Baza wiedzy

Latitude E6420 może sporadycznie kolor czerwony faliste linie na wyświetlaczu LCD podczas przesyłania strumienia wideo


 

Streszczenie Artykułu: Ten artykuł dostarcza informacji na Latitude E6420's nieregularnie wyświetla czerwone faliste linie podczas strumieniowego wideo.


Spis Treści:
 1. Problem
 2. OlutionSProblem


  Okresowo, E6420's Faliste linie mogą być wyświetlane podczas przesyłania strumienia wideo 


Użytkownicy mogą zgłaszać sporadyczne red faliste linie na wewnętrznym ekranie LCD o E6420 podczas strumieniowego wideo. To zachowanie został obserwowany w następujących konfiguracjach.

· Windows 7 32- lub 64-bitowa
· Optimus™ wyłączone
· Dell sterownika NVIDIA wersji A03
· Zadokowany w Dell E-Port lub E-Port Plus
· Podłączony do monitora zewnętrznego przez porty zintegrowanej karty grafiki
Rozwiązania


  Aktualizacja sterownika nVidia i ponownie włączyć Optimus™  


Nie jest to kwestia sprzętu. Następujące opcje zostały zgłoszone do rozwiązania tego problemu:

  • Włączyć Optimus™ i pozwól systemowi Windows na zastosowanie hybrydowego rozwiązania wideo
  • Zainstaluj najnowszy sterownik ze nVidia


Włączanie Optimus™ w BIOS:

 1. Zamknięcie systemu.
 2. Naciśnij przycisk zasilania i natychmiast nacisnąć przycisk F2 po pojawieniu się logo firmy Dell podczas instalacji.
 3. Wybierz kategorii Karta graficzna w okienku po lewej stronie okna systemu BIOS wyświetlane.
 4. Wybierz opcję Optimus™.
 5. W panelu po prawej stronie, zaznacz pole Włącz Optimus™.
 6. W prawym dolnym rogu ekranu, kliknij przycisk Zastosuj i wyjść. Komputer uruchomi się ponownie normalnie.
Przydatne łącza ** **

Obsługa sterowników nVidia: nVidia


Kliknij poniższy przycisk, aby poprosić o pomoc lub z jakiegokolwiek serwisu Twitter opinii w powyższym artykule. /p>

 


Treœæ sekcji Szybkie porady (ang. Quick Tips) jest publikowana samodzielnie przez specjalistów dzia³u pomocy technicznej firmy Dell, którzy na co dzieñ rozwi¹zuj¹ problemy u¿ytkowników. Aby przyspieszyæ publikacjê, w sekcji Szybkie porady mog¹ byæ prezentowane jedynie czêœciowe rozwi¹zania lub obejœcia problemów, które s¹ w trakcie opracowywania lub oczekuj¹ na dodatkow¹ weryfikacjê skutecznoœci eliminowania okreœlonego problemu. Wspomniane szybkie porady nie zosta³y przejrzane, zweryfikowane i zatwierdzone przez firmê Dell, nale¿y je wiêc stosowaæ z rozwag¹. Firma Dell nie ponosi odpowiedzialnoœci za jakiekolwiek straty, w tym m.in. za utratê danych lub zysków, które mog¹ ponieœæ klienci w wyniku zastosowania procedur lub porad przedstawionych w sekcji Szybkie porady.

Identyfikator artykułu: SLN79950

Data ostatniej modyfikacji: 05.12.2013 00:00


Oceń ten artykuł

Trafne
Przydatne
Łatwe do zrozumienia
Czy ten artykuł był przydatny?
Tak Nie
Wyślij nam swoją opinię
Komentarze nie mogą zawierać znaków specjalnych: <>()\
Niestety, nasz system przekazywania opinii jest obecnie niedostępny. Spróbuj ponownie później.

Dziękujemy za uwagi.