Knowledge Base

Ustawienia jasności i geometrii obrazu w notebooku


Podsumowanie artykułu: W tym artykule zawarto informacje na temat ustawień jasności, kontrastu i geometrii obrazu w notebookach.


Spis treści:
  1. Regulacja jasności
  2. Konfiguracja lub zmiana ustawień obrazu
  3. Aktualizacja sterowników i systemu BIOS1.


  Regulacja jasności 


Aby wyregulować jasność wyświetlacza LCD, przytrzymaj wciśnięty klawisz FN i naciskaj klawisz strzałki w górę w celu zwiększenia jasności lub
klawisz strzałki w dół w celu jej zmniejszenia.

 Uwaga:
Regulacja kontrastu ekranu LCD nie jest możliwa.

Powrót do góry

2.


  Konfiguracja lub zmiana ustawień obrazu  Poprzez zmianę ustawień obrazu można zmienić wygląd ekranu (m.in. rozmiar ikon, czcionki i głębię kolorów).

Instrukcje zmiany ustawień karty graficznej w systemach Windows 8, Windows 7, Windows Vista i Windows XP

Powrót do góry
3.


  Aktualizacja sterowników i systemu BIOS  Nieaktualny sterownik karty graficznej lub systemu BIOS mogą powodować nieprawidłowości w działaniu wyświetlacza.
Przejdź do witryny firmy Dell ze sterownikami i plikami do pobrania, a następnie wprowadź numer seryjny komputera, aby uzyskać odpowiednie uaktualnienia.
Chcesz uzyskać dodatkową pomoc w pobieraniu i instalacji sterowników lub systemu BIOS? Kliknij tutaj, aby uzyskać wskazówki dotyczące instalacji
Kliknij tutaj, aby przejść do witryny firmy Dell ze sterownikami i plikami do pobrania

Powrót do góry
  


Treœæ sekcji Szybkie porady (ang. Quick Tips) jest publikowana samodzielnie przez specjalistów dzia³u pomocy technicznej firmy Dell, którzy na co dzieñ rozwi¹zuj¹ problemy u¿ytkowników. Aby przyspieszyæ publikacjê, w sekcji Szybkie porady mog¹ byæ prezentowane jedynie czêœciowe rozwi¹zania lub obejœcia problemów, które s¹ w trakcie opracowywania lub oczekuj¹ na dodatkow¹ weryfikacjê skutecznoœci eliminowania okreœlonego problemu. Wspomniane szybkie porady nie zosta³y przejrzane, zweryfikowane i zatwierdzone przez firmê Dell, nale¿y je wiêc stosowaæ z rozwag¹. Firma Dell nie ponosi odpowiedzialnoœci za jakiekolwiek straty, w tym m.in. za utratê danych lub zysków, które mog¹ ponieœæ klienci w wyniku zastosowania procedur lub porad przedstawionych w sekcji Szybkie porady.

Article ID: SLN127918

Last Date Modified: 04.04.2014 00:00


Rate this article

Accurate
Useful
Easy to understand
Was this article helpful?
Yes No
Send us feedback
CAPTCHA
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code
 
Enter Captcha Code
There is an error with an entry. Please try again entering your CAPTCHA code.
Feedback shows invalid character, not accepted special characters are <> () &#92;
Sorry, our feedback system is currently down. Please try again later.

Thank you. Your feedback has been sent.