Knowledge Base

Ponowna instalacja systemu operacyjnego zaawansowanego formatu – przewodnik dla użytkowników domowych


 
Podsumowanie artykułu: Niniejszy artykuł zawiera skrótowe informacje na temat technologii dysków twardych zaawansowanego formatu (AF – Advanced Format) oraz często zadawane pytania.

Spis treści:

 1. Czym jest zaawansowany format dysków twardych i jak należy go obsługiwać?
 2. Jak określić, czy napęd dysku twardego jest zwykłego lub zaawansowanego formatu
 3. Pobrać i zainstalować najnowsze sterowniki pamięci masowej do celów ponownej instalacji systemu operacyjnego komputera1.   Co to jest dysk twardy zaawansowanego formatu  
  i jak należy go obsługiwać?  

W celu rozwiązania bieżących ograniczeń technologicznych, które uniemożliwiają stworzenie sektorów o rozmiarach przekraczających 512 bajtów, wytwórcy dysków twardych rozpoczynają produkcję urządzeń obsługujących format zaawansowany (AF – Advanced Format), który umożliwia tworzenie sektorów o rozmiarach 4 kilobajtów, a przez to zwiększenie pojemności pamięci masowej.

Przejście na format zaawansowany ułatwi tworzenie urządzeń pamięci masowej o większej pojemności, zarówno do notebooków, jak i komputerów stacjonarnych. W przyszłości dyski obsługujące sektory o rozmiarach 4 kilobajtów będą w pełni kompatybilne wstecznie. Bieżące dyski twarde zaawansowanego formatu, znane również jako dyski 512e, wykorzystują tylko sektory o rozmiarze 4 kilobajtów, a obsługa sektorów SATA o rozmiarze 512 b odbywa się w nich poprzez emulację. Dyski twarde zaawansowanego formatu można znaleźć w laptopach sprzedawanych od sierpnia 2010 r.

Nowa technologia ma pozwolić na lepsze wykorzystanie pojemności dysków twardych, lecz w niektórych sytuacjach zastosowanie nowoczesnych rozwiązania może poskutkować zmniejszeniem wydajności, szczególnie w systemie operacyjnym Windows XP. Użytkownicy zamierzający ponownie zainstalować lub zmienić system operacyjny we własnym komputerze powinni sprawdzić, czy nowy system będzie obsługiwać dyski twarde zaawansowanego formatu, a także wykonać następujące czynności:
 • Pobrać i zainstalować najnowsze sterowniki pamięci masowej do celów ponownej instalacji systemu operacyjnego komputera
 • Wyrównać partycje dysku twardego zaawansowanego formatu

Więcej informacji na temat ponownego instalowania systemu operacyjnego Windows i wyrównywania partycji można znaleźć w następujących źródłach:
Więcej informacji na temat obsługi dysków twardych zaawansowanego formatu w konkretnych systemach operacyjnych można znaleźć w poniższej tabeli (Tabela 1).

System operacyjny Obsługa zaawansowanego formatu
Microsoft Windows 7 z dodatkiem SP1 Tak
Microsoft Windows 7 Tak
Microsoft Vista z dodatkiem SP1 Tak
Microsoft Vista Nie
Microsoft XP (wszystkie wersje) Nie
Microsoft Windows PE 2.1 lub nowszy Tak
Starsze wersje systemu Microsoft Windows PE Nie
Tabela 1: Systemy operacyjne firmy Microsoft i obsługa zaawansowanego formatu

Więcej informacji na temat dysków twardych zaawansowanego formatu można znaleźć w artykule Bazy wiedzy firmy Dell: „Obsługa obrazów systemów na notebookach i komputerach stacjonarnych Dell w przypadku dysków twardych zaawansowanego formatu”, numer artykułu: 408172.

Powrót do góry2.   Jak określić, czy napęd dysku twardego jest zwykłego lub zaawansowanego formatu  

Aby sprawdzić, czy dane urządzenie jest wyposażone w dysk twardy zaawansowanego formatu, należy użyć konsoli sterownika Intel Rapid Storage Technology (RST). Przed uruchomieniem konsoli należy sprawdzić, czy wersja sterownika Intel Rapid Storage Technology jest większa lub równa 9.6.0.1014, a także czy zainstalowano wszystkie aktualizacje systemu operacyjnego Windows z usługi Windows Update.
 1. Kliknij przycisk Start, a następnie wybierz kolejno pozycje Programy, Intel oraz Intel Rapid Storage Technology.
 2. Kliknij ikonę Manage (Zarządzaj).
 3. Kliknij przycisk Zaawansowane, a następnie kliknij żądany dysk twardy.
  • Jeśli wielkość fizycznego sektora wynosi 4096 bajtów, jest to dysk twardy zaawansowanego formatu (z sektorami 4K).
  • Jeśli wielkość fizycznego sektora wynosi 512 bajtów, jest to standardowy dysk twardy.
  • Jeśli wielkość fizycznych i logicznych sektorów wynosi 4096 bajtów, dysk twardy jest napędem z natywną obsługą sektorów 4K.

