Baza wiedzy

Jak skonfigurować jednostki logiczne LUN w macierzy Dell|EMC®? - Training Information - 179267


Tworzenie grupy RAID w programie Navisphere

 1. Na karcie Navisphere Storage (Pamięć masowa Navisphere) kliknij prawym klawiszem myszy macierz i wybierz opcję Create RAID Group (Utwórz grupę RAID) (rysunek 1).


  Rysunek 1 - Tworzenie grupy RAID

 2. Pod nazwą Disk Selection: (Wybór dysków) kliknij przycisk opcji Manual (Ręczny), a następnie kliknij przycisk Select (Wybierz) (rysunek 2).
  Zostanie wyświetlone okno Disk Selection (Wybór dysków).


  Rysunek 2 - Przycisk opcji Ręczny

 3. Używając listy rozwijanej Select From: (Wybierz z:) (rysunek 3), kliknij żądaną pozycję, aby wybrać obudowę, której chcesz użyć.


  Rysunek 3 - Wybór obudowy

 4. Kliknij, aby zaznaczyć dyski, które mają zostać użyte do stworzenia grupy RAID, a następnie kliknij przycisk strzałki w prawo, aby przenieść je do okna Selected Disks (Wybrane dyski) (rysunek 4).


  Rysunek 4 - Wybór dysków

 5. Kliknij przycisk OK .
  Na ekranie zostanie wyświetlone okno Create RAID Group (Utwórz grupę RAID).
 6. Kliknij przycisk Apply (Zastosuj) (rysunek 5).
  Na ekranie zostanie wyświetlone okno Confirm: Create RAID Group (Potwierdzenie utworzenia grupy RAID).


  Rysunek 5 - Tworzenie grupy RAID

 7. Kliknij przycisk Yes (Tak), aby rozpocząć operację tworzenia grupy RAID.
  Na ekranie zostanie wyświetlone okno Success: Create RAID Group (Utworzenie grupy RAID zakończone powodzeniem).
 8. Kliknij przycisk OK.
  Na ekranie zostanie wyświetlone okno Create RAID Group (Utwórz grupę RAID) (rysunek 6).


  Rysunek 6 - Tworzenie grupy RAID
 9. Powróć do kroku 2, aby utworzyć dodatkowe grupy RAID, lub kliknij Cancel (Anuluj), aby wyjść.Łączenie jednostek logicznych LUN

 1. Na karcie Navisphere Storage (Pamięć masowa Navisphere) kliknij prawym klawiszem myszy macierz i wybierz opcję Bind LUN (Połącz jednostki logiczne LUN) (rysunek 1).
  Na ekranie zostanie wyświetlone okno Bind LUN (Połącz jednostki logiczne LUN).


  Rysunek 1 - Karta Pamięć masowa Navisphere

 2. Użyj listy rozwijanej RAID Type: (Typ RAID), aby wybrać typ RAID jednostek logicznych LUN.
 3. Użyj listy rozwijanej RAID Group for new LUN: (Grupa RAID dla nowych jednostek logicznych LUN), aby wybrać grupę RAID do połączenia (rysunek 2).


  Rysunek 2 - Wybór grupy RAID

 4. Dokonaj wszelkich potrzebnych zmian we właściwościach jednostek logicznych LUN (rysunek 3), a następnie kliknij przycisk Apply (Zastosuj).
  Na ekranie zostanie wyświetlone okno dialogowe Confirm: Bind LUN (Potwierdzenie łączenia jednostek logicznych LUN).


  Rysunek 3 - Właściwości jednostek logicznych LUN

 5. Kliknij przycisk YES (TAK), aby połączyć jednostki logiczne LUN.
  Na ekranie zostanie wyświetlone okno Message: Bind Lun (Łączenie jednostek logicznych LUN) z komunikatem o pomyślnym rozpoczęciu procesu łączenia jednostek logicznych LUN.
 6. Kliknij przycisk OK.
  Na ekranie zostanie ponownie wyświetlone okno Bind LUN (Połącz jednostki logiczne LUN).
 7. Powróć do kroku 6, aby utworzyć dodatkowe grupy jednostek logicznych LUN, lub kliknij Cancel (Anuluj), aby wyjść.Przyporządkowanie jednostek logicznych LUN do hostów, poprzez tworzenie grup pamięci masowej.

