).
  2. Skopiujplik Gdiplus.dll plik zC: \windows\system32 katalogu do dowolnego katalogu głównego aplikacji SONIC znajduje się w folderze C: \Program Files Folder, który ma już to starsza wersja pliku gdiplus.dll

Ten proces kopiowania nie będzie miał innej wpływ na zachowanie produktów firmy Sonic lub ogólną systemu zabezpieczeń. 
Treœæ sekcji Szybkie porady (ang. Quick Tips) jest publikowana samodzielnie przez specjalistów dzia³u pomocy technicznej firmy Dell, którzy na co dzieñ rozwi¹zuj¹ problemy u¿ytkowników. Aby przyspieszyæ publikacjê, w sekcji Szybkie porady mog¹ byæ prezentowane jedynie czêœciowe rozwi¹zania lub obejœcia problemów, które s¹ w trakcie opracowywania lub oczekuj¹ na dodatkow¹ weryfikacjê skutecznoœci eliminowania okreœlonego problemu. Wspomniane szybkie porady nie zosta³y przejrzane, zweryfikowane i zatwierdzone przez firmê Dell, nale¿y je wiêc stosowaæ z rozwag¹. Firma Dell nie ponosi odpowiedzialnoœci za jakiekolwiek straty, w tym m.in. za utratê danych lub zysków, które mog¹ ponieœæ klienci w wyniku zastosowania procedur lub porad przedstawionych w sekcji Szybkie porady.

Identyfikator artykułu: SLN38117

Data ostatniej modyfikacji: 30.07.2012 00:00


Oceń ten artykuł

Trafne
Przydatne
Łatwe do zrozumienia
Czy ten artykuł był przydatny?
Tak Nie
Wyślij nam swoją opinię
Komentarze nie mogą zawierać znaków specjalnych: <>()\
Niestety, nasz system przekazywania opinii jest obecnie niedostępny. Spróbuj ponownie później.

Dziękujemy za uwagi.