Kunskapsbank

Lista över felmeddelanden gällande RAID och fysisk disk för Dell PowerEdge-servrar och deras innebörd


Den här artikeln är en lista över felmeddelanden relaterade till RAID (Redundant Array of Independent Disks) och fysiska diskar (HDD) och deras innebörd.

 

Steg för att åtgärda PowerEdge RAID-styrenhetsfel beskrivs i den här artikeln.

 

Meddelande Innebörd
Det finns X höljen anslutna till kontakt Y, men bara max 4 höljen kan vara anslutna till en SAS-kontakt. Ta bort extrahöljen och starta om systemet. När BIOS hittar fler än 4 höljen anslutna till en SAS-kontakt visas det här meddelandet. Du måste ta bort alla extrahöljen och starta om systemet.
Cachedata förlorades, men styrenheten har återställts. Det kan bero på att styrenheten hade skyddad cache efter en oväntad strömförlust och systemet var utan ström längre än reservbatteritiden. Tryck på valfri tangent för att fortsätta eller ”C” för att läsa in konfigurationsverktyget. Det här meddelandet visas vid följande tillstånd:
• Adaptern upptäcker att cacheminnet i styrenhetscachen inte har skrivits till diskens undersystem än.
• Styrenheten upptäcker ett felkorrigeringsfel (ECC) när cachekontrollrutinen utförs vid initiering.
• Styrenheten raderar cachen snarare än att skicka den till diskens undersystem eftersom dataintegriteten inte kan garanteras. Lös problemet genom att låta batteriet ladda fullt. Om problemet består kan det vara fel på batteri- eller adapter-DIMM.
Följande virtuella diskar har saknade diskar: (x). Om du fortsätter (eller läser in konfigurationsverktyget) markeras dessa virtuella diskar som OFFLINE och går inte att komma åt. Kontrollera dina kablar och se till att alla diskar finns. Tryck på valfri tangent för att fortsätta eller ”C” för att läsa in konfigurationsverktyget. Meddelandet indikerar att vissa konfigurerade diskar togs bort. Om diskarna inte togs bort går de inte längre att komma åt. SAS-kablarna för ditt system kan vara felaktigt inkopplade. Kontrollera kabelanslutningarna och rätta till eventuella problem. Starta om systemet. Om det inte finns några kabelproblem trycker du på valfri tangent och fortsätter.
Alla diskar från föregående konfiguration är borta. Om det här är ett oväntat meddelande stänger du av systemet och kontrollerar kablarna för att säkerställa att alla diskar finns. Tryck på valfri tangent för att fortsätta eller ”C” för att läsa in konfigurationsverktyget. Meddelandet indikerar att alla konfigurerade diskar togs bort. Om diskarna inte togs bort går de inte längre att komma åt. SAS-kablarna för ditt system kan vara felaktigt inkopplade. Kontrollera kabelanslutningarna och rätta till eventuella problem. Starta om systemet. Om det inte finns några kabelproblem trycker du på valfri tangent eller på och för att fortsätta.
Följande virtuella diskar saknas: (x) Om du fortsätter (eller läser in konfigurationsverktyget) tas de här virtuella diskarna bort från konfigurationen. Om du vill använda dem senare måste de importeras. Om du anser att de här virtuella diskarna bör finnas stänger du av systemet och kontrollerar kablarna för att säkerställa att alla diskar finns tillgängliga. Tryck på valfri tangent för att fortsätta eller ”C” för att läsa in konfigurationsverktyget. Meddelandet indikerar att vissa konfigurerade diskar togs bort. Om diskarna inte togs bort går de inte längre att komma åt. SAS-kablarna för ditt system kan vara felaktigt inkopplade. Kontrollera kabelanslutningarna och rätta till eventuella problem. Starta om systemet. Om det inte finns några kabelproblem trycker du på valfri tangent eller på och för att fortsätta.
Cacheminnet innehåller felaktiga data, men vissa virtuella diskar saknas eller kopplas ned så cachelagrade data kan inte skrivas till en disk. Om det här är ett oväntat fel stänger du av systemet och kontrollerar kablarna för att se till att alla diskar finns tillgängliga. Om du fortsätter raderas data i cacheminnet permanent. Tryck på ”X” för att acceptera och permanent förstöra cachelagrade data. Styrenheten bevarar felaktig cache från en virtuell disk om disken går offline eller tas bort på grund av saknade fysiska diskar. Meddelandet indikerar att vissa konfigurerade diskar togs bort. Om diskarna inte togs bort går de inte längre att komma åt. SAS-kablarna för ditt system kan vara felaktigt inkopplade. Kontrollera kabelanslutningarna och rätta till eventuella problem. Starta om systemet. Använd Ctrl+R-verktyget för att importera den virtuella disken eller radera sparat cacheminne.
Ett identifieringsfel har inträffat, strömsätt systemet och alla höljen som är kopplade till systemet. Det här meddelandet indikerar att upptäckten inte slutfördes inom 120 sekunder. SAS-kablarna för ditt system kan vara felaktigt inkopplade. Kontrollera kabelanslutningarna och rätta till eventuella problem. Starta om systemet.
