Baza wiedzy

W jaki sposób przywrócić uszkodzoną macierz RAID na komputerze Dell™ XPS™ 420? - KB Article - 340894


Komputer Dell™ XPS™ 420 nie może zostać uruchomiony z powodu uszkodzenia macierzy RAID

Podczas uruchamiania komputer Dell XPS 420 zatrzymuje się na ekranie Intel(R) Matrix Storage Manager. Stan woluminu RAID jest wskazany jako Failed (Uszkodzony) i komputer nie może uruchomić systemu Microsoft® Windows®. O ile nie nastąpiło uszkodzenie sprzętowe, wolumin RAID można przywrócić za pomocą programu Intel(R) Matrix Storage Manager.Przywracanie uszkodzonej macierzy RAID za pomocą programu Intel Matrix Storage Manager

  1. Uruchom ponownie komputer.

  2. Po wyświetleniu ekranu Intel® Matrix Storage Manager, na którym stan woluminu RAID jest oznaczony jako Failed (Uszkodzony), naciśnij jednocześnie klawisze <Ctrl> i <i>, aby przejść do opcji programu Intel(R) Matrix Storage Manager.

  3. Po wyświetleniu ekranu Intel® Matrix Storage Manager wybierz opcję 1. Create RAID Volume (Utwórz wolumin RAID) i naciśnij klawisz <Enter>.

  4. Gdy zostanie wyświetlony komunikat Failed RAID volume detected (Wykryto uszkodzony wolumin RAID), naciśnij klawisz <y>, aby zrekonstruować macierz.

  5. Po zakończeniu rekonstrukcji komputer zostanie ponownie uruchomiony. Stan woluminu RAID powinien być oznaczony jako Normal (Normalny) oraz powinien uruchomić się system Microsoft® Windows®. 


Treœæ sekcji Szybkie porady (ang. Quick Tips) jest publikowana samodzielnie przez specjalistów dzia³u pomocy technicznej firmy Dell, którzy na co dzieñ rozwi¹zuj¹ problemy u¿ytkowników. Aby przyspieszyæ publikacjê, w sekcji Szybkie porady mog¹ byæ prezentowane jedynie czêœciowe rozwi¹zania lub obejœcia problemów, które s¹ w trakcie opracowywania lub oczekuj¹ na dodatkow¹ weryfikacjê skutecznoœci eliminowania okreœlonego problemu. Wspomniane szybkie porady nie zosta³y przejrzane, zweryfikowane i zatwierdzone przez firmê Dell, nale¿y je wiêc stosowaæ z rozwag¹. Firma Dell nie ponosi odpowiedzialnoœci za jakiekolwiek straty, w tym m.in. za utratê danych lub zysków, które mog¹ ponieœæ klienci w wyniku zastosowania procedur lub porad przedstawionych w sekcji Szybkie porady.

Identyfikator artykułu: SLN52267

Data ostatniej modyfikacji: 17.12.2010 00:00


Oceń ten artykuł

Trafne
Przydatne
Łatwe do zrozumienia
Czy ten artykuł był przydatny?
Tak Nie
Wyślij nam swoją opinię
Komentarze nie mogą zawierać znaków specjalnych: <>()\
Niestety, nasz system przekazywania opinii jest obecnie niedostępny. Spróbuj ponownie później.

Dziękujemy za uwagi.