Windows Server: Informacje dotyczące instalacji i konfiguracji systemu Windows Server 2012

Windows Server: Informacje dotyczące instalacji i konfiguracji systemu Windows Server 2012


Ten artykuł zawiera łącza i informacje o instalacji i konfiguracji systemu Windows Server 2012®.

Spis treści:

 1. Instalowanie dodatkowych funkcji bez dostępu do internetu
 2. Zasoby firmy Dell dla Server 2012
 3. Materiały dotyczące Microsoft Server 1012

1. Instalowanie dodatkowych funkcji bez dostępu do internetu


W systemie Windows Server 2012 i 2012 R2, konsola Menedżer serwerów i program Windows PowerShell® cmdlet) mających na Server Manager umożliwia instalację ról i funkcji lokalnych lub zdalnych serwerów wirtualnych dysków twardych lub offline (Dyski VHD). Istnieje możliwość zainstalowania wielu ról i funkcji za pomocą jednego zdalnego serwera lub offline VHD z wykorzystaniem obu tych metod.

Aby uzyskać więcej informacji o tym, zapoznaj się z tym artykułem Microsoft TechNet: Instalowanie i odinstalowywanie Role, Rola Usług lub funkcji .

2. Zasoby firmy Dell dla systemu Windows Server 2012


Poniższe artykuły firmy Dell zapewniają dodatkowe informacje:
 1. Dokumentacja i najlepszych praktyk w zakresie wdrażania i działa pod kontrolą systemu Microsoft Windows Server 2012 na serwerach Dell PowerEdge™™.
 2. Obsługa sterowników skrzynki odbiorczej systemu Windows Server 2012 na serwerach Dell PowerEdge
 3. Dell Out of Box obsługi sterowników dla systemu Windows Server 2012
 4. Dell BIOS wsparcie dla systemu Windows Server 2012
 5. Instrukcje obsługi i dokumentów dla systemu Microsoft Windows 2012 Server


3. Materiały dotyczące systemu Microsoft Windows Server 2012


Poniższe artykuły firmy Microsoft zapewniają dodatkowe informacje:
 1. Instalowanie pakietu oprogramowania dla systemu Windows Server 2012
 2. Typowe zadania związane z zarządzaniem i poruszania się po systemie Windows Server 2012 R2 i Windows Server 2012
 3. Co nowego w domenie Active Directory Services (AD DS).
 4. Co nowego w technologii Hyper-V
 5. Funkcje Usunięte lub zaniechane w Windows Server 2012


Potrzebujesz pomocy?
Wyszukaj dodatkowe Zasoby produktów

Wejdź na stronę Społeczności i uzyskaj o pomoc

Utwórz i wyślij Wniosek online


Treœæ sekcji Szybkie porady (ang. Quick Tips) jest publikowana samodzielnie przez specjalistów dzia³u pomocy technicznej firmy Dell, którzy na co dzieñ rozwi¹zuj¹ problemy u¿ytkowników. Aby przyspieszyæ publikacjê, w sekcji Szybkie porady mog¹ byæ prezentowane jedynie czêœciowe rozwi¹zania lub obejœcia problemów, które s¹ w trakcie opracowywania lub oczekuj¹ na dodatkow¹ weryfikacjê skutecznoœci eliminowania okreœlonego problemu. Wspomniane szybkie porady nie zosta³y przejrzane, zweryfikowane i zatwierdzone przez firmê Dell, nale¿y je wiêc stosowaæ z rozwag¹. Firma Dell nie ponosi odpowiedzialnoœci za jakiekolwiek straty, w tym m.in. za utratê danych lub zysków, które mog¹ ponieœæ klienci w wyniku zastosowania procedur lub porad przedstawionych w sekcji Szybkie porady.

Identyfikator artykułu: SLN156806

Data ostatniej modyfikacji: 03.08.2018 15:34


Oceń ten artykuł

Trafne
Przydatne
Łatwe do zrozumienia
Czy ten artykuł był przydatny?
Tak Nie
Wyślij nam swoją opinię
Komentarze nie mogą zawierać znaków specjalnych: <>()\
Niestety, nasz system przekazywania opinii jest obecnie niedostępny. Spróbuj ponownie później.

Dziękujemy za uwagi.