Om du öppnar konfigurationsverktyget i det här tillståndet ändras enhetskonfigurationen. Tryck på ”Y” för att läsa in konfigurationsverktyget eller stäng av systemet och kontrollera kablarna för att säkerställa att alla diskar finns tillgängliga och starta om. Det här meddelandet visas efter att en till BIOS-varning indikerar att det är problem med tidigare konfigurerade diskar och att du har valt att godkänna alla ändringar och fortsätta. SAS-kablarna för ditt system kan vara felaktigt inkopplade. Kontrollera kabelanslutningarna och rätta till eventuella problem. Starta om systemet. Om det inte är några kabelproblem trycker du på valfri tangent eller på ”Y” för att fortsätta.
BIOS inaktiverat. Inga logiska diskar hanteras av BIOS. Det här varningsmeddelandet visas efter att du inaktiverar ROM-alternativet i konfigurationsverktyget. När ROM-alternativet är inaktiverat kan inte BIOS starta till INT 13h och kan inte tillhandahålla start från den virtuella disken. Int 13h är en avbrottssignal med stöd för flera olika kommandon som skickas till BIOS och sedan skickas vidare till den fysiska disken. Kommandona inkluderar åtgärder du kan utföra med en fysisk disk, som att läsa, skriva och formatera.
Adapter på basport xxxx svarar inte när xxxx är basport för styrenheten. Kontakta Dells tekniska support.
Det finns virtuella diskar som är offline eller som saknas och som innehåller bevarade cachedata. Kontrollera kablarna och se till att alla diskar finns. Tryck på valfri tangent för att öppna konfigurationsverktyget. Styrenheten bevarar felaktig cache från en virtuell disk om disken går offline eller tas bort på grund av saknade fysiska diskar. Den här sparade felaktiga cachen kallas fastnålad cache och sparas tills du importerar den virtuella disken eller raderas cachen. Använd Ctrl+R-verktyget för att importera den virtuella disken eller radera sparat cacheminne. För de steg som används för att hantera sparad cache.
x virtuella disk(ar) är offline där x är antalet felaktiga virtuella diskar. BIOS visar den här varningen när det upptäcker virtuella diskar med status offline. Du måste kontrollera varför de virtuella diskarna är felaktiga och korrigera problemet. BIOS gör ingenting.
x virtuella disk(ar) är degraderade där x är antalet degraderade virtuella diskar. BIOS visar den här varningen när det upptäcker virtuella diskar med degraderad status. Utför korrigeringsåtgärder för att göra de virtuella diskarna optimala. BIOS gör ingenting.
x virtuella diskar delvis degraderade. När BIOS hittar ett enda diskfel i en RAID 6- eller RAID 60-konfiguration, så visas den här varningen. Du måste kontrollera varför medlemsdisken inte finns med för att rätta till felet. BIOS gör ingenting.
Ett identifieringsfel har inträffat, strömsätt systemet och alla höljen som är kopplade till systemet. Det här meddelandet indikerar att upptäckten inte slutfördes inom 120 sekunder. SAS-kablarna för ditt system kan vara felaktigt inkopplade. Kontrollera kabelanslutningarna och rätta till eventuella problem. Starta om systemet.
Minnes-/batteriproblem upptäcktes. Adaptern har återställts, men cachade data har förlorats. Tryck på valfri tangent för att fortsätta Det här meddelandet inträffar vid följande tillstånd:
• Adaptern upptäcker att data i styrenhetscachen inte har skrivits till diskens undersystem än.
• Styrenheten upptäcker ett felkorrigeringsfel (ECC) när cachekontrollrutinen utförs vid initiering.
• Styrenheten raderar cachen snarare än att skicka den till diskens undersystem eftersom dataintegriteten inte kan garanteras.
• Batteriet kanske inte är tillräckligt laddat. Låt batteriet laddas helt för att lösa det här problemet. Om problemet består kan det vara fel på batteri- eller adapter-DIMM, kontakta Dells tekniska support.
Främmande konfiguration(er) hittades på adaptern. Tryck på valfri tangent för att fortsätta eller på C för att läsa in konfigurationsverktyget eller på F för att importera främmande konfiguration(er) och fortsätta. När en styrenhets firmware upptäcker en fysisk disk med främmande metadata, flaggas den fysiska disken som främmande och en varning genereras som indikerar att en främmande disk hittats. Tryck på vid den här uppmaningen för att importera konfigurationen (om alla medlemsenheter för den virtuella disken finns) utan att läsa in BIOS-konfigurationsverktyget. Eller tryck på för att öppna BIOS-konfigurationsverktyget och antingen importera eller rensa den främmande konfigurationen.
Det främmande konfigurationsmeddelandet finns under POST, men inga främmande konfigurationer finns i den främmande vysidan i CTRL+R. Alla virtuella diskar är i optimalt tillstånd. Se till att alla dina fysiska diskar finns och att alla virtuella diskar är i optimalt tillstånd. Rensa den främmande konfigurationen med CTRL+R eller Dell OpenManage™ Server Administrator Storage Management.
VARNING:
Om du sätter i en fysisk disk som tidigare var medlem av en virtuell disk i systemet och den diskens tidigare plats har tagits av en ersättningsdisk via en omkonfiguration, så måste du manuellt ta bort den främmande konfigurationsflaggan för den nyinsatta disken.
Föregående konfiguration har tagits bort eller saknas. Importerar konfiguration skapad XX/XX XX.XX. Tryck på valfri tangent för att fortsätta eller ”C” för att läsa in konfigurationsverktyget. Meddelandet indikerar att styrenhet och fysiska diskar har olika konfigurationer. Du kan använda BIOS-konfigurationsverktyget för att ta bort den främmande konfigurationen.
Ogiltig SAS-topologi upptäcktes. Kontrollera dina kabelkonfigurationer, reparera problemet och starta om systemet. SAS-kablarna för ditt system är felaktigt inkopplade. Kontrollera kabelanslutningarna och rätta till eventuella problem. Starta om systemet.
MBE-fel (Multibit ECC) hittades i RAID-styrenheten. Om du fortsätter kan data skadas. Kontakta teknisk support för att lösa problemet. Tryck på ”X” för att fortsätta eller stäng av systemet, byt ut styrenheten och starta om. Felet är specifikt för PERC H700-styrenheten. MBE-fel (Multi-bit ECC) inträffar i minnet och kan skada och radera cachade data.
VARNING:
MBE-fel är allvarliga eftersom de kan skada data och orsaka dataförlust. I händelse av MBE-fel ska du kontakta Dells tekniska support.
Obs! 
Ett liknande meddelande visas när fler en-bitars ECC-fel hittas på styrenheten vid uppstart.
MBE-fel (Multibit ECC) hittades i RAID-styrenheten. DIMM på styrenheten behöver bytas ut. Om du fortsätter kan data skadas. Tryck på ”X” för att fortsätta eller stäng av systemet, byt ut DIMM-modulen och starta om. Om du har bytt ut DIMM trycker du på ”X” för att fortsätta. MBE-fel (Multi-bit ECC) inträffar i minnet och kan skada och radera cachade data.
VARNING:
MBE-fel är allvarliga eftersom de kan skada data och orsaka dataförlust. I händelse av MBE-fel ska du kontakta Dells tekniska support.
Vissa konfigurerade diskar har tagits bort från systemet eller så är de inte längre tillgängliga. Kontrollera dina kablar och se till att alla diskar finns tillgängliga. Tryck på valfri tangent eller på ”C” för att fortsätta. Meddelandet indikerar att vissa konfigurerade diskar togs bort. Om diskarna inte togs bort går de inte längre att komma åt. SAS-kablarna för ditt system kan vara felaktigt inkopplade. Kontrollera kabelanslutningarna och rätta till eventuella problem. Starta om systemet. Om det inte finns några kabelproblem trycker du på valfri tangent eller på och för att fortsätta.
Batteriet är urladdat eller inte anslutet. Kontrollera anslutningen och låt det ladda i 30 minuter. Om batteriet är korrekt anslutet och inte har återgått till driftsstatus efter 30 minuters laddning ska du kontakta teknisk support för ytterligare assistans. Obs!
Det här meddelandet kan visas för styrenheter utan batteri, beroende på de virtuella diskarnas policy.
• Styrenhetens batteri saknas eller går inte att nå. Kontakta Dells tekniska support om problemet kvarstår efter 30 minuter.
• Styrenhetens batteri är helt urladdat och måste laddas för att kunna användas. Du måste först ladda batteriet och sedan vänta i några minuter för att systemet ska upptäcka det.
Problem Föreslagen lösning
Styrenheten visas i enhetshanteraren men har ett gult utropstecken. Installera om drivrutinen. Mer information om ominstallation av enheterna hittar du i ”Installation av drivrutiner”.
Meddelandet Inga hårddiskar hittades visas under en mediebaserad installation av Microsoft® Windows Server® 2003 eller Microsoft Windows® XP på grund av följande orsaker:
1. Styrenheten hör inte hemma i operativsystemet.
2. De virtuella diskarna är inte korrekt konfigurerade. Styrenhetens BIOS är inaktiverat.
Motsvarande lösningar är:
1. Tryck på för att installera enhetsdrivrutinen för RAID under installationen.
2. Gå in i BIOS-konfigurationsverktyget för att konfigurera de virtuella diskarna. Gå in i BIOS-konfigurationsverktyget för att aktivera BIOS. Mer information om konfigurering av virtuella diskar.
Problem Föreslagen lösning
Det är fel på en av de fysiska diskarna i diskmatrisen. Gör följande för att lösa problemet:
1. Kontrollera om bakplåten är skadad.
2. Kontrollera SAS-kablarna.
3. Sätt tillbaka den fysiska disken.
4. Kontakta Dells tekniska support om problemet kvarstår.
Det går inte att återskapa en feltolerant virtuell disk. Ersättningsdisken är för liten eller inte kompatibel med den virtuella disken. Byt ut den felaktiga disken mot en kompatibel bra fysisk disk med likvärdig eller större kapacitet.
En eller flera fysiska diskar visas som Blockerad och kan inte konfigureras. Styrenheterna PERC H700 och PERC H800 har bara stöd för Dell-certifierade SAS- och SATA-hårddiskar (HDD) och SSD-diskar. Om du använder en Dell-certifierad enhet men fortfarande upplever det här problemet ska du göra följande:
