Consulta de temas

Přechod ze systému Microsoft Windows Vista na starší systém Windows XP


Poznámka:  
  Pokud byl operační systém počítače Dell změněn mimo výrobní závod, společnost Dell již nebude poskytovat podporu. V takovém případě se obraťte na výrobce operačního systému. Společnost Dell i nadále poskytuje placenou pomoc s odstraňováním problémů.  

Při změně operačního systému Windows Vista na Windows XP, tzv. přechod na starší verzi (downgrading), je nutné provést následující hlavní kroky (kliknutím na jednotlivé kroky zobrazíte více informací na dané téma):
 1. Zjištění dostupnosti ovladače pro systém Windows XP

  Přecházíte-li na starší verzi u počítače Dell se systémem Windows Vista nainstalovaným při výrobě zkontrolujte, zda jsou ovladače dostupné na stránce Ovladače a soubory ke stažení.
  Zkontrolujte také dostupnost ovladačů u komponent nainstalovaných po zakoupení počítače dotazem na výrobce. Řada výrobců poskytuje informace o ovladačích na svých webových stránkách.

 2. Zvážení kompatibility softwaru

  Řada softwarových aplikací funguje v systému Windows Vista nebo Windows XP, ne vždy však v obou. Obraťte se na výrobce softwarové aplikace. Řada výrobců poskytuje informace o kompatibilitě s operačním systémem na svých webových stránkách.

  Kompatibilitu softwaru se systémem Windows XP zjistíte pomocí jedné z následujících metod:

  • Přečtěte si systémové požadavky na balení a zjistěte, se kterými operačními systémy software funguje.
  • Najděte systémové požadavky na webových stránkách a zjistěte, které operační systémy jsou se softwarem kompatibilní.
 3. Získání médií a licence k operačnímu systému Windows XP

  Před přechodem z operačního systému Windows Vista je nutné získat autorizovanou verzi operačního systému Windows XP. Zkontrolujte, zda máte plnou verzi operačního systému, nikoli jeho upgrade. Je nutná úplná instalace.
  Při přechodu na starší verzi operačního systému Windows XP je nutné použít instalační disk systému Windows Vista. Použijte kopii vytvořenou ze zálohy, nebo získejte jinou kopii.

 4. Zálohování pevného disku

  Před instalací operačního systému je doporučeno zálohovat všechna uživatelská data a zabránit tak jejich možné ztrátě.
  Upozornění:
  Nahrazení operačního systému zcela vymaže všechna data na pevném disku. Zkontrolujte, zda jste zálohovali celý pevný disk.  
  Poznámka:  
    Uživatelská data nejčastěji zahrnují: složky e-mailu, adresáře v aplikaci Outlook®, složky Dokumenty, Plocha a Oblíbené, záložky webového prohlížeče a všechna ostatní data, která běžně užíváte.

  Další informace o zálohování dat naleznete v těchto článcích znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

 5. Odebrání většiny externích zařízení


  Chcete-li čistou instalaci dokončit, odeberte všechna nepotřebná externí zařízení. Odebráním nepotřebných zařízení snížíte riziko nečekaných událostí.
  Následující seznam uvádí zařízení, která by neměla být odebrána:
  • Monitor
  • Klávesnice
  • Myš

  Příklady zařízení, která je třeba odpojit:
  • Skener
  • Tiskárna
  • Přenosná kapesní zařízení
  • Další externí zařízení

 6. Provedení čisté instalace


  Pokud je počítač připraven na přechod na starší verzi systému, následující kroky vás provedou procesem vytváření oddílů, instalace a nastavení operačního systému Windows XP:

  Poznámka:  
    Tento proces může trvat 30 až 90 minut. Během procesu dojde k jednomu restartování systému, ale jinak jej nevypínejte ani nerestartujte.  

  1. Zkontrolujte, zda máte k dispozici všechny instalační disky a informace týkající se systému Windows XP .

  2. Nainstalujte disk Windows XP.

  3. Stisknutím a současným přidržením kláves <CTRL>+<ALT>+<DEL> restartujte počítač.

  4. Po restartu počítače a zobrazení úvodní obrazovky Dell stiskněte klávesu <F12>.

  5. V nabídce Boot (Spuštění) vyberte pomocí kláves <ŠIPKA NAHORU> a <ŠIPKA DOLŮ> položku CD nebo DVD a pokračujte stisknutím klávesy <ENTER>.

