Model Latitude E7450: ilustrowany przewodnik po komputerze

Model Latitude E7450: ilustrowany przewodnik po komputerze


Uwaga: Aby uzyskać więcej informacji na temat poszczególnych opis lokalizacji, należy przejść do instrukcji podadresem www.dell.com/support

Niniejszy artykuł zawiera ilustrowany przewodnik po Latitude 7450/E7450 komputer.


Uwaga : Proszę kliknąć na tytuł sekcji chcesz otworzyć poniżej, aby wyświetlić jego zawartość.

Widok z przodu

1 Wbudowany mikrofon 2 Wbudowany aparat z diodą LED (opcja)
3 Wyświetlacz 4 Diody LED stanu systemu
5 Przycisk zasilania 6 Klawiatura
7 Panel dotykowy 8 Czytnik linii papilarnych (opcjonalny)

Widok z tyłu

1 Złącze sieci Ethernet (RJ45) 2 Złącze mini DisplayPort
3 Złącze USB 3.0 4 Złącze HDMI
5 Złącze USB 3.0 z funkcją USB PowerShare 6 Złącze zasilacza prądu zmiennego
Uwaga: w przypadku korzystania z technologią PowerShare, niektóre urządzenia USB mogą nie być ładowane, kiedy komputer jest wyłączony lub w trybie gotowości. W celu naładowania takich urządzeń należy włączyć komputer.

Widok z góry

1 Diody LED stanu systemu

Widok od dołu

1 Złącze dokujące (opcja) 2 Otwory wentylacyjne
3 Zwalniacz zatrzasku wnęki akumulatora 4 Gniazdo karty SIM (wewnętrzny)
5 Akumulator 6 Głośniki

Widok od dołu2

Uwaga: gniazdo karty SIM jest opcjonalne. Jeśli nie wybrano go w punkcie sprzedaży firmy Dell Latitude E7450/7450 posiada ustawienia konfiguracyjne, które nie posiadają gniazda karty SIM i nie jest w stanie wydać ma gniazdo karty SIM.

Widok z lewej strony

1 Otwory wentylacyjne 2 Czytnik kart pamięci
3 Czytnik kart inteligentnych (opcjonalny)

Kliknij prawym przyciskiem myszy

1 Gniazdo słuchawek 2 Złącze USB 3.0
3 Gniazdo blokady Kensington

Wpisz 65 W E5 Opis
Napięcie wejściowe 100 V do 240 V
Prąd wyjściowy 3,34 A (ciągły pobór)
Moc wyjściowa 65 W
Napięcie wyjściowe 19,5 V prądu stałego

Wpisz 90 W E5 Opis
Napięcie wejściowe 100 V do 240 V
Prąd wyjściowy 4,62 A (ciągły pobór)
Moc wyjściowa Zasilacz 90 W
Napięcie wyjściowe 19,5 V prądu stałego

Wpisz 90 W Auto/Air Travel Adapter (opcjonalnie) Opis
Napięcie wejściowe 100 V do 240 V
Prąd wyjściowy 4,62 A (ciągły pobór)
Moc wyjściowa Zasilacz 90 W
Napięcie wyjściowe 19,5 V prądu stałego
Treœæ sekcji Szybkie porady (ang. Quick Tips) jest publikowana samodzielnie przez specjalistów dzia³u pomocy technicznej firmy Dell, którzy na co dzieñ rozwi¹zuj¹ problemy u¿ytkowników. Aby przyspieszyæ publikacjê, w sekcji Szybkie porady mog¹ byæ prezentowane jedynie czêœciowe rozwi¹zania lub obejœcia problemów, które s¹ w trakcie opracowywania lub oczekuj¹ na dodatkow¹ weryfikacjê skutecznoœci eliminowania okreœlonego problemu. Wspomniane szybkie porady nie zosta³y przejrzane, zweryfikowane i zatwierdzone przez firmê Dell, nale¿y je wiêc stosowaæ z rozwag¹. Firma Dell nie ponosi odpowiedzialnoœci za jakiekolwiek straty, w tym m.in. za utratê danych lub zysków, które mog¹ ponieœæ klienci w wyniku zastosowania procedur lub porad przedstawionych w sekcji Szybkie porady.

Identyfikator artykułu: SLN295889

Data ostatniej modyfikacji: 28.01.2016 22:21


Oceń ten artykuł

Trafne
Przydatne
Łatwe do zrozumienia
Czy ten artykuł był przydatny?
Tak Nie
Wyślij nam swoją opinię
Komentarze nie mogą zawierać znaków specjalnych: <>()\
Niestety, nasz system przekazywania opinii jest obecnie niedostępny. Spróbuj ponownie później.

Dziękujemy za uwagi.