1. Kontrollera om bakplåten är skadad.
2. Kontrollera SAS-kablarna.
3. Sätt tillbaka den fysiska disken.
Problem Betydelse/Lösning
Ett fel inträffade vid läsning av permanenta inställningar. Ett fel vid läsning av någon av ett antal firmware-inställningar. Sätt tillbaka styrenheten och starta om.
Ett fel inträffade vid läsning av styrenhetsinställningar. Styrenhetsinställning och -initiering har misslyckats. Starta om systemet.
Inställning för avancerade enhetsegenskaper hittades inte. Det gick inte att läsa en viktig konfigurationssida från enhetens firmware. Starta om systemets firmware och själva systemet.
Fel vid hämtning av konfigurationsinformation för PHY-egenskaper. Det gick inte att läsa en viktig konfigurationssida från enhetens firmware. Starta om systemets firmware och själva systemet.
Fel med checksumma för konfigurationsverktygets alternativavbildning. Det gick inte att läsa konfigurationsverktygets alternativ från flashminnet korrekt. Starta om och försök igen. Om problemet kvarstår startar du om styrenhetens firmware.
Det går inte att läsa in konfigurationsverktygets standardalternativ. Det gick inte att allokera minne för konfigurationsverktygets alternativstruktur.
Ett fel inträffade vid skrivning av permanenta inställningar. Ett fel inträffade vid skrivning av en eller flera firmware-inställningar.
Problem Föreslagen lösning
Konfigurera om de fysiska diskarna när flera diskar samtidigt blivit oåtkomliga. Flera fysiska diskfel i en matris indikerar oftast ett kabelfel eller anslutningsfel och kan innebära dataförlust. Du kan återskapa den virtuella disken efter att flera fysiska diskar samtidigt blivit oåtkomliga. Utför följande åtgärder för att återskapa den virtuella disken.
VARNING:
Följ säkerhetsföreskrifterna för att förhindra elektrostatisk urladdning.
1. Stäng av systemet, kontrollera kabelanslutningar och sätt tillbaka fysiska diskar.
2. Se till att alla enheter finns i höljet.
3. Slå på systemet och gå in i CTRL+R-verktyget och importera den främmande konfigurationen. Tryck på <”F”> vid uppmaningen för att importera konfigurationen eller tryck på <”C” > för att öppna BIOS-konfigurationsverktyget och antingen importera eller radera den främmande konfigurationen. Om den virtuella disken är redundant och har övergått till tillståndet Degraded (degraderad) innan den går Offline startar en ombyggnadsåtgärd direkt efter att konfigurationen har importerats. Om den virtuella disken får status Offline direkt på grund av att en kabel åker ur eller strömavbrott, importeras den virtuella disken i sitt optimala tillstånd utan att någon omkonfiguration sker. Du kan använda BIOS-konfigurationsverktyget eller lagringshanteringsprogrammet Dell OpenManage för att konfigurera om flera fysiska diskar manuellt.
Konfigurera om en fysisk disk efter att en av dem har fått ett feltillstånd. Om du har konfigurerat reservenheter försöker PERC H700- eller PERC H800-styrenheten automatiskt att använda en av dem till att konfigurera om en fysisk disk som har fått fel. Manuell omkonfiguration är nödvändigt om inga reservenheter med tillräcklig kapacitet för att konfigurera om de felaktiga fysiska diskarna finns. Du måste sätta i en fysisk disk med tillräckligt lagringsutrymme i undersystemet innan du konfigurerar om den fysiska disken. Du kan använda BIOS-konfigurationsverktyget eller lagringshanteringsprogrammet Dell OpenManage för att göra en manuell omkonfiguration av en enskild fysisk disk.
Det blir fel på en virtuell disk under omkonfiguration vid användning av en global reservenhet. Den globala reservenheten får status Hotspare (reserv) och den virtuella disken får status Failed (felaktig).
Det blir fel på en virtuell disk under omkonfiguration vid användning av en riktad reservenhet. Den riktade reservenheten får status Ready (klar) och den virtuella disken får status Failed (felaktig).
Det blir fel på en fysisk disk under rekonstruktion på en redundant virtuell disk som har en reservenhet. Omkonfigurationsåtgärden för den oåtkomliga fysiska disken startar automatiskt när rekonstruktionen är klar.
Det tar längre tid än förväntat att konfigurera om en fysisk disk. Det tar längre tid att konfigurera om en fysisk disk under hög belastning. Det går till exempel en omkonfigurations-I/O-åtgärd på fem värd-I/O-åtgärder.
Du kan inte lägga till en andra virtuell disk till en diskgrupp när en omkonfiguration av den virtuella disken pågår i den diskgruppen. Enhetens firmware tillåter inte att du skapar en virtuell disk med ledigt utrymme i en diskgrupp om en fysisk disk håller på att konfigureras om i en virtuell diskgrupp.
Problem Föreslagen lösning
Ett SMART-fel hittas på en fysisk disk i en redundant virtuell disk. Följ nedanstående anvisningar:
1. Tvinga den fysiska disken offline.
Obs! 
Om det finns en reservenhet startar omkonfigurationen när enheten tvingas offline.