 1. Na karcieNavisphere Storage (Pamięć masowe Navisphere), kliknij prawym przyciskiem myszy macierz na karcie Storage (Pamięć masowa) (rysunek 1), a następnie wybierz opcję Create Storage Groups (Utwórz grupy pamięci masowej).
  Na ekranie zostanie wyświetlone okno Create Storage Group (Utwórz grupę pamięci masowej).


  Rysunek 1 - Karta Pamięć masowa Navisphere

 2. Wpisz nazwę grupy pamięci masowej w ramce Storage Group (Grupa pamięci masowej).
 3. Aby dodać jednostkę logiczną LUN, zaznacz jednostkę logiczną LUN, a następnie kliknij j klawisz strzałki w prawo, aby przenieść tę jednostkę do okna Selected LUNs (Wybrane jednostki logiczne LUN) (rysunek 2).


  Rysunek 2 - Przyporządkowanie jednostki logicznej LUN do grupy pamięci masowej

 4. Powtórz krok 3, aby dodać kolejne jednostki logiczne LUN.
 5. Kliknij przycisk Connect Hosts (Podłącz hosty).
  Na ekranie zostanie wyświetlone okno Connect Hosts to Storage (Podłączanie hostów do pamięci masowej).


  Rysunek 3 - Podłączanie hostów

 6. Aby podłączyć grupę pamięci masowej do hosta, zaznacz hosta w oknie Available Hosts (Dostępne hosty), a następnie kliknij przycisk strzałki w dół, aby przesunąć hosta do okna Hosts to be Connected (Hosty, które mają zostać podłączone) (rysunek 4).


  Rysunek 4 - Podłączanie hostów

 7. Kliknij przycisk OK.
 8. Kliknij przycisk Apply (Zastosuj), a następnie przycisk OK.
  Na ekranie zostanie wyświetlone okno dialogowe Create Storage Group Warning (Ostrzeżenie dotyczące tworzenia grupy pamięci masowej).
 9. Kliknij przycisk YES (TAK) (rysunek 5).
  Na ekranie zostanie wyświetlone okno dialogowe Create Storage Group Confirmation (Potwierdzenie utworzenia grupy pamięci masowej).


  Rysunek 5 - Okno dialogowe Create Storage Group Warning (Ostrzeżenie dotyczące tworzenia grupy pamięci masowej)

 10. Kliknij przycisk OK (rysunek 6).
  Grupa pamięci masowej została utworzona i przyporządkowana do hosta


  Rysunek 6 - Okno dialogowe Create Storage Group Confirmation (Potwierdzenie utworzenia grupy pamięci masowej) 


Treœæ sekcji Szybkie porady (ang. Quick Tips) jest publikowana samodzielnie przez specjalistów dzia³u pomocy technicznej firmy Dell, którzy na co dzieñ rozwi¹zuj¹ problemy u¿ytkowników. Aby przyspieszyæ publikacjê, w sekcji Szybkie porady mog¹ byæ prezentowane jedynie czêœciowe rozwi¹zania lub obejœcia problemów, które s¹ w trakcie opracowywania lub oczekuj¹ na dodatkow¹ weryfikacjê skutecznoœci eliminowania okreœlonego problemu. Wspomniane szybkie porady nie zosta³y przejrzane, zweryfikowane i zatwierdzone przez firmê Dell, nale¿y je wiêc stosowaæ z rozwag¹. Firma Dell nie ponosi odpowiedzialnoœci za jakiekolwiek straty, w tym m.in. za utratê danych lub zysków, które mog¹ ponieœæ klienci w wyniku zastosowania procedur lub porad przedstawionych w sekcji Szybkie porady.

Identyfikator artykułu: SLN52272

Data ostatniej modyfikacji: 17.12.2010 00:00


Oceń ten artykuł

Trafne
Przydatne
Łatwe do zrozumienia
Czy ten artykuł był przydatny?
Tak Nie
Wyślij nam swoją opinię
Komentarze nie mogą zawierać znaków specjalnych: <>()\
Niestety, nasz system przekazywania opinii jest obecnie niedostępny. Spróbuj ponownie później.

Dziękujemy za uwagi.