Powrót do góry3.   Pobieranie i instalowanie najnowszego sterownika pamięci masowej  
   do celów ponownej instalacji systemu operacyjnego komputera  

Jeśli w komputerze skonfigurowano RAID, podczas ponownej instalacji systemu operacyjnego należy załadować sterowniki pamięci masowej, aby uniknąć błędu Instalator systemu Windows nie może skonfigurować systemu Windows do działania na zasobach sprzętowych tego komputera opisanego w artykule bazy wiedzy firmy Microsoft: Błąd instalacji „Instalator systemu Windows nie może skonfigurować systemu Windows do działania na zasobach sprzętowych tego komputera” w komputerze z systemem operacyjnym Windows 7 lub Windows Server 2008 R2 Numer artykułu: 2466753.

Aby uniknąć tej sytuacji, użytkownik powinien pobrać najnowsze sterowniki pamięci masowej i wgrać je na klucz USB.
 1. Kliknij tutaj, aby wejść na stronę Sterowniki i pliki do pobrania.
 2. Kliknij łącze Wprowadź kod ze znacznika serwisowego (Service Tag), a następnie wprowadź wartość tego kodu i kliknij przycisk Dalej. Jeśli znacznik serwisowy jest niedostępny, kliknij pozycję Wybierz model, a następnie wybierz kolejno pozycje Rodzina produktów i Model produktu, po czym kliknij pozycję Potwierdź.

 3. W polu rozwijanym System operacyjny: wybierz żądany system operacyjny.

 4. W polu rozwijanym Kategoria wybierz pozycję Napędy SATA.

 5. W części dotyczącej napędów SATA dla wybranego systemu operacyjnego kliknij sterownik Intel RST Driver w wersji 9.6.0.1014 lub nowszej, bądź wybierz inny stosowny sterownik.
 6. Sprawdź informacje na stronie i zwróć uwagę na Instrukcje instalacji oraz Ważne informacje. Kliknij przycisk Pobierz. Na ekranie może zostać wyświetlony komunikat z ostrzeżeniem oraz możliwością wyboru między uruchomieniem a zapisaniem pliku.
 7. Kliknij przycisk Uruchom.
 8. Po pobraniu i uruchomieniu pliku na ekranie zostanie wyświetlony kreator instalacji firmy Dell sterownika Serial ATA. Kliknij przycisk Kontynuuj.
 9. Kliknij przycisk OK od razu, aby wybrać domyślne miejsce instalacji pliku lub zmień miejsce instalacji, po czym kliknij przycisk OK.
 10. Po wypakowaniu plików kliknij przycisk Zakończ.
 11. W przypadku ponownej instalacji systemu na komputerze, w którym skonfigurowano RAID przejdź do następnego kroku. Postępuj zgodnie z instrukcjami kreatora wyświetlanymi na ekranie, aby zakończyć instalację.
 12. Przejdź do miejsca wypakowania plików. Jeśli podczas instalacji wybrano ustawienia domyślne, kliknij przycisk Start, a następnie wybierz kolejno pozycje Komputer, Dysk lokalny C:, dell, drivers i folder utworzony przez kreatora instalacji.
 13. Skopiuj wszystkie pliki z tego folderu na klucz USB.
 14. Rozpocznij ponowną instalację zgodnie z opisem w artykule Bazy wiedzy firmy Dell: Windows 8.1, Windows 8, Windows 7, Windows Vista i Windows XP

Powrót do góry 


Treœæ sekcji Szybkie porady (ang. Quick Tips) jest publikowana samodzielnie przez specjalistów dzia³u pomocy technicznej firmy Dell, którzy na co dzieñ rozwi¹zuj¹ problemy u¿ytkowników. Aby przyspieszyæ publikacjê, w sekcji Szybkie porady mog¹ byæ prezentowane jedynie czêœciowe rozwi¹zania lub obejœcia problemów, które s¹ w trakcie opracowywania lub oczekuj¹ na dodatkow¹ weryfikacjê skutecznoœci eliminowania okreœlonego problemu. Wspomniane szybkie porady nie zosta³y przejrzane, zweryfikowane i zatwierdzone przez firmê Dell, nale¿y je wiêc stosowaæ z rozwag¹. Firma Dell nie ponosi odpowiedzialnoœci za jakiekolwiek straty, w tym m.in. za utratê danych lub zysków, które mog¹ ponieœæ klienci w wyniku zastosowania procedur lub porad przedstawionych w sekcji Szybkie porady.

Article ID: SLN289850

Last Date Modified: 04.04.2014 00:00


Rate this article

Accurate
Useful
Easy to understand
Was this article helpful?
Yes No
Send us feedback
Feedback shows invalid character, not accepted special characters are <> () &#92;
Sorry, our feedback system is currently down. Please try again later.

Thank you. Your feedback has been sent.