2. Ersätt den med en ny fysisk disk med likvärdig eller högre kapacitet. Utför åtgärden Replace Member (ersätt medlem). Med åtgärden Replace Member (Ersätt medlem) kan du kopiera data från en fysisk källdisk i en virtuell disk till en fysisk måldisk som inte ingår i den virtuella disken.
Ett SMART-fel hittas på en fysisk disk i en icke-redundant virtuell disk. Följ nedanstående anvisningar:
1. Säkerhetskopiera dina data
2. Använd Replace Member (ersätt medlem) eller konfigurera en global reservenhet för att ersätta disken automatiskt.
3. Byt ut den påverkade fysiska disken mot en ny fysisk disk med likvärdig eller högre kapacitet.
4. Återställ från säkerhetskopia.
Ett SMART-fel inträffar under en konsekvenskontroll (CC) Specificera hur CC-åtgärden måste uppträda när ett SMART-fel inträffar.
Det finns två inställningar – Yes (ja) ochNo (nej). No (nej) är standardinställningen och tillåter att CC fortsätter när det första felet påträffas. Inställningen Yes (ja) stoppar CC när det första felet påträffas. Händelser genereras i Event Log (händelseloggen) när fel påträffas under CC.

 

Obs! Hur du tar en fysisk disk offline med OMSA förklarasi den här artikeln.

