Baza wiedzy

How to optimize the memory (RAM) on a Dell computer
Determine if Memory has Been Optimized

Random Access Memory (RAM) is a type of hardware that your computer uses to store information. Adding memory is one of the most cost-effective ways to improve your computer's performance. However, before adding memory, consider taking steps that better utilize the memory you already have.

 • Verify that the Paging File is set to the correct size for your computer.
 • Run Disk Defragmenter.
 • Run any other type of memory optimizing applications.
Note:
For additional information about upgrading memory, visit the Dell Memory Selector.


Verify the Virtual Memory Paging File Size

 1. Close all unnecessary applications or files.
 2. Click the Start button, and click Control Panel.
 3. In the Control Panel window, double-click System.
  Note:
  If the icons are in Category View, click Classic View to list icons individually.
 4. Click the Advanced tab, and in the Performance section, click Settings.
 5. Click the Advanced tab, and in the Virtual Memory section, click Change.
 6. Click the drive that contains the paging file you want to change.
 7. Click System Managed Size to let Windows choose the best size.
  Note:
  You can manually adjust the size by clicking Custom Size and typing a new size in the Initial and Maximum boxes. The size is limited by the total amount of free space on the hard drive. You may be able to improve a program's performance by manually increasing the paging file size; refer to the program's vendor for recommended settings.
 8. Click the Set button and OK.


Zdefragmentuj dysk twardy

1 Kliknij przycisk

Start
, wskaż Wszystkie programy, wskaż Akcesoria, wskaż Narzędzia systemowe, a następnie kliknij Defragmentator dysków.

2 Kliknij dysk (C:) lub dysk, którego defragmentację chcesz przeprowadzić, a następnie kliknij

Defragmentuj
.
Uwaga:
Defragmentacja dysku twardego może potrwać od kilku minut do ponad godziny w zależności od wielkości dysku i ilości przechowywanych na nim danych.


Troubleshooting Disk Defragmenter

If you encounter problems running Disk Defragmenter, try the following:

 • Exit other programs before beginning disk defragmentation, including programs running in the background.
 • Disconnect from the Internet and then turn off anti-virus and anti-spyware programs.
 • Log on as Administrator or as a member of the Administrators group to run Disk Defragmenter.
 • Check to see if the computer is on a network. Network policy may prevent you from running Disk Defragmenter. Remove the computer from the network to correct this condition.
 • Ensure that the hard disk being defragmented has at least 15% free space.
Error Messages
If the message Drive Contents Have Changed: Restarting appears while running Disk Defragmenter, refer to the Microsoft® Knowledge Base Article: "'Drive's Contents Have Changed: Restarting' Message When You Use Disk Defragmenter" Article ID: 310541.

If any other error message appears while running Disk Defragmenter, check the hard drive for errors. For more information, refer to the Dell Knowledge Base Article: "How Do I Perform Hard Disk Error Checking in Microsoft® Windows® XP" Article ID: 120275.

For more information about troubleshooting the Disk Defragmenter, refer to the Microsoft Support, or view some of the articles below.


Odwiedź forum użytkowników Dell, aby uzyskać więcej informacji.

Odwiedź fora użytkowników Dell i sprawdź, co uważają inni użytkownicy. Forum użytkowników Dell to świetne miejsce dla użytkowników komputerów firmy Dell, w którym mogą dyskutować na tematy związane z pomocą techniczną, uczyć się i pomagać sobie nawzajem. Korzystaj z niego i zadawaj pytania oraz udzielaj odpowiedzi.
Treœæ sekcji Szybkie porady (ang. Quick Tips) jest publikowana samodzielnie przez specjalistów dzia³u pomocy technicznej firmy Dell, którzy na co dzieñ rozwi¹zuj¹ problemy u¿ytkowników. Aby przyspieszyæ publikacjê, w sekcji Szybkie porady mog¹ byæ prezentowane jedynie czêœciowe rozwi¹zania lub obejœcia problemów, które s¹ w trakcie opracowywania lub oczekuj¹ na dodatkow¹ weryfikacjê skutecznoœci eliminowania okreœlonego problemu. Wspomniane szybkie porady nie zosta³y przejrzane, zweryfikowane i zatwierdzone przez firmê Dell, nale¿y je wiêc stosowaæ z rozwag¹. Firma Dell nie ponosi odpowiedzialnoœci za jakiekolwiek straty, w tym m.in. za utratê danych lub zysków, które mog¹ ponieœæ klienci w wyniku zastosowania procedur lub porad przedstawionych w sekcji Szybkie porady.

Identyfikator artykułu: SLN60463

Data ostatniej modyfikacji: 30.03.2016 14:38


Oceń ten artykuł

Trafne
Przydatne
Łatwe do zrozumienia
Czy ten artykuł był przydatny?
Tak Nie
Wyślij nam swoją opinię
Komentarze nie mogą zawierać znaków specjalnych: <>()\
Niestety, nasz system przekazywania opinii jest obecnie niedostępny. Spróbuj ponownie później.

Dziękujemy za uwagi.