Jak zainstalować w komputerze firmy Dell QuickBooks jakieś systemu operacyjnego Windows

Jak zainstalować w komputerze firmy Dell QuickBooks jakieś systemu operacyjnego Windows


 


W tym artykule zawarto informacje na temat instalacji różnych wersji programu QuickBooks obsługiwane przez firmę Dell za pośrednictwem z różnymi systemami operacyjnymi Windows.


Spis treści:

 1. Instalacja firmy Intuit QuickBooks w komputerze firmy Dell
 2. Wymagania systemowe
 3. Jak znaleźć numer licencji i numery produktów
 4. Czysta instalacja narzędzia
 5. Instrukcje instalacji

 

1. Instalacja firmy Intuit QuickBooks w komputerze firmy Dell

 

Jest to program z konta firmy Intuit QuickBooks. Poniższe wskazówki są wykorzystywane do przekazywania informacji o tym, jakie należy przeprowadzić konkretnej wersji i czy ten będzie działał w wersji systemu operacyjnego (OS).

Będą tam informacje o tym, jak należy przygotować wszystkie informacje potrzebne do wykonania instalacji po uruchomieniu.

Będzie tam instrukcje instalacji w ciągu ostatnich 4 systemów operacyjnych Windows na kilku wersjach programu QuickBooks dostarczane z naszego systemu.

Uwaga: wsparcie techniczne oferowane przez firmę Dell na temat tego oprogramowania jest jak zainstalować/odinstalować i basic setup. Ten artykuł może również wskazywać na witrynie Pomocy technicznej firmy Intuit gdzie użytkownik będzie mógł uzyskać znacznie bardziej konkretną pomoc na temat danego oprogramowania oferty.


Powrót do góry


 

2. Wymagania systemowe

 

QuickBooks Windows wymagania:


Powrót do góry


 

3. Jak znaleźć numer licencji i numery produktów

 

Dotyczy to:

 1. Gdzie ID i licencji są na nośniku.

 2. Łącza do zasobów online firmy Intuit aby odzyskać te brakujące.


Powrót do góry


 

4. Czysta instalacja narzędzia

 

Tematy:

 1. Za pomocą narzędzia firmy Intuit czysta instalacja.

 2. Ręczne ustawianie systemu do instalacji.


Powrót do góry


 

5. Instrukcje instalacji

Tematy:

 1. Instalacja XP mode w Windows 7 Professional i Ultimate.

Tematy:

 1. Instrukcje instalacji dla wersji 2010 do 2013 r. do najnowszej wersji.
  2013 R4 jest zalecaną wersją dla systemu Windows 8.

Tematy:

 1. W systemie Windows za pomocą narzędzia do usuwania.

 2. Ręczne usuwanie wszelkie resztki po lewej stronie.

Poniżej znajdują się łącza do pomocy technicznej firmy Intuit QuickBooks dla strony głównej. Jeżeli nie możesz znaleźć czego szukasz tutaj, proszę spróbować ich strony co twórcy oprogramowania będą zawsze bardziej szczegółowa pomoc i wiedzę na temat ich własne oprogramowanie.


Powrót do góry

Treœæ sekcji Szybkie porady (ang. Quick Tips) jest publikowana samodzielnie przez specjalistów dzia³u pomocy technicznej firmy Dell, którzy na co dzieñ rozwi¹zuj¹ problemy u¿ytkowników. Aby przyspieszyæ publikacjê, w sekcji Szybkie porady mog¹ byæ prezentowane jedynie czêœciowe rozwi¹zania lub obejœcia problemów, które s¹ w trakcie opracowywania lub oczekuj¹ na dodatkow¹ weryfikacjê skutecznoœci eliminowania okreœlonego problemu. Wspomniane szybkie porady nie zosta³y przejrzane, zweryfikowane i zatwierdzone przez firmê Dell, nale¿y je wiêc stosowaæ z rozwag¹. Firma Dell nie ponosi odpowiedzialnoœci za jakiekolwiek straty, w tym m.in. za utratê danych lub zysków, które mog¹ ponieœæ klienci w wyniku zastosowania procedur lub porad przedstawionych w sekcji Szybkie porady.

Identyfikator artykułu: SLN265751

Data ostatniej modyfikacji: 06.10.2017 00:49


Oceń ten artykuł

Trafne
Przydatne
Łatwe do zrozumienia
Czy ten artykuł był przydatny?
Tak Nie
Wyślij nam swoją opinię
Komentarze nie mogą zawierać znaków specjalnych: <>()\
Niestety, nasz system przekazywania opinii jest obecnie niedostępny. Spróbuj ponownie później.

Dziękujemy za uwagi.