 

Problem Föreslagen lösning
A Källenheten får fel under åtgärden Replace Member (Ersätt medlem). Om källdata finns från andra enheter i den virtuella disken startar omkonfigurationen automatiskt på målenheten med data från andra enheter.
Det inträffar ett fel med målenheten. Om det inträffar ett fel med målenheten avbryts åtgärden Replace Member (ersätt medlem).
Det inträffar ett fel med andra enheter. Om det inträffar ett fel med målenheten och åtgärden Replace Member (ersätt medlem) avbryts, men källdata fortfarande är tillgängligt så fortsätter åtgärden Replace Member (ersätt medlem) som Replace Member (ersätt medlem).
Felmeddelande Föreslagen lösning

kernel: sdb: asking for
cache data failed

kernel: sdb: assuming
drive cache: write
through
Det här felet visas när Linux Small Computer System Interface (SCSI) midlayer frågar efter fysiska diskcacheinställningar. Styrenhetens firmware hanterar den virtuella diskens cacheinställningar per styrenhet och per virtuell disk, så att enhetens firmware inte svarar på det här kommandot. Linux SCSI-midlayer förutsätter att den virtuella diskens cachepolicy är Write-Through. SDB är enhetsnod för en virtuell disk. Det här värdet ändras för varje virtuell disk.

