Baza wiedzy

Jak aktywować pakietu Microsoft Office 2013
Niniejszy artykuł zawiera informacje na temat czynności, które należy wykonać podczas aktywacji produktu Microsoft Office 2013


Spis treści:

1. Aktywacja produktu firmy Microsoft
2. Aktywacja systemu Microsoft Office 2013


1. Aktywacja produktu firmy Microsoft

Użytkownik nie musi zadzwonić do centrum aktywacji produktu firmy Microsoft do aktywacji produktu firmy Microsoft. Kreatora aktywacji produktu w przewodniku przeprowadzi cię przez proces aktywacji online to w większości przypadków.

Powrót do góry2. Aktywacja systemu Microsoft Office 2013

Aby uruchomić Kreatora aktywacji produktu, należy wykonać następujące czynności:

  1. Otwórz dowolny program pakietu Office. Na przykład, otwórz program Microsoft Word 2013

  2. Kliknij zakładkę Plik

  3. Kliknij opcję Konta, a następnie kliknij polecenie Aktywuj produkt

  4. W programie Microsoft Office Kreatora aktywacji, wybierz opcję Chcę aktywować oprogramowanie za pomocą telefonu, a następnie kliknij przycisk Dalej

  5. Kliknij rozwijane menu, a następnie wybierz kraj lub region, który jesteś z

  6. Numer telefonu do Centrum aktywacji produktu pojawi się w menu rozwijanym w Kroku 1

Powrót do góry


Przydatne łącza

Treœæ sekcji Szybkie porady (ang. Quick Tips) jest publikowana samodzielnie przez specjalistów dzia³u pomocy technicznej firmy Dell, którzy na co dzieñ rozwi¹zuj¹ problemy u¿ytkowników. Aby przyspieszyæ publikacjê, w sekcji Szybkie porady mog¹ byæ prezentowane jedynie czêœciowe rozwi¹zania lub obejœcia problemów, które s¹ w trakcie opracowywania lub oczekuj¹ na dodatkow¹ weryfikacjê skutecznoœci eliminowania okreœlonego problemu. Wspomniane szybkie porady nie zosta³y przejrzane, zweryfikowane i zatwierdzone przez firmê Dell, nale¿y je wiêc stosowaæ z rozwag¹. Firma Dell nie ponosi odpowiedzialnoœci za jakiekolwiek straty, w tym m.in. za utratê danych lub zysków, które mog¹ ponieœæ klienci w wyniku zastosowania procedur lub porad przedstawionych w sekcji Szybkie porady.

Identyfikator artykułu: SLN286130

Data ostatniej modyfikacji: 06.01.2016 21:24


Oceń ten artykuł

Trafne
Przydatne
Łatwe do zrozumienia
Czy ten artykuł był przydatny?
Tak Nie
Wyślij nam swoją opinię
Komentarze nie mogą zawierać znaków specjalnych: <>()\
Niestety, nasz system przekazywania opinii jest obecnie niedostępny. Spróbuj ponownie później.

Dziękujemy za uwagi.