Co to jest narzędzie Dell QuickSet?

Co to jest narzędzie Dell QuickSet?


Spis treści:

 1. Omówienie
 2. Klawisze skrótu i funkcje
 3. Miernik kondycji akumulatora — częste pytania

Narzędzie Dell QuickSet zapewnia użytkownikom większości systemów Dell łatwy dostęp do ustawień zarządzania zasilaniem, wielkości ikon i czcionek, jasności ekranu, regulacji głośności i innych funkcji. Jeśli narzędzie QuickSet nie jest zainstalowane, zapoznaj się z poleceniami zawartymi w instrukcji obsługi (znajdziesz ją na głównej stronie pomocy technicznej dla posiadanego produktu Dell)


Uwaga: W przypadku starszych systemów narzędzie Quickset można pobrać z sekcji Aplikacje w dziale Sterowniki i pliki do pobrania witryny pomocy technicznej Dell.

1. Omówienie

Uwaga: Określone kombinacje klawiszy, na przykład FN + F10 (wysuwanie płyty CD) nie będą działać w systemie Windows, dopóki narzędzie Quickset nie zostanie zainstalowane.

Dell QuickSet to zestaw aplikacji rozszerzających funkcjonalność komputerów przenośnych Dell. Program zapewnia łatwy dostęp do licznych funkcji, których użycie wymagałoby wykonania złożonej procedury. Wybrane funkcje programu:

 • Sterowanie jasnością ekranu i dźwiękiem za pomocą skrótów klawiaturowych
 • Sterowanie ustawieniami zasilania
 • Informacje o akumulatorze
 • Zmienianie rozmiaru ikon
 • Włączanie i wyłączanie sieci bezprzewodowej

Można z nich skorzystać za pośrednictwem ikony wyświetlanej w zasobniku systemowym Windows, który w większości systemów znajduje się w dolnym prawym rogu ekranu, obok zegarka i daty.

Lokalizacja ikony programu Quickset


Powrót do góry


2. Klawisze skrótu i funkcje

Poniżej znajduje się lista wszystkich klawiszy skrótu i funkcji dostępnych w narzędziu QuickSet:

Klawisze skrótu
Fn + F8 Przełącza obraz do następnego ekranu. Opcje obejmują wbudowany wyświetlacz, zewnętrzny monitor oraz oba ekrany jednocześnie.

Fn + strzałka w górę Zwiększa jasność wbudowanego wyświetlacza (nie dotyczy monitora zewnętrznego).
Fn + strzałka w dół Zmniejsza jaskrawość tylko na ekranie zintegrowanym (nie na monitorze zewnętrznym).

Fn + Page Up Zwiększa głośność głośników wewnętrznych i zewnętrznych, o ile są podłączone
Fn + Page Dn Zmniejsza głośność głośników wewnętrznych i zewnętrznych, o ile są podłączone
Fn + End Włącza i wyłącza głośniki wewnętrzne i zewnętrzne, o ile są podłączone

Fn + F3 Wyświetla miernik kondycji akumulatora

Fn + F1 Aktywuje tryb hibernacji.

Fn + F10 Wysuwa tackę z napędu.

Fn + F2 Włącza i wyłącza karty sieci bezprzewodowej i łączności Bluetooth (jeśli są zainstalowane).

Funkcje

Z wielu z tych funkcji, na przykład regulacji jasności czy głośności, można korzystać bez instalowania narzędzia Dell QuickSet. Inne, w tym wysuwanie tacy napędu CD/DVD czy wyświetlanie miernika kondycji akumulatora, wymagają jego obecności. Po zainstalowaniu narzędzia QuickSet naciśnięcie każdej z tych kombinacji klawiszy spowoduje jednak ukazanie się wskaźnika graficznego.

Wybór ekranu (FN+F8)

Jeżeli do komputera jest podłączony zewnętrzny ekran, ta kombinacja pozwoli przełączać się między różnymi opcjami wyświetlania. W zależności od typu podłączonego ekranu możesz zobaczyć jedną z następujących ikon:


Ikony wyświetlane po naciśnięciu kombinacji Fn+F8

Regulowanie jasności (FN+strzałka w górę/strzałka w dół)

Podczas regulowania jasności ekranu LCD narzędzie QuickSet wyświetli odpowiednią informację graficzną:


Przykładowy wygląd miernika jasności

Regulacja głośności (FN+PgUp/PgDn,End)

Podczas regulowania głośności narzędzie QuickSet wyświetli odpowiednią informację graficzną:


Przykładowy wygląd miernika głośności

Miernik kondycji akumulatora (FN+F3)

Więcej informacji na ten temat można znaleźć w sekcji często zadawanych pytań poświęconej miernikowi kondycji akumulatora.