Förutom för det här meddelandet ger det här beteendet ingen effekt vid normal drift. Den virtuella diskens cachepolicy
och I/O-genomströmningen påverkas inte av det här meddelandet. Den virtuella diskens cachepolicy
inställningar för PERC H700 och PERC H800 SAS RAID-system är oförändrad.
Enheten konfigureras inte automatiskt till en ny kärna efter anpassade uppdateringar. Det här felet är ett generiskt problem för Dynamic Kernel Module Support (DKMS) och gäller för alla DKMS-aktiverade enhetspaket. Problemet inträffar när du utför följande åtgärder:
1. Installerar ett DKMS-aktiverat drivrutinspaket.
2. Kör up2date eller ett liknande verktyg för att uppgradera kärnan till den senaste versionen.
3. Starta om till den nya kärnan.
Drivrutinen i den nya kärnan är den nya kärnans inbyggda drivrutin. Det drivrutinspaket du installerade tidigare i den nya kärnan träder inte i kraft i den nya kärnan. Utför följande procedur för att drivrutinen ska konfigureras automatiskt i den nya kärnan:
1. Skriv: dkms build -m -v -k
2. Skriv: dkms install -m - v -k
Skriv följande för att kontrollera om drivrutinen har installerats som den ska i den nya kärnan: DKMS
Följande information visas: , , : installed
smartd[smartd[2338] Device: /dev/sda, Bad IEC (SMART) mode page, err=-5, skip device Det här är ett känt fel. Ett kommando som inte stöd anges via användarprogrammet. Användarprogram försöker styra Command Descriptor-block till RAID-volymer.
Felmeddelandet påverkar inte funktionaliteten.
smartd[2338] Kan inte registrera SCSI-enhet /dev/sda på rad 1 i filen /etc/smartd.conf Kommandot Mode Sense/Select stöds av styrenhetens fasta programvara. Dock
utfärdar Linux-kerneldemonen kommandot till den virtuella disken i stället för till enhetens IOCTL-nod. Den här åtgärden stöds inte.
Lampan på den fysiska diskhållaren visar status för varje fysisk disk. Varje enhetshållare i ditt hölje har två lampor: en aktivitetslampa (grön) och en statuslampa (tvåfärgad, grön/gul) enligt nedan. Aktivitetslampan blinkar när enheten arbetar.
LED Beskrivning
Av Platsen är tom, enheten har ännu inte hittats av systemet.
Fast grön Enheten är online.
Blinkar grönt (250 millisekunder [ms]) Enheten identifieras eller förbereds för borttagning.
Blnkar grönt (På 400 ms, Av 100 ms) Enheten byggs om eller en byt medlem-åtgärd pågår.
Blinkar gult (125 ms) Det har inträfat ett fel med enheten.
Blinkar grönt/gult (Grön På 500 ms / Gul På 500 ms, Av 1000 ms) Förutsett fel rapporterat av enhet.
Blinkar grönt (Grön På 3000 ms, Av 3000 ms, Gul På 3000 ms, Av 3000 ms) Enheten nedtagen på användarebegäran eller annat icke-feltillstånd.


Need more help?
Find additional PowerEdge and PowerVault articles

Visit and ask for support in our Communities

Create an online support Request


Artikel-ID: SLN129432

Senast ändrad: 2018-04-24 19:46


Betygsätt den här artikeln

Korrekt
Användbart
Lätt att förstå
Var den här artikeln till nytta?
Ja Nej
Skicka dina synpunkter
Kommentarer får inte innehålla följande specialtecken: <>()\
Vårt feedbacksystem är tyvärr ut funktion just nu. Försök igen senare.

Tack för dina synpunkter.