Baza wiedzy

Ustawianie statycznego adresu IP w swojej drukarki laserowej Dell z wykorzystaniem wbudowanego serwera sieci Web (EWS)


 Streszczenie Artykułu: Ten artykuł zawiera informacje na temat "Ustawianie statycznego adresu IP na Drukarka Laserowa firmy Dell z wykorzystaniem wbudowanego serwera sieci Web (EWS) ".


 Spis Treści:
  1. Ustawianie statycznego adresu IP w swojej drukarki laserowej Dell z wykorzystaniem wbudowanego serwera sieci Web (EWS)1.


  Ustawianie statycznego adresu IP w swojej drukarki laserowej Dell z wykorzystaniem wbudowanego serwera sieci Web (EWS)  Embedded Web Server Web (EWS) to internetowe strony www które umożliwiają wykonywanie zmian w panelu operacyjnym drukarki za pośrednictwem połączenia sieciowego.

Skorzystaj z poniższych wskazówek do ustawienia statycznego adresu IP w swojej Dell Laser Printer (z poniższych wskazówek korzysta z drukarki laserowej Dell 5130cn jako przykład, inne drukarki może się nieznacznie różnić):

1. Drukuj stronę ustawień drukarki do uzyskania adresu IP przypisanego do niej (może to zmienić w zależności od rodzaju systemu, proszę skontaktować się z
Podręcznika użytkownika informacje dotyczące drukowania drukarki/System Ustawienia strony)

2. Adres IP znajdują się w obszarze "Network"podtytuł3. Wprowadź adres IP drukarki w przeglądarkę internetową i wprowadzić

4. W EWS powinien być otwarty5. Kliknij na ustawienia serwera wydruku6. Kliknij kartę Ustawienia na serwerze druku

7. Kliknij na zakładkę TCP/IP8. W ustawieniach TCP/IP aby skorzystać z menu rozwijanego wybierz tryb jak ręcznie ustawić adres IP9. Wprowadź statyczny adres IP, maskę podsieci i bramy domyślnej w instrukcji obsługi

UWAGA: Na ekranie, aby odszukać maskę podsieci i domyślną bramkę, należy użyć polecenia IP Config tak jak opisano w poniższym artykule

Główne polecenia do użytku z poziomu wiersza poleceń10. Przewiń w dół i kliknij przycisk Zastosuj nowe ustawienia11. Drukarki powinien ponownie uruchomić i ustawienia powinny być zapisane, a powinien wyglądać adres IP drukarki zostały ustawione.

12. Drukuj stronę do innego systemu ustawienia upewnij się, że ustawienie został zapisany prawidłowo

Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy albo nie chcesz dać nam swoją opinię, należy zastosować członków zespołu technicznego na Twitter.

 

 

Powrót do góry

 


Treœæ sekcji Szybkie porady (ang. Quick Tips) jest publikowana samodzielnie przez specjalistów dzia³u pomocy technicznej firmy Dell, którzy na co dzieñ rozwi¹zuj¹ problemy u¿ytkowników. Aby przyspieszyæ publikacjê, w sekcji Szybkie porady mog¹ byæ prezentowane jedynie czêœciowe rozwi¹zania lub obejœcia problemów, które s¹ w trakcie opracowywania lub oczekuj¹ na dodatkow¹ weryfikacjê skutecznoœci eliminowania okreœlonego problemu. Wspomniane szybkie porady nie zosta³y przejrzane, zweryfikowane i zatwierdzone przez firmê Dell, nale¿y je wiêc stosowaæ z rozwag¹. Firma Dell nie ponosi odpowiedzialnoœci za jakiekolwiek straty, w tym m.in. za utratê danych lub zysków, które mog¹ ponieœæ klienci w wyniku zastosowania procedur lub porad przedstawionych w sekcji Szybkie porady.

Identyfikator artykułu: SLN284175

Data ostatniej modyfikacji: 22.03.2016 15:33


Oceń ten artykuł

Trafne
Przydatne
Łatwe do zrozumienia
Czy ten artykuł był przydatny?
Tak Nie
Wyślij nam swoją opinię
Komentarze nie mogą zawierać znaków specjalnych: <>()\
Niestety, nasz system przekazywania opinii jest obecnie niedostępny. Spróbuj ponownie później.

Dziękujemy za uwagi.