Baza wiedzy

How do I restore setup defaults on my Dell™ EC Series™ Desktop system? - KB Article - 318268
Przywracanie domyślnych ustawień fabrycznych

Aby przywrócić domyślne ustawienia fabryczne w systemie BIOS na komputerze EC280, wykonaj następujące kroki:

  1. Uruchom ponownie komputer.

  2. Po wyświetleniu na ekranie pierwszego tekstu lub logo firmy Dell naciskaj co trzy sekundy klawisz <Delete>.

  3. Po wyświetleniu ekranu System Setup (Konfiguracja systemu) naciśnij klawisz <F9>, aby załadować domyślne ustawienia fabryczne.

  4. Zostanie wyświetlony komunikat Load Optimal Defaults (Ładowanie optymalnych ustawień domyślnych). Pozycja OK jest podświetlona domyślnie.

  5. Naciśnij klawisz <Enter>, aby wczytać ustawienia domyślne.

  6. Naciskaj klawisz <strzałki w prawo>, aż zostanie zaznaczona opcja Exit (Wyjdź).

  7. Naciśnij klawisz <Enter> <ENTER> dla opcji Save Changes and Exit (Zapisz zmiany i wyjdź).

  8. Zostanie wyświetlony komunikat Save configuration changes and exit setup? (Zapisać zmiany w konfiguracji i wyjść teraz?). Pozycja OK jest podświetlona domyślnie.

  9. Naciśnij klawisz <Enter>, aby wczytać ustawienia domyślne. Nastąpi ponowne uruchomienie komputera. 
Treœæ sekcji Szybkie porady (ang. Quick Tips) jest publikowana samodzielnie przez specjalistów dzia³u pomocy technicznej firmy Dell, którzy na co dzieñ rozwi¹zuj¹ problemy u¿ytkowników. Aby przyspieszyæ publikacjê, w sekcji Szybkie porady mog¹ byæ prezentowane jedynie czêœciowe rozwi¹zania lub obejœcia problemów, które s¹ w trakcie opracowywania lub oczekuj¹ na dodatkow¹ weryfikacjê skutecznoœci eliminowania okreœlonego problemu. Wspomniane szybkie porady nie zosta³y przejrzane, zweryfikowane i zatwierdzone przez firmê Dell, nale¿y je wiêc stosowaæ z rozwag¹. Firma Dell nie ponosi odpowiedzialnoœci za jakiekolwiek straty, w tym m.in. za utratê danych lub zysków, które mog¹ ponieœæ klienci w wyniku zastosowania procedur lub porad przedstawionych w sekcji Szybkie porady.

Identyfikator artykułu: SLN67164

Data ostatniej modyfikacji: 07.12.2010 00:00


Oceń ten artykuł

Trafne
Przydatne
Łatwe do zrozumienia
Czy ten artykuł był przydatny?
Tak Nie
Wyślij nam swoją opinię
Komentarze nie mogą zawierać znaków specjalnych: <>()\
Niestety, nasz system przekazywania opinii jest obecnie niedostępny. Spróbuj ponownie później.

Dziękujemy za uwagi.