Knowledge Base

Gra Skyrim zwraca błąd z plikiem X3DAudio1_7.dll


Podsumowanie artykułu:

Gra Skyrim zwraca błąd z plikiem X3DAudio1_7.dll

 

Co się dzieje?     

 

Przy próbie uruchomienia gry Skyrim pojawia się następujący komunikat o błędzie:

 

TESV.exe System Error: The program can't start because X3DAudio1_7.dll is missing from your computer (Błąd systemowy TESV.exe: Uruchomienie programu nie powiodło się, ponieważ w komputerze nie znaleziono pliku X3DAudio1_7.dll)


 

 

 

Przyczyna

 

Brakujący plik jest częścią platformy DirectX 10, która może nie być zainstalowana w systemie operacyjnym.

 

Rozwiązanie

Aby rozwiązać ten błąd, wykonaj następujące czynności:

1.       Odinstaluj grę

2.      Pobierz instalator DirectX End-User Runtime Web Installer klikając tutaj.

3.      Kliknij przycisk Download (Pobierz) widoczny na tej stronie lub wybierz inny język z rozwijanej listy i kliknij przycisk Go (Przejdź).

4.     Wykonaj jedną z poniższych czynności:

a.      Aby rozpocząć instalację, kliknij pozycję Otwórz lub Uruchom ten program z bieżącej lokalizacji.

b.      Aby skopiować pobrany plik na komputer i przeprowadzić instalację później, kliknij przycisk Zapisz lub Zapisz ten program na dysk.

5.      Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

6.     Zainstaluj ponownie grę (w razie potrzeby) 

 

Dziękujemy za zapytanie,

 
Zespół pomocy technicznej Alienware

 


Treœæ sekcji Szybkie porady (ang. Quick Tips) jest publikowana samodzielnie przez specjalistów dzia³u pomocy technicznej firmy Dell, którzy na co dzieñ rozwi¹zuj¹ problemy u¿ytkowników. Aby przyspieszyæ publikacjê, w sekcji Szybkie porady mog¹ byæ prezentowane jedynie czêœciowe rozwi¹zania lub obejœcia problemów, które s¹ w trakcie opracowywania lub oczekuj¹ na dodatkow¹ weryfikacjê skutecznoœci eliminowania okreœlonego problemu. Wspomniane szybkie porady nie zosta³y przejrzane, zweryfikowane i zatwierdzone przez firmê Dell, nale¿y je wiêc stosowaæ z rozwag¹. Firma Dell nie ponosi odpowiedzialnoœci za jakiekolwiek straty, w tym m.in. za utratê danych lub zysków, które mog¹ ponieœæ klienci w wyniku zastosowania procedur lub porad przedstawionych w sekcji Szybkie porady.

Article ID: SLN116467

Last Date Modified: 12.05.2014 00:00


Rate this article

Accurate
Useful
Easy to understand
Was this article helpful?
Yes No
Send us feedback
Feedback shows invalid character, not accepted special characters are <> () &#92;
Sorry, our feedback system is currently down. Please try again later.

Thank you. Your feedback has been sent.