  6. Jste-li k tomu vyzváni, pokračujte stisknutím kterékoli klávesy. Pokud klávesu nestisknete, počítač se spustí z pevného disku. V tom případě vyčkejte, dokud se systém Windows nespustí, a začněte znovu.

  7. V okně instalace systému Windows XP zvolte možnost Chcete-li spustit instalaci systému Windows XP, stiskněte klávesu Enter a stiskněte klávesu <ENTER>.

  8. Stisknutím klávesy <F8> přijměte podmínky uvedené v licenční smlouvě.

   Poznámka:  
     Ve výchozím nastavení je místo bez oddílů zvýrazněno. Pokud se zobrazí oddíly, které jste nevytvořili, mohou obsahovat oddíl programu PC Restore nebo Media Direct.  


  9. Na obrazovce oddílů Instalace systému Windows XP vytvořte oddíl na pevném disku stisknutím klávesy <ENTER>. Na této obrazovce zkontrolujte uvedené oddíly. Oddíl původního operačního systému je obvykle označen (OS) a je také největší.

  10. Pomocí kláves <ŠIPKA NAHORU> a <ŠIPKA DOLŮ> na klávesnici přejděte na oddíl OS a stisknutím klávesy <D> oddíl odstraňte.

  11. Po zobrazení obrazovky s potvrzením si přečtěte varování a pokračujte stisknutím klávesy <ENTER>. Vrátíte se k předchozí obrazovce.

  12. Pomocí kláves <ŠIPKA NAHORU> a <ŠIPKA DOLŮ> přejděte na místo bez oddílů a stisknutím klávesy <ENTER> nainstalujte systém Windows XP. Zobrazí se obrazovka Instalace systému Windows XP se zvýrazněnu informací Zformátovat oddíl systémem souborů NTFS.

  13. Pokračujte stisknutím klávesy <ENTER>. Indikátor na další obrazovce zobrazuje průběh formátování. Po dokončení formátování se na pevný disk zkopírují instalační soubory.
   Zobrazí se následující zpráva: Please wait while setup copies files to the Windows installation folders (Počkejte, až instalační program zkopíruje soubory do inslatačních složek systému Windows). This might take several minutes (To může trvat několik minut).
   Pak následuje zpráva Setup is copying files... (Instalační program kopíruje soubory..….). The status bar displays the percentage complete (Indikátor stavu zobrazí procento dokončené instalace). Po skončení se počítač restartuje a zobrazí se průvodce instalací.

  14. Po zobrazení okna Místní a jazykové nastavení proveďte potřebné změny a klikněte na tlačítko Další.

  15. Po zobrazení okna Přizpůsobit software zadejte jméno a organizaci, pokud je potřeba, a klikněte na tlačítko Další.

  16. Po zobrazení okna Klíč produktu zadejte klíč produktu a klikněte na tlačítko Další.

  17. Po zobrazení obrazovky Název počítače a heslo správce zadejte heslo, pokud je potřeba, a klikněte na tlačítko Další.
   Při zadávání hesla zkontrolujte, zda je vypnutý režim velkých písmen; hesla rozlišují velikost písmen.

  18. Po zobrazení okna Nastavení data a času proveďte nutné změny a klikněte na tlačítko Další .Systém Windows je nainstalován, indikátor průběhu zobrazuje, jak velká část úlohy je přibližně dokončena.

  19. Počítač se restartuje.

   Operační systém Windows XP je zcela nainstalován.
 


Identificación del artículo: SLN79656

Última fecha de modificación: 29.04.2015 11:16


Califique este artículo

Preciso
Útil
Fácil de comprender
¿Este artículo fue útil?
No
Envíenos sus comentarios
Los comentarios muestran caracteres no válidos, los caracteres especiales que no se aceptan son <> () &#92;
Disculpe, nuestro sistema de comentarios está actualmente inactivo. Vuelva a intentarlo más tarde.

Gracias. Sus comentarios se han enviado.