Latitude E6520: funkcje skrótów klawiaturowych

Latitude E6520: funkcje skrótów klawiaturowych


Podsumowanie artykułu: Artykuł jest poświęcony dostępnym skrótom klawiaturowym oraz funkcjom, jakie można obsługiwać za ich pomocą.


Spis treści:
  1. Najważniejsze funkcje skrótu klawiaturowego

1.


Najważniejsze funkcje skrótu klawiaturowegoPoniższa tabela zawiera listę podstawowych funkcji skrótów klawiaturowych dostępnych w przypadku klawiatury serii E3. Klawiatura modelu Latitude E6520 jest wyposażona w 104 klawisze.


Klawiatura 104-klawiszowa

Powrót do góry

Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy lub chcesz podzielić się z nami opinią, napisz do naszego zespołu technicznego na Twitterze.
Treœæ sekcji Szybkie porady (ang. Quick Tips) jest publikowana samodzielnie przez specjalistów dzia³u pomocy technicznej firmy Dell, którzy na co dzieñ rozwi¹zuj¹ problemy u¿ytkowników. Aby przyspieszyæ publikacjê, w sekcji Szybkie porady mog¹ byæ prezentowane jedynie czêœciowe rozwi¹zania lub obejœcia problemów, które s¹ w trakcie opracowywania lub oczekuj¹ na dodatkow¹ weryfikacjê skutecznoœci eliminowania okreœlonego problemu. Wspomniane szybkie porady nie zosta³y przejrzane, zweryfikowane i zatwierdzone przez firmê Dell, nale¿y je wiêc stosowaæ z rozwag¹. Firma Dell nie ponosi odpowiedzialnoœci za jakiekolwiek straty, w tym m.in. za utratê danych lub zysków, które mog¹ ponieœæ klienci w wyniku zastosowania procedur lub porad przedstawionych w sekcji Szybkie porady.

Identyfikator artykułu: SLN284161

Data ostatniej modyfikacji: 21.09.2015 14:46


Oceń ten artykuł

Trafne
Przydatne
Łatwe do zrozumienia
Czy ten artykuł był przydatny?
Tak Nie
Wyślij nam swoją opinię
Komentarze nie mogą zawierać znaków specjalnych: <>()\
Niestety, nasz system przekazywania opinii jest obecnie niedostępny. Spróbuj ponownie później.

Dziękujemy za uwagi.