Tryb hibernacji (FN+F1)

Naciśnij FN+F1, aby komputer przeszedł do trybu hibernacji. Jeśli hibernacja nie została włączona w ustawieniach zasilania komputera, narzędzie QuickSet powiadomi cię o tym. Konieczne będzie jej aktywowanie, aby klawisz skrótu zaczął działać.

Wysuwanie tacki napędu CD/DVD (FN+F10)

Ta funkcja działa tylko po zainstalowaniu narzędzia QuickSet. Za pomocą tej kombinacji klawiszy użytkownik może wysunąć płytę z napędu dysków optycznych w komputerze.

Włączanie i wyłączanie sieci bezprzewodowej (FN+F2)

Podczas zmiany ustawień łączności bezprzewodowej narzędzie QuickSet wyświetli odpowiednią informację graficzną:


Przykład ikony połączeń bezprzewodowych informującej o włączonej lub wyłączonej obsłudze połączeń

Powrót do góry


3. Miernik kondycji akumulatora — częste pytania

Pytanie: Kiedy system BIOS wyświetla w sekcji QuickSet informacje o kondycji akumulatora (tj. informuje, czy akumulator jest w stanie normalnym (Normal State), pokazuje ostrzeżenie pierwszego lub drugiego poziomu (Caution State I, Caution State II), informuje o konieczności wymiany (Replacement Necessary) lub trwałym uszkodzeniu akumulatora (Permanent Failure state))?
Odpowiedź: Takie informacje są wyświetlane tylko wtedy, gdy komputer wyposażony jest w akumulator firmy Dell, z którym system BIOS może się komunikować.
Pytanie: Co się dzieje, gdy akumulatora nie można zidentyfikować (nie jest to akumulator firmy Dell)? Uwaga: Narzędzie QuickSet nie może określić kondycji akumulatora.
Odpowiedź:
 1. W fazie POST system BIOS wyświetli komunikat o treści:
  The *batteries* (primary, secondary, both) cannot be identified. The system will be unable to charge batteries until this battery is removed (Akumulatory (podstawowy, dodatkowy lub oba) nie zostały rozpoznane. System nie może ładować akumulatorów do momentu usunięcia tego akumulatora).
 2. Narzędzie QuickSet BHM wyświetli następujący komunikat:
  Unable to identify the battery. The batteries in your system cannot be charged. Please insert a Dell battery for best system operation (Nie można rozpoznać akumulatora. Akumulatory w tym komputerze nie będą ładowane. Aby zapewnić optymalną pracę systemu, zainstaluj akumulator firmy Dell).
 3. Na ekranie systemu BIOS ukaże się komunikat o takiej samej treści.
Pytanie: Co się dzieje, gdy system nie może komunikować się z akumulatorem? Uwaga: Narzędzie QuickSet nie może określić kondycji akumulatora.
Odpowiedź: System BIOS i narzędzie QuickSet BHM wyświetlą komunikat:
The system cannot communicate with the battery (System nie może komunikować się z akumulatorem).
Pytanie: Co się dzieje, gdy akumulator jest w stanie Temporary Failure (chwilowej awarii) — na przykład z powodu przegrzania?
Odpowiedź: Nie będzie szczególnej reakcji systemu BIOS ani narzędzia BHM. Zostanie wyświetlona aktualna kondycja akumulatora.
Pytanie: Co się stanie w przypadku, gdy akumulator zostanie zainstalowany przy wyświetlonym polu kondycji akumulatora w systemie BIOS?
Odpowiedź: Ekran systemu BIOS odświeży się i wyświetli zaktualizowane informacje o kondycji akumulatora.
Pytanie: Co się stanie, jeśli w systemie znajdującym się w stanie gotowości lub hibernacji zostanie zainstalowany akumulator, którego kondycja jest zła lub którym ma status Permanent Failure (trwałego uszkodzenia)?
Odpowiedź: Przy powrocie ze stanu S3/S4 narzędzie BHM sprawdzi stan akumulatora i wyświetli odpowiedni komunikat.
 • W przypadku akumulatora o statusie trwałego uszkodzenia (Permanent Failure) system BIOS wyświetli w fazie POST następujący komunikat:
  Your battery has experienced permanent failure and needs to be replaced (Twój akumulator jest trwale uszkodzony i wymaga wymiany).
  Dotyczy to powrotu ze stanu hibernacji (S4) lub włączania zasilania wyłączonego komputera (S5).
Pytanie: Które stany akumulatora powodują wyświetlenie komunikatu przez narzędzie BHM?
Odpowiedź: Następujące stany kondycji akumulatora powodują wyświetlenie komunikatu przez narzędzie BHM: Caution State II (ostrzeżenie poz. 1), Replacement Necessary I i II (konieczność wymiany poz. 1 i konieczność wymiany poz. 2 — trwała awaria).
Pytanie: Jaki jest priorytet wyświetlania komunikatów BHM w przypadku jednoczesnej awarii wielu akumulatorów?
Odpowiedź: Narzędzie BHM wyświetli komunikat dotyczący akumulatora będącego w gorszym stanie. Jeśli obydwa akumulatory będą mieć taki sam status awarii, narzędzie BHM wyświetli komunikat odnoszący się do akumulatora głównego.
Pytanie: Co się stanie, jeśli po wyłączeniu komunikatu zostanie zainstalowany nowy akumulator?
Odpowiedź: Instalacja akumulatora o statusie kondycji Normal powoduje zresetowanie komunikatów.
Pytanie: Co się stanie, jeśli w komputerze, na którym jest uruchomiony system Windows, zostanie zainstalowany akumulator, którego kondycja jest zła lub którym ma status Permanent Failure (trwałego uszkodzenia)?
Odpowiedź: System BIOS powiadomi narzędzie QuickSet i narzędzie BHM sprawdzi kondycję akumulatora głównego i dodatkowego. Następnie narzędzie BHM wyświetli komunikat dotyczący kondycji akumulatora będącego w gorszym stanie.
Pytanie: Co się stanie po naciśnięciu kombinacji klawiszy Fn+F3 w systemie Windows?
Odpowiedź: Narzędzie QuickSet wyświetli pierwszy ekran Miernika kondycji akumulatora (z informacją o stanie akumulatora). Po wybraniu karty Battery Health (Kondycja akumulatora ) zostanie wyświetlona informacja o kondycji akumulatora będącego w gorszym stanie. Jeśli kondycja akumulatora głównego i dodatkowego będzie taka sama, narzędzie pokaże informacje dotyczące tego pierwszego.

Powrót do góry


Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy lub chcesz podzielić się z nami opinią, napisz do naszego zespołu technicznego na Twitterze.
Treœæ sekcji Szybkie porady (ang. Quick Tips) jest publikowana samodzielnie przez specjalistów dzia³u pomocy technicznej firmy Dell, którzy na co dzieñ rozwi¹zuj¹ problemy u¿ytkowników. Aby przyspieszyæ publikacjê, w sekcji Szybkie porady mog¹ byæ prezentowane jedynie czêœciowe rozwi¹zania lub obejœcia problemów, które s¹ w trakcie opracowywania lub oczekuj¹ na dodatkow¹ weryfikacjê skutecznoœci eliminowania okreœlonego problemu. Wspomniane szybkie porady nie zosta³y przejrzane, zweryfikowane i zatwierdzone przez firmê Dell, nale¿y je wiêc stosowaæ z rozwag¹. Firma Dell nie ponosi odpowiedzialnoœci za jakiekolwiek straty, w tym m.in. za utratê danych lub zysków, które mog¹ ponieœæ klienci w wyniku zastosowania procedur lub porad przedstawionych w sekcji Szybkie porady.

Identyfikator artykułu: SLN291565

Data ostatniej modyfikacji: 26.02.2015 12:41


Oceń ten artykuł

Trafne
Przydatne
Łatwe do zrozumienia
Czy ten artykuł był przydatny?
Tak Nie
Wyślij nam swoją opinię
Komentarze nie mogą zawierać znaków specjalnych: <>()\
Niestety, nasz system przekazywania opinii jest obecnie niedostępny. Spróbuj ponownie później.

Dziękujemy za uwagi.